Commit b7bddd96 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 79d65b6d
......@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr "Podrobnosti"
#: ../data/print_games.ui.h:11
msgid "_Mark games as played once you've printed them."
msgstr "O_značit hry za odehrané, pokud jsou vytištěny."
msgstr "O_značit hry za odehrané, pokud jsou vytištěny"
#: ../data/print_games.ui.h:12
msgid "_Include games you've already played in list of games to print"
msgstr "Zahrnout do seznamu her k vytištění i hry, které jste j_iž hráli"
msgstr "Zahrnout do t_ištěných her i ty, které jste již hráli"
#: ../data/select_game.ui.h:1
msgid "_New Game"
......@@ -346,7 +346,7 @@ msgstr "Označit nově vyplněná čísla jinou barvou, takže je můžete sledo
#: ../src/lib/main.py:239
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Zobrazi_t lištu nástrojů"
msgstr "Zobrazi_t nástrojovou lištu"
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "_Highlighter"
......@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "Sledování %s"
#: ../src/lib/number_box.py:68
msgid "_Clear"
msgstr "Vyči_stit"
msgstr "Vy_mazat"
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "No Space"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment