Commit 4a763ea1 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 5b95e3b2
Pipeline #241301 passed with stage
in 8 minutes and 23 seconds
......@@ -1153,8 +1153,8 @@ msgstr ""
"super\">Súper</key><key>Tab</key></keyseq> canvia entre finestres. Sense les "
"tecles enganxoses activades, hauríeu de mantenir premudes les dues tecles "
"alhora. En canvi, amb les tecles enganxoses activades, primer hauríeu de "
"prémer <key>Súper</key> i, després, <key>Tab</key> per aconseguir el mateix "
"efecte."
"prémer <key>Súper</key> i, després, <key>Tab</key> per a aconseguir el "
"mateix efecte."
#. (itstool) path: page/p
#: C/a11y-stickykeys.page:49
......@@ -5611,7 +5611,7 @@ msgstr "Provar el rendiment del vostre disc dur"
#. (itstool) path: page/p
#: C/disk-benchmark.page:40
msgid "To test the speed of your hard disk:"
msgstr "Per testejar la velocitat del vostre disc dur:"
msgstr "Per a testejar la velocitat del vostre disc dur:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/disk-benchmark.page:44
......@@ -5740,7 +5740,7 @@ msgid ""
"To check the free disk space and disk capacity using <app>Disk Usage "
"Analyzer</app>:"
msgstr ""
"Per comprovar la quantitat d'espai lliure que queda al disc utilitzant "
"Per a comprovar la quantitat d'espai lliure que queda al disc utilitzant "
"l'<app>Analitzador d'ús del disc</app>:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -5790,7 +5790,7 @@ msgid ""
"To check the free disk space and disk capacity with <app>System Monitor</"
"app>:"
msgstr ""
"Per comprovar l'espai en el disc lliure i la capacitat del disc amb el "
"Per a comprovar l'espai en el disc lliure i la capacitat del disc amb el "
"<app>Monitor del sistema</app>:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10931,7 +10931,7 @@ msgid ""
"delay and speed of repeat keys."
msgstr ""
"Feu que el teclat no repeteixi les lletres quan mantingueu premuda una "
"tecla, o si canvieu el retard i la velocitat per repetir tecles."
"tecla, o si canvieu el retard i la velocitat per a repetir tecles."
#. (itstool) path: page/title
#: C/keyboard-repeat-keys.page:41
......@@ -17683,7 +17683,7 @@ msgid ""
"recognized:"
msgstr ""
"Els adaptadors interns PCI són els més comuns i es troben en la majoria de "
"portàtils dels darrers anys. Per comprovar si s'ha reconegut el vostre "
"portàtils dels darrers anys. Per a comprovar si s'ha reconegut el vostre "
"adaptador PCI:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -17749,7 +17749,7 @@ msgstr ""
"connectar-se mitjançant un cable USB. Els adaptadors de banda ampla 3G/mòbil "
"són molt similars als adaptadors sense fil (Wi-Fi), de manera que si creieu "
"que teniu un adaptador USB, comproveu que en realitat no és un adaptador 3G. "
"Per comprovar si s'ha reconegut l'adaptador USB:"
"Per a comprovar si s'ha reconegut l'adaptador USB:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-wireless-troubleshooting-hardware-check.page:106
......@@ -17792,7 +17792,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Els adaptadors sense fil PCMCIA solen ser targetes rectangulars que es "
"col·loquen al costat del portàtil. Es troben més comunament en ordinadors "
"antics. Per comprovar si s'ha reconegut l'adaptador PCMCIA:"
"antics. Per a comprovar si s'ha reconegut l'adaptador PCMCIA:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-wireless-troubleshooting-hardware-check.page:136
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment