Commit 1b193335 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent fd860d25
Pipeline #101656 passed with stage
in 9 minutes and 36 seconds
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, 2018\n"
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2018"
"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2018, 2019"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/a11y-bouncekeys.page:19 C/a11y-braille.page:16 C/a11y-contrast.page:17 C/a11y-dwellclick.page:19
......@@ -1030,7 +1030,7 @@ msgid ""
"so the next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select <gui>Beep when a modifier key is "
"pressed</gui> to enable this."
msgstr ""
"Podeu fer que l'ordinador faci un so \"beep\" quan comenceu a escriure una drecera de teclat amb les tecles "
"Podeu fer que l'ordinador faci un so «beep» quan comenceu a escriure una drecera de teclat amb les tecles "
"enganxoses activades. Això és útil si voleu saber que les tecles enganxoses esperen que es teclegi un accés "
"directe pel teclat, de manera que la següent tecla premuda s'interpretarà com a part d'una drecera. "
"Seleccioneu <gui>Beep quan es pressiona una tecla modificadora</gui> per activar-ho."
......@@ -1463,8 +1463,8 @@ msgid ""
"website for authorized or connected apps or sites. Look for an app called “GNOME” and remove it."
msgstr ""
"La forma de revocar l'autorització depèn del proveïdor del servei. Comproveu la vostra configuració al lloc "
"web del proveïdor per a aplicacions o llocs connectats o autoritzats. Busqueu una aplicació anomenada \"GNOME"
"\" i suprimiu-la."
"web del proveïdor per a aplicacions o llocs connectats o autoritzats. Busqueu una aplicació anomenada «GNOME"
"» i suprimiu-la."
#. (itstool) path: item/p
#: C/accounts-remove.page:59
......@@ -6172,7 +6172,7 @@ msgstr ""
"La <em>barra de ruta</em> situada a sobre de la llista de fitxers i carpetes mostra la carpeta que "
"visualitzeu, incloses les carpetes pare de la carpeta actual. Feu clic a una carpeta pare a la barra de ruta "
"per anar a aquesta carpeta. Feu clic amb el botó dret a qualsevol carpeta de la barra de ruta per obrir-lo "
"en una nova pestanya o finestra, o accedir a les seves propietats"
"en una nova pestanya o finestra, o accedir a les seves propietats."
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:81
......@@ -6221,7 +6221,7 @@ msgstr "Copieu o moveu elements a una carpeta nova."
#. (itstool) path: page/title
#: C/files-copy.page:31
msgid "Copy or move files and folders"
msgstr "Copieu o moveu fitxers i carpetes."
msgstr "Copieu o moveu fitxers i carpetes"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-copy.page:33
......@@ -6382,7 +6382,7 @@ msgstr "Eliminar els fitxers o carpetes que ja no necessitareu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/files-delete.page:40
msgid "Delete files and folders"
msgstr "Eliminar fitxers i carpetes."
msgstr "Eliminar fitxers i carpetes"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-delete.page:42
......@@ -7432,7 +7432,7 @@ msgid ""
"<file>Vacation-003.jpg</file>; select them all with the pattern"
msgstr ""
"Si teniu fotografies que anomenades <file>Vacances-001.jpg</file>, <file>Vacances-002.jpg</file>, "
"<file>Vacances-003.jpg</file>; seleccioneu-les totes amb el patró:"
"<file>Vacances-003.jpg</file>; seleccioneu-les totes amb el patró"
#. (itstool) path: example/p
#: C/files-select.page:47
......@@ -17278,7 +17278,7 @@ msgstr "Impressió d'un llibret d'un PDF utilitzant una impressora d'una cara."
#. (itstool) path: page/title
#: C/printing-booklet-singlesided.page:26
msgid "Print a booklet on a single-sided printer"
msgstr "Imprimir un llibret en una impressora d'una cara."
msgstr "Imprimir un llibret en una impressora d'una cara"
#. (itstool) path: page/p
#: C/printing-booklet-singlesided.page:37
......@@ -21036,7 +21036,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/shell-windows-switching.page:42
msgid "From a workspace:"
msgstr "Des de l'espai de treball"
msgstr "Des de l'espai de treball:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/shell-windows-switching.page:46
......@@ -22166,7 +22166,7 @@ msgstr "Explica els significats de les icones situades a la dreta de la barra su
#. (itstool) path: section/title
#: C/status-icons.page:101
msgid "Network Manager Icons"
msgstr "Icones del gestor de xarxa."
msgstr "Icones del gestor de xarxa"
#. (itstool) path: section/p
#: C/status-icons.page:103
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment