Commit 91646ff3 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 3d95e486
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-27 16:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-27 16:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-27 17:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-27 17:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -79,147 +79,156 @@ msgstr "Mysz"
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: ../gtweak/tweakmodel.py:48
#: ../gtweak/tweakmodel.py:49
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:127
#: ../gtweak/tweaks/tweak_interface.py:88 ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:130
msgid "<i>Default</i>"
msgstr "<i>Domyślne</i>"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:38
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:39
msgid "Extension downloading"
msgstr "Pobieranie rozszerzenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:40
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:41
msgid "Error loading extension"
msgstr "Błąd podczas wczytywania rozszerzenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:42
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:43
msgid "Extension does not support shell version"
msgstr "Rozszerzenie nie obsługuje tej wersji powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:45
msgid "Unknown extension error"
msgstr "Nieznany błąd rozszerzenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:75
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:81
msgid "The shell must be restarted for changes to take effect"
msgstr "Należy ponownie uruchomić powłokę, aby zmiany zostały uwzględnione"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:76
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:148
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:82
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:171
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom ponownie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:82
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:88
msgid "Uninstall Extension"
msgstr "Odinstaluj rozszerzenie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:89
#, python-format
msgid "Do you want to uninstall the '%s' extension?"
msgstr "Odinstalować rozszerzenie \"%s\"?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:105
msgid "Install Shell Extension"
msgstr "Zainstaluj rozszerzenie powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:87
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:110
msgid "Select an extension"
msgstr "Wybór rozszerzenia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:117
msgid "Get more extensions"
msgstr "Pobierz więcej rozszerzeń"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:165
#, python-format
msgid "%s extension updated successfully"
msgstr "Pomyślnie zaktualizowano rozszerzenie %s"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:144
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:167
#, python-format
msgid "%s extension installed successfully"
msgstr "Pomyślnie zainstalowano rozszerzenie %s"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:152
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:175
msgid "Error installing extension"
msgstr "Błąd podczas instalowania rozszerzenia"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:157
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:180
msgid "Invalid extension"
msgstr "Nieprawidłowe rozszerzenie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:165
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell_extensions.py:188
msgid "Shell Extensions"
msgstr "Rozszerzenia powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:44
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:46
msgid "Close Only"
msgstr "Tylko Zamknij"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:45
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:47
msgid "Minimize and Close"
msgstr "Zminimalizuj i Zamknij"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:48
msgid "Maximize and Close"
msgstr "Zmaksymalizuj i Zamknij"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:47
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:49
msgid "All"
msgstr "Wszystkie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
msgid "Shell theme"
msgstr "Motyw powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:61
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
msgstr "Instalacja zmienionych lub nowych motywów dla gnome-shell"
#. check the shell is running and the usertheme extension is present
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:64
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:67
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:72
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:75
msgid "Shell not running"
msgstr "Powłoka nie jest uruchomiona"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:94
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
msgstr "Niepoprawnie zainstalowano rozszerzenie motywu użytkownika powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:97
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
msgid "Shell user-theme extension not enabled"
msgstr "Rozszerzenie motywu użytkownika powłoki nie jest włączone"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:100
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:103
msgid "Could not list shell extensions"
msgstr "Nie można wyświetlić listy rozszerzeń powłoki"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:133
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:136
msgid "Select a theme"
msgstr "Wybór motywu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:184
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:187
#, python-format
msgid "%s theme updated successfully"
msgstr "Pomyślnie zaktualizowano motyw %s"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:186
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:189
#, python-format
msgid "%s theme installed successfully"
msgstr "Pomyślnie zainstalowano motyw %s"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:194
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:197
msgid "Error installing theme"
msgstr "Błąd podczas instalowania motywu"
#. does not look like a valid theme
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:199
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:202
msgid "Invalid theme"
msgstr "Nieprawidłowy motyw"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:228
msgid "Dynamic workspaces"
msgstr "Dynamiczne obszary robocze"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:223
#: ../gtweak/tweaks/tweak_shell.py:228
msgid "Disable gnome-shell dynamic workspace management, use static workspaces"
msgstr ""
"Wyłącza dynamiczne zarządzanie obszarami roboczymi gnome-shell, używa "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment