Commit 654cc03d authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 4b10abf8
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sudoku&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-31 07:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-31 22:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-28 20:19+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -35,6 +35,9 @@ msgid ""
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"Igra Gnome Sudoku je enostavna igra na enostavnem vmesniku. Igre se "
"samodejno shranjujejo in jih je ob vsaki priložnosti mogoče naložiti in "
"igrati naprej."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -42,6 +45,8 @@ msgid ""
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Vsaki igri je določena težavnost in podrobnosti o možnostih, ki jih ponudi "
"računalnik."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -49,6 +54,8 @@ msgid ""
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
"Če vam je ljubše igrati igre na papirju, jih je mogoče tudi natisniti. Pred "
"tiskanjem izberete število iger na stran."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment