Commit 580cfe13 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Init Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 7f003243
......@@ -28,4 +28,5 @@ sl
sr
sv
tr
vi
zh_TW
# Vietnamese translations for gnome-todo package
# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói gnome-todo.
# This file is distributed under the same license as the gnome-todo package.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"todo&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-23 21:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-24 14:07+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1
msgid "Todo"
msgstr "Cần làm"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:2
msgid "Todo manager for GNOME"
msgstr "Ứng dụng quản lý các công việc cần làm cho môi trường GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GNOME Todo is a simple task management application designed to integrate "
"with GNOME."
msgstr ""
"GNOME Todo là ứng dụng quản lý công việc đơn giản được thiết kế để hợp nhất "
"với GNOME."
#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
msgid "New List…"
msgstr "Danh sách mới…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
msgid "Change default storage location…"
msgstr "Đổi vị trí lưu trữ mặc định…"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_Giới thiệu"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Thoát"
#: ../data/gtk/menus.ui.h:5
msgid "Clear completed tasks…"
msgstr "Xóa các công việc đã hoàn tất…"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage your personal tasks"
msgstr "Quản lý các công việc cá nhân của bạn"
#: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
msgid "Task;Productivity;"
msgstr "Task;Công việc;công tác;tác vụ;Productivity;năng suất;"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:1
msgid "Window maximized"
msgstr "Cửa sổ phóng to"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:2
msgid "Window maximized state"
msgstr "Cửa sổ ở trạng thái phóng to hết cỡ"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:3
msgid "Window size"
msgstr "Kích cỡ cửa sổ"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Kích thước cửa sổ (rộng và cao)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Vị trí cửa sổ"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Vị trí cửa sổ (x và y)."
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:7
msgid "First run of GNOME To Do"
msgstr "Lần đầu chạy GNOME To Do"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Whether it's the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
msgstr ""
"Hoặc đây là lần đầu chạy GNOME To Do (để chạy cài đặt lần đầu) hoặc không"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:9
msgid "Default location to add new lists to"
msgstr "Vị trí mặc định để thêm các danh sách mới vào"
#: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:10
msgid "The identifier of the default location to add new lists to"
msgstr "Định danh của vị trí mặc định để thêm các danh sách mới vào"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1 ../src/gtd-window.c:813
msgid "Details"
msgstr "Chi tiết"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Ghi chú"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
msgid "Due Date"
msgstr "Ngày tới hạn"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
msgid "Priority"
msgstr "Độ ưu tiên"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
msgid "None"
msgstr "Không"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6
msgid "Low"
msgstr "Thấp"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7
msgid "Medium"
msgstr "Trung bình"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8
msgid "High"
msgstr "Cao"
#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9 ../data/ui/window.ui.h:5
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
msgid "Welcome"
msgstr "Chào mừng"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:2
msgid "Login to online accounts to access your tasks"
msgstr ""
"Đăng nhập vào các tài khoản trực tuyến để truy cập các công tác của bạn"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/storage-popover.ui.h:2
#: ../data/ui/window.ui.h:7 ../src/gtd-window.c:314
msgid "Cancel"
msgstr "Thôi"
#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:4
#: ../src/gtd-task-list-view.c:363
msgid "Done"
msgstr "Xong"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:1
msgid "No tasks found"
msgstr "Không tìm thấy công việc nào"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:2
msgid "You can add tasks to lists in the <b>Lists</b> view"
msgstr ""
"Bạn có thể thêm các công việc vào danh sách trong phần trình bày <b>Danh "
"sách</b>"
#: ../data/ui/list-view.ui.h:3
msgid "Show or hide completed tasks"
msgstr "Hiện hay ẩn các công việc đã hoàn thành"
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:1
msgid "Select the default storage location to create task lists:"
msgstr "Chọn vị trí lưu mặc định để tạo danh sách công việc:"
#: ../data/ui/storage-dialog.ui.h:2
msgid "Default storage location"
msgstr "Vị trí lưu mặc định"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:1
msgid "Create"
msgstr "Tạo"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:3
msgid "List Name"
msgstr "Tên danh sách"
#: ../data/ui/storage-popover.ui.h:4
msgid "Select a storage location"
msgstr "Chọn vị trí lưu trữ"
#: ../data/ui/storage-row.ui.h:1
msgid "Off"
msgstr "Tắt"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:1
msgid "Click to add a new Google account"
msgstr "Bấm vào để thêm tài khoản Google mới"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:2
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:3
msgid "Click to add a new ownCloud account"
msgstr "Bấm vào để thêm tài khoản ownCloud mới"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:4
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:5
msgid "Click to add a new Microsoft Exchange account"
msgstr "Bấm vào để thêm tài khoản Microsoft Exchange mới"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:6
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"
#: ../data/ui/storage-selector.ui.h:7
msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
msgstr "Hoặc là bạn chỉ lưu các công việc trên máy tính này"
#: ../data/ui/task-row.ui.h:1
msgid "New task…"
msgstr "Công việc mới…"
#: ../data/ui/window.ui.h:1
msgid "Lists"
msgstr "Danh sách"
#: ../data/ui/window.ui.h:2 ../src/gtd-task-row.c:140 ../src/gtd-window.c:517
#: ../src/gtd-window.c:522
msgid "Today"
msgstr "Hôm nay"
#: ../data/ui/window.ui.h:3 ../src/gtd-window.c:517 ../src/gtd-window.c:522
msgid "Scheduled"
msgstr "Lịch trình"
#: ../data/ui/window.ui.h:4
msgid "Rename"
msgstr "Đổi tên"
#: ../data/ui/window.ui.h:6
msgid "New List"
msgstr "Danh sách mới"
#: ../data/ui/window.ui.h:8
msgid "Name of the task list"
msgstr "Tên của danh sách công việc"
#: ../src/gtd-application.c:91
#, c-format
msgid "Copyright © %d The To Do authors"
msgstr "Tác quyền © %d Các tác giả To Do"
#: ../src/gtd-application.c:96
#, c-format
msgid "Copyright © %d–%d The To Do authors"
msgstr "Tác quyền © %d–%d Các tác giả To Do"
#: ../src/gtd-application.c:101 ../src/gtd-application.c:127
#: ../src/gtd-window.c:694 ../src/gtd-window.c:1269
msgid "To Do"
msgstr "To Do"
#: ../src/gtd-application.c:108
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME"
#: ../src/gtd-application.c:215
msgid "Error loading CSS from resource"
msgstr "Có lỗi khi đang tải CSS từ nguồn"
#: ../src/gtd-edit-pane.c:151 ../src/gtd-task-row.c:170
msgid "No date set"
msgstr "Chưa đặt ngày"
#: ../src/gtd-manager.c:386 ../src/gtd-manager.c:390
msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
msgstr "Có lỗi khi tải GNOME Online Accounts"
#: ../src/gtd-manager.c:418 ../src/gtd-manager.c:422 ../src/gtd-task-list.c:87
msgid "Error saving task list"
msgstr "Có lỗi khi ghi danh sách công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:441 ../src/gtd-manager.c:445
msgid "Error removing task list"
msgstr "Có lỗi khi gỡ bỏ danh sách công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:469 ../src/gtd-manager.c:473
msgid "Error creating task list"
msgstr "Có lỗi khi tạo danh sách công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:534 ../src/gtd-manager.c:538
msgid "Error creating task"
msgstr "Có lỗi khi tạo công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:601 ../src/gtd-manager.c:605
msgid "Error removing task"
msgstr "Có lỗi khi xóa bỏ công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:652 ../src/gtd-manager.c:656
msgid "Error updating task"
msgstr "Có lỗi khi cập nhật công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:689
msgid "Failed to prompt for credentials"
msgstr "Gặp lỗi khi hỏi đáp cho chứng thư"
#: ../src/gtd-manager.c:712
msgid "Failed to prompt for credentials for"
msgstr "Gặp lỗi khi hỏi đáp cho chứng thư cho"
#: ../src/gtd-manager.c:764
msgid "Authentication failure"
msgstr "Việc xác thực gặp lỗi nghiêm trọng"
#: ../src/gtd-manager.c:828 ../src/gtd-manager.c:832
msgid "Error fetching tasks from list"
msgstr "Gặp lỗi khi lấy các công việc từ danh sách"
#: ../src/gtd-manager.c:898
msgid "Task list source successfully connected"
msgstr "Việc kết nối nguồn danh sách công việc đã thành công"
#: ../src/gtd-manager.c:905 ../src/gtd-manager.c:910
msgid "Failed to connect to task list source"
msgstr "Gặp lỗi khi kết nối đến nguồn danh sách công việc"
#: ../src/gtd-manager.c:939
msgid "Skipping already loaded task list "
msgstr "Bỏ qua danh sách công việc đã được tải"
#: ../src/gtd-manager.c:977
msgid "Error loading task manager"
msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tải bộ quản lý công việc"
#: ../src/gtd-task-list-item.c:233
msgid "No tasks"
msgstr "Không có công việc nào"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:263
#, c-format
msgid "Task <b>%s</b> removed"
msgstr "Công việc <b>%s</b> đã bị xóa bỏ"
#: ../src/gtd-task-list-view.c:294
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn lại"
#: ../src/gtd-task-row.c:144
msgid "Tomorrow"
msgstr "Ngày mai"
#: ../src/gtd-task-row.c:148
msgid "Yesterday"
msgstr "Hôm qua"
#: ../src/gtd-window.c:307
msgid "Remove the selected task lists?"
msgstr "Xóa bỏ các danh sách công việc đã chọn?"
#: ../src/gtd-window.c:310
msgid "Once removed, the task lists cannot be recovered."
msgstr "Một khi đã xóa, danh sách công việc sẽ không thể phục hồi được."
#: ../src/gtd-window.c:322
msgid "Remove task lists"
msgstr "Xóa bỏ danh sách công việc"
#: ../src/gtd-window.c:578
msgid "Setting new color for task list"
msgstr "Cài đặt màu mới cho danh sách công việc"
#: ../src/gtd-window.c:1128
msgid "Loading your task lists…"
msgstr "Đang tải các danh sách công việc…"
#: ../src/gtd-window.c:1256
msgid "Click a task list to select"
msgstr "Bấm vào danh sách công việc để chọn"
#: ../src/storage/gtd-storage-goa.c:77 ../src/storage/gtd-storage-local.c:69
msgid "Error creating new task list"
msgstr "Có lỗi xảy ra khi đang tạo danh sách công việc"
#. Create task list
#: ../src/storage/gtd-storage-local.c:86 ../src/storage/gtd-storage-local.c:134
msgid "On This Computer"
msgstr "Trên máy này"
#: ../src/storage/gtd-storage-local.c:133
msgid "Local"
msgstr "Nội bộ"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment