Commit 24f6edff authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent aeab91c0
Pipeline #217989 passed with stage
in 9 minutes
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-help\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 15:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 19:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-30 11:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-01 23:56+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -73,15 +73,15 @@ msgstr "Shaun McCance"
#: C/files-tilde.page:14 C/hardware-problems-graphics.page:9 C/look-display-fuzzy.page:23
#: C/mouse-doubleclick.page:17 C/mouse-lefthanded.page:16 C/mouse-mousekeys.page:17
#: C/mouse-problem-notmoving.page:13 C/mouse-sensitivity.page:17 C/nautilus-list.page:17
#: C/net-default-browser.page:15 C/net-default-email.page:14 C/net-email-virus.page:15
#: C/net-install-flash.page:13 C/net-manual.page:17 C/net-othersconnect.page:15 C/net-othersedit.page:15
#: C/net-proxy.page:19 C/net-slow.page:13 C/net-wireless-adhoc.page:15 C/net-wireless-disconnecting.page:20
#: C/net-wireless-noconnection.page:14 C/net-wireless-troubleshooting-device-drivers.page:18
#: C/net-wrongnetwork.page:16 C/power-batteryestimate.page:19 C/power-batterylife.page:24
#: C/power-batteryoptimal.page:18 C/power-batterywindows.page:22 C/power-othercountry.page:18
#: C/printing-2sided.page:13 C/printing-cancel-job.page:14 C/printing-differentsize.page:13
#: C/printing-envelopes.page:13 C/printing-order.page:13 C/printing-select.page:13 C/printing-setup.page:16
#: C/printing.page:12 C/sound-volume.page:14 C/user-goodpassword.page:17
#: C/net-default-browser.page:15 C/net-default-email.page:14 C/net-email-virus.page:15 C/net-manual.page:17
#: C/net-othersconnect.page:15 C/net-othersedit.page:15 C/net-proxy.page:19 C/net-slow.page:13
#: C/net-wireless-adhoc.page:15 C/net-wireless-disconnecting.page:20 C/net-wireless-noconnection.page:14
#: C/net-wireless-troubleshooting-device-drivers.page:18 C/net-wrongnetwork.page:16
#: C/power-batteryestimate.page:19 C/power-batterylife.page:24 C/power-batteryoptimal.page:18
#: C/power-batterywindows.page:22 C/power-othercountry.page:18 C/printing-2sided.page:13
#: C/printing-cancel-job.page:14 C/printing-differentsize.page:13 C/printing-envelopes.page:13
#: C/printing-order.page:13 C/printing-select.page:13 C/printing-setup.page:16 C/printing.page:12
#: C/sound-volume.page:14 C/user-goodpassword.page:17
msgid "Phil Bull"
msgstr "Phil Bull"
......@@ -2921,8 +2921,6 @@ msgstr ""
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/clock-calendar.page:67 C/shell-introduction.page:159
#| msgctxt "_"
#| msgid "external ref='figures/shell-appts.png' md5='2434909d907e14933274ba7071e11611'"
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/shell-appts.png' md5='5535dd0fa91d422382d783abfcc7cc26'"
msgstr "external ref='figures/shell-appts.png' md5='5535dd0fa91d422382d783abfcc7cc26'"
......@@ -12690,15 +12688,11 @@ msgstr "Ubuntus dokumentationsgrupp"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/net-browser.page:17
msgid ""
"<link xref=\"net-default-browser\">Change the default browser</link>, <link xref=\"net-install-flash"
"\">install Flash</link>…"
msgstr ""
"<link xref=\"net-default-browser\">Ändra standardwebbläsare</link>, <link xref=\"net-install-flash"
"\">installera Flash</link>…"
msgid "<link xref=\"net-default-browser\">Change the default browser</link>…"
msgstr "<link xref=\"net-default-browser\">Ändra standardwebbläsare</link>…"
#. (itstool) path: page/title
#: C/net-browser.page:23
#: C/net-browser.page:22
msgid "Web browsers"
msgstr "Webbläsare"
......@@ -13256,137 +13250,6 @@ msgstr ""
msgid "Networking terms &amp; tips"
msgstr "Nätverkstermer &amp; -tips"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/net-install-flash.page:19
msgid ""
"You may need to install Flash to be able to view websites like YouTube, which display videos and interactive "
"web pages."
msgstr ""
"Du kan behöva installera Flash för att kunna titta på webbplatser som YouTube, som visar videor och "
"interaktiva webbsidor."
#. (itstool) path: page/title
#: C/net-install-flash.page:23
msgid "Install the Flash plug-in"
msgstr "Installera insticksmodulen Flash"
#. (itstool) path: page/p
#: C/net-install-flash.page:25
msgid ""
"<app>Flash</app> is a <em>plug-in</em> for your web browser that allows you to watch videos and use "
"interactive web pages on some websites. Some websites won’t work without Flash."
msgstr ""
"<app>Flash</app> är en <em>insticksmodul</em> för din webbläsare som låter dig titta på videor och använda "
"interaktiva webbsidor på vissa webbplatser. En del webbplatser fungerar inte utan Flash."
#. (itstool) path: page/p
#: C/net-install-flash.page:34
msgid ""
"If you do not have Flash installed, you will probably see a message telling you so when you visit a website "
"that needs it. Flash is available as a free (but not open-source) download for most web browsers. Most Linux "
"distributions have a version of Flash that you can install through their software installer (package "
"manager) too."
msgstr ""
"Om du inte har Flash installerat kommer du troligtvis att se ett meddelande som berättar det för dig när du "
"besöker en webbplats som behöver det. Flash finns tillgängligt som gratis (men inte som öppen källkod) "
"hämtning för de flesta webbläsare. De flesta Linux-distributioner har också en version av Flash som du kan "
"installera via deras programvaruinstallerare (pakethanterare)."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/net-install-flash.page:41
msgid "If Flash is available from the software installer:"
msgstr "Om Flash finns tillgängligt från programinstallationen:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:43
msgid "Open the software installer application and search for <input>flash</input>."
msgstr "Öppna programinstalleraren och sök efter <input>flash</input>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:47
msgid ""
"Look for the <gui>Adobe Flash plug-in</gui>, <gui>Adobe Flash Player</gui> or similar and click to install "
"it."
msgstr ""
"Leta efter <gui>Adobe Flash plug-in</gui>, <gui>Adobe Flash Player</gui> eller liknande och klicka för att "
"installera det."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:51
msgid ""
"If you have any web browser windows open, close them and then re-open them. The web browser should realize "
"that Flash is installed when you open it again and you should now be able to view websites using Flash."
msgstr ""
"Om du har några webbläsarfönster öppna, stäng dem och öppna dem på nytt. Webbläsaren bör inse att Flash är "
"installerat när du öppnar den igen och du bör nu kunna se webbplatser som använder Flash."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/net-install-flash.page:59
msgid "If Flash <em>is not</em> available from the software installer:"
msgstr "Om Flash <em>inte finns</em> tillgängligt från programinstallationen:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:62
msgid ""
"Go to the <link href=\"http://get.adobe.com/flashplayer\">Flash Player download website</link>. Your browser "
"and operating system should be automatically detected."
msgstr ""
"Gå till <link href=\"http://get.adobe.com/flashplayer\">webbplatsen för hämtning av Flash Player</link>. Din "
"webbläsare och operativsystem bör detekteras automatiskt."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:67
msgid ""
"Click where it says <gui>Select version to download</gui> and choose the type of software installer that "
"works for your Linux distribution. If you don’t know which to use, choose the <file>.tar.gz</file> option."
msgstr ""
"Klicka där det står <gui>Välj version att hämta</gui> och välj typen av programvaruinstallerare som fungerar "
"för din Linux-distribution. Om du inte vet vilken du ska använda, välj alternativet <file>.tar.gz</file>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:72
msgid ""
"Look at the <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html\">installation instructions for Flash</"
"link> to learn how to install it for your web browser."
msgstr ""
"Titta på <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html\">installationsinstruktionerna för Flash</"
"link> för att lära dig hur du installerar det för din webbläsare."
#. (itstool) path: section/title
#: C/net-install-flash.page:80
msgid "Open-source alternatives to Flash"
msgstr "Alternativ till Flash med öppen källkod"
#. (itstool) path: section/p
#: C/net-install-flash.page:82
msgid ""
"A handful of free, open-source alternatives to Flash are available. These tend to work better than the Flash "
"plug-in in some ways (for example, by handling sound playback better), but worse in others (for example, by "
"not being able to display some of the more complicated Flash pages on the web)."
msgstr ""
"En handfull fria alternativ med öppen källkod till Flash finns tillgängliga. Dessa tenderar till att fungera "
"bättre än Flash-insticksmodulen på vissa sätt (till exempel genom att hantera ljuduppspelning bättre), men "
"sämre på andra (till exempel genom att inte kunna visa vissa av de mer komplicerade Flash-sidorna på nätet)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/net-install-flash.page:88
msgid ""
"You might like to try one of these if you are dissatisfied with the Flash player, or if you would like to "
"use as much open-source software as possible on your computer. Here are a few of the options:"
msgstr ""
"Du kanske vill prova någon av dessa om du inte är nöjd med Flash-spelaren, eller om du vill använda så "
"mycket öppna program som möjligt på din dator. Här är ett par alternativ:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:94
msgid "LightSpark"
msgstr "LightSpark"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-install-flash.page:97
msgid "Gnash"
msgstr "Gnash"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/net-macaddress.page:32
msgid "The unique identifier assigned to network hardware."
......@@ -19959,8 +19822,6 @@ msgstr "Systemmeny"
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/shell-introduction.page:196
#| msgctxt "_"
#| msgid "external ref='figures/shell-exit.png' md5='a7fd20017dabd6c6972cf9424b34b1a5'"
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/shell-exit.png' md5='33519aabac7189e55d1bd090732d469a'"
msgstr "external ref='figures/shell-exit.png' md5='33519aabac7189e55d1bd090732d469a'"
......@@ -23738,6 +23599,106 @@ msgstr ""
msgid "Wacom Graphics Tablet"
msgstr "Wacom ritplatta"
#~ msgid ""
#~ "You may need to install Flash to be able to view websites like YouTube, which display videos and "
#~ "interactive web pages."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan behöva installera Flash för att kunna titta på webbplatser som YouTube, som visar videor och "
#~ "interaktiva webbsidor."
#~ msgid "Install the Flash plug-in"
#~ msgstr "Installera insticksmodulen Flash"
#~ msgid ""
#~ "<app>Flash</app> is a <em>plug-in</em> for your web browser that allows you to watch videos and use "
#~ "interactive web pages on some websites. Some websites won’t work without Flash."
#~ msgstr ""
#~ "<app>Flash</app> är en <em>insticksmodul</em> för din webbläsare som låter dig titta på videor och "
#~ "använda interaktiva webbsidor på vissa webbplatser. En del webbplatser fungerar inte utan Flash."
#~ msgid ""
#~ "If you do not have Flash installed, you will probably see a message telling you so when you visit a "
#~ "website that needs it. Flash is available as a free (but not open-source) download for most web browsers. "
#~ "Most Linux distributions have a version of Flash that you can install through their software installer "
#~ "(package manager) too."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte har Flash installerat kommer du troligtvis att se ett meddelande som berättar det för dig när "
#~ "du besöker en webbplats som behöver det. Flash finns tillgängligt som gratis (men inte som öppen källkod) "
#~ "hämtning för de flesta webbläsare. De flesta Linux-distributioner har också en version av Flash som du "
#~ "kan installera via deras programvaruinstallerare (pakethanterare)."
#~ msgid "If Flash is available from the software installer:"
#~ msgstr "Om Flash finns tillgängligt från programinstallationen:"
#~ msgid "Open the software installer application and search for <input>flash</input>."
#~ msgstr "Öppna programinstalleraren och sök efter <input>flash</input>."
#~ msgid ""
#~ "Look for the <gui>Adobe Flash plug-in</gui>, <gui>Adobe Flash Player</gui> or similar and click to "
#~ "install it."
#~ msgstr ""
#~ "Leta efter <gui>Adobe Flash plug-in</gui>, <gui>Adobe Flash Player</gui> eller liknande och klicka för "
#~ "att installera det."
#~ msgid ""
#~ "If you have any web browser windows open, close them and then re-open them. The web browser should "
#~ "realize that Flash is installed when you open it again and you should now be able to view websites using "
#~ "Flash."
#~ msgstr ""
#~ "Om du har några webbläsarfönster öppna, stäng dem och öppna dem på nytt. Webbläsaren bör inse att Flash "
#~ "är installerat när du öppnar den igen och du bör nu kunna se webbplatser som använder Flash."
#~ msgid "If Flash <em>is not</em> available from the software installer:"
#~ msgstr "Om Flash <em>inte finns</em> tillgängligt från programinstallationen:"
#~ msgid ""
#~ "Go to the <link href=\"http://get.adobe.com/flashplayer\">Flash Player download website</link>. Your "
#~ "browser and operating system should be automatically detected."
#~ msgstr ""
#~ "Gå till <link href=\"http://get.adobe.com/flashplayer\">webbplatsen för hämtning av Flash Player</link>. "
#~ "Din webbläsare och operativsystem bör detekteras automatiskt."
#~ msgid ""
#~ "Click where it says <gui>Select version to download</gui> and choose the type of software installer that "
#~ "works for your Linux distribution. If you don’t know which to use, choose the <file>.tar.gz</file> option."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka där det står <gui>Välj version att hämta</gui> och välj typen av programvaruinstallerare som "
#~ "fungerar för din Linux-distribution. Om du inte vet vilken du ska använda, välj alternativet <file>.tar."
#~ "gz</file>."
#~ msgid ""
#~ "Look at the <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html\">installation instructions for "
#~ "Flash</link> to learn how to install it for your web browser."
#~ msgstr ""
#~ "Titta på <link href=\"http://kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html\">installationsinstruktionerna för "
#~ "Flash</link> för att lära dig hur du installerar det för din webbläsare."
#~ msgid "Open-source alternatives to Flash"
#~ msgstr "Alternativ till Flash med öppen källkod"
#~ msgid ""
#~ "A handful of free, open-source alternatives to Flash are available. These tend to work better than the "
#~ "Flash plug-in in some ways (for example, by handling sound playback better), but worse in others (for "
#~ "example, by not being able to display some of the more complicated Flash pages on the web)."
#~ msgstr ""
#~ "En handfull fria alternativ med öppen källkod till Flash finns tillgängliga. Dessa tenderar till att "
#~ "fungera bättre än Flash-insticksmodulen på vissa sätt (till exempel genom att hantera ljuduppspelning "
#~ "bättre), men sämre på andra (till exempel genom att inte kunna visa vissa av de mer komplicerade Flash-"
#~ "sidorna på nätet)."
#~ msgid ""
#~ "You might like to try one of these if you are dissatisfied with the Flash player, or if you would like to "
#~ "use as much open-source software as possible on your computer. Here are a few of the options:"
#~ msgstr ""
#~ "Du kanske vill prova någon av dessa om du inte är nöjd med Flash-spelaren, eller om du vill använda så "
#~ "mycket öppna program som möjligt på din dator. Här är ett par alternativ:"
#~ msgid "LightSpark"
#~ msgstr "LightSpark"
#~ msgid "Gnash"
#~ msgstr "Gnash"
#~ msgid "Click <gui>Universal Access</gui> in the sidebar to open the panel."
#~ msgstr "Klicka på <gui>Hjälpmedel</gui> i sidopanelen för att öppna panelen."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment