Commit 09058196 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent d97e1c27
......@@ -14,14 +14,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-06 22:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-14 00:16+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-10 00:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-15 21:14+0100\n"
"Last-Translator: Joan Montané <jmontane@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:47
......@@ -30,10 +30,14 @@ msgstr "GNOME Sudoku"
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME Sudoku has a simple, unobstrusive interface with all the features that "
"GNOME Sudoku has a simple, unobtrusive interface with all the features that "
"make playing Sudoku fun. Games are automatically saved when you quit, and "
"you can always come back to any game that you've played."
msgstr ""
"El GNOME Sudoku té una interfície simple, no obtrusiva i amb totes les "
"característiques que fan divertit jugar al Sudoku. Els jocs es guarden "
"automàticament en eixir, i sempre podeu tornar jugar a qualsevol "
"trencaclosques que hàgeu jugat."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -41,6 +45,9 @@ msgid ""
"websites. You can also see detailed information about how the computer "
"solved the puzzle."
msgstr ""
"Cada joc té assignada una dificultat similar a la triada als diaris i llocs "
"web. Podeu trobar més informació sobre com l'ordinador resol el "
"trencaclosques."
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -48,10 +55,9 @@ msgid ""
"many games you want to print per page and what difficulty of games you want "
"to print: as a result, GNOME Sudoku can act a renewable Sudoku book for you."
msgstr ""
#: ../data/gnome-sudoku.appdata.xml.in.h:5
msgid "https://people.gnome.org/~mcatanzaro/gnome-sudoku.png"
msgstr ""
"Si voleu jugar en paper, podeu imprimir els trencaclosques. Podeu triar "
"quants jocs voleu per pàgina i la dificultat. Per tant, el GNOME Sudoku vos "
"pot fer servei com a un llibre de Sudoku que va canviant."
#: ../data/gnome-sudoku.desktop.in.h:1 ../src/lib/defaults.py:48
msgid "Sudoku"
......@@ -69,44 +75,43 @@ msgstr "joc;tauler;fitxes;japonés;"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:1
msgid "The number of seconds between automatic saves"
msgstr ""
msgstr "El nombre de segons entre guardats automàtics"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:2
msgid "Print games that have been played"
msgstr ""
msgstr "Imprimeix jocs que s'han jugat"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:3
msgid "Mark printed games as played"
msgstr ""
msgstr "Marca els jocs impresos com a jugats"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:4
msgid "Width of application window in pixels"
msgstr ""
msgstr "Amplada de la finestra de l'aplicació, en píxels"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:5
msgid "Height of application window in pixels"
msgstr ""
msgstr "Alçada de la finestra de l'aplicació, en píxels"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:6
msgid "Show hint highlights"
msgstr ""
msgstr "Mostra les pistes ressaltades"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:7
msgid "Color of the grid border"
msgstr ""
msgstr "Color de la vora de la graella"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:8
msgid "Show the application toolbar"
msgstr ""
msgstr "Mostra la barra d'eines de l'aplicació"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:9
msgid "Show hints"
msgstr ""
msgstr "Mostra les pistes"
#: ../data/org.gnome.gnome-sudoku.gschema.xml.h:10
#, fuzzy
msgid "Number of puzzles to print on a page"
msgstr "_Nombre de sudokus a imprimir: "
msgstr "Nombre de sudokus a imprimir en una pàgina"
#: ../data/print_games.ui.h:1
msgid "Print Sudokus"
......@@ -177,7 +182,7 @@ msgstr "Suprimeix el rastre seleccionat"
msgid "Make the tracked changes permanent"
msgstr "Fes que els canvis rastrejats siguen permanents"
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:750
#: ../data/tracker.ui.h:4 ../src/lib/main.py:751
msgid "H_ide"
msgstr "_Oculta"
......@@ -196,20 +201,20 @@ msgstr ""
"El GNOME Sudoku forma part dels jocs del GNOME."
#: ../src/lib/defaults.py:53
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Lloc web dels jocs del GNOME"
msgid "Website"
msgstr "Lloc web"
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:627
#: ../src/lib/game_selector.py:121 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/printing.py:186
msgid "Easy"
msgstr "Fàcil"
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:628
#: ../src/lib/game_selector.py:122 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/printing.py:187
msgid "Medium"
msgstr "Mitjà"
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:629
#: ../src/lib/game_selector.py:123 ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/printing.py:188
msgid "Hard"
msgstr "Difícil"
......@@ -299,225 +304,225 @@ msgstr "Esteu segur que ho voleu fer?"
msgid "Don't ask me this again."
msgstr "No m'ho tornes a preguntar."
#: ../src/lib/main.py:195
#: ../src/lib/main.py:196
msgid "_Game"
msgstr "P_artida"
#: ../src/lib/main.py:196
#: ../src/lib/main.py:197
msgid "New game"
msgstr "Partida nova"
#: ../src/lib/main.py:197
#: ../src/lib/main.py:198
msgid "_Reset"
msgstr "_Reinicia"
#: ../src/lib/main.py:199
#: ../src/lib/main.py:200
msgid "_Undo"
msgstr "_Desfés"
#: ../src/lib/main.py:200
#: ../src/lib/main.py:201
msgid "Undo last action"
msgstr "Desfà el darrer moviment"
#: ../src/lib/main.py:201
#: ../src/lib/main.py:202
msgid "_Redo"
msgstr "_Refés"
#: ../src/lib/main.py:202
#: ../src/lib/main.py:203
msgid "Redo last action"
msgstr "Refà el darrer moviment"
#: ../src/lib/main.py:203
#: ../src/lib/main.py:204
msgid "Puzzle _Statistics..."
msgstr "E_stadístiques del trencaclosques..."
#: ../src/lib/main.py:205
#: ../src/lib/main.py:206
msgid "_Print..."
msgstr "_Imprimeix..."
#: ../src/lib/main.py:206
#: ../src/lib/main.py:207
msgid "Print _Multiple Sudokus..."
msgstr "Imprimeix _múltiples sudokus..."
#: ../src/lib/main.py:209
#: ../src/lib/main.py:210
msgid "_Settings"
msgstr "_Paràmetres"
#: ../src/lib/main.py:211
#: ../src/lib/main.py:212
msgid "_Tools"
msgstr "Ei_nes"
#: ../src/lib/main.py:212
#: ../src/lib/main.py:213
msgid "_Hint"
msgstr "_Pista"
#: ../src/lib/main.py:213
#: ../src/lib/main.py:214
msgid "Show a square that is easy to fill."
msgstr "Mostra un quadre que siga fàcil d'emplenar."
#: ../src/lib/main.py:214
#: ../src/lib/main.py:215
msgid "Clear _Top Notes"
msgstr "Neteja les notes _superiors"
#: ../src/lib/main.py:216
#: ../src/lib/main.py:217
msgid "Clear _Bottom Notes"
msgstr "Neteja les notes _inferiors"
#: ../src/lib/main.py:218
#: ../src/lib/main.py:219
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../src/lib/main.py:219
#: ../src/lib/main.py:220
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"
#: ../src/lib/main.py:225
#: ../src/lib/main.py:226
msgid "Show _Possible Numbers"
msgstr "Mostra els valors _possibles"
#: ../src/lib/main.py:227
#: ../src/lib/main.py:228
msgid "Always show possible numbers in a square"
msgstr "Sempre mostra els nombres possibles d'una casella"
#: ../src/lib/main.py:231
#: ../src/lib/main.py:232
msgid "Warn About _Unfillable Squares"
msgstr "_Avisa sobre caselles que no es poden emplenar"
#: ../src/lib/main.py:233
#: ../src/lib/main.py:234
msgid "Warn about squares made unfillable by a move"
msgstr ""
"Avisa si un moviment provoca que hi haja caselles que no es puguen omplir"
#: ../src/lib/main.py:235
#: ../src/lib/main.py:236
msgid "_Track Additions"
msgstr "_Rastreja les addicions"
#: ../src/lib/main.py:237
#: ../src/lib/main.py:238
msgid "Mark new additions in a separate color so you can keep track of them."
msgstr ""
"Marca amb un color diferents les noves addicions, de manera que siga més "
"fàcil seguir-les."
#: ../src/lib/main.py:239
#: ../src/lib/main.py:240
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Mostra la _barra d'eines"
#: ../src/lib/main.py:240
#: ../src/lib/main.py:241
msgid "_Highlighter"
msgstr "_Marcador"
#: ../src/lib/main.py:241
#: ../src/lib/main.py:242
msgid "Highlight the current row, column and box"
msgstr "Ressalta la fila, columna i casella actuals"
#: ../src/lib/main.py:366
#: ../src/lib/main.py:367
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %d second"
msgid_plural "You completed the puzzle in %d seconds"
msgstr[0] "Heu completat el trencaclosques en %d segon"
msgstr[1] "Heu completat el trencaclosques en %d segons"
#: ../src/lib/main.py:371 ../src/lib/main.py:379
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minut"
msgstr[1] "%d minuts"
#: ../src/lib/main.py:372 ../src/lib/main.py:380
#: ../src/lib/main.py:373 ../src/lib/main.py:381
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d segon"
msgstr[1] "%d segons"
#: ../src/lib/main.py:373
#: ../src/lib/main.py:374
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Heu completat el trencaclosques en %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:378
#: ../src/lib/main.py:379
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d hora"
msgstr[1] "%d hores"
#: ../src/lib/main.py:381
#: ../src/lib/main.py:382
#, python-format
msgid "You completed the puzzle in %(hour)s, %(minute)s and %(second)s"
msgstr "Heu completat el trencaclosques en %(hour)s, %(minute)s i %(second)s"
#: ../src/lib/main.py:383
#: ../src/lib/main.py:384
#, python-format
msgid "You got %(n)s hint."
msgid_plural "You got %(n)s hints."
msgstr[0] "Heu obtingut %(n)s pista."
msgstr[1] "Heu obtingut %(n)s pistes."
#: ../src/lib/main.py:386
#: ../src/lib/main.py:387
#, python-format
msgid "You had %(n)s impossibility pointed out."
msgid_plural "You had %(n)s impossibilities pointed out."
msgstr[0] "Teniu %(n)s casella impossible."
msgstr[1] "Teniu %(n)s caselles impossibles."
#: ../src/lib/main.py:391
#: ../src/lib/main.py:392
msgid "You win!"
msgstr "Heu guanyat!"
#: ../src/lib/main.py:401
#: ../src/lib/main.py:402
msgid "Save this game before starting new one?"
msgstr "Voleu guardar esta partida abans de començar-ne una altra?"
#: ../src/lib/main.py:402
#: ../src/lib/main.py:403
msgid "_Save game for later"
msgstr "Al_ça la partida per més avant"
#: ../src/lib/main.py:403
#: ../src/lib/main.py:404
msgid "_Abandon game"
msgstr "_Abandona la partida"
#: ../src/lib/main.py:421
#: ../src/lib/main.py:422
msgid "Save game before closing?"
msgstr "Voleu guardar la partida abans de tancar?"
#: ../src/lib/main.py:619
#: ../src/lib/main.py:620
msgid "Puzzle Information"
msgstr "Informació del trencaclosques"
#: ../src/lib/main.py:620
#: ../src/lib/main.py:621
msgid "There is no current puzzle."
msgstr "En este moment no hi ha cap trencaclosques."
#: ../src/lib/main.py:625
#: ../src/lib/main.py:626
msgid "Calculated difficulty: "
msgstr "Dificultat calculada: "
#: ../src/lib/main.py:630
#: ../src/lib/main.py:631
msgid "Very Hard"
msgstr "Molt difícil"
#: ../src/lib/main.py:635
#: ../src/lib/main.py:636
msgid "Number of moves instantly fillable by elimination: "
msgstr ""
"Nombre de moviments que es poden emplenar instantàniament per eliminació: "
#: ../src/lib/main.py:638
#: ../src/lib/main.py:639
msgid "Number of moves instantly fillable by filling: "
msgstr ""
"Nombre de moviments que es poden emplenar instantàniament mitjançant "
"emplenat: "
#: ../src/lib/main.py:641
#: ../src/lib/main.py:642
msgid "Amount of trial-and-error required to solve: "
msgstr "Nombre de moviments de prova i error requerits per solucionar-lo: "
#: ../src/lib/main.py:644 ../src/lib/main.py:645
#: ../src/lib/main.py:645 ../src/lib/main.py:646
msgid "Puzzle Statistics"
msgstr "Estadístiques del trencaclosques"
#: ../src/lib/main.py:669
#: ../src/lib/main.py:670
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Vila <gnome@softcatala.net>\n"
......@@ -528,36 +533,36 @@ msgstr ""
"David Planella <david.planella@gmail.com>"
#. FIXME: This should create a pop-up dialog
#: ../src/lib/main.py:679
#: ../src/lib/main.py:680
#, python-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda: %s"
#: ../src/lib/main.py:735
#: ../src/lib/main.py:736
msgid "Untracked"
msgstr "Sense rastre"
#: ../src/lib/main.py:744
#: ../src/lib/main.py:745
msgid "_Remove"
msgstr "_Suprimeix"
#: ../src/lib/main.py:745
#: ../src/lib/main.py:746
msgid "Delete selected tracker."
msgstr "Suprimeix el rastre seleccionat."
#: ../src/lib/main.py:751
#: ../src/lib/main.py:752
msgid "Hide current tracker entries."
msgstr "Oculta les entrades del rastre actual."
#: ../src/lib/main.py:756
#: ../src/lib/main.py:757
msgid "A_pply"
msgstr "A_plica"
#: ../src/lib/main.py:757
#: ../src/lib/main.py:758
msgid "Apply all tracked values and remove the tracker."
msgstr "Aplica tots els valors rastrejats i suprimeix el rastre."
#: ../src/lib/main.py:795
#: ../src/lib/main.py:796
#, python-format
msgid "Tracker %s"
msgstr "Rastrejador %s"
......@@ -566,46 +571,46 @@ msgstr "Rastrejador %s"
msgid "_Clear"
msgstr "_Neteja"
#: ../src/lib/saver.py:155
#: ../src/lib/saver.py:151
msgid "No Space"
msgstr "No hi ha espai"
#: ../src/lib/saver.py:156
#: ../src/lib/saver.py:152
msgid "No space left on disk"
msgstr "No hi ha espai al disc"
#: ../src/lib/saver.py:158 ../src/lib/saver.py:165
#: ../src/lib/saver.py:154 ../src/lib/saver.py:161
#, python-format
msgid "Unable to create data folder %(path)s."
msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta de dades %(path)s."
#: ../src/lib/saver.py:159
#: ../src/lib/saver.py:155
msgid "There is no disk space left!"
msgstr "No hi ha espai al disc"
#: ../src/lib/saver.py:163 ../src/lib/saver.py:164
#: ../src/lib/saver.py:159 ../src/lib/saver.py:160
msgid "Error creating directory"
msgstr "S'ha produït un error en crear el directori"
#: ../src/lib/saver.py:166 ../src/lib/saver.py:191 ../src/lib/saver.py:215
#: ../src/lib/saver.py:233
#: ../src/lib/saver.py:162 ../src/lib/saver.py:187 ../src/lib/saver.py:211
#: ../src/lib/saver.py:229
#, python-format
msgid "Error %(errno)s: %(error)s"
msgstr "Error %(errno)s: %(error)s"
#: ../src/lib/saver.py:186 ../src/lib/saver.py:187
#: ../src/lib/saver.py:182 ../src/lib/saver.py:183
msgid "Unable to save game."
msgstr "No s'ha pogut guardar la partida."
#: ../src/lib/saver.py:189 ../src/lib/saver.py:214 ../src/lib/saver.py:232
#: ../src/lib/saver.py:185 ../src/lib/saver.py:210 ../src/lib/saver.py:228
#, python-format
msgid "Unable to save file %(filename)s."
msgstr "No s'ha pogut guardar el fitxer %(filename)s."
#: ../src/lib/saver.py:211 ../src/lib/saver.py:212
#: ../src/lib/saver.py:207 ../src/lib/saver.py:208
msgid "Unable to mark game as finished."
msgstr "No s'ha pogut marcar la partida com a finalitzada."
#: ../src/lib/saver.py:229 ../src/lib/saver.py:230
#: ../src/lib/saver.py:225 ../src/lib/saver.py:226
msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
msgstr "El Sudoku no pot marcar la partida com a finalitzada."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment