Commit 3393fba0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent c7d0f3ce
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-04 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-04 21:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 20:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-17 20:42+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -145,11 +145,11 @@ msgstr "Pliki"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
#: ../gtweak/tweakview.py:97
#: ../gtweak/tweakview.py:100
msgid "Tweaks"
msgstr "Ustawienia"
#: ../gtweak/tweakview.py:113
#: ../gtweak/tweakview.py:116
msgid "Search Tweaks..."
msgstr "Przeszukiwanie ustawień..."
......@@ -301,8 +301,12 @@ msgstr "Nieprawidłowy motyw"
msgid "Theme"
msgstr "Motyw"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
msgid "Enable animations"
msgstr "Animacje"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:46
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:134
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
......@@ -475,15 +479,15 @@ msgstr "Nowy program startowy"
msgid "Add a new application to be run at startup"
msgstr "Dodanie nowego programu do uruchamiania podczas startu systemu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Window scaling"
msgstr "Skalowanie okien"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:58
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
msgstr "Dostosowuje skanowanie okien GDK dla HiDPI"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:86
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:95
#, python-format
msgid "Settings will be reverted in %d second"
msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
......@@ -491,67 +495,67 @@ msgstr[0] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekundę"
msgstr[1] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekundy"
msgstr[2] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekund"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
msgstr "Zachować te ustawienia HiDPI?"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:109
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:118
msgid "Revert Settings"
msgstr "Przywróć ustawienia"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:110
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:119
msgid "Keep Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:128
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
msgid "Attached Modal Dialogs"
msgstr "Dołączone modalne okna dialogowe"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:129
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
msgid "Automatically Raise Windows"
msgstr "Automatyczne podnoszenie okien"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:130
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
msgid "Resize with Secondary-click"
msgstr "Zmiana rozmiaru za pomocą kliknięcia pomocniczego"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:131
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
msgid "Window Action Key"
msgstr "Klawisz działania okna"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:135
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:144
msgid "Focus Mode"
msgstr "Tryb aktywowania"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:136
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:145
msgid "Titlebar Actions"
msgstr "Działania paska tytułu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:146
msgid "Double-click"
msgstr "Podwójne kliknięcie"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:147
msgid "Middle-click"
msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:148
msgid "Secondary-click"
msgstr "Kliknięcie pomocnicze"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:149
msgid "Titlebar Buttons"
msgstr "Przyciski na pasku tytułu"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:141
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:150
msgid "Maximize"
msgstr "Zmaksymalizuj"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:142
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:151
msgid "Minimize"
msgstr "Zminimalizuj"
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:152
msgid "HiDPI"
msgstr "HiDPI"
......@@ -603,11 +607,11 @@ msgstr "%s <i>(domyślny)</i>"
#: ../gtweak/widgets.py:471
msgid "Enable dark theme for all applications"
msgstr "Włączenie ciemnego motywu dla wszystkich programów"
msgstr "Ciemny motyw dla wszystkich programów"
#: ../gtweak/widgets.py:472
msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
msgstr "Włącza ciemny motyw dla wszystkich programów w sesji"
msgstr "Ciemny motyw dla wszystkich programów w sesji"
#: ../gtweak/widgets.py:480
msgid "Global Dark Theme"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment