Commit 6581252e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Add Polish translation

parent b711f8cd
# please keep this list sorted alphabetically
#
pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-21 15:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-21 15:27+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1
msgid "Todo"
msgstr "Zadania"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:2
msgid "Todo manager for GNOME"
msgstr "Menedżer zadań dla środowiska GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
"with GNOME."
msgstr ""
"Menedżer zadań GNOME to prosty program do zarządzania zadaniami, "
"zaprojektowany do integracji ze środowiskiem GNOME."
#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "New List…"
msgstr "Nowa lista…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
msgid "Change default storage location…"
msgstr "Zmień domyślne położenie zadań…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your personal tasks"
msgstr "Zarządzanie zadaniami"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
msgid "Task;Productivity;"
msgstr "Zadanie;Produktywność;Biuro;"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window maximized"
msgstr "Zmaksymalizowane okno"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stan maksymalizacji okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window size"
msgstr "Rozmiar okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Rozmiar okna (szerokość i wysokość)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Położenie okna"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Położenie okna (na osi X i Y)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:7
msgid "First run of GNOME To Do"
msgstr "Pierwsze uruchomienie Menedżera zadań GNOME"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Whether it's the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
msgstr ""
"Czy jest to pierwsze uruchomienie Menedżera zadań GNOME (aby wykonać "
"początkowe ustawienie)"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:9
msgid "Default location to add new lists to"
msgstr "Domyślne położenie, do którego dodawać nowe listy"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.in.h:10
msgid "The identifier of the default location to add new lists to"
msgstr "Identyfikator domyślnego położenia, do którego dodawać nowe listy"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Uwagi"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
msgid "Due Date"
msgstr "Termin"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
msgid "Priority"
msgstr "Priorytet"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6
msgid "Low"
msgstr "Niski"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8
msgid "High"
msgstr "Wysoki"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
msgid "Welcome"
msgstr "Witamy"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:2
msgid "Login to online accounts to access your tasks"
msgstr "Zalogowanie do kont online umożliwi dostęp do zadań"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/storage-popover.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:2
#: ../src/gtd-list-view.c:241
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:1
msgid "Show or hide completed tasks"
msgstr "Wyświetla lub ukrywa ukończone zadania"
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:1
msgid "Select the default storage location to create task lists:"
msgstr "Proszę wybrać domyślne położenie zadań do tworzenia list:"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:1
msgid "Create"
msgstr "Utwórz"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:3
msgid "List Name"
msgstr "Nazwa listy"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:4
msgid "Select a storage location"
msgstr "Wybór położenia zadań"
#: ../data/ui/storage-row.ui.h:1
msgid "Off"
msgstr "Wyłącz"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:1
msgid "Click to add a new Google account"
msgstr "Kliknięcie dodaje nowe konto Google"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:2
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:3
msgid "Click to add a new ownCloud account"
msgstr "Kliknięcie dodaje nowe konto ownCloud"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:4
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:5
msgid "Click to add a new Microsoft Exchange account"
msgstr "Kliknięcie dodaje nowe konto Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:6
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:7
msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
msgstr "Można też przechowywać zadania na tym komputerze"
#: ../data/ui/task-row.ui.h:1
msgid "New task…"
msgstr "Nowe zadanie…"
#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/gtd-list-view.c:174
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: ../data/ui/window.ui.h:2
msgid "Lists"
msgstr "Listy"
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-task-row.c:100
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
#: ../data/ui/window.ui.h:4
msgid "Scheduled"
msgstr "Zaplanowane"
#: ../data/ui/window.ui.h:5
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
#: ../data/ui/window.ui.h:6
msgid "New List"
msgstr "Nowa lista"
#: ../src/gtd-application.c:90
msgid "Copyright © %Id The Todo authors"
msgstr "Copyright © %Id Autorzy Menedżera zadań"
#: ../src/gtd-application.c:95
msgid "Copyright © %Id–%Id The Todo authors"
msgstr "Copyright © %Id–%Id Autorzy Menedżera zadań"
#: ../src/gtd-application.c:100 ../src/gtd-application.c:126
msgid "To Do"
msgstr "Zadania"
#: ../src/gtd-application.c:107
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2015"
#: ../src/gtd-application.c:215
msgid "Error loading CSS from resource"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku CSS z zasobu"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:136 ../src/gtd-task-row.c:124
msgid "No date set"
msgstr "Nie ustawiono daty"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:251
msgid "Manager of this application"
msgstr "Menedżer tego programu"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:252
msgid "The manager of the application"
msgstr "Menedżer programu"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:265
msgid "Task being edited"
msgstr "Modyfikowane zadanie"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:266
msgid "The task that is actually being edited"
msgstr "Obecnie modyfikowane zadanie"
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:216
msgid "Manager of the task"
msgstr "Menedżer zadania"
#: ../src/gtd-initial-setup-window.c:217
msgid "The singleton manager instance of the task"
msgstr "Pojedyncze wystąpienie menedżera zadania"
#: ../src/gtd-list-view.c:158
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "Usunięto zadanie <b>%s</b>"
#: ../src/gtd-list-view.c:592 ../src/gtd-storage-dialog.c:153
#: ../src/gtd-storage-popover.c:264 ../src/gtd-storage-selector.c:522
#: ../src/gtd-window.c:476
msgid "Manager of this window's application"
msgstr "Menedżer programu tego okna"
#: ../src/gtd-list-view.c:593 ../src/gtd-storage-dialog.c:154
#: ../src/gtd-storage-popover.c:265 ../src/gtd-storage-selector.c:523
#: ../src/gtd-window.c:477
msgid "The manager of the window's application"
msgstr "Menedżer programu okna"
#: ../src/gtd-list-view.c:606
msgid "Whether the list is readonly"
msgstr "Czy lista jest tylko do odczytu"
#: ../src/gtd-list-view.c:607
msgid ""
"Whether the list is readonly, i.e. doesn't show the New Task row, or not"
msgstr ""
"Czy lista jest tylko do odczytu, tzn. rząd Nowe zadanie nie jest wyświetlany"
#: ../src/gtd-list-view.c:620
msgid "Whether task rows show the list name"
msgstr "Czy rzędy zadań wyświetlają nazwę listy"
#: ../src/gtd-list-view.c:621
msgid "Whether task rows show the list name at the end of the row"
msgstr "Czy rzędy zadań wyświetlają nazwę listy na końcu rzędu"
#: ../src/gtd-list-view.c:634
msgid "Whether completed tasks are shown"
msgstr "Czy wyświetlać ukończone zadania"
#: ../src/gtd-list-view.c:635
msgid "Whether completed tasks are visible or not"
msgstr "Czy ukończone zadania są widoczne"
#: ../src/gtd-manager.c:331
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Błąd podczas wczytywania Kont online GNOME"
#: ../src/gtd-manager.c:360
msgid "Error saving task list"
msgstr "Błąd podczas zapisywania listy zadań"
#: ../src/gtd-manager.c:387
msgid "Error removing task list"
msgstr "Błąd podczas usuwania listy zadań"
#: ../src/gtd-manager.c:419
msgid "Error creating task"
msgstr "Błąd podczas tworzenia zadania"
#: ../src/gtd-manager.c:451
msgid "Error removing task"
msgstr "Błąd podczas usuwania zadania"
#: ../src/gtd-manager.c:477
msgid "Error updating task"
msgstr "Błąd podczas aktualizowania zadania"
#: ../src/gtd-manager.c:506
msgid "Failed to prompt for credentials"
msgstr "Zapytanie o dane uwierzytelniające się nie powiodło"
#: ../src/gtd-manager.c:529
msgid "Failed to prompt for credentials for"
msgstr "Nie powiodło się zapytanie o dane uwierzytelniające dla"
#: ../src/gtd-manager.c:581
msgid "Authentication failure"
msgstr "Niepowodzenie uwierzytelnienia"
#: ../src/gtd-manager.c:622
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Błąd podczas pobierania zadań z listy"
#: ../src/gtd-manager.c:684
msgid "Task list source successfully connected"
msgstr "Pomyślnie połączono ze źródłem listy zadań"
#: ../src/gtd-manager.c:691
msgid "Failed to connect to task list source"
msgstr "Połączenie ze źródłem listy zadań się nie powiodło"
#: ../src/gtd-manager.c:721
msgid "Skipping already loaded task list "
msgstr "Pomijanie już wczytanej listy zadań "
#: ../src/gtd-manager.c:759
msgid "Error loading task manager"
msgstr "Błąd podczas wczytywania menedżera zadań"
#: ../src/gtd-manager.c:891
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
#: ../src/gtd-manager.c:892
msgid "On This Computer"
msgstr "Na tym komputerze"
#: ../src/gtd-manager.c:925
msgid "The online accounts client of the manager"
msgstr "Klient kont online menedżera"
#: ../src/gtd-manager.c:926
msgid ""
"The read-only GNOME online accounts client loaded and owned by the manager"
msgstr ""
"Klient kont online GNOME tylko do odczytu, wczytany i posiadany przez "
"menedżera"
#: ../src/gtd-manager.c:939
msgid "Whether GNOME Online Accounts client is ready"
msgstr "Czy klient Kont online GNOME jest gotowy"
#: ../src/gtd-manager.c:940
msgid "Whether the read-only GNOME online accounts client is loaded"
msgstr "Czy klient kont online GNOME tylko do odczytu jest wczytany"
#: ../src/gtd-manager.c:953
msgid "The source registry of the manager"
msgstr "Rejestr źródeł menedżera"
#: ../src/gtd-manager.c:954
msgid "The read-only source registry loaded and owned by the manager"
msgstr "Rejestr źródeł tylko do odczytu, wczytany i posiadany przez menedżera"
#: ../src/gtd-object.c:152
msgid "Unique identifier of the object"
msgstr "Unikalny identyfikator obiektu"
#: ../src/gtd-object.c:153
msgid "The unique identifier of the object, defined by the backend"
msgstr "Unikalny identyfikator obiektu, określony przez mechanizm"
#: ../src/gtd-object.c:166
msgid "Ready state of the object"
msgstr "Stan gotowości obiektu"
#: ../src/gtd-object.c:167
msgid "Whether the object is marked as ready or not"
msgstr "Czy obiekt jest oznaczony jako gotowy"
#: ../src/gtd-storage.c:189
msgid "Whether the storage is enabled"
msgstr "Czy położenie zadań jest włączone"
#: ../src/gtd-storage.c:190
msgid "Whether the storage is available to be used."
msgstr "Czy położenie zadań jest dostępne do użytku."
#: ../src/gtd-storage.c:203
msgid "Icon of the storage"
msgstr "Ikona położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:204
msgid "The icon representing the storage location."
msgstr "Ikona przedstawiająca położenie zadań."
#: ../src/gtd-storage.c:217
msgid "Identifier of the storage"
msgstr "Identyfikator położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:218
msgid "The unique identifier of the storage location."
msgstr "Unikalny identyfikator położenia zadań."
#: ../src/gtd-storage.c:231
msgid "Whether the storage is the default"
msgstr "Czy położenie zadań jest domyślne"
#: ../src/gtd-storage.c:232
msgid "Whether the storage is the default storage location to be used."
msgstr "Czy to położenie zadań jest domyślnie używane."
#: ../src/gtd-storage.c:245
msgid "Name of the storage"
msgstr "Nazwa położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:246
msgid "The user-visible name of the storage location."
msgstr "Nazwa położenia zadań widoczna dla użytkownika."
#: ../src/gtd-storage.c:259
msgid "Parent of the storage"
msgstr "Element nadrzędny położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:260
msgid "The parent source identifier of the storage location."
msgstr "Identyfikator nadrzędnego źródła położenia zadań."
#: ../src/gtd-storage.c:273
msgid "Provider type of the storage"
msgstr "Typ dostawcy położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:274
msgid "The provider type of the storage location."
msgstr "Typ dostawcy położenia zadań."
#: ../src/gtd-storage.c:287
msgid "Provider name of the storage"
msgstr "Nazwa dostawcy położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage.c:288
msgid "The name of the provider of the storage location."
msgstr "Nazwa dostawcy położenia zadań."
#: ../src/gtd-storage.c:680
msgid "Error creating new task list"
msgstr "Błąd podczas tworzenia nowej listy zadań"
#: ../src/gtd-storage-row.c:148
msgid "Storage of the row"
msgstr "Położenie zadań rzędu"
#: ../src/gtd-storage-row.c:149
msgid "The storage that this row holds"
msgstr "Położenie zadań w tym rzędzie"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:536
msgid "Show local storage row"
msgstr "Wyświetlanie rzędu lokalnego położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:537
msgid "Whether should show a local storage row instead of a checkbox"
msgstr "Czy wyświetlać rząd lokalnego położenia zadań zamiast pola wyboru"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:550
msgid "Show stub rows"
msgstr "Wyświetlanie nieużywanych rzędów"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:551
msgid "Whether should show stub rows for non-added accounts"
msgstr "Czy wyświetlać rzędy niedodanych kont"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:564
msgid "Selects default storage row"
msgstr "Wybiera domyślny rząd położenia zadań"
#: ../src/gtd-storage-selector.c:565
msgid "Whether should select the default storage row"
msgstr "Czy wybrać domyślny rząd położenia zadań"
#: ../src/gtd-task.c:254
msgid "Whether the task is completed or not"
msgstr "Czy zadanie jest ukończone"
#: ../src/gtd-task.c:255
msgid "Whether the task is marked as completed by the user"
msgstr "Czy zadanie zostało oznaczone jako ukończone przez użytkownika"
#: ../src/gtd-task.c:268
msgid "Component of the task"
msgstr "Składnik zadania"
#: ../src/gtd-task.c:269
msgid "The #ECalComponent this task handles."
msgstr "#ECalComponent obsługiwany przez to zadanie."
#: ../src/gtd-task.c:282
msgid "Description of the task"
msgstr "Opis zadania"
#: ../src/gtd-task.c:283
msgid "Optional string describing the task"
msgstr "Opcjonalny ciąg opisujący zadanie"
#: ../src/gtd-task.c:297
msgid "End date of the task"
msgstr "Data zakończenia zadania"
#: ../src/gtd-task.c:298
msgid "The day the task is supposed to be completed"
msgstr "Dzień, w którym zadanie powinno zostać ukończone"
#: ../src/gtd-task.c:311
msgid "List of the task"
msgstr "Lista zadania"
#: ../src/gtd-task.c:312
msgid "The list that owns this task"
msgstr "Lista, która posiada to zadanie"
#: ../src/gtd-task.c:325
msgid "Priority of the task"
msgstr "Priorytet zadania"
#: ../src/gtd-task.c:326
msgid ""
"The priority of the task. 0 means no priority set, and tasks will be sorted "
"alfabetically."
msgstr ""
"Priorytet zadania. 0 oznacza brak priorytetu, a zadania będą porządkowane "
"alfabetycznie."
#: ../src/gtd-task.c:341
msgid "Title of the task"
msgstr "Tytuł zadania"
#: ../src/gtd-task.c:342
msgid "The title of the task"
msgstr "Tytuł zadania"
#: ../src/gtd-task-list.c:152
msgid "Color of the list"
msgstr "Kolor listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:153
msgid "The color of the list"
msgstr "Kolor listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:166
msgid "Name of the list"
msgstr "Nazwa listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:167
msgid "The name of the list"
msgstr "Nazwa listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:180
msgid "Data origin of the list"
msgstr "Data początku listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:181
msgid "The data origin location of the list"
msgstr "Położenie daty początku listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:194
msgid "Source of the list"
msgstr "Źródło listy"
#: ../src/gtd-task-list.c:195
msgid "The parent source that handles the list"
msgstr "Nadrzędne źródło obsługujące listę"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:231
msgid "No tasks"
msgstr "Brak zadań"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:443
msgid "Mode of this item"
msgstr "Tryb tego elementu"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:444
msgid "The mode of this item, inherited from the parent's mode"
msgstr "Tryb tego elementu, odziedziczony z trybu elementu nadrzędnego"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:459
msgid "Task list of the item"
msgstr "Lista zadań elementu"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:460
msgid "The task list associated with this item"
msgstr "Lista zadań powiązana z tym elementem"
#: ../src/gtd-task-row.c:104
msgid "Tomorrow"
msgstr "Jutro"
#: ../src/gtd-task-row.c:108
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#: ../src/gtd-task-row.c:324
msgid "If the row is used to add a new task"
msgstr "Czy rząd jest używane do dodania nowego zadania"
#: ../src/gtd-task-row.c:325
msgid "Whether the row is used to add a new task"
msgstr "Czy rząd jest używane do dodania nowego zadania"
#: ../src/gtd-task-row.c:338
msgid "Task of the row"
msgstr "Zadanie rzędu"
#: ../src/gtd-task-row.c:339
msgid "The task that this row represents"
msgstr "Zadanie przedstawiane przez ten rząd"
#: ../src/gtd-window.c:230
msgid "Setting new color for task list"
msgstr "Ustawianie nowego koloru listy zadań"
#: ../src/gtd-window.c:276
msgid "Loading your task lists…"
msgstr "Wczytywanie list zadań…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment