Commit 4ba4ac99 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent eb1b20a8
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-04 12:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-04 12:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 12:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-13 12:10+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Monospace"
msgid "Scaling Factor"
msgstr "Faktor povečave"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
msgid "Disabled"
......@@ -314,27 +314,7 @@ msgstr "Tipkanje"
msgid "Suspend when laptop lid is closed"
msgstr "Postavi v pripravljenost, ko je pokrov računalnika zaprt"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:64 gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:177
msgid "Power Button Behavior"
msgstr "Dejanje ob pritisku gumba za priklop"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:80
msgid "Suspend"
msgstr "V pripravljenost"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:97
msgid "Hibernate"
msgstr "V mirovanje"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:114
msgid "Power Off"
msgstr "Izklopi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:132
msgid "No Action"
msgstr "Ni dejanja"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:175
#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:60
msgid "Power"
msgstr "Moč"
......@@ -420,46 +400,52 @@ msgstr "Nov zagonski program"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Dodaj nov program za zagon ob prijavi"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:30
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:27
msgid "Activities Overview Hot Corner"
msgstr "Vroči kot predogleda dejavnosti"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:32
msgid "Application Menu"
msgstr "Meni programov"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:75
msgid "Top Bar"
msgstr "Vrhnja vrstica"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:77
msgid "Battery Percentage"
msgstr "Odstotek polnosti baterija"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
#. Requires patch from https://bugzilla.gnome.org/688320
#. GSettingsSwitchTweak(_("Activities Overview Hot Corner"),"org.gnome.shell", "enable-hot-corners", loaded=_shell_loaded),
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:80
msgid "Clock"
msgstr "Ura"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:71
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:81
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:72
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:82
msgid "Seconds"
msgstr "sekunde"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:73
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:83
msgid "Calendar"
msgstr "Koledar"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:74
#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:84
msgid "Week Numbers"
msgstr "Številke tednov"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:316
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
msgid "Window Focus"
msgstr "Žariščenje okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:50
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:316
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
msgid "Click to Focus"
msgstr "Klik postavi v žarišče"
......@@ -480,7 +466,7 @@ msgstr ""
"ko potuje miška čez namizje."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
msgid "Secondary-Click"
msgstr "Drugotni klik"
......@@ -537,15 +523,19 @@ msgstr "Povrni nastavitve"
msgid "Keep Changes"
msgstr "Ohrani spremembe"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:308
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:309
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
msgid "Attach Modal Dialogs"
msgstr "Pripni modalna pogovorna okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:310
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
msgid ""
"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
"cannot be moved."
......@@ -553,46 +543,42 @@ msgstr ""
"Izbrana možnost določa, da bodo modalna okna pripeta k nadrejenemu oknu in "
"jih ni modoče premikati."
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
msgid "Resize with Secondary-Click"
msgstr "Spreminjaj velikost z drugotnim klikom"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
msgid "Window Action Key"
msgstr "Ključ dejanja okna"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
msgid "Raise Windows When Focused"
msgstr "Dvigni okna v žarišču"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Dejanja na nazivni vrstici"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:320
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
msgid "Double-Click"
msgstr "Dvojni klik"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
msgid "Middle-Click"
msgstr "Srednji klik"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:326
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Gumbi v nazivni vrstici"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
msgid "Maximize"
msgstr "Razpni"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:328
msgid "Minimize"
msgstr "Skrči"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
msgid "Dynamic Workspaces"
......@@ -817,27 +803,42 @@ msgstr "Sejo je treba ponovno zagnati za uveljavitev novih nastavitev"
msgid "Restart Session"
msgstr "Ponovno zaženi sejo"
#: gtweak/widgets.py:500
#: gtweak/widgets.py:501
msgid "Enable dark theme for all applications"
msgstr "Omogoči temno temo za vse programe"
#: gtweak/widgets.py:501
#: gtweak/widgets.py:502
msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
msgstr "Omogoči namig temne teme za vse programe te seje"
#: gtweak/widgets.py:510
#: gtweak/widgets.py:511
msgid "Global Dark Theme"
msgstr "Splošni potemnjen slog"
#: gtweak/widgets.py:511
#: gtweak/widgets.py:512
msgid "Applications need to be restarted for this change to take place."
msgstr ""
"Programe je treba po posodobitvi za uveljavitev sprememb ponovno zagnati."
#: gtweak/widgets.py:540
#: gtweak/widgets.py:541
msgid "Error writing setting"
msgstr "Napaka med zapisovanjem nastavitev"
#~ msgid "Power Button Behavior"
#~ msgstr "Dejanje ob pritisku gumba za priklop"
#~ msgid "Suspend"
#~ msgstr "V pripravljenost"
#~ msgid "Hibernate"
#~ msgstr "V mirovanje"
#~ msgid "Power Off"
#~ msgstr "Izklopi"
#~ msgid "No Action"
#~ msgstr "Ni dejanja"
#~ msgid "Tweak Tool"
#~ msgstr "Urejevalnik naprednih nastavitev"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment