Commit 43fa2013 authored by Pedro Castro's avatar Pedro Castro

Merge branch 'master' of gitlab.gnome.org:GNOME/gnome-subtitles

parents dc486722 2a0bd488
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-subtitles\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-19 12:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-19 12:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-27 18:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-27 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.GnomeSubtitles.desktop.in.in.h:3
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:48
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:47
msgid "Video subtitling for the GNOME desktop"
msgstr "Napisy do filmów dla środowiska GNOME"
......@@ -660,7 +660,7 @@ msgid "New File"
msgstr "Nowy plik"
#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:71
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:53
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:51
msgid "Open File"
msgstr "Otwarcie pliku"
......@@ -677,7 +677,7 @@ msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../src/Glade/MainWindow.ui.h:75
#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:196
#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:194
msgid "Time"
msgstr "Czas"
......@@ -781,13 +781,13 @@ msgstr "Ponów"
msgid "Deleting Subtitles"
msgstr "Usuwanie napisów"
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/DeleteTextCommand.cs:27
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/InsertTextCommand.cs:27
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/DeleteTextCommand.cs:26
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/InsertTextCommand.cs:26
msgid "Editing Text"
msgstr "Modyfikowanie tekstu"
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/DeleteTranslationCommand.cs:27
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/InsertTranslationCommand.cs:27
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/DeleteTranslationCommand.cs:26
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/InsertTranslationCommand.cs:26
msgid "Editing Translation"
msgstr "Modyfikowanie tłumaczenia"
......@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr "Przesuwanie czasu"
msgid "Splitting subtitles"
msgstr "Dzielenie napisów"
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/SynchronizeTimingsCommand.cs:30
#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/SynchronizeTimingsCommand.cs:29
msgid "Synchronizing timings"
msgstr "Synchronizowanie czasu"
......@@ -996,7 +996,7 @@ msgstr "Obecne ustawienia regionalne"
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:42
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/AboutDialog.cs:41
msgid "About Gnome Subtitles"
msgstr "O programie GNOME Subtitles"
......@@ -1016,25 +1016,25 @@ msgstr "Napisy między tymi zaznaczonymi a pier_wszymi"
msgid "Subtitles between those selected and the _last"
msgstr "Napisy między tymi zaznaczonymi a _ostatnimi"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:57
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:55
msgid "Character Encodings"
msgstr "Kodowania znaków"
#. Left part: Available VBox
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:70
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:68
msgid "Available Encodings"
msgstr "Dostępne kodowania"
#. Right part: Shown VBox
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:87
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:85
msgid "Chosen Encodings"
msgstr "Wybrane kodowania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:140
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:138
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:144
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/EncodingsDialog.cs:142
msgid "Encoding"
msgstr "Kodowanie"
......@@ -1190,25 +1190,25 @@ msgstr "Styl czcionki:"
msgid "Font Size:"
msgstr "Rozmiar czcionki:"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:111
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:110
msgid "Video To Open:"
msgstr "Wideo do otwarcia:"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:120
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:125
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveDialog.cs:107
msgid "Character Encoding:"
msgstr "Kodowanie znaków:"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:200
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:207
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:279
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:275
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:79
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:286
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:282
msgid "All Subtitle Files"
msgstr "Wszystkie pliki napisów"
......@@ -1252,10 +1252,146 @@ msgstr "Koniec wiersza:"
msgid "Open Translation File"
msgstr "Otwarcie pliku tłumaczenia"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationSaveDialog.cs:28
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationSaveDialog.cs:27
msgid "Save Translation As"
msgstr "Zapis tłumaczenia jako"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/ErrorDialog.cs:40
msgid ""
"An unknown error has occurred. Please report a bug and include this error "
"name:"
msgstr "Wystąpił nieznany błąd. Proszę go zgłosić wraz z tą nazwą:"
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileOpenErrorDialog.cs:30
msgid "Could not open the file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileOpenErrorDialog.cs:31
msgid "Open another file"
msgstr "Otwórz inny plik"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileOpenErrorDialog.cs:63
msgid "The file path appears to be invalid."
msgstr "Ścieżka do pliku jest nieprawidłowa."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:32
msgid "Could not save the file"
msgstr "Nie można zapisać pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:33
msgid "Save to another file"
msgstr "Zapisz do innego pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:61
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:41
msgid "You have run out of memory. Please close some programs and try again."
msgstr "Brak pamięci. Proszę zamknąć część programów i spróbować jeszcze raz."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:63
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:43
msgid "An I/O error has occurred."
msgstr "Wystąpił błąd wejścia/wyjścia."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:65
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do zapisania tego pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/FileSaveErrorDialog.cs:67
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:47
msgid "The specified file is invalid."
msgstr "Podany plik jest nieprawidłowy."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:32
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Jeżeli dokument nie zostanie zapisany, to wszystkie zmiany zostaną "
"bezpowrotnie utracone."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:90
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before creating new subtitles?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed utworzeniem nowych?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:91
msgid "Create without Saving"
msgstr "Utwórz bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:110
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before creating new subtitles?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed utworzeniem nowych napisów?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:117
#, csharp-format
msgid ""
"Save the changes to translation \"{0}\" before creating a new translation?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed utworzeniem nowego?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:127
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before opening?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed otwarciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:128
msgid "Open without Saving"
msgstr "Otwórz bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:147
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before opening?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed otwarciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:156
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed zamknięciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:157
msgid "Close without Saving"
msgstr "Zamknij bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SaveConfirmationDialog.cs:175
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed zamknięciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:37
msgid ""
"Unable to detect the subtitle format. Please check that the file type is "
"supported."
msgstr ""
"Nie można wykryć formatu napisów. Proszę sprawdzić, czy ten typ pliku jest "
"obsługiwany."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:39
msgid ""
"The encoding used is not supported by your system. Please choose another "
"encoding."
msgstr ""
"Użyte kodowanie znaków nie jest obsługiwane przez komputer. Proszę wybrać "
"inne."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:45
msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do otwarcia tego pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:49
msgid "The file could not be found."
msgstr "Nie można odnaleźć pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:51
msgid "The file appears to be too large for a text-based subtitle file."
msgstr "Plik jest za duży jak na tekstowy plik napisów."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Message/VideoErrorDialog.cs:30
msgid "Could not play the file"
msgstr "Nie można odtworzyć pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/PreferencesDialog.cs:51
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
......@@ -1577,142 +1713,6 @@ msgstr ""
"Synchronizacja jest gotowa. Te napisy nie zostaną zsynchronizowane: {0} "
"i {1}."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/ErrorDialog.cs:40
msgid ""
"An unknown error has occured. Please report a bug and include this error "
"name:"
msgstr "Wystąpił nieznany błąd. Proszę go zgłosić wraz z tą nazwą:"
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:30
msgid "Could not open the file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:31
msgid "Open another file"
msgstr "Otwórz inny plik"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:61
msgid "The file path appears to be invalid."
msgstr "Ścieżka do pliku jest nieprawidłowa."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:33
msgid "Could not save the file"
msgstr "Nie można zapisać pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:34
msgid "Save to another file"
msgstr "Zapisz do innego pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:60
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:41
msgid "You have run out of memory. Please close some programs and try again."
msgstr "Brak pamięci. Proszę zamknąć część programów i spróbować jeszcze raz."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:62
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:43
msgid "An I/O error has occurred."
msgstr "Wystąpił błąd wejścia/wyjścia."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:64
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do zapisania tego pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:66
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:47
msgid "The specified file is invalid."
msgstr "Podany plik jest nieprawidłowy."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:32
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr ""
"Jeżeli dokument nie zostanie zapisany, to wszystkie zmiany zostaną "
"bezpowrotnie utracone."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:88
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before creating new subtitles?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed utworzeniem nowych?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:89
msgid "Create without Saving"
msgstr "Utwórz bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:108
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before creating new subtitles?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed utworzeniem nowych napisów?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:115
#, csharp-format
msgid ""
"Save the changes to translation \"{0}\" before creating a new translation?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed utworzeniem nowego?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:125
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before opening?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed otwarciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:126
msgid "Open without Saving"
msgstr "Otwórz bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:145
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before opening?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed otwarciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:154
#, csharp-format
msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany do napisów „{0}” przed zamknięciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:155
msgid "Close without Saving"
msgstr "Zamknij bez zapisywania"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:173
#, csharp-format
msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany do tłumaczenia „{0}” przed zamknięciem?"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:37
msgid ""
"Unable to detect the subtitle format. Please check that the file type is "
"supported."
msgstr ""
"Nie można wykryć formatu napisów. Proszę sprawdzić, czy ten typ pliku jest "
"obsługiwany."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:39
msgid ""
"The encoding used is not supported by your system. Please choose another "
"encoding."
msgstr ""
"Użyte kodowanie znaków nie jest obsługiwane przez komputer. Proszę wybrać "
"inne."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:45
msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do otwarcia tego pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:49
msgid "The file could not be found."
msgstr "Nie można odnaleźć pliku."
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:51
msgid "The file appears to be too large for a text-based subtitle file."
msgstr "Plik jest za duży jak na tekstowy plik napisów."
#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/VideoErrorDialog.cs:30
msgid "Could not play the file"
msgstr "Nie można odtworzyć pliku"
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:43
msgid "Open Video"
msgstr "Otwarcie wideo"
......@@ -1778,7 +1778,7 @@ msgstr "Wrsz"
msgid "Col"
msgstr "Kol"
#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:196
#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:194
msgid "Frame"
msgstr "Klatka"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment