Commit f0789574 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 04b40e48
Pipeline #192033 passed with stages
in 18 minutes and 8 seconds
# Kazakh translation for gnome-todo.
# Copyright (C) 2015 gnome-todo's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-todo package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2015-2017.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2015-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-todo/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-22 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 22:13+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-30 11:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 22:52+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in:3 src/gtd-application.c:157
#: src/gtd-window.c:788 src/gtd-window.c:819 src/main.c:35
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:7
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in.in:3 src/gui/gtd-application.c:142
#: src/gui/gtd-omni-area.ui:44 src/main.c:38
msgid "To Do"
msgstr "To Do"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:8
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:8
msgid "Task manager for GNOME"
msgstr "GNOME үшін тапсырмалар басқарушысы"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:11
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:11
msgid ""
"GNOME To Do is a task management application designed to integrate with "
"GNOME. Save and order your todos. Manage multiple todo lists. Keep your "
......@@ -40,53 +40,36 @@ msgstr ""
"тізімдерін басқарыңыз. Тапсырмалар тізімдерін компьютерде сақтаңыз немесе "
"онлайн қызметтермен синхрондаңыз. Плагиндер көмегімен жұмысты жақсартыңыз."
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:25
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:25
msgid "GNOME To Do with the dark theme variant"
msgstr "GNOME To Do, күңгірт тема нұсқасымен"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:29
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:29
msgid "Editing a tasklist with GNOME To Do"
msgstr "GNOME To Do көмегімен тапсырмалар тізімін түзету"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:33
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:33
msgid "Task lists displayed on grid mode"
msgstr "Тапсырмалар тізімі тор түрінде көрсетіледі"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:37
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:37
msgid "Task lists displayed on list mode"
msgstr "Тапсырмалар тізімі тізім түрінде көрсетіледі"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:41
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:41
msgid "Available plugins for GNOME To Do"
msgstr "GNOME To Do үшін қолжетерлік плагиндер"
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:45
#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.in:45
msgid "Visualizing tasks for today on GNOME To Do’s Today panel"
msgstr "GNOME To Do-ның бүгінгі күн панелімен бүгінгі тапсырмаларды көрсету"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/plugin-dialog.ui:75
msgid "Extensions"
msgstr "Кеңейтулер"
#: data/gtk/menus.ui:22
msgid "_About"
msgstr "Осы тур_алы"
#: data/gtk/menus.ui:26
msgid "_Quit"
msgstr "_Шығу"
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in.in:4
msgid "Manage your personal tasks"
msgstr "Жеке тапсырмаларыңызды басқару"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Todo"
msgstr "org.gnome.Todo"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in:13
#: data/org.gnome.Todo.desktop.in.in:13
msgid "Task;Productivity;Todo;"
msgstr "Task;Productivity;Todo;Тапсырма;Өнімділік;Жасау үшін;"
......@@ -107,408 +90,612 @@ msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Терезе өлшемі (ені мен биіктігі)."
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:16
msgid "Window position"
msgstr "Терезе орны"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:17
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Терезе орны (x және y)."
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:21
msgid "First run of GNOME To Do"
msgstr "GNOME To Do бірінші жөнелтілуі"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:17
msgid ""
"Whether it’s the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
msgstr ""
"GNOME To Do қолданбасының бірінші жөнелтілуі ме (бастапқы баптауды жасау "
"үшін), әлде жоқ па"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:21
msgid "Default provider to add new lists to"
msgstr "Жаңа тізімдер үнсіз келісім бойынша сақталатын ұсынушысы"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:22
msgid "The identifier of the default provider to add new lists to"
msgstr ""
"Жаңа тізімдер үнсіз келісім бойынша сақталатын ұсынушысының идентификаторы"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:26
msgid "List of active extensions"
msgstr "Белсенді кеңейтулер тізімі"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:32
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:27
msgid "The list of active extensions"
msgstr "Белсенді кеңейтулер тізімі"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:36
msgid "The current list selector"
msgstr "Ағымдағы тізім таңдаушысы"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:31
msgid "Sidebar revealed"
msgstr "Бүйірлік панель көрсетілді"
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:37
msgid "The current list selector. Can be “grid” or “list”."
msgstr "Ағымдағы тізім таңдаушысы. \"grid\" немесе \"list\" болуы мүмкін."
#: data/org.gnome.todo.gschema.xml:32
msgid "Whether the sidebar is revealed or not"
msgstr "Бүйірлік панель көрсетілді ма, жоқ па, соны көрсетеді"
#: data/ui/edit-pane.ui:43
msgid "_Notes"
msgstr "Есте_ліктер"
#: src/gui/gtd-application.c:75
msgid "Quit GNOME To Do"
msgstr "GNOME To Do жұмысын аяқтау"
#: src/gui/gtd-application.c:76
msgid "Enable debug messages"
msgstr "Жөндеу хабарламаларын іске қосу"
#: src/gui/gtd-application.c:146
#| msgid "Copyright © %1$d–%2$d The To Do authors"
msgid "Copyright © 2015–2020 The To Do authors"
msgstr "Copyright © 2015–2020 The To Do авторлары"
#: src/gui/gtd-application.c:151
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
#: src/gui/gtd-edit-pane.c:93
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:112
#: src/plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:140
#: src/plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:103
msgid "No date set"
msgstr "Күні орнатылмаған"
#: data/ui/edit-pane.ui:95
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:16
msgid "D_ue Date"
msgstr "М_ақсат күні"
#: data/ui/edit-pane.ui:113
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:30
msgid "_Today"
msgstr "_Бүгін"
#: data/ui/edit-pane.ui:123
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:39
msgid "To_morrow"
msgstr "_Ертең"
#: data/ui/edit-pane.ui:171
msgid "_Priority"
msgstr "_Приоритеті"
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:75
msgid "_Notes"
msgstr "Есте_ліктер"
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:121
msgid "_Delete"
msgstr "Ө_шіру"
#: data/ui/edit-pane.ui:189
msgctxt "taskpriority"
#: src/gui/gtd-edit-pane.ui:158
msgctxt "taskdate"
msgid "None"
msgstr "Ешнәрсе"
#: data/ui/edit-pane.ui:190
msgid "Low"
msgstr "Төмен"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:51
#: src/plugins/today-panel/gtd-today-omni-area-addin.c:53
msgid "No more tasks left"
msgstr "Тапсырмалар қалмады"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:52
#: src/plugins/today-panel/gtd-today-omni-area-addin.c:54
msgid "Nothing else to do here"
msgstr "Осында жасайтын ешнәрсе жоқ"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:53
#: src/plugins/today-panel/gtd-today-omni-area-addin.c:55
msgid "You made it!"
msgstr "Тамаша!"
#: data/ui/edit-pane.ui:191
msgid "Medium"
msgstr "Орташа"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:54
#: src/plugins/today-panel/gtd-today-omni-area-addin.c:56
msgid "Looks like there’s nothing else left here"
msgstr "Осында жасайтын ешнәрсе қалмаған сияқты"
#: data/ui/edit-pane.ui:192
msgid "High"
msgstr "Жоғары"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:59
msgid "Get some rest now"
msgstr "Кішкене демалуыңызға болады"
#: data/ui/edit-pane.ui:200
msgid "_Delete"
msgstr "Ө_шіру"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:60
msgid "Enjoy the rest of your day"
msgstr "Күннің қалған уақытынан рахат алыңыз"
#: data/ui/edit-pane.ui:251
msgctxt "taskdate"
msgid "None"
msgstr "Ешнәрсе"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:61
msgid "Good job!"
msgstr "Тамаша!"
#: data/ui/initial-setup.ui:25
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:62
msgid "Meanwhile, spread the love"
msgstr "Бос уақытта достарыңызды ұмытпаңыз"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:63
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:78
msgid "Working hard is always rewarded"
msgstr "Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:74
msgid "No tasks found"
msgstr "Тапсырмалар табылмады"
#: src/gui/gtd-empty-list-widget.c:75
msgid "You can add tasks using the <b>+</b> above"
msgstr "Тапсырмаларды жоғарыдағы <b>+</b> арқылы қоса аласыз"
#: src/gui/gtd-initial-setup-window.ui:20
msgid "Welcome"
msgstr "Қош келдіңіз"
#: data/ui/initial-setup.ui:40
#: src/gui/gtd-initial-setup-window.ui:31
msgid "Log in to online accounts to access your tasks"
msgstr "Тапсырмаларыңызға қатынау үшін желілік тіркелгілерге кіріңіз"
#: data/ui/initial-setup.ui:67
#: src/gui/gtd-initial-setup-window.ui:53
msgid "To Do Setup"
msgstr "To Do баптауы"
#: data/ui/initial-setup.ui:70 data/ui/provider-popover.ui:43
#: data/ui/window.ui:123
#: src/gui/gtd-initial-setup-window.ui:56 src/gui/gtd-provider-popover.ui:43
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: data/ui/initial-setup.ui:80
#: src/gui/gtd-initial-setup-window.ui:65
msgid "_Done"
msgstr "_Дайын"
#: data/ui/new-task-row.ui:31
#. Translators: %1$s is the task list name, %2$s is the provider name
#: src/gui/gtd-new-task-row.c:90
#, c-format
msgid "%1$s \t <small>%2$s</small>"
msgstr "%1$s \t <small>%2$s</small>"
#: src/gui/gtd-new-task-row.c:127
msgid "An error occurred while creating a task"
msgstr "Тапсырманы жасау кезінде қате орын алды"
#: src/gui/gtd-new-task-row.ui:13
msgid "New task…"
msgstr "Жаңа тапсырма…"
#: data/ui/plugin-dialog.ui:118
#: src/gui/gtd-plugin-dialog-row.c:97
msgid "Error loading extension"
msgstr "Кеңейтуді жүктеу қатесі"
#: src/gui/gtd-plugin-dialog-row.c:97
msgid "Error unloading extension"
msgstr "Кеңейтуді босату қатесі"
#: src/gui/gtd-plugin-dialog.ui:58
msgid "Extensions"
msgstr "Кеңейтулер"
#: src/gui/gtd-plugin-dialog.ui:96
msgid "No extensions found"
msgstr "Кеңейтулер табылмады"
#: data/ui/provider-popover.ui:25
#: src/gui/gtd-provider-popover.c:97
msgid "An error occurred while creating a task list"
msgstr "Тапсырмалар тізімін жасау кезінде қате орын алды"
#: src/gui/gtd-provider-popover.ui:26
msgid "Create _List"
msgstr "Ті_зімді жасау"
#: data/ui/provider-popover.ui:59
#: src/gui/gtd-provider-popover.ui:56
msgid "List Name"
msgstr "Тізім атауы"
#: data/ui/provider-popover.ui:155
#: src/gui/gtd-provider-popover.ui:133
msgid "Select a storage location"
msgstr "Сақтау жерін таңдаңыз"
#: data/ui/provider-row.ui:70
#: src/gui/gtd-provider-row.ui:60
msgid "Off"
msgstr "Сөнд."
#: data/ui/provider-selector.ui:27
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:19
msgid "Click to add a new Google account"
msgstr "Жаңа Google тіркелгісін қосу үшін шертіңіз"
#: data/ui/provider-selector.ui:51
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:35
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: data/ui/provider-selector.ui:67
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:45
msgid "Click to add a new ownCloud account"
msgstr "Жаңа ownCloud тіркелгісін қосу үшін шертіңіз"
#: data/ui/provider-selector.ui:91
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:61
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#: data/ui/provider-selector.ui:107
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:71
msgid "Click to add a new Microsoft Exchange account"
msgstr "Жаңа Microsoft Exchange тіркелгісін қосу үшін шертіңіз"
#: data/ui/provider-selector.ui:131
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:87
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"
#: data/ui/provider-selector.ui:154
#: src/gui/gtd-provider-selector.ui:100
msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
msgstr "Немесе, тапсырмаларды компьютеріңізде сақтай аласыз"
#: data/ui/sidebar-list-row.ui:96 data/ui/sidebar-list-row.ui:115
msgid "Rename"
msgstr "Атын ауыстыру"
#: src/gui/gtd-task-list-view.c:459
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "<b>%s</b> тапсырмасы өшірілген"
#: data/ui/sidebar-list-row.ui:119
msgid "Delete"
msgstr "Өшіру"
#: src/gui/gtd-task-list-view.c:478
#: src/plugins/task-lists-workspace/gtd-sidebar.c:422
msgid "Undo"
msgstr "Болдырмау"
#: data/ui/sidebar-provider-row.ui:96
msgid "Loading…"
msgstr "Жүктелуде…"
#: src/gui/gtd-task-row.c:130
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:133
#: src/plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:152
#: src/plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:124
#: src/plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:177
#: src/plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:293
#: src/plugins/welcome/gtd-welcome-workspace.ui:57
msgid "Today"
msgstr "Бүгін"
#: src/gui/gtd-task-row.c:134
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:137
#: src/plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:156
#: src/plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:128
msgid "Tomorrow"
msgstr "Ертең"
#: data/ui/window.ui:78
msgid "_New List"
msgstr "_Жаңа тізім"
#: src/gui/gtd-task-row.c:138
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:129
#: src/plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:120
msgid "Yesterday"
msgstr "Кеше"
#: plugins/background/gtd-plugin-background.c:150
#: src/gui/gtd-window.c:112
msgid ""
"This is a development build of To Do. You may experience errors, wrong "
"behaviors, and data loss."
msgstr ""
"Бұл - To Do қолданбасының әзірлеуші нұсқасы. Қателер, қате мінез-құлығы және "
"деректер жоғалуы орын алуы мүмкін."
#: src/gui/gtd-window.c:424
msgid "Details"
msgstr "Ақпараты"
#: src/gui/gtd-window.ui:158
#| msgid "_About"
msgid "_About To Do"
msgstr "To Do тур_алы"
#. Translators: This message will never be used with '1 day ago'
#. * but the singular form is required because some languages do not
#. * have plurals, some languages reuse the singular form for numbers
#. * like 21, 31, 41, etc.
#.
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:125
#: src/plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:116
#, c-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d күн бұрын"
#: src/plugins/all-tasks-panel/gtd-all-tasks-panel.c:333
msgid "All"
msgstr "Барлығы"
#: src/plugins/background/gtd-plugin-background.c:238
#, c-format
msgid "%1$s and one more task"
msgid_plural "%1$s and %2$d other tasks"
msgstr[0] "%1$s және %2$d басқа тапсырма"
#: plugins/background/gtd-plugin-background.c:249
#: src/plugins/background/gtd-plugin-background.c:342
#, c-format
msgid "You have %d task for today"
msgid_plural "You have %d tasks for today"
msgstr[0] "Сізде бүгінге %d тапсырма бар"
#: plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:6
#: src/plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:6
msgid "Run To Do on startup"
msgstr "Іске қосылған кезде To Do қолданбасын жөнелту"
#: plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:7
#: src/plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:7
msgid "Whether GNOME To Do should run on startup"
msgstr "GNOME To Do қолданбасы жүйеге кірген кезде жөнелтілуі керек пе"
#: plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:11
#: src/plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:11
msgid "Show notifications on startup"
msgstr "Іске қосылған кезде хабарламаларды көрсету"
#: plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:12
#: src/plugins/background/org.gnome.todo.background.gschema.xml:12
msgid "Whether GNOME To Do should show notifications or not"
msgstr "GNOME To Do қолданбасы хабарламаларды көрсетуі керек пе"
#: plugins/background/ui/preferences.ui:53
#: src/plugins/background/ui/preferences.ui:41
msgid "Run on Startup"
msgstr "Жүйеге кірген кезде автожөнелту"
#: plugins/background/ui/preferences.ui:66
#: src/plugins/background/ui/preferences.ui:52
msgid "Run To Do automatically when you log in"
msgstr "Жүйеге кірген кезде To Do қолданбасы автожөнелту"
#: plugins/background/ui/preferences.ui:122
#: src/plugins/background/ui/preferences.ui:101
msgid "Show Notifications"
msgstr "Хабарламаларды көрсету"
#: plugins/background/ui/preferences.ui:135
#: src/plugins/background/ui/preferences.ui:112
msgid "When To Do runs, show a startup notification"
msgstr "To Do жөнелтілген кезде, іске қосылу хабарламасын көрсету"
#: plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:201
#: src/plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:181
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Gnome желілік тіркелгілерін жүктеу қатесі"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:140
#: src/plugins/eds/gtd-provider-eds.c:190
msgid "Failed to connect to task list"
msgstr "Тапсырмалар тізіміне байланысты орнату сәтсіз"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:361
msgid "An error occurred while creating a task"
msgstr "Тапсырманы жасау кезінде қате орын алды"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:393
msgid "An error occurred while modifying a task"
msgstr "Тапсырманы түзету кезінде қате орын алды"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:414
msgid "An error occurred while removing a task"
msgstr "Тапсырманы өшіру кезінде қате орын алды"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:432
msgid "An error occurred while creating a task list"
msgstr "Тапсырмалар тізімін жасау кезінде қате орын алды"
#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:454 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:477
msgid "An error occurred while modifying a task list"
msgstr "Тапсырмалар тізімін түзету кезінде қате орын алды"
#: plugins/eds/gtd-provider-local.c:50
#: src/plugins/eds/gtd-provider-local.c:50
msgid "On This Computer"
msgstr "Бұл компьютерде"
#: plugins/eds/gtd-provider-local.c:62
#: src/plugins/eds/gtd-provider-local.c:62
msgid "Local"
msgstr "Жергілікті"
#: plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:277 plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:310
#: plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:334
#: src/plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:499
#: src/plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:526
#: src/plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:550
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Тізімнен тапсырмаларды алу қатесі"
#: plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:107
#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:102 src/gtd-edit-pane.c:112
msgid "No date set"
msgstr "Күні орнатылмаған"
#: src/plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:932
#: src/plugins/inbox-panel/gtd-inbox-panel.c:111
#: src/plugins/welcome/gtd-welcome-workspace.ui:48
msgid "Inbox"
msgstr "Кіріс бумасы"
#: plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:115
#: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:201
#: src/plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:148
#: src/plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:168
msgid "Overdue"
msgstr "Мерзімі өткен"
#: plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:119
#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:123
#: plugins/score/score/__init__.py:101
#: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:210
#: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:276 src/gtd-task-row.c:144
msgid "Today"
msgstr "Бүгін"
#: plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:123
#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:127 src/gtd-task-row.c:148
msgid "Tomorrow"
msgstr "Ертең"
#: plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:372
#: src/plugins/next-week-panel/gtd-next-week-panel.c:386
msgid "Next 7 Days"
msgstr "Келесі 7 күн"
#. Translators: This message will never be used with '1 day ago'
#. * but the singular form is required because some languages do not
#. * have plurals, some languages reuse the singular form for numbers
#. * like 21, 31, 41, etc.
#.
#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:115
#, c-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d күн бұрын"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:56
msgid "Did you drink some water today?"
msgstr "Бүгін біраз су іштіңіз бе?"
#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:119 src/gtd-task-row.c:152
msgid "Yesterday"
msgstr "Кеше"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:57
#| msgid "You have %d task for today"
#| msgid_plural "You have %d tasks for today"
msgid "What are your goals for today?"
msgstr "Бүгінгі мақсаттарыңыз қандай?"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:58
msgid "Can you let your creativity flow?"
msgstr "Шығармашылық ағымыңызға мүмкіндік бере аласыз ба?"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:59
msgid "How are you feeling right now?"
msgstr "Сіз қазір қалай сезінесіз?"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:60
msgid "At what point is it good enough?"
msgstr "Бұл қандай жағдайда жеткілікті?"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:65
msgid "Remember to breath. Good. Don't stop."
msgstr "Тыныс алуды есте сақтаңыз. Жақсы. Тоқтамаңыз."
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:66
msgid "Don't forget to drink some water"
msgstr "Біраз суды ішуді ұмытпаңыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:67
msgid "Remember to take some time off"
msgstr "Біраз уақыт демалуды ұмытпаңыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:68
msgid "Eat fruits if you can 🍐️"
msgstr "Егер мүмкін болса, жемістерді жеңіз 🍐️"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:69
msgid "Take care of yourself"
msgstr "Өзіңізге күтім жасаңыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:70
msgid "Remember to have some fun"
msgstr "Көңіл көтеруді ұмытпаңыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:71
msgid "You're doing great"
msgstr "Сіз керемет жасайсыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:76
msgid "Smile, breathe and go slowly"
msgstr "Күліңіз, дем алыңыз және баяу жүріңіз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:77
msgid "Wherever you go, there you are"
msgstr "Қайда барсаңыз да, сіз сондасыз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:79
msgid "Keep calm"
msgstr "Сабыр етіңіз"
#: src/plugins/peace/gtd-peace-omni-area-addin.c:80
#| msgid "You made it!"