Commit 70546820 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 7da766f8
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-02 09:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-07 20:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-18 09:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-18 13:02+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -140,11 +140,11 @@ msgstr "Soubory"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"
#: ../gtweak/tweakview.py:97
#: ../gtweak/tweakview.py:100
msgid "Tweaks"
msgstr "Vylepšení"
#: ../gtweak/tweakview.py:113
#: ../gtweak/tweakview.py:116
msgid "Search Tweaks..."
msgstr "Hledat vylepšení…"
......@@ -296,8 +296,12 @@ msgstr "Neplatný motiv"
msgid "Theme"
msgstr "Motiv"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
msgid "Enable animations"
msgstr "Povolit animace"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:134
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuto"
......@@ -470,15 +474,15 @@ msgstr "Nová aplikace při spuštění"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Přidat novou aplikaci, která se má rozjet při spuštění"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Window scaling"
msgstr "Škálovat okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Přizpůsobit škálování oken GDK vysoké hustotě bodů displeje"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:86
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:95
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
......@@ -486,67 +490,67 @@ msgstr[0] "Nastavení bude vráceno zpět za %d sekundu"
msgstr[1] "Nastavení bude vráceno zpět za %d sekundy"
msgstr[2] "Nastavení bude vráceno zpět za %d sekund"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Chcete zachovat toto nastavení vysoké hustoty bodů displeje?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:109
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:118
msgid "Revert Settings"
msgstr "Vrátit nastavení"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:110
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:119
msgid "Keep Changes"
msgstr "Zachovat změny"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:128
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
msgid "Attached Modal Dialogs"
msgstr "Svázaná modální dialogová okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
msgid "Automatically Raise Windows"
msgstr "Automaticky přesnést okna do popředí"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:130
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
msgid "Resize with Secondary-click"
msgstr "Změnit velikost pravým tlačítkem myši"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:131
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
msgid "Window Action Key"
msgstr "Klávesa pro akci okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:135
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:144
msgid "Focus Mode"
msgstr "Režim zaměřování oken"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:136
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:145
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Činnosti záhlaví okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:146
msgid "Double-click"
msgstr "Dvojité kliknutí"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:147
msgid "Middle-click"
msgstr "Prostřední tlačítko"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:148
msgid "Secondary-click"
msgstr "Pravé tlačítko"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:149
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Tlačítka v záhlaví okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:141
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:150
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovat"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:151
msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovat"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:152
msgid "HiDPI"
msgstr "Vysoké DPI"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment