Commit 531f14fd authored by Goran Vidović's avatar Goran Vidović Committed by Administrator

Update Croatian translation

parent bab950c2
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: procman 0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-system-monitor/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-23 09:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-26 18:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-26 17:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-11 00:08+0200\n"
"Last-Translator: gogo <trebelnik2@gmail.com>\n"
"Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n"
"Language: hr\n"
......@@ -77,8 +77,9 @@ msgid ""
"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
msgstr ""
"Značajka grafova resursa prikazuje vam brz pregled o trenutnom stanju vašeg "
"računala prikazujući nedavno korištenje mreže, memorije i upotrebe procesa."
"Značajka grafikona resursa prikazuje vam brz pregled o trenutnom stanju "
"vašeg računala prikazujući nedavno korištenje mreže, memorije i upotrebe "
"procesa."
#: gnome-system-monitor.appdata.xml.in:27
msgid "Process list view"
......@@ -290,7 +291,7 @@ msgstr "Ponašanje"
#: data/preferences.ui:83 data/preferences.ui:348 data/preferences.ui:520
msgid "_Update interval in seconds:"
msgstr "_Interval osvježavanja u sekundama:"
msgstr "_Razdoblje osvježavanja u sekundama:"
#: data/preferences.ui:119
msgid "Enable _smooth refresh"
......@@ -302,7 +303,7 @@ msgstr "Upozori prije završavanja ili _ubijanja procesa"
#: data/preferences.ui:155
msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
msgstr "_Podijeli CPU korištenje s brojem CPU-a"
msgstr "_Podijeli CPU korištenje prema broju CPU-a"
#: data/preferences.ui:200 data/preferences.ui:601
msgid "Information Fields"
......@@ -314,7 +315,7 @@ msgstr "I_nformacije o procesu prikazane u popisu:"
#: data/preferences.ui:315
msgid "Graphs"
msgstr "Grafovi"
msgstr "Grafikoni"
#: data/preferences.ui:384
msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
......@@ -322,11 +323,11 @@ msgstr "_Iscrtaj CPU dijagram kao dijagram složenog područja"
#: data/preferences.ui:402
msgid "Draw CPU chart as s_mooth graph"
msgstr "Iscrtaj CPU graf kao z_aglađeni graf"
msgstr "Iscrtaj CPU grafikon kao z_aglađeni grafikon"
#: data/preferences.ui:420
msgid "_Show network speed in bits"
msgstr "_Pokaži mrežnu brzinu u bitovima"
msgstr "_Prikaži mrežnu brzinu u bitovima"
#: data/preferences.ui:556
msgid "Show _all file systems"
......@@ -362,11 +363,11 @@ msgstr "Jednostavni nadziratelj procesa i sustava."
#: src/argv.cpp:22
msgid "Show the Processes tab"
msgstr "Pokaži karticu procesa"
msgstr "Prikaži karticu procesa"
#: src/argv.cpp:27
msgid "Show the Resources tab"
msgstr "Pokaži karticu resursa"
msgstr "Prikaži karticu resursa"
#: src/argv.cpp:32
msgid "Show the File Systems tab"
......@@ -402,7 +403,7 @@ msgstr "Dostupno"
#: src/disks.cpp:358
msgid "Used"
msgstr "Upotrebljeno"
msgstr "Iskorišteno"
#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
#: src/interface.cpp:199
......@@ -502,7 +503,7 @@ msgstr "Primljeni neispravni podaci o bojama\n"
#: src/legacy/gsm_color_button.c:538
msgid "Click to set graph colors"
msgstr "Kliknite za postavljanje boja grafa"
msgstr "Kliknite za postavljanje boja grafikona"
#: src/load-graph.cpp:186
#, c-format
......@@ -661,7 +662,7 @@ msgstr "Glavni prozor trebao bi se otvoriti uvećan"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:18
msgid "Show process dependencies in tree form"
msgstr "Pokaži međuzavisnosti procesa u obliku stabla"
msgstr "Prikaži međuzavisnosti procesa u obliku stabla"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:25
msgid "Solaris mode for CPU percentage"
......@@ -690,7 +691,7 @@ msgstr "Vrijeme osvježavanja prikaza procesa u milisekundama"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:54
msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
msgstr "Vrijeme osvježavanja grafova u milisekundama"
msgstr "Vrijeme osvježavanja grafikona u milisekundama"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:60
msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
......@@ -732,15 +733,15 @@ msgstr "Uobičajena boja grafikona memorije"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:112
msgid "Default graph swap color"
msgstr "Uobičajena boja za graf swap memorije"
msgstr "Uobičajena boja za grafikon swap memorije"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:119
msgid "Default graph incoming network traffic color"
msgstr "Boja grafa dolaznog mrežnog prometa"
msgstr "Boja grafikona dolaznog mrežnog prometa"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:126
msgid "Default graph outgoing network traffic color"
msgstr "Boja grafa odlaznog mrežnog prometa"
msgstr "Boja grafikona odlaznog mrežnog prometa"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:133
msgid "Show network traffic in bits"
......@@ -761,7 +762,7 @@ msgstr ""
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:149
msgid "Show CPU chart as smooth graph using Bezier curves"
msgstr ""
"Prikaži CPU iscrtavanje kao zaglađeni graf upotrebom Bezijerove krivulje"
"Prikaži CPU iscrtavanje kao zaglađeni grafikon upotrebom Bezijerove krivulje"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:151
msgid ""
......@@ -769,7 +770,7 @@ msgid ""
"as a line chart."
msgstr ""
"Ako je odabrano, nadgledatelj sustava prikazuje CPU iscrtavanje kao "
"zaglađeni graf, u suprotnom je linijski graf."
"zaglađeni grafikon, u suprotnom je linijski grafikon."
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:166
msgid "Process view sort column"
......@@ -1063,11 +1064,11 @@ msgstr "Prikaži stupac pogleda diska \"Dostupno\" pri pokretanju"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:673
msgid "Width of disk view “Used” column"
msgstr "Širina stupca pogleda diska \"Upotrebljeno\""
msgstr "Širina stupca pogleda diska \"Iskorišteno\""
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:680
msgid "Show disk view “Used” column on startup"
msgstr "Prikaži stupac pogleda diska \"Upotrebljeno\" pri pokretanju"
msgstr "Prikaži stupac pogleda diska \"Iskorišteno\" pri pokretanju"
#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:690
msgid "Memory map sort column"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment