Commit e5882fbf authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Added Slovak translation

parent f4372b9a
# please keep this list sorted alphabetically
#
pl
sk
# Slovak translation for gnome-todo.
# Copyright (C) 2015 gnome-todo's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-todo package.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"todo&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 08:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-24 16:43+0100\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"Last-Translator: \n"
"X-Generator: Poedit 1.8.1\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1
msgid "Todo"
msgstr "Úlohy"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:2
msgid "Todo manager for GNOME"
msgstr "Správca úloh prostredia GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
"with GNOME."
msgstr ""
"Úlohy prostredia GNOME je jednoduchá aplikácia na správu úloh, integrovaná "
"s prostredím GNOME."
#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "New List…"
msgstr "Nový zoznam…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
msgid "Change default storage location…"
msgstr "Zmeniť predvolené umiestnenie úložiska…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončiť"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your personal tasks"
msgstr "Spravujte vaše osobné úlohy"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
msgid "Task;Productivity;"
msgstr "úloha;produktivita;"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizované okno"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window size"
msgstr "Veľkosť okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Veľkosť okna (šírka a výška)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Umiestnenie okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Pozícia okna (x a y)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:7
msgid "First run of GNOME To Do"
msgstr "Prvé spustenie aplikácie Úlohy prostredia GNOME"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Whether it's the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
msgstr ""
"Určuje, či je prvé spustenie aplikácie Úlohy prostredia GNOME (kvôli "
"spusteniu počiatočného nastavenia) alebo nie"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:9
msgid "Default location to add new lists to"
msgstr "Predvolené umiestnenie, do ktorého sa majú pridávať nové zoznamy"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:10
msgid "The identifier of the default location to add new lists to"
msgstr ""
"Identifikátor predvoleného umiestnenie, do ktorého sa majú pridávať nové "
"zoznamy"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Poznámky"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
msgid "Due Date"
msgstr "Termín"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
msgid "None"
msgstr "Žiadna"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6
msgid "Low"
msgstr "Nízka"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7
msgid "Medium"
msgstr "Stredná"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8
msgid "High"
msgstr "Vysoká"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
msgid "Welcome"
msgstr "Vitajte"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:2
msgid "Login to online accounts to access your tasks"
msgstr "Prihlásením do účtov služieb získate prístup k vašim úlohám"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/storage-popover.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:2
#: ../src/gtd-list-view.c:241
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"
# tooltip
#: ../data/ui/list-view.ui.h:1
msgid "Show or hide completed tasks"
msgstr "Zobrazí alebo skryje dokončené úlohy"
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:1
msgid "Select the default storage location to create task lists:"
msgstr ""
"Vyberte predvolené umiestnenie úložiska, v ktorom sa majú vytvoriť zoznamy "
"úloh:"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:1
msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:3
msgid "List Name"
msgstr "Názov zoznamu"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:4
msgid "Select a storage location"
msgstr "Vyberte umiestnenie úložiska"
#: ../data/ui/storage-row.ui.h:1
msgid "Off"
msgstr "Vypnuté"
# tooltip
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:1
msgid "Click to add a new Google account"
msgstr "Kliknutím pridáte nový účet Google"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:2
msgid "Google"
msgstr "Google"
# tooltip
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:3
msgid "Click to add a new ownCloud account"
msgstr "Kliknutím pridáte nový účet ownCloud"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:4
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
# tooltip
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:5
msgid "Click to add a new Microsoft Exchange account"
msgstr "Kliknutím pridáte nový účet Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:6
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:7
msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
msgstr "Alebo môžete ukladať vaše úlohy iba v tomto počítači"
#: ../data/ui/task-row.ui.h:1
msgid "New task…"
msgstr "Nová úloha…"
#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/gtd-list-view.c:174
msgid "Undo"
msgstr "Vrátiť späť"
#: ../data/ui/window.ui.h:2
msgid "Lists"
msgstr "Zoznamy"
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-task-row.c:100
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../data/ui/window.ui.h:4
msgid "Scheduled"
msgstr "Naplánované"
#: ../data/ui/window.ui.h:5
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: ../data/ui/window.ui.h:6
msgid "New List"
msgstr "Nový zoznam"
#: ../src/gtd-application.c:90
msgid "Copyright © %Id The Todo authors"
msgstr "Autorské práva © %Id Autori aplikácie Úlohy"
#: ../src/gtd-application.c:95
msgid "Copyright © %Id–%Id The Todo authors"
msgstr "Autorské práva © %Id–%Id Autori aplikácie Úlohy"
#: ../src/gtd-application.c:100 ../src/gtd-application.c:126
msgid "To Do"
msgstr "Úlohy"
#: ../src/gtd-application.c:107
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/gtd-application.c:215
msgid "Error loading CSS from resource"
msgstr "Chyba pri načítavaní CSS zo zdroja"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:136 ../src/gtd-task-row.c:124
msgid "No date set"
msgstr "Žiadna sada údajov "
#: ../src/gtd-edit-pane.c:251
msgid "Manager of this application"
msgstr "Správca tejto aplikácie"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:252
msgid "The manager of the application"
msgstr "Správca aplikácie"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:265
msgid "Task being edited"
msgstr "Úloha, ktorá je práve upravovaná"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:266
msgid "The task that is actually being edited"
msgstr "Úloha, ktorá sa aktuálne upravuje"
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:216
msgid "Manager of the task"
msgstr "Správca úlohy"
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:217
msgid "The singleton manager instance of the task"
msgstr "Jediná inštancia správcu úlohy"
#: ../src/gtd-list-view.c:158
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "Úloha <b>%s</b> bola odstránená"
#: ../src/gtd-list-view.c:592 ../src/gtd-storage-dialog.c:153
#: ../src/gtd-storage-popover.c:264 ../src/gtd-storage-selector.c:522
#: ../src/gtd-window.c:476
msgid "Manager of this window's application"
msgstr "Správca aplikácie pre toto okno"
#: ../src/gtd-list-view.c:593 ../src/gtd-storage-dialog.c:154
#: ../src/gtd-storage-popover.c:265 ../src/gtd-storage-selector.c:523
#: ../src/gtd-window.c:477
msgid "The manager of the window's application"
msgstr "Správca aplikácie okna"
#: ../src/gtd-list-view.c:606
msgid "Whether the list is readonly"
msgstr "Či je zoznam iba na čítanie"
#: ../src/gtd-list-view.c:607
msgid ""
"Whether the list is readonly, i.e. doesn't show the New Task row, or not"
msgstr ""
"Určuje, či je zoznam iba na čítanie, t.j. zobrazí alebo nezobrazí sa riadok "
"Nová úloha"
#: ../src/gtd-list-view.c:620
msgid "Whether task rows show the list name"
msgstr "Či riadky s úlohami zobrazia názov zoznamu"
#: ../src/gtd-list-view.c:621
msgid "Whether task rows show the list name at the end of the row"
msgstr ""
"Určuje, či riadky s úlohami majú zobraziť názov zoznamu na konci riadku"
#: ../src/gtd-list-view.c:634
msgid "Whether completed tasks are shown"
msgstr "Či sa zobrazia dokončené úlohy"
#: ../src/gtd-list-view.c:635
msgid "Whether completed tasks are visible or not"
msgstr "Určuje, či sú viditeľné dokončené úlohy alebo nie"
#: ../src/gtd-manager.c:331
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Chyba pri načítavaní Účtov služieb prostredia GNOME"
#: ../src/gtd-manager.c:360
msgid "Error saving task list"
msgstr "Chyba pri ukladaní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:387
msgid "Error removing task list"
msgstr "Chyba pri odstraňovaní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:419
msgid "Error creating task"
msgstr "Chyba pri vytváraní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:451
msgid "Error removing task"
msgstr "Chyba pri odstraňovaní úlohy"
#: ../src/gtd-manager.c:477
msgid "Error updating task"
msgstr "Chyba pri aktualizovaní úlohy"
#: ../src/gtd-manager.c:506
msgid "Failed to prompt for credentials"
msgstr "Zlyhalo pýtanie poverení"
#: ../src/gtd-manager.c:529
msgid "Failed to prompt for credentials for"
msgstr "Zlyhalo pýtanie poverení pre"
#: ../src/gtd-manager.c:581
msgid "Authentication failure"
msgstr "Zlyhanie overenia totožnosti"
#: ../src/gtd-manager.c:622
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Chyba pri získavaní úloh zo zoznamu"
#: ../src/gtd-manager.c:684
msgid "Task list source successfully connected"
msgstr "Zdroj zoznamu úloh bol úspešne pripojený"
#: ../src/gtd-manager.c:691
msgid "Failed to connect to task list source"
msgstr "Zlyhalo pripojenie k zdroju zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:721
msgid "Skipping already loaded task list "
msgstr "Vynecháva sa už načítaný zoznam úloh "
#: ../src/gtd-manager.c:759
msgid "Error loading task manager"
msgstr "Chyba pri načítavaní správcu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:891
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
#: ../src/gtd-manager.c:892
msgid "On This Computer"
msgstr "V tomto počítači"
#: ../src/gtd-manager.c:925
msgid "The online accounts client of the manager"
msgstr "Klient účtov služieb správcu"
#: ../src/gtd-manager.c:926
msgid ""
"The read-only GNOME online accounts client loaded and owned by the manager"
msgstr ""
"Klient účtov služieb prostredia GNOME iba na čítanie, ktorý je načítaný a "
"vlastnený správcom"
#: ../src/gtd-manager.c:939
msgid "Whether GNOME Online Accounts client is ready"
msgstr "Či je klient účtov služieb prostredia GNOME pripravený"
#: ../src/gtd-manager.c:940
msgid "Whether the read-only GNOME online accounts client is loaded"
msgstr ""
"Určuje, či je načítaný klient účtov služieb prostredia GNOME iba na čítanie"
#: ../src/gtd-manager.c:953
msgid "The source registry of the manager"
msgstr "Zdrojový register správcu"
#: ../src/gtd-manager.c:954
msgid "The read-only source registry loaded and owned by the manager"
msgstr "Zdrojový registre iba na čítanie je načítaný a vlastnený správcom"
#: ../src/gtd-object.c:152
msgid "Unique identifier of the object"
msgstr "Jedinečný identifikátor objektu"
#: ../src/gtd-object.c:153
msgid "The unique identifier of the object, defined by the backend"
msgstr "Jedinečný identifikátor objektu, definovaný obslužným programom"
#: ../src/gtd-object.c:166
msgid "Ready state of the object"
msgstr "Stav pripravenosti objektu"
#: ../src/gtd-object.c:167
msgid "Whether the object is marked as ready or not"
msgstr "Určuje, či je objekt označený ako pripravený alebo nie"
#: ../src/gtd-storage.c:189
msgid "Whether the storage is enabled"
msgstr "Či je povolené úložisko"
#: ../src/gtd-storage.c:190
msgid "Whether the storage is available to be used."
msgstr "Určuje, či je úložisko dostupné na použitie."
#: ../src/gtd-storage.c:203
msgid "Icon of the storage"
msgstr "Ikona úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:204
msgid "The icon representing the storage location."
msgstr "Ikona predstavujúca umiestnenie úložiska."
#: ../src/gtd-storage.c:217
msgid "Identifier of the storage"
msgstr "Identifikátor úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:218
msgid "The unique identifier of the storage location."
msgstr "Jedinečný identifikátor umiestnenia úložiska."
#: ../src/gtd-storage.c:231
msgid "Whether the storage is the default"
msgstr "Či je úložisko predvolené"
#: ../src/gtd-storage.c:232
msgid "Whether the storage is the default storage location to be used."
msgstr "Určuje, či je úložisko predvoleným úložiskom, ktoré sa má použiť."
#: ../src/gtd-storage.c:245
msgid "Name of the storage"
msgstr "Názov úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:246
msgid "The user-visible name of the storage location."
msgstr "Názov umiestnenia úložiska viditeľný pre používateľa."
#: ../src/gtd-storage.c:259
msgid "Parent of the storage"
msgstr "Rodič úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:260
msgid "The parent source identifier of the storage location."
msgstr "Identifikátor rodičovského zdroja umiestnenia úložiska."
#: ../src/gtd-storage.c:273
msgid "Provider type of the storage"
msgstr "Typ poskytovateľa úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:274
msgid "The provider type of the storage location."
msgstr "Typ poskytovateľa umiestnenia úložiska."
#: ../src/gtd-storage.c:287
msgid "Provider name of the storage"
msgstr "Názov poskytovateľa úložiska"
#: ../src/gtd-storage.c:288
msgid "The name of the provider of the storage location."
msgstr "Názov poskytovateľa umiestnenia úložiska."
#: ../src/gtd-storage.c:680
msgid "Error creating new task list"
msgstr "Chyba pri vytváraní nového zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-storage-row.c:148
msgid "Storage of the row"
msgstr "Úložisko riadku"
#: ../src/gtd-storage-row.c:149
msgid "The storage that this row holds"
msgstr "Úložisko, ktoré drží tento riadok"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:536
msgid "Show local storage row"
msgstr "Zobraziť riadok s miestnym úložiskom"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:537
msgid "Whether should show a local storage row instead of a checkbox"
msgstr ""
"Určuje, či sa má zobraziť riadok s miestnym úložiskom namiesto "
"zaškrtávacieho poľa"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:550
msgid "Show stub rows"
msgstr ""
#: ../src/gtd-storage-selector.c:551
msgid "Whether should show stub rows for non-added accounts"
msgstr ""
#: ../src/gtd-storage-selector.c:564
msgid "Selects default storage row"
msgstr "Vyberie riadok predvoleného úložiska"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:565
msgid "Whether should select the default storage row"
msgstr "Určuje, či sa má vybrať riadok s predvoleným úložiskom"
#: ../src/gtd-task.c:254
msgid "Whether the task is completed or not"
msgstr "Či je úloha dokončená alebo nie"
#: ../src/gtd-task.c:255
msgid "Whether the task is marked as completed by the user"
msgstr "Určuje, či má byť úloha označená používateľom ako dokončená"
#: ../src/gtd-task.c:268
msgid "Component of the task"
msgstr "Súčasť úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:269
msgid "The #ECalComponent this task handles."
msgstr "Súčasť #ECalComponent, ktorý spravuje táto úloha."
#: ../src/gtd-task.c:282
msgid "Description of the task"
msgstr "Popis úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:283
msgid "Optional string describing the task"
msgstr "Voliteľný reťazec popisujúci úlohu"
#: ../src/gtd-task.c:297
msgid "End date of the task"
msgstr "Dátum konca tejto úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:298
msgid "The day the task is supposed to be completed"
msgstr "Predpokladaný deň dokončenia úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:311
msgid "List of the task"
msgstr "Zoznam úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:312
msgid "The list that owns this task"
msgstr "Zoznam, ktorý vlastní túto úlohu"
#: ../src/gtd-task.c:325
msgid "Priority of the task"
msgstr "Priorita úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:326
msgid ""
"The priority of the task. 0 means no priority set, and tasks will be sorted "
"alfabetically."
msgstr ""
"Priorita úlohy. 0 znamená, že nie je nastavená žiadna priorita a úlohy budú "
"usporiadané podľa abecedy."
#: ../src/gtd-task.c:341
msgid "Title of the task"
msgstr "Názov úlohy"
#: ../src/gtd-task.c:342
msgid "The title of the task"
msgstr "Názov úlohy"
#: ../src/gtd-task-list.c:152
msgid "Color of the list"
msgstr "Farba zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:153
msgid "The color of the list"
msgstr "Farba zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:166
msgid "Name of the list"
msgstr "Názov zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:167
msgid "The name of the list"
msgstr "Názov zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:180
msgid "Data origin of the list"
msgstr "Pôvod údajov zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:181
msgid "The data origin location of the list"
msgstr "Umiestnenie pôvodu údajov zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:194
msgid "Source of the list"
msgstr "Zdroj zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list.c:195
msgid "The parent source that handles the list"
msgstr "Rodičovský zdroj, ktorý spravuje tento zoznam"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:231
msgid "No tasks"
msgstr "Žiadne úlohy"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:443
msgid "Mode of this item"
msgstr "Režim tejto položky"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:444
msgid "The mode of this item, inherited from the parent's mode"
msgstr "Režim tejto položky, zdedený z režimu rodičov"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:459
msgid "Task list of the item"
msgstr "Zoznam úloh položky"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:460
msgid "The task list associated with this item"
msgstr "Zoznam úloh priradený k tejto položke"
#: ../src/gtd-task-row.c:104
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zajtra"
#: ../src/gtd-task-row.c:108
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../src/gtd-task-row.c:324
msgid "If the row is used to add a new task"
msgstr "Ak je riadok použitý na pridanie novej úlohy"
#: ../src/gtd-task-row.c:325
msgid "Whether the row is used to add a new task"
msgstr "Určuje, či je riadok použitý na pridanie novej úlohy"
#: ../src/gtd-task-row.c:338
msgid "Task of the row"
msgstr "Úloha riadku"
#: ../src/gtd-task-row.c:339
msgid "The task that this row represents"
msgstr "Úloha, ktorú reprezentuje tento riadok"
#: ../src/gtd-window.c:230
msgid "Setting new color for task list"
msgstr "Nastavuje sa nová farba zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-window.c:276
msgid "Loading your task lists…"
msgstr "Načítavanie vašich zoznamov úloh…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment