Commit 05fe094f authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 859ef26e
Pipeline #215231 passed with stage
in 9 minutes and 4 seconds
This diff is collapsed.
# Czech translation for gnome-user-docs.
# Copyright (C) 2017 gnome-user-docs's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-user-docs package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2017, 2019.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2017, 2019, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-07 13:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-09 18:56+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-30 14:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-20 11:21+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -4878,12 +4878,12 @@ msgstr "Nastavení výchozího seznamu serverů"
#: C/network-server-list.page:37
msgid ""
"<app>Nautilus</app> (the <app>Files</app> application) stores a list of file-"
"sharing servers in the file <file>~/.config/nautilus/servers</file> in the "
"sharing servers in the file <file>~/.config/gtk-3.0/servers</file> in the "
"XBEL format. Add the list of file-sharing servers to that file to make file "
"shares easily accessible to your user."
msgstr ""
"<app>Nautilus</app> (aplikace <app>Soubory</app>) uchovává seznam serverů "
"pro sdílení souborů v souboru <file>~/.config/nautilus/servers</file> ve "
"pro sdílení souborů v souboru <file>~/.config/gtk-3.0/servers</file> ve "
"formátu XBEL. Když chcete sdílené soubory jednoduše zpřístupnit uživatelům, "
"stačí přidat seznam serverů pro sdílení do tohoto souboru."
......@@ -4902,8 +4902,8 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: example/p
#: C/network-server-list.page:50
msgid "An example of the <file>~/.config/nautilus/servers</file> file:"
msgstr "Příklad souboru <file>~/.config/nautilus/servers</file>:"
msgid "An example of the <file>~/.config/gtk-3.0/servers</file> file:"
msgstr "Příklad souboru <file>~/.config/gtk-3.0/servers</file>:"
#. (itstool) path: example/code
#: C/network-server-list.page:51
......@@ -5833,68 +5833,3 @@ msgstr "Uživatelská nastavení"
#: C/user-settings.page:32
msgid "Lock down settings"
msgstr "Uzamknutí nastavení"
msgid ""
"As of <_:app-1/> 0.7.4, lockdown is only supported on a per-key basis for "
"performance reasons; you may not yet lock entire subpaths. There are plans "
"to address this in future releases."
msgstr ""
"Od <_:app-1/> 0.7.4 je zamykání z výkonnostních důvodů podporované pouze na "
"základě klíčů. Nemůžete zamknout celou cestu. Pro budoucí verze je to ale v "
"plánu."
msgid ""
"Each line in a profile specifies one <sys>dconf</sys> database. The first "
"line indicates the database used to write changes, and the remaining lines "
"indicate read-only databases. Here is an example:"
msgstr ""
"Jednotlivé řádky v profilu určují konkrétní databáze <sys>dconf</sys>. První "
"řádek představuje databázi používanou pro zápis změn a zbývající řádky "
"databáze jen pro čtení. Zde je příklad:"
msgid ""
"\n"
" user-db:user\n"
"\n"
" #This line defines a system database file called first_floor\n"
" system-db:first_floor\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" user-db:user\n"
"\n"
" # Tento řádek definuje soubor se systémovou databází nazvaný "
"first_floor\n"
" system-db:first_floor\n"
" "
msgid ""
"Incorporate your changes into the system databases by running <cmd>dconf "
"update</cmd>."
msgstr ""
"Začleňte své změny do systémové databáze spuštěním <cmd>dconf update</cmd>."
msgid ""
"You can prevent users from being able to access the command-line through "
"virtual terminals and terminal applications by following the steps described "
"below."
msgstr ""
"Můžete uživatelům zabránit, aby měli přístup k příkazovému řádku přes "
"virtuální terminály a terminálové aplikace pomocí kroků popsaných níže."
msgid ""
"You should keep the banner message short, as longer messages do not fit on "
"the screen. The banner message cannot be read from an external file."
msgstr ""
"Text zprávy by měl být krátký, protože dlouhá zpráva se nevleze na "
"obrazovku. Zprávu nelze načítat z externího souboru."
msgid ""
"Click <em>your name</em> at the top-right corner and from the drop-down "
"menu, choose <gui>Settings</gui>."
msgstr ""
"Klikněte na <em>své jméno</em> v pravém horním rohu a v rozbalovací nabídce "
"zvolte <gui>Nastavení</gui>."
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Řešení problémů"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment