Commit 2d8b5bf1 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent b9fd749c
Pipeline #246658 passed with stage
in 8 minutes and 54 seconds
......@@ -2765,7 +2765,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Bluetooth és un protocol sense fil que permet connectar diversos tipus de "
"dispositius a l'ordinador. S'utilitza habitualment per a auriculars i "
"dispositius d'entrada com ratolins i teclats. També es pot utilitzar per "
"dispositius d'entrada com ratolins i teclats. També es pot utilitzar per a "
"<link xref=\"bluetooth-send-file\">enviar fitxers entre dispositius</link>, "
"com ara des de l'ordinador al telèfon mòbil."
......@@ -3858,7 +3858,7 @@ msgstr ""
"Cada dispositiu pot tenir diversos perfils assignats a ell, però només un "
"perfil pot ser el perfil <em>per defecte</em>. El perfil predeterminat "
"s'utilitza quan no hi ha informació addicional per a permetre que el perfil "
"es seleccioni automàticament. Un exemple d'aquesta selecció automàtica seria "
"se seleccioni automàticament. Un exemple d'aquesta selecció automàtica seria "
"si es creés un perfil per a paper brillant i un altre paper normal."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -6382,7 +6382,7 @@ msgid ""
"If the data is too valuable to be lost during this process, you are advised "
"to back it up by saving an image of the volume before repairing."
msgstr ""
"Si les dades són massa valuoses per perdre's durant aquest procés, us "
"Si les dades són massa valuoses per a perdre's durant aquest procés, us "
"recomanem que feu una còpia de seguretat, guardant una imatge del volum "
"abans de reparar-la."
......@@ -6838,7 +6838,7 @@ msgstr ""
#: C/display-dual-monitors.page:105
msgid "Click <gui>Primary Display</gui> to choose your primary display."
msgstr ""
"Feu clic a <gui>Pantalla principal</gui> per escollir la pantalla principal."
"Feu clic a <gui>Pantalla principal</gui> per a escollir la pantalla principal."
#. (itstool) path: note/p
#: C/display-dual-monitors.page:108
......@@ -7232,7 +7232,7 @@ msgid ""
"the books on your e-book reader, or manage the files yourself using the file "
"manager."
msgstr ""
"Utilitzeu el botó <gui>Altres suports...</gui> per a triar una aplicació per "
"Utilitzeu el botó <gui>Altres suports...</gui> per a triar una aplicació per a "
"administrar els llibres al vostre lector de llibres electrònics o "
"administrar els fitxers usant el gestor de fitxers."
......@@ -7988,7 +7988,7 @@ msgstr ""
"vulgueu a la part superior del menú. Si no veieu l'aplicació que voleu, "
"seleccioneu <gui>Obre amb una altra aplicació</gui>. Per defecte, "
"l'administrador de fitxers només mostra aplicacions conegudes per a "
"gestionar el fitxer. Per examinar totes les aplicacions de l'ordinador, feu "
"gestionar el fitxer. Per a examinar totes les aplicacions de l'ordinador, feu "
"clic a <gui>Veure totes les Aplicacions</gui>."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -10453,7 +10453,7 @@ msgid ""
"a list or icon view, or select a radio button from a group."
msgstr ""
"Moure la selecció entre elements en un sol control, o entre un conjunt de "
"controls relacionats. Utilitzeu les tecles de fletxa per passar el focus "
"controls relacionats. Utilitzeu les tecles de fletxa per a passar el focus "
"entre botons en una barra d'eines, seleccioneu els elements des d'una vista "
"en llista o d'icones, o seleccioneu un 'botó d'opció' d'un grup."
......@@ -10750,7 +10750,7 @@ msgid ""
"original size."
msgstr ""
"Canvia la mida de la finestra. Premeu <keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></"
"keyseq>, ta continuació, utilitzeu les tecles de fletxa per modificar-ne la "
"keyseq>, ta continuació, utilitzeu les tecles de fletxa per a modificar-ne la "
"mida. Premeu <key>Retorn</key> per a acabar, o <key>Esc</key> per a tornar-"
"lo al seu lloc original."
......@@ -12944,7 +12944,7 @@ msgid ""
"To drag an item, double-tap but don’t lift your finger after the second tap. "
"Drag the item where you want it, then lift your finger to drop."
msgstr ""
"Per arrossegar un element, toqueu dos cops però no aixequeu el dit després "
"Per a arrossegar un element, toqueu dos cops però no aixequeu el dit després "
"del segon toc. Arrossegueu l'element on vulgueu i, a continuació, aixequeu "
"el dit per a deixar-lo anar."
......@@ -15751,7 +15751,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: steps/title
#: C/net-manual.page:39
msgid "To manually set your network settings:"
msgstr "Per posar manualment la vostra configuració de xarxa:"
msgstr "Per a posar manualment la vostra configuració de xarxa:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-manual.page:48
......@@ -16565,7 +16565,7 @@ msgstr ""
"que hàgiu de marcar dues vegades la configuració de VPN que heu introduït. "
"Podeu fer això des del quadre <gui>Xarxa</gui> que heu utilitzat per a crear "
"la connexió. Seleccioneu la connexió VPN de la llista i, a continuació, "
"premeu el botó <_:media-1/> per revisar la configuració."
"premeu el botó <_:media-1/> per a revisar la configuració."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-vpn-connect.page:98
......@@ -17409,7 +17409,7 @@ msgid ""
"<em>firmware</em>). See <link xref=\"net-wireless-troubleshooting\"/> for "
"more information."
msgstr ""
"Algunes targetes no es suporten bé. Es presenten com una connexió sense fil, "
"Algunes targetes no se suporten bé. Es presenten com una connexió sense fil, "
"però no es poden connectar a una xarxa perquè els seus controladors no tenen "
"la capacitat de fer-ho. Consulteu si podeu obtenir un controlador alternatiu "
"o si necessiteu una configuració addicional (com ara instal·lar un altre "
......@@ -18113,7 +18113,7 @@ msgid ""
"portion of the troubleshooting guide."
msgstr ""
"Si la informació de <cmd>nmcli device</cmd> no indica que esteu connectat a "
"la xarxa, feu clic a <gui>Següent</gui> per passar a la següent part de la "
"la xarxa, feu clic a <gui>Següent</gui> per a passar a la següent part de la "
"guia de resolució de problemes."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -18292,7 +18292,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: steps/title
#: C/net-wrongnetwork.page:39
msgid "To forget a wireless connection:"
msgstr "Per oblidar una connexió a una xarxa sense fil:"
msgstr "Per a oblidar una connexió a una xarxa sense fil:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-wrongnetwork.page:45
......@@ -18647,7 +18647,7 @@ msgid ""
"whereas others have a keyboard shortcut that you can use instead. You can "
"turn it on again when you need it."
msgstr ""
"Alguns ordinadors tenen un interruptor físic que es pot utilitzar per "
"Alguns ordinadors tenen un interruptor físic que es pot utilitzar per a "
"desactivar-lo, mentre que altres tenen una drecera de teclat que es pot "
"utilitzar en el seu lloc. Podeu activar-lo de nou quan ho necessiteu."
......@@ -18768,7 +18768,7 @@ msgid ""
"battery should last longer."
msgstr ""
"Alguns ordinadors portàtils s'alenteixen intencionadament quan s'estan "
"executant amb bateria per conservar energia. El processador (CPU) de "
"executant amb bateria per a conservar energia. El processador (CPU) de "
"l'ordinador portàtil passen a una velocitat més lenta, i els processadors "
"utilitzen menys energia quan s'executen més lentament, de manera que la "
"bateria hauria de durar més temps."
......@@ -19378,7 +19378,7 @@ msgid ""
"to resume it, you may find that it does not work as you expected. This could "
"be because suspend is not supported properly by your hardware."
msgstr ""
"Si es <link xref=\"power-suspend\">suspèn</link> l'ordinador, a continuació, "
"Si se <link xref=\"power-suspend\">suspèn</link> l'ordinador, a continuació, "
"intenteu reprendre'l, us podeu trobar amb què no funciona tal com esperàveu. "
"Això podria ser degut al fet que el vostre maquinari no suporta correctament "
"la suspensió."
......@@ -20546,7 +20546,7 @@ msgid ""
"sourceforge.net/#supported\">list of supported models</link>. Another ink "
"levels application for Epson and some other printers is <app>mtink</app>."
msgstr ""
"Com a alternativa, podeu instal·lar una aplicació per verificar o controlar "
"Com a alternativa, podeu instal·lar una aplicació per a verificar o controlar "
"els nivells de tinta. <app>Inkblot</app> mostra l'estat de la tinta per a "
"moltes impressores HP, Epson i Canon. Mireu si la impressora està a la <link "
"href=\"http://libinklevel.sourceforge.net/#supported\">llista de models "
......@@ -20560,7 +20560,7 @@ msgid ""
"designed to report their ink levels."
msgstr ""
"Algunes impressores encara no són compatibles amb Linux i altres no estan "
"dissenyades per informar dels seus nivells de tinta."
"dissenyades per a informar dels seus nivells de tinta."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/printing-name-location.page:27
......@@ -20938,7 +20938,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Connecteu la impressora al vostre sistema mitjançant el cable adequat. Podeu "
"veure l'activitat a la pantalla a mesura que el sistema cerca els "
"controladors, i se us pot demanar d'autentificar-vos per instal·lar-los."
"controladors, i se us pot demanar d'autentificar-vos per a instal·lar-los."
#. (itstool) path: item/p
#: C/printing-setup.page:65
......@@ -21837,7 +21837,7 @@ msgid ""
"fingerprint. If this happens, moisten your finger slightly, dry it with a "
"clean, lint-free cloth, and retry."
msgstr ""
"Si el vostre dit està massa sec, és possible que tingueu dificultats per "
"Si el vostre dit està massa sec, és possible que tingueu dificultats per a "
"registrar la vostra empremta digital. Si això passa, humitegeu el dit una "
"mica, assequeu-lo amb un drap net i sense borrissol i torneu-ho a provar."
......@@ -24322,7 +24322,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si una aplicació té múltiples finestres obertes, manteniu premuda "
"<key>Súper</key> i premeu <key>`</key> (o la tecla de sobre <key>Tab</key>) "
"per passar a través d'elles."
"per a passar a través d'elles."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/shell-windows-maximize.page:20
......@@ -24345,7 +24345,7 @@ msgid ""
"easily look at two windows at once. See <link xref=\"shell-windows-tiled\"/> "
"for details."
msgstr ""
"Podeu maximitzar una finestra per ocupar tot l'espai de l'escriptori i "
"Podeu maximitzar una finestra per a ocupar tot l'espai de l'escriptori i "
"restaurar-la a la mida normal. També podeu maximitzar les finestres "
"verticalment a la part esquerra i dreta de la pantalla, de manera que podeu "
"mirar fàcilment dues finestres alhora. Veure <link xref=\"shell-windows-tiled"
......@@ -24430,7 +24430,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Moveu una finestra arrossegant la barra de títol, o mantenint premut <key "
"xref=\"keyboard-key-super\">Súper</key> i arrossegant-lo a qualsevol lloc de "
"la finestra. Manteniu premuda <key>Maj</key> mentre es mou per enganxar la "
"la finestra. Manteniu premuda <key>Maj</key> mentre es mou per a enganxar la "
"finestra a les vores de la pantalla i a altres finestres."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -24792,7 +24792,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Seleccioneu la finestra que voleu moure (per exemple, utilitzant "
"<keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Súper</key><key>Tab</key></keyseq> "
"per <em xref=\"shell-windows-switching\">intercanviar finestres</em>)."
"per a <em xref=\"shell-windows-switching\">intercanviar finestres</em>)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shell-workspaces-movewindow.page:85
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment