Commit cc2bbf23 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent d697c253
# Polish translation for gnome-tweaks.
# Copyright © 2011-2018 the gnome-tweaks authors.
# Copyright © 2011-2019 the gnome-tweaks authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tweaks package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweaks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tweaks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-02 03:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-11 22:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-06 00:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 21:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:314
#: gtweak/utils.py:330
#: data/org.gnome.tweaks.appdata.xml.in:9 gtweak/app.py:23 gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:349
msgid "GNOME Tweaks"
msgstr "Dostrajanie środowiska GNOME"
......@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
"i rozszerzeniami, zmieniać ustawienia zasilania, zarządzać programami "
"startowymi i włączyć ikony pulpitu."
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:89
#: data/org.gnome.tweaks.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:83
msgid "Tweaks"
msgstr "Dostrajanie"
......@@ -73,52 +73,53 @@ msgid "Disable All Shell Extensions"
msgstr "Wyłącz wszystkie rozszerzenia powłoki"
#: data/shell.ui:17
msgid "_About"
msgid "_About Tweaks"
msgstr "_O programie"
#: data/shell.ui:21
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: gtweak/app.py:67
#: gtweak/app.py:55
msgid "Reset to Defaults"
msgstr "Przywróć domyślne"
#: gtweak/app.py:68
#: gtweak/app.py:56
msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
msgstr ""
"Przywrócić wszystkie dostrojone ustawienia do ich pierwotnego, domyślnego "
"stanu?"
#: gtweak/app.py:89 gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:77 gtweak/app.py:79
msgid "GNOME Shell"
msgstr "Powłoka GNOME"
#: gtweak/app.py:91
#: gtweak/app.py:79
#, python-format
msgid "(%s mode)"
msgstr "(tryb „%s”)"
#: gtweak/app.py:94
#: gtweak/app.py:82
msgid "GNOME Shell is not running"
msgstr "Powłoka GNOME nie jest uruchomiona"
#: gtweak/app.py:96
#: gtweak/app.py:84
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: gtweak/app.py:103
#: gtweak/app.py:91
msgid "Homepage"
msgstr "Witryna"
#: gtweak/tweakmodel.py:30
#: gtweak/tweakmodel.py:31
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
#: gtweak/tweakview.py:105
#: gtweak/tweakview.py:111
msgid "Search Tweaks…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
#. "General" needs to be first item in sidebar
#: gtweak/tweakview.py:169 gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:53
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:54
#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
msgid "Applications"
......@@ -316,23 +317,20 @@ msgstr "Przestarzałe tytuły okien"
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Współczynnik skalowania"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:22
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:28
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Uśpienie po zamknięciu pokrywy laptopa"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:46
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:47
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:54
msgid "Animations"
msgstr "Animacje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:49
#. Don't show this setting in the Ubuntu session since this setting is in gnome-control-center there
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:57
msgid "Over-Amplification"
msgstr "Wzmocnienie głośności"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_general.py:58
msgid ""
"Allows raising the volume above 100%. This can result in a loss of audio "
"quality; it is better to increase application volume settings, if possible."
......@@ -529,35 +527,35 @@ msgstr "Nie zainstalowano żadnych rozszerzeń"
msgid "Browse in Software"
msgstr "Przeglądaj w Menedżerze oprogramowania"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:119
msgid "Extension downloading"
msgstr "Pobieranie rozszerzenia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:121
msgid "Error loading extension"
msgstr "Błąd podczas wczytywania rozszerzenia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:123
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Rozszerzenie nie obsługuje tej wersji powłoki"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:124
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:125
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Nieznany błąd rozszerzenia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:172
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:173
msgid "Updating"
msgstr "Aktualizowanie"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:192
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:193
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:196
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:197
msgid "Update"
msgstr "Zaktualizuj"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:238
#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:239
msgid "Extensions"
msgstr "Rozszerzenia"
......@@ -660,27 +658,27 @@ msgstr "Menu programu"
msgid "Top Bar"
msgstr "Górny pasek"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Procent naładowania akumulatora"
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:61
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Wyświetlenie podglądu po najechaniu rogu ekranu"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:63
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Procent naładowania akumulatora"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:64
msgid "Clock"
msgstr "Zegar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:65
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Weekday"
msgstr "Dzień tygodnia"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:66
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
msgid "Seconds"
msgstr "Sekundy"
......@@ -866,19 +864,19 @@ msgid "Wacom"
msgstr "Wacom"
#. indicates the default theme, e.g Adwaita (default)
#: gtweak/utils.py:59
#: gtweak/utils.py:62
#, python-format
msgid "%s <i>(default)</i>"
msgstr "%s <i>(domyślny)</i>"
#: gtweak/utils.py:332
#: gtweak/utils.py:351
msgid "Configuration changes require restart"
msgstr "Zmiany konfiguracji wymagają ponownego uruchomienia"
#: gtweak/utils.py:333
#: gtweak/utils.py:352
msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
msgstr "Należy ponownie uruchomić sesję, aby ustawienia zostały uwzględnione"
#: gtweak/utils.py:337
#: gtweak/utils.py:356
msgid "Restart Session"
msgstr "Ponownie uruchom sesję"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment