Commit c3d00cf5 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 666567c4
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sudoku master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-15 22:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-18 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-16 09:33+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -129,13 +129,11 @@ msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../src/lib/defaults.py:50
msgid ""
"GNOME Sudoku is a simple Sudoku generator and player. Sudoku is a Japanese "
"logic puzzle.\n"
"The popular Japanese logic puzzle\n"
"\n"
"GNOME Sudoku is a part of GNOME Games."
msgstr ""
"GNOME Sudoku je jednoduchý program pro generování a hraní sudoku. Sudoku je "
"japonská logická hra.\n"
"Populární japonský hlavolam\n"
"\n"
"GNOME Sudoku je součástí her GNOME."
......@@ -144,21 +142,21 @@ msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Webové stránky her GNOME"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/printing.py:185
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Jednoduché"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Střední"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Těžké"
#: ../src/lib/game_selector.py:124 ../src/lib/printing.py:188
#: ../src/lib/game_selector.py:124 ../src/lib/printing.py:189
msgid "Very hard"
msgstr "Velmi těžké"
......@@ -564,4 +562,4 @@ msgstr "Nelze označit hru za dokončenou."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "Sudoku nemůže označit hru za vyřešenou."
\ No newline at end of file
msgstr "Sudoku nemůže označit hru za vyřešenou."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment