Commit 74735e1a authored by Administrator's avatar Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent cc0eea5c
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-monitor package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# Windows User <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016, 2017.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product"
"=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-07 06:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-01 18:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 11:08+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
#: ../src/application.cpp:262 ../src/interface.cpp:363
#: ../src/application.cpp:244 ../src/interface.cpp:363
msgid "System Monitor"
msgstr "Monatair an t-siostaim"
......@@ -34,16 +34,19 @@ msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Seall na pròiseasan làithreach agus cum sùil air staid an t-siostaim"
#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
#| msgid ""
#| "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
#| "Manager;"
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
"Manager;Activity;"
msgstr ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;Monatair;Siostam;Pròiseas;Cuimhne;Lìonra;Eachdraidh;Cleachdadh;"
"Saothair;Saothraichean;Manaidsear;"
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;Man"
"ager;Activity;Monatair;Siostam;Pròiseas;Cuimhne;Lìonra;Eachdraidh;Cleachdadh"
";Saothair;Saothraichean;Manaidsear;Gnìomhachd;"
#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:317
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:299
msgid "GNOME System Monitor"
msgstr "Monatair an t-siostaim GNOME"
......@@ -62,8 +65,8 @@ msgid ""
"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
"easy-to-use interface."
msgstr ""
"'S e sealladair phròiseasan is monatair an t-siostam le eadar-aghaidh "
"eireachdail is furasta cleachdadh a th' ann am Monatair an t-siostaim"
"S e sealladair phròiseasan is monatair an t-siostam le eadar-aghaidh "
"eireachdail is furasta cleachdadh a th ann am Monatair an t-siostaim"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -72,9 +75,9 @@ msgid ""
"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
"priority of existing processes."
msgstr ""
"'S urrainn do Mhonatair an t-siostaim taic a thoirt dhut gus faighinn a-mach "
"dè na h-aplacaidean a bhios a' chleachdadh pròiseasar no cuimhne a' "
"choimpiutair agad, 's urrainn dha na h-aplacaidean 'gan ruith a stiùireadh, "
"S urrainn do Mhonatair an t-siostaim taic a thoirt dhut gus faighinn a-mach "
"dè na h-aplacaidean a bhios a’ chleachdadh pròiseasar no cuimhne a’ "
"choimpiutair agad, ’s urrainn dha na h-aplacaidean ’gan ruith a stiùireadh, "
"toirt air pròiseasan nach freagair gun stad iad is staid no prìomhachas aig "
"na pròiseasan a tha ann atharrachadh."
......@@ -84,21 +87,18 @@ msgid ""
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
msgstr ""
"Seallaidh gleus grafaichean nan goireasan dhut foir-shealladh luath dhe na "
"tha a' tachairt air a' choimpiutair agad, a' sealltainn na chaidh a "
"tha a’ tachairt air a’ choimpiutair agad, a’ sealltainn na chaidh a "
"chleachdadh dhen lìonra, cuimhne is pròiseasar o chionn ghoirid."
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:6
#| msgid "Process view sort order"
msgid "Process list view"
msgstr "Sealladh nam pròiseasan"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:7
#| msgid "Resources"
msgid "Resources overview"
msgstr "Sealladh nan goireasan"
#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "File Systems"
msgid "File Systems view"
msgstr "Sealladh nan siostaman fhaidhlichean"
......@@ -111,7 +111,8 @@ msgid "Kill process"
msgstr "Marbh am pròiseas"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
msgid "Privileges are required to control other users' processes"
#| msgid "Privileges are required to control other users' processes"
msgid "Privileges are required to control other users’ processes"
msgstr "Tha feum air pribhleidean mus faigh thu smachd air pròiseasan càch"
#: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
......@@ -126,11 +127,11 @@ msgstr ""
#: ../data/interface.ui.h:2
msgid "End _Process"
msgstr "Cuir crìoch air a' _phròiseas"
msgstr "Cuir crìoch air a _phròiseas"
#: ../data/interface.ui.h:3
msgid "Show process properties"
msgstr "Seall roghainnean a' phròiseis"
msgstr "Seall roghainnean a phròiseis"
#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Processes"
......@@ -138,14 +139,14 @@ msgstr "Pròiseasan"
#: ../data/interface.ui.h:5
msgid "CPU History"
msgstr "Eachdraidh a' CPU"
msgstr "Eachdraidh a CPU"
#: ../data/interface.ui.h:6
msgid "Memory and Swap History"
msgstr "Eachdraidh na cuimhne 's nan suaipean"
msgstr "Eachdraidh na cuimhne s nan suaipean"
#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:349
#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:337
msgid "Memory"
msgstr "Cuimhne"
......@@ -157,7 +158,7 @@ msgstr "Suaip"
msgid "Network History"
msgstr "Eachdraidh an lìonraidh"
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:302
msgid "Receiving"
msgstr "Air fhaighinn"
......@@ -165,7 +166,7 @@ msgstr "Air fhaighinn"
msgid "Total Received"
msgstr "Iomlan dhe na fhuaradh"
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:317
msgid "Sending"
msgstr "Cur"
......@@ -173,11 +174,11 @@ msgstr "Cur"
msgid "Total Sent"
msgstr "Iomlan dhe na chuireadh"
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:13
#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:14
msgid "Resources"
msgstr "Goireasan"
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:16
#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:17
msgid "File Systems"
msgstr "Siostaman fhaidhlichean"
......@@ -192,7 +193,7 @@ msgstr "Criathraich faidhlichean le ainm"
#: ../data/lsof.ui.h:3
msgid "Case insensitive"
msgstr "Gun aire do litrichean mòra 's beaga"
msgstr "Gun aire do litrichean mòra s beaga"
#: ../data/menus.ui.h:1
msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
......@@ -318,7 +319,7 @@ msgstr "Thoir rabhadh mus dig pròiseas gu crìoch no mus dèid a _mharbhadh"
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Roinn cleachdadh a' CPU a-rèir cunntas nan CPU"
msgstr "_Roinn cleachdadh a CPU a-rèir cunntas nan CPU"
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Information Fields"
......@@ -334,17 +335,22 @@ msgstr "Grafaichean"
#: ../data/preferences.ui.h:11
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgstr "_Tarraing cairt a' CPU mar chairt-raoin stacaichte"
msgstr "_Tarraing cairt a CPU mar chairt-raoin stacaichte"
#: ../data/preferences.ui.h:12
#| msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
msgid "Draw CPU chart as s_mooth graph"
msgstr "Tarraing cairt a’ CPU mar chairt-raoin stacaichte"
#: ../data/preferences.ui.h:13
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "_Seall astar an lìonradh ann am bits"
#: ../data/preferences.ui.h:14
#: ../data/preferences.ui.h:15
msgid "Show _all file systems"
msgstr "Seall a _h-uile siostam fhaidhlichean"
#: ../data/preferences.ui.h:15
#: ../data/preferences.ui.h:16
msgid "File system i_nformation shown in list:"
msgstr "F_iosrachadh mun t-siostam-fhaidhlichean a chithear san liosta:"
......@@ -365,10 +371,10 @@ msgid ""
"<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
"A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i><b>An aire:</b> Tha an nice value aig pròiseas a' suidheachadh a' "
"<small><i><b>An aire:</b> Tha an nice value aig pròiseas a’ suidheachadh a’ "
"phrìomhachais aige. Bheir luach nas lugha prìomhachas nas àirde.</i></small>"
#: ../src/application.cpp:303
#: ../src/application.cpp:285
msgid "A simple process and system monitor."
msgstr "Monatair phròiseasan is shiostaman simplidh"
......@@ -385,124 +391,131 @@ msgid "Show the File Systems tab"
msgstr "Seall taba nan siostaman fhaidhlichean"
#: ../src/argv.cpp:36
msgid "Show the application's version"
#| msgid "Show the application's version"
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Seall tionndadh na h-aplacaid"
#: ../src/disks.cpp:361 ../src/memmaps.cpp:329
#: ../src/disks.cpp:352 ../src/memmaps.cpp:329
msgid "Device"
msgstr "Uidheam"
#: ../src/disks.cpp:362
#: ../src/disks.cpp:353
msgid "Directory"
msgstr "Pasgan"
#: ../src/disks.cpp:363 ../src/gsm_color_button.c:165 ../src/openfiles.cpp:252
#: ../src/disks.cpp:354 ../src/legacy/gsm_color_button.c:165
#: ../src/openfiles.cpp:253
msgid "Type"
msgstr "Seòrsa"
#: ../src/disks.cpp:364
#: ../src/disks.cpp:355
msgid "Total"
msgstr "Iomlan"
#: ../src/disks.cpp:365
#: ../src/disks.cpp:356
msgid "Free"
msgstr "Saor"
#: ../src/disks.cpp:366
#: ../src/disks.cpp:357
msgid "Available"
msgstr "Ri làimh"
#: ../src/disks.cpp:367
#: ../src/disks.cpp:358
msgid "Used"
msgstr "Air a chleachdadh"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: ../src/interface.cpp:185
#, c-format
#| msgid "Pick a Color for '%s'"
msgid "Pick a Color for “%s”"
msgstr "Tagh dath airson “%s”"
#: ../src/interface.cpp:219 ../src/procproperties.cpp:78
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: ../src/interface.cpp:221
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "CPU%d"
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Akerbeltz https://launchpad.net/~fios\n"
" alasdair caimbeul https://launchpad.net/~alexd-deactivatedaccount"
#. xgettext: ? stands for unknown
#: ../src/e_date.c:156
#: ../src/legacy/e_date.c:156
msgid "?"
msgstr "?"
#: ../src/e_date.c:163
msgid "Today %l:%M %p"
msgstr "An-diugh %l:%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:163
#| msgid "Today %l:%M %p"
msgid "Today %l∶%M %p"
msgstr "An-diugh %l:%M%P"
#: ../src/e_date.c:172
msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "An-dè %l:%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:172
#| msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgid "Yesterday %l∶%M %p"
msgstr "An-dè %l:%M%P"
#: ../src/e_date.c:184
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a %l:%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:184
#| msgid "%a %l:%M %p"
msgid "%a %l∶%M %p"
msgstr "%a %l:%M%P"
#: ../src/e_date.c:192
msgid "%b %d %l:%M %p"
msgstr "%d %b %l:%M %p"
#: ../src/legacy/e_date.c:192
#| msgid "%b %d %l:%M %p"
msgid "%b %d %l∶%M %p"
msgstr "%d %b %l:%M%P"
#: ../src/e_date.c:194
#: ../src/legacy/e_date.c:194
msgid "%b %d %Y"
msgstr "%d %b %Y"
#: ../src/gsm_color_button.c:141
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:141
msgid "Fraction"
msgstr "Bloigh"
#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
#: ../src/gsm_color_button.c:143
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:143
msgid "Percentage full for pie color pickers"
msgstr "Ceudad làn airson roghnaichearan dathan pàidh"
#: ../src/gsm_color_button.c:150
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:150
msgid "Title"
msgstr "Tiotal"
#: ../src/gsm_color_button.c:151
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:151
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Tiotal a' chòmhraidh airson taghadh an datha"
msgstr "Tiotal a chòmhraidh airson taghadh an datha"
#: ../src/gsm_color_button.c:152 ../src/gsm_color_button.c:515
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:152 ../src/legacy/gsm_color_button.c:515
msgid "Pick a Color"
msgstr "Tagh dath"
#: ../src/gsm_color_button.c:158
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:158
msgid "Current Color"
msgstr "An dath làithreach"
#: ../src/gsm_color_button.c:159
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:159
msgid "The selected color"
msgstr "An dath a thagh thu"
#: ../src/gsm_color_button.c:166
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:166
msgid "Type of color picker"
msgstr "Seòrsa roghnaichear nan dathan"
#: ../src/gsm_color_button.c:437
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:437
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Fhuair sinn dàta dhathan mì-dhligheach\n"
#: ../src/gsm_color_button.c:538
#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:538
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Dèan briogadh gus dathan a' ghraif a shuidheachadh"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: ../src/interface.cpp:187
#, c-format
msgid "Pick a Color for '%s'"
msgstr "Tagh dath airson \"%s\""
#: ../src/interface.cpp:220 ../src/procproperties.cpp:78
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: ../src/interface.cpp:222
#, c-format
msgid "CPU%d"
msgstr "CPU%d"
#: ../src/interface.cpp:374
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Akerbeltz https://launchpad.net/~fios\n"
" alasdair caimbeul https://launchpad.net/~alexd-deactivatedaccount"
msgstr "Dèan briogadh gus dathan a’ ghrafa a shuidheachadh"
#: ../src/load-graph.cpp:157
#, c-format
......@@ -513,12 +526,12 @@ msgstr[1] "%u dhiog"
msgstr[2] "%u diogan"
msgstr[3] "%u diog"
#: ../src/load-graph.cpp:366
#: ../src/load-graph.cpp:373
msgid "not available"
msgstr "chan eil seo ri fhaighinn"
#. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
#: ../src/load-graph.cpp:369
#: ../src/load-graph.cpp:376
#, c-format
msgid "%s (%.1f%%) of %s"
msgstr "%s (%.1f%%) à %s"
......@@ -541,32 +554,32 @@ msgstr[1] "%d fhaidhle fosgailte a cho-fhreagras"
msgstr[2] "%d faidhlichean fosgailte a cho-fhreagras"
msgstr[3] "%d faidhle fosgailte a cho-fhreagras"
#: ../src/lsof.cpp:247
#: ../src/lsof.cpp:245
msgid "Process"
msgstr "Pròiseas"
#: ../src/lsof.cpp:259
#: ../src/lsof.cpp:257
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
#: ../src/lsof.cpp:267 ../src/memmaps.cpp:307
msgid "Filename"
msgstr "Ainm an fhaidhle"
#. xgettext: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:309
msgid "VM Start"
msgstr "Toiseach a' VM"
msgstr "Toiseach a VM"
#. xgettext: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:311
msgid "VM End"
msgstr "Deireadh a' VM"
msgstr "Deireadh a VM"
#. xgettext: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:313
msgid "VM Size"
msgstr "Meud a' VM"
msgstr "Meud a VM"
#: ../src/memmaps.cpp:314
msgid "Flags"
......@@ -581,38 +594,39 @@ msgstr "VM Offset"
#. it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:319
msgid "Private clean"
msgstr "Prìobhaideach 's glan"
msgstr "Prìobhaideach s glan"
#. xgettext: memory that has been modified since it
#. has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:322
msgid "Private dirty"
msgstr "Prìobhaideach 's salach"
msgstr "Prìobhaideach s salach"
#. xgettext: shared memory that has not been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:325
msgid "Shared clean"
msgstr "Co-roinnte 's glan"
msgstr "Co-roinnte s glan"
#. xgettext: shared memory that has been modified
#. since it has been allocated
#: ../src/memmaps.cpp:328
msgid "Shared dirty"
msgstr "Co-roinnte 's salach"
msgstr "Co-roinnte s salach"
#: ../src/memmaps.cpp:330
msgid "Inode"
msgstr "Inode"
#: ../src/memmaps.cpp:440
#: ../src/memmaps.cpp:438
msgid "Memory Maps"
msgstr "Mapa cuimhne"
#: ../src/memmaps.cpp:452
#: ../src/memmaps.cpp:450
#, c-format
msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Mapaichean cuimhne airson a' phròiseis \"%s\" (PID %u):"
#| msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
msgid "_Memory maps for process “%s” (PID %u):"
msgstr "_Mapaichean cuimhne airson a’ phròiseis “%s” (PID %u):"
#: ../src/openfiles.cpp:40
msgid "file"
......@@ -641,18 +655,19 @@ msgstr "seòrsa nach aithne dhuinn"
#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
#. a very short translation if possible, and at most
#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
#: ../src/openfiles.cpp:251
#: ../src/openfiles.cpp:252
msgid "FD"
msgstr "FD"
#: ../src/openfiles.cpp:253
#: ../src/openfiles.cpp:254
msgid "Object"
msgstr "Oibseact"
#: ../src/openfiles.cpp:336
#: ../src/openfiles.cpp:337
#, c-format
msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgstr "_Faidhlichean a chaidh fhosgladh leis a' phròiseas \"%s\" (PID %u):"
#| msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
msgid "_Files opened by process “%s” (PID %u):"
msgstr "_Faidhlichean a chaidh fhosgladh leis a’ phròiseas “%s” (PID %u):"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
......@@ -661,451 +676,518 @@ msgstr ""
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Main Window should open maximized"
msgstr "Bu chòir dhan t-siostam a' phrìomh-uinneag fhosgladh 'na làn-mheud"
msgstr "Bu chòir dhan t-siostam a’ phrìomh-uinneag fhosgladh ’na làn-mheud"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Show process dependencies in tree form"
msgstr "Seall eisimeileachdan a' phròiseis an cruth craoibhe"
msgstr "Seall eisimeileachdan a phròiseis an cruth craoibhe"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Solaris mode for CPU percentage"
msgstr "Modh Solaris airson ceudad a' CPU"
msgstr "Modh Solaris airson ceudad a CPU"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:5
#| msgid ""
#| "If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU "
#| "usage is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in "
#| "'Irix mode'."
msgid ""
"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix "
"mode'."
"If TRUE, system-monitor operates in “Solaris mode” where a task’s CPU usage "
"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in Irix "
"mode."
msgstr ""
"Ma thaghas tu TRUE, obraichidh system-monitor sa mhodh Solaris far a bheil "
"cleachdadh a' CPU le saothair 'ga roinneadh le àireamh iomlan nan CPU. Air "
"neo bidh e sa mhodh Irix."
"Ma thaghas tu TRUE, obraichidh system-monitor sa mhodh “Solaris” far a bheil "
"cleachdadh a’ CPU le saothair ’ga roinneadh le àireamh iomlan nan CPU. Air "
"neo bidh e sa mhodh “Irix”."
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
msgstr "Seall cairt a' CPU mar chairt-raoin stacaichte"
msgstr "Seall cairt a CPU mar chairt-raoin stacaichte"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:7
msgid ""
"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead "
"of a line chart."
msgstr ""
"Ma thaghas tu TRUE, seallaidh system-monitor cairt a' CPU mar chairt-raoin "
"Ma thaghas tu TRUE, seallaidh system-monitor cairt a CPU mar chairt-raoin "
"stacaichte an àite cairt-loidhnichean,"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:8
#| msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
msgid "Show CPU chart as smooth graph using Bezier curves"
msgstr "Seall cairt a’ CPU ’na ghraf rèidh le lùban Bezier"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:9
#| msgid ""
#| "If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart "
#| "instead of a line chart."
msgid ""
"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a smoothed graph, otherwise "
"as a line chart."
msgstr ""
"Ma thaghas tu TRUE, seallaidh system-monitor cairt a’ CPU mar chairt rèidh. "
"Mura tagh, chì thu cairt-loidhnichean ’na àite."
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Enable/Disable smooth refresh"
msgstr "Cuir an comas/à comas ath-nuadhachadh rèidh"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:9
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Show warning dialog when killing processes"
msgstr "Seall còmhradh rabhaidh nuair a mharbhar pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:10
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
msgstr ""
"An t-àm ann an mille-dhiogan eadar ùrachaidhean sealladh nam pròiseasan"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:11
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
msgstr "An t-àm ann an mille-dhiogan eadar ùrachaidhean nan grafaichean"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
msgstr ""
"Co-dhiù an seallar fiosrachadh mu shiostaman fhaidhlichean gus nach seall"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:15
#| msgid ""
#| "Whether to display information about all file systems (including types "
#| "like 'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently "
#| "mounted file systems."
msgid ""
"Whether to display information about all file systems (including types like "
"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
"“autofs” and “procfs”). Useful for getting a list of all currently mounted "
"file systems."
msgstr ""
"Co-dhiù an seallar fiosrachadh air gach siostam fhaidhlichean gus nach seall "
"(a' gabhail a-steach seòrsachan mar \"autofs\" agus \"procfs\"). Tha seo "
"(a’ gabhail a-steach seòrsachan mar “autofs” agus “procfs”). Tha seo "
"feumail ma tha liosta de gach siostam fhaidhlichean munntaichte a dhìth ort."
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
msgstr ""
"An t-àm ann an mille-dhiogan eadar ùrachaidhean de liosta nan uidheaman"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "Determines which processes to show."
msgstr "Rèitichidh seo dè na pròiseasan a thèid a shealltainn."
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "Saves the currently viewed tab"
msgstr "Sàbhailidh sep an taba a tha thu a' coimhead air an-dràsta"
msgstr "Sàbhailidh sep an taba a tha thu a coimhead air an-dràsta"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "CPU colors"
msgstr "Dathan CPU"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
msgstr ""
"Tha gach innteart san fhòrmat (àireamh a' CPU, luach datha hexadecimal)"
msgstr "Tha gach innteart san fhòrmat (àireamh a’ CPU, luach datha hexadecimal)"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "Default graph memory color"
msgstr "Dath na cuimhne air graf bunaiteach"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "Default graph swap color"
msgstr "Dath suaip air graf bunaiteach"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "Default graph incoming network traffic color"
msgstr "Dath na trafaig a thig a-steach air graf bunaiteach"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "Default graph outgoing network traffic color"
msgstr "Dath na trafaig a thèid a-mach air graf bunaiteach"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Show network traffic in bits"
msgstr "Seall trafaig an lìonraidh ann bits"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "Process view sort column"
msgstr "Colbh an t-seòrsachaidh ann an sealladh nam pròiseasan"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Process view columns order"
msgstr "Òrdugh nan colbhan ann an sealladh nam pròiseasan"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Process view sort order"
msgstr "Òrdugh an t-seòrsachaidh ann an sealladh nam pròiseasan"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Width of process 'Name' column"
msgstr "Leud colbh nan ainmean ann an sealladh nam pròiseasan"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Show process 'Name' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh nan ainmean ann an sealladh nam pròiseasan nuair a thòisicheas "
"an siostam"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "Width of process 'User' column"
msgstr "Leud colbh nan cleachdaichean ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'Name' column"
msgid "Width of process “Name” column"
msgstr "An leud air colbh “Ainm” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "Show process 'User' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh nan cleachdaichean ann an sealladh nam pròiseasan nuair a "
"thòisicheas an siostam"
#| msgid "Show process 'Name' column on startup"
msgid "Show process “Name” column on startup"
msgstr "Seall colbh “Ainm” nam pròiseas o thùs"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "Width of process 'Status' column"
msgstr "Leud colbh na staide ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'User' column"
msgid "Width of process “User” column"
msgstr "An leud air colbh “Cleachdaiche” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "Show process 'Status' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh na staide ann an sealladh nam pròiseasan nuair a thòisicheas an "
"siostam"
#| msgid "Show process 'User' column on startup"
msgid "Show process “User” column on startup"
msgstr "Seall colbh “Cleachdaiche” nam pròiseas o thùs"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
msgstr "Leud colbh na cuimhne bhiortail ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'Status' column"
msgid "Width of process “Status” column"
msgstr "An leud air colbh “Staid” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh na cuimhne bhiortail ann an sealladh nam pròiseasan nuair a "
"thòisicheas an siostam"
#| msgid "Show process 'Status' column on startup"
msgid "Show process “Status” column on startup"
msgstr "Seall colbh “Staid” nam pròiseas o thùs"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
msgstr "Leud colbh na cuimhne còmhnaidh ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
msgid "Width of process “Virtual Memory” column"
msgstr "An leud air colbh “Cuimhne bhiortail” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh na cuimhne còmhnaidh ann an sealladh nam pròiseasan nuair a "
"thòisicheas an siostam"
#| msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
msgid "Show process “Virtual Memory” column on startup"
msgstr "Seall colbh “Cuimhne bhiortail” nam pròiseas o thùs"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
msgstr "Leud colbh na cuimhne sho-sgrìobhte ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
msgid "Width of process “Resident Memory” column"
msgstr "An leud air colbh “Cuimhne còmhnaidh” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
msgstr ""
"Seall colbh na cuimhne sho-sgrìobhte ann an sealladh nam pròiseasan nuair a "
"thòisicheas an siostam"
#| msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
msgid "Show process “Resident Memory” column on startup"
msgstr "Seall colbh “Cuimhne còmhnaidh” nam pròiseas o thùs"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
msgstr "Leud colbh na cuimhne cho-roinnte ann an sealladh nam pròiseasan"
#| msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
msgid "Width of process “Writable Memory” column"
msgstr "An leud air colbh “Cuimhne sho-sgrìobhte” nam pròiseas"
#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"