Commit 972fe237 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2eaa0d96
# Czech translation for gnome-system-monitor.
# Copyright (C) 2014 gnome-system-monitor's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-28 19:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 09:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-22 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-22 23:10+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -177,10 +178,10 @@ msgid ""
"want, you can change the color used for each processor by clicking one of "
"the colored blocks below the chart."
msgstr ""
"Řada počítačů má více než jeden procesor (jsou nazývány jako <em>"
"víceprocesorové</em> nebo <em>vícejádrové</em>). Každý procesor je v grafu "
"zobrazen zvlášť. Pokud chcete u jednotlivých procesorů změnit barvu, stačí "
"kliknout na příslušný barevný obdélníček pod grafem."
"Řada počítačů má více než jeden procesor (jsou nazývány jako "
"<em>víceprocesorové</em> nebo <em>vícejádrové</em>). Každý procesor je v "
"grafu zobrazen zvlášť. Pokud chcete u jednotlivých procesorů změnit barvu, "
"stačí kliknout na příslušný barevný obdélníček pod grafem."
#. (itstool) path: page/p
#: C/cpu-check.page:29
......@@ -191,9 +192,9 @@ msgid ""
"then select <gui>Preferences</gui>, and then the <gui>Resources</gui> tab."
msgstr ""
"Můžete také změnit, jak rychle je graf aktualizován (interval aktualizace) a "
"jak jsou čáry pro jednotlivé procesory zobrazovány (např. jako skládaný plošný "
"graf). Příslušnou volbu změníte kliknutím na <gui>Sledování systému</gui> a "
"výběrem <gui>Předvolby</gui> a pak karty <gui>Prostředky</gui>."
"jak jsou čáry pro jednotlivé procesory zobrazovány (např. jako skládaný "
"plošný graf). Příslušnou volbu změníte kliknutím na <gui>Sledování systému</"
"gui> a výběrem <gui>Předvolby</gui> a pak karty <gui>Prostředky</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/cpu-mem-normal.page:16
......@@ -424,8 +425,8 @@ msgid ""
"If you don't have much disk space left, there are a few things you can do to "
"try and free up some space."
msgstr ""
"Pokud vám na disku již nezbývá moc místa, existuje několik věcí, které můžete "
"zkusit udělat a uvolnit tím nějaké místo."
"Pokud vám na disku již nezbývá moc místa, existuje několik věcí, které "
"můžete zkusit udělat a uvolnit tím nějaké místo."
#. (itstool) path: section/p
#: C/fs-diskusage.page:33
......@@ -536,8 +537,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<gui>Typ</gui> vám sděluje typ <em>souborového systému</em>, který je na "
"disku nebo oddíle použit. Souborový systém určuje, jakým způsobem má počítač "
"na disku uchovávat soubory. Různé operační systémy rozumí jen některým "
"typům souborových systémů a jiným ne, takže je napříkad dobré vědět, jaký "
"na disku uchovávat soubory. Různé operační systémy rozumí jen některým typům "
"souborových systémů a jiným ne, takže je napříkad dobré vědět, jaký "
"souborový systém používá externí přenosný disk."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -779,8 +780,7 @@ msgid "To change the <gui>update interval</gui>:"
msgstr "Abyste změnili <gui>interval aktualizace</gui>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mem-check.page:65 C/net-bits.page:38 C/process-identify-file.page:38
#: C/process-update-speed.page:38
#: C/mem-check.page:65 C/net-bits.page:38 C/process-update-speed.page:38
msgid "Click <guiseq><gui>System Monitor</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Klikněte na <guiseq><gui>Sledování systému</gui><gui>Předvolby</gui></"
......@@ -1329,12 +1329,16 @@ msgstr ""
"za to zodpovědné:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/process-identify-file.page:41
msgid "Click <gui>Search for Open Files</gui>."
msgstr "Klikněte na <gui>Hledat otevřené soubory</gui>."
#: C/process-identify-file.page:38
msgid ""
"Click <guiseq><gui>System Monitor</gui><gui>Search for Open Files</gui></"
"guiseq>."
msgstr ""
"Klikněte na <guiseq><gui>Sledování systému</gui><gui>Hledat otevřené soubory"
"</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/process-identify-file.page:43
#: C/process-identify-file.page:41
msgid ""
"Enter a filename or part of a filename. This could be <file>/dev/snd</file> "
"for the sound device or <file>/media/cdrom</file> for the DVD ROM."
......@@ -1343,12 +1347,12 @@ msgstr ""
"snd</file> pro zvukové zařízení nebo <file>/media/cdrom</file> pro DVD-ROM."
#. (itstool) path: item/p
#: C/process-identify-file.page:47
#: C/process-identify-file.page:45
msgid "Click <gui>Find</gui>."
msgstr "Klikněte na <gui>Hledat</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/process-identify-file.page:51
#: C/process-identify-file.page:49
msgid ""
"This will display a list of running processes that are currently accessing "
"the file or files that match the search. Quitting the program should allow "
......@@ -1582,11 +1586,11 @@ msgid ""
"in use). You may notice that other programs run slower than usual because "
"there is not enough processing time to share between all of them."
msgstr ""
"Když na vašem počítači běží několik výpočetně náročných programů naráz, "
"může být však jejich procesorový čas „beznadějně rozebraný“ (tj. bude "
"využita <link xref=\"process-identify-hog\">plná kapacita procesoru</link>). "
"Můžete zaznamenat, že ostatní programy běží pomaleji než je obvyklé, protože "
"není dostatek procesorového času na podělení všech."
"Když na vašem počítači běží několik výpočetně náročných programů naráz, může "
"být však jejich procesorový čas „beznadějně rozebraný“ (tj. bude využita "
"<link xref=\"process-identify-hog\">plná kapacita procesoru</link>). Můžete "
"zaznamenat, že ostatní programy běží pomaleji než je obvyklé, protože není "
"dostatek procesorového času na podělení všech."
#. (itstool) path: section/p
#: C/process-priority-change.page:41
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment