Commit 07084392 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 72f0daf4
......@@ -8,16 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"todo&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 08:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-24 16:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-06 01:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-08 20:40+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"Last-Translator: \n"
"X-Generator: Poedit 1.8.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1
......@@ -33,8 +33,8 @@ msgid ""
"GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
"with GNOME."
msgstr ""
"Úlohy prostredia GNOME je jednoduchá aplikácia na správu úloh, integrovaná "
"s prostredím GNOME."
"Úlohy prostredia GNOME je jednoduchá aplikácia na správu úloh, integrovaná s "
"prostredím GNOME."
#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "New List…"
......@@ -153,13 +153,22 @@ msgstr "Prihlásením do účtov služieb získate prístup k vašim úlohám"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:2
#: ../src/gtd-list-view.c:241
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:4
#: ../src/gtd-task-list-view.c:285
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"
# tooltip
#: ../data/ui/list-view.ui.h:1
msgid "No tasks found"
msgstr "Nenašli sa žiadne úlohy"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:2
msgid "You can add tasks to lists in the <b>Lists</b> view"
msgstr ""
"Môžete pridať úlohy do zoznamov prostredníctvom zobrazenia <b>Zoznamy</b>"
# tooltip
#: ../data/ui/list-view.ui.h:3
msgid "Show or hide completed tasks"
msgstr "Zobrazí alebo skryje dokončené úlohy"
......@@ -220,7 +229,7 @@ msgstr "Alebo môžete ukladať vaše úlohy iba v tomto počítači"
msgid "New task…"
msgstr "Nová úloha…"
#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/gtd-list-view.c:174
#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/gtd-task-list-view.c:218
msgid "Undo"
msgstr "Vrátiť späť"
......@@ -228,11 +237,12 @@ msgstr "Vrátiť späť"
msgid "Lists"
msgstr "Zoznamy"
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-task-row.c:100
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-task-row.c:145 ../src/gtd-window.c:147
#: ../src/gtd-window.c:152
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../data/ui/window.ui.h:4
#: ../data/ui/window.ui.h:4 ../src/gtd-window.c:147 ../src/gtd-window.c:152
msgid "Scheduled"
msgstr "Naplánované"
......@@ -264,7 +274,7 @@ msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
msgid "Error loading CSS from resource"
msgstr "Chyba pri načítavaní CSS zo zdroja"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:136 ../src/gtd-task-row.c:124
#: ../src/gtd-edit-pane.c:136 ../src/gtd-task-row.c:175
msgid "No date set"
msgstr "Žiadna sada údajov "
......@@ -292,140 +302,95 @@ msgstr "Správca úlohy"
msgid "The singleton manager instance of the task"
msgstr "Jediná inštancia správcu úlohy"
#: ../src/gtd-list-view.c:158
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "Úloha <b>%s</b> bola odstránená"
#: ../src/gtd-list-view.c:592 ../src/gtd-storage-dialog.c:153
#: ../src/gtd-storage-popover.c:264 ../src/gtd-storage-selector.c:522
#: ../src/gtd-window.c:476
msgid "Manager of this window's application"
msgstr "Správca aplikácie pre toto okno"
#: ../src/gtd-list-view.c:593 ../src/gtd-storage-dialog.c:154
#: ../src/gtd-storage-popover.c:265 ../src/gtd-storage-selector.c:523
#: ../src/gtd-window.c:477
msgid "The manager of the window's application"
msgstr "Správca aplikácie okna"
#: ../src/gtd-list-view.c:606
msgid "Whether the list is readonly"
msgstr "Či je zoznam iba na čítanie"
#: ../src/gtd-list-view.c:607
msgid ""
"Whether the list is readonly, i.e. doesn't show the New Task row, or not"
msgstr ""
"Určuje, či je zoznam iba na čítanie, t.j. zobrazí alebo nezobrazí sa riadok "
"Nová úloha"
#: ../src/gtd-list-view.c:620
msgid "Whether task rows show the list name"
msgstr "Či riadky s úlohami zobrazia názov zoznamu"
#: ../src/gtd-list-view.c:621
msgid "Whether task rows show the list name at the end of the row"
msgstr ""
"Určuje, či riadky s úlohami majú zobraziť názov zoznamu na konci riadku"
#: ../src/gtd-list-view.c:634
msgid "Whether completed tasks are shown"
msgstr "Či sa zobrazia dokončené úlohy"
#: ../src/gtd-list-view.c:635
msgid "Whether completed tasks are visible or not"
msgstr "Určuje, či sú viditeľné dokončené úlohy alebo nie"
#: ../src/gtd-manager.c:331
#: ../src/gtd-manager.c:376
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Chyba pri načítavaní Účtov služieb prostredia GNOME"
#: ../src/gtd-manager.c:360
#: ../src/gtd-manager.c:405
msgid "Error saving task list"
msgstr "Chyba pri ukladaní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:387
#: ../src/gtd-manager.c:432
msgid "Error removing task list"
msgstr "Chyba pri odstraňovaní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:419
#: ../src/gtd-manager.c:467
msgid "Error creating task"
msgstr "Chyba pri vytváraní zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:451
#: ../src/gtd-manager.c:531
msgid "Error removing task"
msgstr "Chyba pri odstraňovaní úlohy"
#: ../src/gtd-manager.c:477
#: ../src/gtd-manager.c:584
msgid "Error updating task"
msgstr "Chyba pri aktualizovaní úlohy"
#: ../src/gtd-manager.c:506
#: ../src/gtd-manager.c:613
msgid "Failed to prompt for credentials"
msgstr "Zlyhalo pýtanie poverení"
#: ../src/gtd-manager.c:529
#: ../src/gtd-manager.c:636
msgid "Failed to prompt for credentials for"
msgstr "Zlyhalo pýtanie poverení pre"
#: ../src/gtd-manager.c:581
#: ../src/gtd-manager.c:688
msgid "Authentication failure"
msgstr "Zlyhanie overenia totožnosti"
#: ../src/gtd-manager.c:622
#: ../src/gtd-manager.c:755
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Chyba pri získavaní úloh zo zoznamu"
#: ../src/gtd-manager.c:684
#: ../src/gtd-manager.c:821
msgid "Task list source successfully connected"
msgstr "Zdroj zoznamu úloh bol úspešne pripojený"
#: ../src/gtd-manager.c:691
#: ../src/gtd-manager.c:828
msgid "Failed to connect to task list source"
msgstr "Zlyhalo pripojenie k zdroju zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:721
#: ../src/gtd-manager.c:858
msgid "Skipping already loaded task list "
msgstr "Vynecháva sa už načítaný zoznam úloh "
#: ../src/gtd-manager.c:759
#: ../src/gtd-manager.c:896
msgid "Error loading task manager"
msgstr "Chyba pri načítavaní správcu úloh"
#: ../src/gtd-manager.c:891
#: ../src/gtd-manager.c:1030
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
#: ../src/gtd-manager.c:892
#: ../src/gtd-manager.c:1031
msgid "On This Computer"
msgstr "V tomto počítači"
#: ../src/gtd-manager.c:925
#: ../src/gtd-manager.c:1064
msgid "The online accounts client of the manager"
msgstr "Klient účtov služieb správcu"
#: ../src/gtd-manager.c:926
#: ../src/gtd-manager.c:1065
msgid ""
"The read-only GNOME online accounts client loaded and owned by the manager"
msgstr ""
"Klient účtov služieb prostredia GNOME iba na čítanie, ktorý je načítaný a "
"vlastnený správcom"
#: ../src/gtd-manager.c:939
#: ../src/gtd-manager.c:1078
msgid "Whether GNOME Online Accounts client is ready"
msgstr "Či je klient účtov služieb prostredia GNOME pripravený"
#: ../src/gtd-manager.c:940
#: ../src/gtd-manager.c:1079
msgid "Whether the read-only GNOME online accounts client is loaded"
msgstr ""
"Určuje, či je načítaný klient účtov služieb prostredia GNOME iba na čítanie"
#: ../src/gtd-manager.c:953
#: ../src/gtd-manager.c:1092
msgid "The source registry of the manager"
msgstr "Zdrojový register správcu"
#: ../src/gtd-manager.c:954
#: ../src/gtd-manager.c:1093
msgid "The read-only source registry loaded and owned by the manager"
msgstr "Zdrojový registre iba na čítanie je načítaný a vlastnený správcom"
......@@ -513,6 +478,18 @@ msgstr "Názov poskytovateľa umiestnenia úložiska."
msgid "Error creating new task list"
msgstr "Chyba pri vytváraní nového zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-storage-dialog.c:153 ../src/gtd-storage-popover.c:264
#: ../src/gtd-storage-selector.c:522 ../src/gtd-task-list-view.c:659
#: ../src/gtd-window.c:564
msgid "Manager of this window's application"
msgstr "Správca aplikácie pre toto okno"
#: ../src/gtd-storage-dialog.c:154 ../src/gtd-storage-popover.c:265
#: ../src/gtd-storage-selector.c:523 ../src/gtd-task-list-view.c:660
#: ../src/gtd-window.c:565
msgid "The manager of the window's application"
msgstr "Správca aplikácie okna"
#: ../src/gtd-storage-row.c:148
msgid "Storage of the row"
msgstr "Úložisko riadku"
......@@ -659,34 +636,67 @@ msgstr "Zoznam úloh položky"
msgid "The task list associated with this item"
msgstr "Zoznam úloh priradený k tejto položke"
#: ../src/gtd-task-row.c:104
#: ../src/gtd-task-list-view.c:202
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "Úloha <b>%s</b> bola odstránená"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:673
msgid "Whether the list is readonly"
msgstr "Či je zoznam iba na čítanie"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:674
msgid ""
"Whether the list is readonly, i.e. doesn't show the New Task row, or not"
msgstr ""
"Určuje, či je zoznam iba na čítanie, t.j. zobrazí alebo nezobrazí sa riadok "
"Nová úloha"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:687
msgid "Whether task rows show the list name"
msgstr "Či riadky s úlohami zobrazia názov zoznamu"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:688
msgid "Whether task rows show the list name at the end of the row"
msgstr ""
"Určuje, či riadky s úlohami majú zobraziť názov zoznamu na konci riadku"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:701
msgid "Whether completed tasks are shown"
msgstr "Či sa zobrazia dokončené úlohy"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:702
msgid "Whether completed tasks are visible or not"
msgstr "Určuje, či sú viditeľné dokončené úlohy alebo nie"
#: ../src/gtd-task-row.c:149
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zajtra"
#: ../src/gtd-task-row.c:108
#: ../src/gtd-task-row.c:153
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../src/gtd-task-row.c:324
#: ../src/gtd-task-row.c:375
msgid "If the row is used to add a new task"
msgstr "Ak je riadok použitý na pridanie novej úlohy"
#: ../src/gtd-task-row.c:325
#: ../src/gtd-task-row.c:376
msgid "Whether the row is used to add a new task"
msgstr "Určuje, či je riadok použitý na pridanie novej úlohy"
#: ../src/gtd-task-row.c:338
#: ../src/gtd-task-row.c:389
msgid "Task of the row"
msgstr "Úloha riadku"
#: ../src/gtd-task-row.c:339
#: ../src/gtd-task-row.c:390
msgid "The task that this row represents"
msgstr "Úloha, ktorú reprezentuje tento riadok"
#: ../src/gtd-window.c:230
#: ../src/gtd-window.c:287
msgid "Setting new color for task list"
msgstr "Nastavuje sa nová farba zoznamu úloh"
#: ../src/gtd-window.c:276
#: ../src/gtd-window.c:333
msgid "Loading your task lists…"
msgstr "Načítavanie vašich zoznamov úloh…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment