Commit 9db6e5f7 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 7fefa846
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-"
"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 13:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-18 15:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-21 19:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-21 07:55+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -29,26 +29,33 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:362
#: ../src/application.cpp:268 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor"
msgstr "Sledování systému"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:363
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Zobrazit aktuální procesy a sledovat stav systému"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
msgstr ""
"Sledování;Systém;Proces;CPU;Procesor;Paměť;RAM;Síť;Historie;Využití;Zátěž;"
"sledování;systém;proces;CPU;procesor;paměť;RAM;síť;historie;využití;zátěž;"
"výkon;úloha;úlohy;správa;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:324
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Sledování systému GNOME"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
msgstr ""
"Sledování;Systém;Proces;CPU;Procesor;Paměť;RAM;Síť;Historie;Využití;Zátěž;"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
msgid "View and manage system resources"
msgstr "Zobrazit a spravovat systémové prostředky"
......@@ -117,12 +124,12 @@ msgstr "Historie CPU"
msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Historie použití paměti a odkládacího prostoru"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:259
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:92 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Memory"
msgstr "Paměť"
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:271
#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
msgid "Swap"
msgstr "Odkládací prostor"
......@@ -130,7 +137,7 @@ msgstr "Odkládací prostor"
msgid "Network History"
msgstr "Historie sítě"
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:299
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
msgid "Receiving"
msgstr "Příjem"
......@@ -138,7 +145,7 @@ msgstr "Příjem"
msgid "Total Received"
msgstr "Celkem přijato"
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:314
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
msgid "Sending"
msgstr "Odesílání"
......@@ -228,23 +235,23 @@ msgstr "Za_bít"
msgid "_Change Priority"
msgstr "_Změnit prioritu"
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
msgid "Very High"
msgstr "Velmi vysoká"
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
msgid "High"
msgstr "Vysoká"
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
msgid "Low"
msgstr "Nízká"
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
msgid "Very Low"
msgstr "Velmi nízká"
......@@ -470,7 +477,7 @@ msgstr "CPU"
msgid "CPU%d"
msgstr "CPU%d"
#: ../src/interface.cpp:373
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
......@@ -523,15 +530,15 @@ msgstr[0] "%d odpovídající otevřený soubor"
msgstr[1] "%d odpovídající otevřené soubory"
msgstr[2] "%d odpovídajících otevřených souborů"
#: ../src/lsof.cpp:248
#: ../src/lsof.cpp:246
msgid "Process"
msgstr "Proces"
#: ../src/lsof.cpp:260
#: ../src/lsof.cpp:258
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:270 ../src/memmaps.cpp:303
#: ../src/lsof.cpp:268 ../src/memmaps.cpp:303
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
......@@ -587,11 +594,11 @@ msgstr "Sdílená špinavá paměť"
msgid "Inode"
msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:437
#: ../src/memmaps.cpp:436
msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapy paměti"
#: ../src/memmaps.cpp:449
#: ../src/memmaps.cpp:448
#, c-format
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapy paměti procesu „%s“ (PID %u):"
......@@ -631,7 +638,7 @@ msgstr "FD"
msgid "Object"
msgstr "Objekt"
#: ../src/openfiles.cpp:337
#: ../src/openfiles.cpp:336
#, c-format
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Soubory otevřené procesem „%s“ (PID %u):"
......@@ -1129,7 +1136,7 @@ msgstr ""
"vyšší prioritě."
#: ../src/procproperties.cpp:55 ../src/procproperties.cpp:106
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:431
#: ../src/procproperties.cpp:109 ../src/util.cpp:432
msgid "N/A"
msgstr "---"
......@@ -1210,7 +1217,7 @@ msgstr "Kanál čekání"
msgid "Control Group"
msgstr "Skupina vlastníků"
#: ../src/procproperties.cpp:222
#: ../src/procproperties.cpp:221
#, c-format
msgid "%s (PID %u)"
msgstr "%s (PID %u)"
......@@ -1282,47 +1289,47 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
msgid "%u:%02u.%02u"
msgstr "%u:%02u.%02u"
#: ../src/util.cpp:163
#: ../src/util.cpp:164
#, c-format
msgid "%.1f KiB"
msgstr "%.1f KiB"
#: ../src/util.cpp:164
#: ../src/util.cpp:165
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f MiB"
#: ../src/util.cpp:165
#: ../src/util.cpp:166
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f GiB"
#: ../src/util.cpp:166
#: ../src/util.cpp:167
#, c-format
msgid "%.1f TiB"
msgstr "%.1f TiB"
#: ../src/util.cpp:167
#: ../src/util.cpp:168
#, c-format
msgid "%.3g kbit"
msgstr "%.3g kbit"
#: ../src/util.cpp:168
#: ../src/util.cpp:169
#, c-format
msgid "%.3g Mbit"
msgstr "%.3g Mbit"
#: ../src/util.cpp:169
#: ../src/util.cpp:170
#, c-format
msgid "%.3g Gbit"
msgstr "%.3g Gbit"
#: ../src/util.cpp:170
#: ../src/util.cpp:171
#, c-format
msgid "%.3g Tbit"
msgstr "%.3g Tbit"
#: ../src/util.cpp:185
#: ../src/util.cpp:186
#, c-format
msgid "%u bit"
msgid_plural "%u bits"
......@@ -1330,7 +1337,7 @@ msgstr[0] "%u bit"
msgstr[1] "%u bity"
msgstr[2] "%u bitů"
#: ../src/util.cpp:186
#: ../src/util.cpp:187
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
......@@ -1338,28 +1345,28 @@ msgstr[0] "%u bajt"
msgstr[1] "%u bajty"
msgstr[2] "%u bajtů"
#: ../src/util.cpp:229
#: ../src/util.cpp:230
msgid "Very High Priority"
msgstr "Velmi vysoká priorita"
#: ../src/util.cpp:231
#: ../src/util.cpp:232
msgid "High Priority"
msgstr "Vysoká priorita"
#: ../src/util.cpp:233
#: ../src/util.cpp:234
msgid "Normal Priority"
msgstr "Normální priorita"
#: ../src/util.cpp:235
#: ../src/util.cpp:236
msgid "Low Priority"
msgstr "Nízká priorita"
#: ../src/util.cpp:237
#: ../src/util.cpp:238
msgid "Very Low Priority"
msgstr "Velmi nízká priorita"
#. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
#: ../src/util.cpp:629
#: ../src/util.cpp:630
#, c-format
msgid "%s/s"
msgstr "%s/s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment