kk.po 80.5 KB
Newer Older
1
# Kazakh translation for gnome-shell.
2
# Copyright (C) 2015 The gnome-shell authors.
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012-2019.
5 6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: master\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues\n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 18:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 15:54+0500\n"
12 13
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14
"Language: kk\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

#: data/50-gnome-shell-system.xml:6
msgid "System"
msgstr "Жүйе"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:9
msgid "Show the notification list"
msgstr "Хабарламалар тізімін көрсету"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:12
msgid "Focus the active notification"
msgstr "Белсенді хабарламаға фокусты орнату"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:15
msgid "Show the overview"
msgstr "Шолуды көрсету"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:18
msgid "Show all applications"
msgstr "Барлық қолданбаларды көрсету"

#: data/50-gnome-shell-system.xml:21
msgid "Open the application menu"
msgstr "Қолданбалар мәзірін ашу"
44

45
#: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:4
46
#: js/extensionPrefs/main.js:216
47 48
msgid "Shell Extensions"
msgstr "Қоршам кеңейтулері"
49

50
#: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:5
51 52 53
msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
msgstr "GNOME Shell кеңейтулерін баптау"

54
#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:4
55 56 57
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME Shell"

58
#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:5
59 60
msgid "Window management and application launching"
msgstr "Терезелерді басқару мен қолданбаларды жөнелту"
61

62
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:6
63 64
msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
msgstr ""
65 66
"Alt-F2 ішінен өндірушілер мен сынаушылар үшін пайдалы ішкі саймандарды іске "
"қосу"
67

68
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:9
69 70 71
msgid ""
"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
"dialog."
72
msgstr ""
73 74
"Alt-F2 сұхбат арқылы қолжетерлік болатын ішкі жөндеу мен бақылау "
"саймандарына қатынауды рұқсат ету."
75

76
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:16
77 78
msgid "UUIDs of extensions to enable"
msgstr "Іске қосу үшін кеңейтулердің UUID-ры"
79

80
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:17
81
msgid ""
82
"GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
83 84
"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
85
"DisableExtension D-Bus methods on org.gnome.Shell."
86
msgstr ""
87
"GNOME Shell кеңейтулерінде UUID қасиеті бар; бұл кілт жүктелетін кеңейтулер "
88 89 90
"тізімін сақтайды. Жүйеге кірген кезде жүктелем дейтін кеңейту осы тізімде "
"болуы тиіс. Бұл тізімді org.gnome.Shell ішіндегі EnableExtension және "
"DisableExtension DBus тәсілдерімен де өзгертуге болады."
91

92
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:26
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
msgid "Disable user extensions"
msgstr "Пайдаланушы кеңейтулерін сөндіру"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:27
msgid ""
"Disable all extensions the user has enabled without affecting the “enabled-"
"extension” setting."
msgstr ""
"\"enabled-extension\" баптауын тимей-ақ, пайдаланушы іске қосқан барлық "
"кеңейтулерді сөндіру."

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:34
105 106 107
msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
msgstr "Кеңейту нұсқасы үйлесімділігінің расталуын сөндіреді"

108
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:35
109 110 111 112 113 114 115 116 117
msgid ""
"GNOME Shell will only load extensions that claim to support the current "
"running version. Enabling this option will disable this check and try to "
"load all extensions regardless of the versions they claim to support."
msgstr ""
"GNOME Shell тек ағымдағы орындалып жатқан нұсқаны қолдаймын деп хабарлайтын "
"кеңейтулерді жүктейтін болады. Бұл опцияны іске қосу ол мүмкіндікті "
"сөндіреді, және кеңейту қолдайтын нұсқасына қарамастан жүктеп көретін болады."

118
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:43
119 120 121
msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
msgstr "Таңдамалы қолданбалар үшін desktop файлдары ID-нің тізімі"

122
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:44
123 124 125
msgid ""
"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
"favorites area."
126
msgstr ""
127 128
"Осы анықтағыштарға сәйкес келетін қолданбалар таңдамалылар аймағында "
"көрсетілетін болады."
129

130
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:51
131 132 133
msgid "App Picker View"
msgstr "Қолданбаларды таңдау көрінісі"

134
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:52
135 136 137 138
msgid "Index of the currently selected view in the application picker."
msgstr ""
"Ағымдағы таңдалған көріністің қолданбаларды таңдау режиміндегі индексі."

139
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:58
140 141 142
msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
msgstr "Командалар сұхбаты (Alt-F2) үшін тарихы"

143
#. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/LookingGlass
144
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:63
145
msgid "History for the looking glass dialog"
146
msgstr "Іздеу сұхбатының тарихы"
147

148 149 150
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:67
msgid "Always show the “Log out” menu item in the user menu."
msgstr "Пайдаланушы мәзірінде \"Жүйеден шығу\" нұсқасын әрқашан да көрсету."
151

152
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:68
153
msgid ""
154
"This key overrides the automatic hiding of the “Log out” menu item in single-"
155 156
"user, single-session situations."
msgstr ""
157
"Бұл кілт бір пайдаланушы, бір сессия бар кезінде \"Жүйеден шығу\" "
158
"мүмкіндігінің автоматты түрде жасыруын алмастырады."
159

160
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:75
161 162 163
msgid ""
"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
msgstr ""
164 165
"Шифрленген немесе қашықтағы файлдық жүйелерді тіркеу парольдерін сақтау "
"керек пе, соны көрсетеді"
166

167
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:76
168 169 170
msgid ""
"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
"filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
171
"“Remember Password” checkbox will be present. This key sets the default "
172 173
"state of the checkbox."
msgstr ""
174 175
"Қоршам шифрленген құрылғы немесе қашықтағы файлдық жүйе тіркелген кезде "
"парольді сұрайды. Егер парольді болашақтағы қолданулар үшін сақтау керек "
176
"болса, \"Парольді есте сақтау\" жалаушасын орнатыңыз. Бұл кілт жалаушаның "
177
"бастапқы күйін орнатады."
178

179
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:85
180 181 182 183 184
msgid ""
"Whether the default Bluetooth adapter had set up devices associated to it"
msgstr ""
"Үнсіз келісім бойынша Bluetooth адаптерінде байланысқан құрылғылар бар ма"

185
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:86
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
msgid ""
"The shell will only show a Bluetooth menu item if a Bluetooth adapter is "
"powered, or if there were devices set up associated with the default "
"adapter. This will be reset if the default adapter is ever seen not to have "
"devices associated to it."
msgstr ""
"Қоршам Bluetooth мәзірін тек Bluetooth адаптері іске қосылған болса және "
"үнсіз келісім бойынша адаптерінде байланысқан құрылғылар бар болса ғана "
"көрсетеді. Бұл үнсіз келісім адаптерінде байланысқан құрылғылар жоқ болса "
"тасталады."

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:95
msgid "Enable introspection API"
msgstr "Интроспекция API іске қосу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:96
msgid ""
"Enables a D-Bus API that allows to introspect the application state of the "
"shell."
msgstr ""
"Қоршамның қолданба күйін интроспекциялауды мүмкін қылатын D-Bus API іске "
"қосу."

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:109
210 211
msgid "Keybinding to open the application menu"
msgstr "Қолданбалар мәзірін ашу үшін пернелер комбинациясы"
212

213
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:110
214 215
msgid "Keybinding to open the application menu."
msgstr "Қолданбалар мәзірін ашу үшін пернелер комбинациясы."
216

217
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:116
218
msgid "Keybinding to open the “Show Applications” view"
219 220
msgstr "\"Қолданбаларды көрсету\" көрінісін ашу үшін пернелер комбинациясы"

221
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:117
222
msgid ""
223
"Keybinding to open the “Show Applications” view of the Activities Overview."
224
msgstr ""
225
"Көрініс ішінен \"Қолданбаларды көрсету\" ашу үшін пернелер комбинациясы."
226

227
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:124
228
msgid "Keybinding to open the overview"
229
msgstr "Шолуды ашу үшін пернелер комбинациясы"
230

231
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:125
232 233 234
msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
msgstr "Көріністі ашу үшін пернелер комбинациясы."

235
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:131
236 237 238
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
msgstr ""
"Хабарламалар тізімінің көрінуін іске қосу/сөндіру үшін пернелер комбинациясы"
239

240
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:132
241 242 243
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
msgstr ""
"Хабарламалар тізімінің көрінуін іске қосу/сөндіру үшін пернелер комбинациясы."
244

245
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:138
246 247 248
msgid "Keybinding to focus the active notification"
msgstr "Белсенді ескертуге фокусты ауыстыру пернелер комбинациясы"

249
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:139
250 251 252
msgid "Keybinding to focus the active notification."
msgstr "Белсенді ескертуге фокусты ауыстыру пернелер комбинациясы."

253
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:145
254 255 256 257 258 259
msgid ""
"Keybinding that pauses and resumes all running tweens, for debugging purposes"
msgstr ""
"Барлық орындалып тұрған анимацияларды тоқтататын не жалғастыратын пернелер "
"жарлығы (жөндеу үшін)"

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:150
msgid "Switch to application 1"
msgstr "1-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:154
msgid "Switch to application 2"
msgstr "2-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:158
msgid "Switch to application 3"
msgstr "3-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:162
msgid "Switch to application 4"
msgstr "4-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:166
msgid "Switch to application 5"
msgstr "5-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:170
msgid "Switch to application 6"
msgstr "6-шы қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:174
msgid "Switch to application 7"
msgstr "7-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:178
msgid "Switch to application 8"
msgstr "8-ші қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:182
msgid "Switch to application 9"
msgstr "9-шы қолданбаға ауысу"

#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:190
297 298
msgid "Which keyboard to use"
msgstr "Қолданылатын пернетақта"
299

300
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:191
301 302
msgid "The type of keyboard to use."
msgstr "Қолданылатын пернетақта түрі."
303

304 305
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:202
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:229
306 307
msgid "Limit switcher to current workspace."
msgstr "Ауыстырғышты ағымдағы жұмыс орнымен шектеу."
308

309
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:203
310
msgid ""
311 312
"If true, only applications that have windows on the current workspace are "
"shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
313
msgstr ""
314 315
"Таңдалса, ауыстырғышта тек ағымдағы жұмыс орнындағы терезелері бар "
"қолданбалар көрсетіледі. Болмаса, барлық қолданбалар болады."
316

317
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:220
318
msgid "The application icon mode."
319
msgstr "Қолданбаның таңбаша режимі."
320

321
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:221
322 323
msgid ""
"Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
324 325
"are “thumbnail-only” (shows a thumbnail of the window), “app-icon-"
"only” (shows only the application icon) or “both”."
326
msgstr ""
327
"Терезелер ауыстырғышта қалай көрсетілетінін сипаттайды. Мүмкін мәндері "
328 329
"\"thumbnail-only\" (терезенің кіші көрінісі көрсетіледі), \"app-icon-only"
"\" (тек қолданба таңбашасы көрсетіледі) немесе \"both\" (екеуі де)."
330

331
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:230
332 333 334 335 336 337 338
msgid ""
"If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
"Otherwise, all windows are included."
msgstr ""
"Таңдалса, ауыстырғышта тек ағымдағы жұмыс орнындағы терезелер көрсетіледі. "
"Болмаса, барлық терезелер болады."

339
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:242
340
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
341
msgstr "Модальды сұхбатты аталық терезесіне жалғау"
342

343 344 345 346 347
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:243
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:252
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:260
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:268
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:276
348 349 350
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
351 352
"Бұл кілт GNOME Shell орындалған кезде org.gnome.mutter ішіндегі кілтті "
"үстінен жазады."
353

354
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:251
355 356
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
357 358
"Терезелерді экран шеттеріне апарған кезде олардың өлшемдерін өзгертуді іске "
"қосу"
359

360
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:259
361 362 363
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Жұмыс орындары динамикалы түрде басқарылады"

364
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:267
365 366 367
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Жұмыс орындар тек біріншілік мониторда"

368
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:275
369 370 371
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr "Тышқан режиміндегі фокусты ауыстыру курсор тоқтағанша дейін кідірту"

372
#: data/org.gnome.Shell.PortalHelper.desktop.in.in:3
373 374
msgid "Network Login"
msgstr "Желілік кіру"
375

376 377 378 379 380
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Shell.PortalHelper.desktop.in.in:9
msgid "network-workgroup"
msgstr "network-workgroup"

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
#: js/extensionPrefs/main.js:116
msgid "Something’s gone wrong"
msgstr "Бір нәрсе қате кетті"

#: js/extensionPrefs/main.js:123
msgid ""
"We’re very sorry, but there’s been a problem: the settings for this "
"extension can’t be displayed. We recommend that you report the issue to the "
"extension authors."
msgstr ""
"Кешіріңіз, мәселе орын алды: бұл кеңейту үшін баптауларды көрсету мүмкін "
"емес. Бұл мәселені кеңейту авторларына хабарлауды ұсынамыз."

#: js/extensionPrefs/main.js:130
msgid "Technical Details"
msgstr "Техникалық ақпараты"

#: js/extensionPrefs/main.js:165
msgid "Copy Error"
msgstr "Көшіріп алу қатесі"
401

402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
#: js/extensionPrefs/main.js:185
msgid "Homepage"
msgstr "Үй парағы"

#: js/extensionPrefs/main.js:186
msgid "Visit extension homepage"
msgstr "Кеңейтудің үй парағын шолу"

#: js/extensionPrefs/main.js:449
msgid "No Extensions Installed"
msgstr "Кеңейтулер орнатылмаған"

#: js/extensionPrefs/main.js:459
msgid ""
"Extensions can be installed through Software or <a href=\"https://extensions."
"gnome.org\">extensions.gnome.org</a>."
msgstr ""
"Кеңейтулерді БҚ қолданбасы немесе <a href=\"https://extensions.gnome.org"
"\">extensions.gnome.org</a> арқылы орнатуға болады."

#: js/extensionPrefs/main.js:474
msgid "Browse in Software"
msgstr "БҚ қолданбасында шолу"

#: js/gdm/authPrompt.js:140 js/ui/audioDeviceSelection.js:55
#: js/ui/components/networkAgent.js:117 js/ui/components/polkitAgent.js:136
#: js/ui/endSessionDialog.js:430 js/ui/extensionDownloader.js:188
#: js/ui/shellMountOperation.js:325 js/ui/status/network.js:888
430 431 432
msgid "Cancel"
msgstr "Бас тарту"

433
#: js/gdm/authPrompt.js:159 js/gdm/authPrompt.js:202 js/gdm/authPrompt.js:434
434 435 436
msgid "Next"
msgstr "Келесі"

437 438
#: js/gdm/authPrompt.js:198 js/ui/shellMountOperation.js:329
#: js/ui/unlockDialog.js:41
439 440 441
msgid "Unlock"
msgstr "Босату"

442
#: js/gdm/authPrompt.js:200
443 444 445 446
msgctxt "button"
msgid "Sign In"
msgstr "Кіру"

447
#: js/gdm/loginDialog.js:302
448 449 450
msgid "Choose Session"
msgstr "Сессияны таңдау"

451 452 453
#. translators: this message is shown below the user list on the
#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
#. manually entering the username.
454
#: js/gdm/loginDialog.js:446
455 456
msgid "Not listed?"
msgstr "Тізімде жоқсыз ба?"
457

458 459
#. Translators: this message is shown below the username entry field
#. to clue the user in on how to login to the local network realm
460
#: js/gdm/loginDialog.js:880
461
#, javascript-format
462 463 464
msgid "(e.g., user or %s)"
msgstr "(мыс., пайдаланушы не %s)"

465 466 467
#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
#. (and don't even care of which one)
468 469
#: js/gdm/loginDialog.js:885 js/ui/components/networkAgent.js:243
#: js/ui/components/networkAgent.js:263 js/ui/components/networkAgent.js:281
470
msgid "Username: "
471
msgstr "Пайдаланушы аты: "
472

473
#: js/gdm/loginDialog.js:1223
474 475 476
msgid "Login Window"
msgstr "Жүйеге кіру терезесі"

477
#: js/gdm/util.js:337
478 479 480
msgid "Authentication error"
msgstr "Аутентификация қатесі"

481 482 483 484 485
#. We don't show fingerprint messages directly since it's
#. not the main auth service. Instead we use the messages
#. as a cue to display our own message.
#. Translators: this message is shown below the password entry field
#. to indicate the user can swipe their finger instead
486
#: js/gdm/util.js:477
487
msgid "(or swipe finger)"
488
msgstr "(немесе саусағыңызды өткізіңіз)"
489

490
#. Translators: The name of the power-off action in search
491
#: js/misc/systemActions.js:88
492
msgctxt "search-result"
493
msgid "Power Off"
494 495 496
msgstr "Сөндіру"

#. Translators: A list of keywords that match the power-off action, separated by semicolons
497
#: js/misc/systemActions.js:91
498 499
msgid "power off;shutdown;reboot;restart"
msgstr "сөндіру;қайта қосу"
500 501

#. Translators: The name of the lock screen action in search
502
#: js/misc/systemActions.js:95
503
msgctxt "search-result"
504
msgid "Lock Screen"
505 506 507
msgstr "Экранды блоктау"

#. Translators: A list of keywords that match the lock screen action, separated by semicolons
508
#: js/misc/systemActions.js:98
509 510 511 512
msgid "lock screen"
msgstr "экранды блоктау"

#. Translators: The name of the logout action in search
513
#: js/misc/systemActions.js:102
514
msgctxt "search-result"
515
msgid "Log Out"
516 517 518
msgstr "Жүйеден шығу"

#. Translators: A list of keywords that match the logout action, separated by semicolons
519
#: js/misc/systemActions.js:105
520 521 522 523
msgid "logout;sign off"
msgstr "жүйеден шығу"

#. Translators: The name of the suspend action in search
524
#: js/misc/systemActions.js:109
525 526 527 528 529
msgctxt "search-result"
msgid "Suspend"
msgstr "Ұйықтату"

#. Translators: A list of keywords that match the suspend action, separated by semicolons
530
#: js/misc/systemActions.js:112
531 532 533 534
msgid "suspend;sleep"
msgstr "ұйықтату"

#. Translators: The name of the switch user action in search
535
#: js/misc/systemActions.js:116
536
msgctxt "search-result"
537
msgid "Switch User"
538 539 540
msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру"

#. Translators: A list of keywords that match the switch user action, separated by semicolons
541
#: js/misc/systemActions.js:119
542 543 544 545
msgid "switch user"
msgstr "пайдаланушыны ауыстыру"

#. Translators: The name of the lock orientation action in search
546
#: js/misc/systemActions.js:123
547
msgctxt "search-result"
548
msgid "Lock Orientation"
549 550 551
msgstr "Бағдарды бекіту"

#. Translators: A list of keywords that match the lock orientation action, separated by semicolons
552
#: js/misc/systemActions.js:126
553 554
msgid "lock orientation;screen;rotation"
msgstr "бағдарды бекіту;экран;бұру"
555

556
#: js/misc/util.js:117
557 558 559
msgid "Command not found"
msgstr "Команда табылмады"

560 561
#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
#. something nicer
562
#: js/misc/util.js:150
563 564 565
msgid "Could not parse command:"
msgstr "Команданы талдау мүмкін емес:"

566
#: js/misc/util.js:158
567
#, javascript-format
568
msgid "Execution of “%s” failed:"
569
msgstr "\"%s\" жөнелту сәтсіз:"
570

571
#: js/misc/util.js:175
572 573 574
msgid "Just now"
msgstr "Жаңа ғана"

575
#: js/misc/util.js:177
576 577 578 579 580
#, javascript-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
msgstr[0] "%d минут бұрын"

581
#: js/misc/util.js:180
582 583 584 585 586
#, javascript-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
msgstr[0] "%d сағат бұрын"

587
#: js/misc/util.js:183
588 589 590
msgid "Yesterday"
msgstr "Кеше"

591
#: js/misc/util.js:185
592 593 594 595 596
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d күн бұрын"

597
#: js/misc/util.js:188
598 599 600 601 602
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "%d апта бұрын"

603
#: js/misc/util.js:191
604 605 606 607 608
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d ай бұрын"

609
#: js/misc/util.js:193
610 611 612 613 614
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "%d жыл бұрын"

615
#. Translators: Time in 24h format
616
#: js/misc/util.js:223
617 618 619 620
msgid "%H∶%M"
msgstr "%H∶%M"

#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
621
#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
622
#: js/misc/util.js:229
623
#, no-c-format
624 625 626 627
msgid "Yesterday, %H∶%M"
msgstr "Кеше, %H∶%M"

#. Translators: this is the week day name followed by a time
628
#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30"
629
#: js/misc/util.js:235
630
#, no-c-format
631 632 633 634 635
msgid "%A, %H∶%M"
msgstr "%A, %H∶%M"

#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 24h format.
636
#. i.e. "May 25, 14:30"
637
#: js/misc/util.js:241
638
#, no-c-format
639 640 641
#| msgid "%B %d, %H∶%M"
msgid "%B %-d, %H∶%M"
msgstr "%B %-d, %H∶%M"
642 643 644

#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
645
#. i.e. "May 25 2012, 14:30"
646
#: js/misc/util.js:247
647
#, no-c-format
648 649 650
#| msgid "%B %d %Y, %H∶%M"
msgid "%B %-d %Y, %H∶%M"
msgstr "%B %-d %Y, %H∶%M"
651

652
#. Translators: Time in 12h format
653
#: js/misc/util.js:252
654 655 656 657
msgid "%l∶%M %p"
msgstr "%l∶%M %p"

#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
658
#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm"
659
#: js/misc/util.js:258
660
#, no-c-format
661 662 663 664
msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
msgstr "Кеше, %l∶%M %p"

#. Translators: this is the week day name followed by a time
665
#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm"
666
#: js/misc/util.js:264
667
#, no-c-format
668 669 670 671 672
msgid "%A, %l∶%M %p"
msgstr "%A, %l∶%M %p"

#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 12h format.
673
#. i.e. "May 25, 2:30 pm"
674
#: js/misc/util.js:270
675
#, no-c-format
676 677 678
#| msgid "%B %d, %l∶%M %p"
msgid "%B %-d, %l∶%M %p"
msgstr "%B %-d, %l∶%M %p"
679 680 681

#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
682
#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"
683
#: js/misc/util.js:276
684
#, no-c-format
685 686 687
#| msgid "%B %d %Y, %l∶%M %p"
msgid "%B %-d %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%B %-d %Y, %l∶%M %p"
688

689
#. TRANSLATORS: this is the title of the wifi captive portal login window
690
#: js/portalHelper/main.js:40
691 692
msgid "Hotspot Login"
msgstr "Қатынау нүктесіне кіру"
693

694
#: js/portalHelper/main.js:86
695 696 697 698 699 700 701 702
msgid ""
"Your connection to this hotspot login is not secure. Passwords or other "
"information you enter on this page can be viewed by people nearby."
msgstr ""
"Бұл қатынау нүктесіне кіруге байланысыңыз қауіпсіз емес. Бұл парақта "
"енгізілген парольдер немесе басқа да ақпаратыңызды сол желідегі адамдар көре "
"алады."

703 704
#. No support for non-modal system dialogs, so ignore the option
#. let modal = options['modal'] || true;
705
#: js/ui/accessDialog.js:37 js/ui/status/location.js:360
706 707 708
msgid "Deny Access"
msgstr "Тыйым салу"

709
#: js/ui/accessDialog.js:38 js/ui/status/location.js:363
710 711 712
msgid "Grant Access"
msgstr "Рұқсат ету"

713
#: js/ui/appDisplay.js:660
714 715 716
msgid "Frequently used applications will appear here"
msgstr "Жиі қолданылатын қолданбалар осында көрінеді"

717
#: js/ui/appDisplay.js:775
718
msgid "Frequent"
719
msgstr "Жиі қолданылатын"
720

721
#: js/ui/appDisplay.js:782
722
msgid "All"
723
msgstr "Барлығы"
724

725
#: js/ui/appDisplay.js:1737 js/ui/panel.js:83
726 727 728
msgid "New Window"
msgstr "Жаңа терезе"

729
#: js/ui/appDisplay.js:1751
730 731 732
msgid "Launch using Dedicated Graphics Card"
msgstr "Бөлек графикалық картаны пайдаланып жөнелту"

733
#: js/ui/appDisplay.js:1778 js/ui/dash.js:239
734 735 736
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Таңдамалылардан өшіру"

737
#: js/ui/appDisplay.js:1784
738 739 740
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Таңдамалыларға қосу"

741
#: js/ui/appDisplay.js:1794 js/ui/panel.js:94
742 743 744
msgid "Show Details"
msgstr "Деректерді көрсету"

745
#: js/ui/appFavorites.js:139
746
#, javascript-format
747 748 749
msgid "%s has been added to your favorites."
msgstr "%s таңдамалыларыңызға қосылды."

750
#: js/ui/appFavorites.js:173
751
#, javascript-format
752 753 754
msgid "%s has been removed from your favorites."
msgstr "%s таңдамалыларыңыздан өшірілді."

755
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:42
756 757 758
msgid "Select Audio Device"
msgstr "Аудио құрылғысын таңдаңыз"

759
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:53
760 761 762
msgid "Sound Settings"
msgstr "Дыбыс баптаулары"

763
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:62
764 765 766
msgid "Headphones"
msgstr "Құлаққап"

767
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:64
768 769 770
msgid "Headset"
msgstr "Микрофонды құлаққап"

771
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:66 js/ui/status/volume.js:247
772 773 774
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

775
#: js/ui/backgroundMenu.js:13
776
msgid "Change Background…"
777
msgstr "Фонды өзгерту…"
778

779
#: js/ui/backgroundMenu.js:15 js/ui/status/nightLight.js:43
780 781 782
msgid "Display Settings"
msgstr "Экран баптаулары"

783
#: js/ui/backgroundMenu.js:16
784 785 786
msgid "Settings"
msgstr "Баптаулар"

787
#. Translators: Enter 0-6 (Sunday-Saturday) for non-work days. Examples: "0" (Sunday) "6" (Saturday) "06" (Sunday and Saturday).
788
#: js/ui/calendar.js:38
789 790 791 792
msgctxt "calendar-no-work"
msgid "06"
msgstr "06"

793 794 795 796
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
#. *
#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
797
#.
798
#: js/ui/calendar.js:67
799 800 801 802
msgctxt "grid sunday"
msgid "S"
msgstr "Жк"

803
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
804
#: js/ui/calendar.js:69
805 806 807 808
msgctxt "grid monday"
msgid "M"
msgstr "Дс"

809
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
810
#: js/ui/calendar.js:71
811 812 813 814
msgctxt "grid tuesday"
msgid "T"
msgstr "Сс"

815
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
816
#: js/ui/calendar.js:73
817 818 819 820
msgctxt "grid wednesday"
msgid "W"
msgstr "Ср"

821
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
822
#: js/ui/calendar.js:75
823 824 825 826
msgctxt "grid thursday"
msgid "T"
msgstr "Бс"

827
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
828
#: js/ui/calendar.js:77
829 830 831 832
msgctxt "grid friday"
msgid "F"
msgstr "Жм"

833
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
834
#: js/ui/calendar.js:79
835
msgctxt "grid saturday"
836 837 838
msgid "S"
msgstr "Сн"

839 840 841 842 843 844
#. *
#. * Translators: The header displaying just the month name
#. * standalone, when this is a month of the current year.
#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
#. * in most cases you should not change it.
#.
845
#: js/ui/calendar.js:342
846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857
msgid "%OB"
msgstr "%OB"

#. *
#. * Translators: The header displaying the month name and the year
#. * number, when this is a month of a different year.  You can
#. * reorder the format specifiers or add other modifications
#. * according to the requirements of your language.
#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
#. * in most cases you should not use the old "%B" here unless you
#. * absolutely know what you are doing.
#.
858
#: js/ui/calendar.js:352
859 860 861
msgid "%OB %Y"
msgstr "%OB %Y"

862
#: js/ui/calendar.js:409
863 864 865
msgid "Previous month"
msgstr "Өткен ай"

866
#: js/ui/calendar.js:420
867 868 869
msgid "Next month"
msgstr "Келесі ай"

870
#: js/ui/calendar.js:574
871
#, no-javascript-format
872 873 874 875
msgctxt "date day number format"
msgid "%d"
msgstr "%d"

876
#: js/ui/calendar.js:629
877 878 879
msgid "Week %V"
msgstr "Апта %V"

880 881
#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
882
#.
883
#: js/ui/calendar.js:697
884 885 886 887
msgctxt "event list time"
msgid "All Day"
msgstr "Толық күн"

888 889 890
#: js/ui/calendar.js:829
#| msgctxt "calendar heading"
#| msgid "%A, %B %d"
891
msgctxt "calendar heading"
892 893
msgid "%A, %B %-d"
msgstr "%A, %B %-d"
894

895 896 897
#: js/ui/calendar.js:833
#| msgctxt "calendar heading"
#| msgid "%A, %B %d, %Y"
898
msgctxt "calendar heading"
899 900
msgid "%A, %B %-d, %Y"
msgstr "%A, %B %-d, %Y"
901

902
#: js/ui/calendar.js:1056
903 904
msgid "No Notifications"
msgstr "Хабарламалар жоқ"
905

906
#: js/ui/calendar.js:1059
907 908
msgid "No Events"
msgstr "Оқиғалар жоқ"
909

910 911 912
#: js/ui/calendar.js:1085
msgid "Clear"
msgstr "Тазарту"
913

914
#. Translators: %s is an application name
915
#: js/ui/closeDialog.js:42
916 917 918 919
#, javascript-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "\"%s\" жауап бермейді."

920
#: js/ui/closeDialog.js:43
921 922 923 924 925 926 927
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Сіз оның жалғастыруын біраз уақыт бойы күте аласыз, немесе қолданбаны "
"толықтай шығуды мәжбүрлете аласыз."

928
#: js/ui/closeDialog.js:59
929 930 931
msgid "Force Quit"
msgstr "Мәжбүрлі тоқтату"

932
#: js/ui/closeDialog.js:62
933 934 935
msgid "Wait"
msgstr "Күту"

936
#: js/ui/components/automountManager.js:86
937
msgid "External drive connected"
938
msgstr "Сыртқы диск қосылды"
939

940
#: js/ui/components/automountManager.js:98
941
msgid "External drive disconnected"
942
msgstr "Сыртқы диск алынды"
943

944
#: js/ui/components/autorunManager.js:334
945
#, javascript-format
946 947 948
msgid "Open with %s"
msgstr "%s көмегімен ашу"

949
#: js/ui/components/keyring.js:77 js/ui/components/polkitAgent.js:255
950 951 952
msgid "Password:"
msgstr "Пароль:"

953
#: js/ui/components/keyring.js:108
954 955 956
msgid "Type again:"
msgstr "Қайтадан енгізіңіз:"

957 958 959 960 961 962 963 964 965
#: js/ui/components/networkAgent.js:102
msgid ""
"Alternatively you can connect by pushing the “WPS” button on your router."
msgstr ""
"Қосымша түрде, сіз роутердегі \"WPS\" батырмасын басу арқылы байланыса "
"аласыз."

#: js/ui/components/networkAgent.js:112 js/ui/status/network.js:219
#: js/ui/status/network.js:309 js/ui/status/network.js:891
966 967 968
msgid "Connect"
msgstr "Байланысу"

969
#. Cisco LEAP
970 971 972
#: js/ui/components/networkAgent.js:211 js/ui/components/networkAgent.js:223
#: js/ui/components/networkAgent.js:246 js/ui/components/networkAgent.js:265
#: js/ui/components/networkAgent.js:285 js/ui/components/networkAgent.js:295
973
msgid "Password: "
974
msgstr "Пароль: "
975

976
#. static WEP
977
#: js/ui/components/networkAgent.js:216
978
msgid "Key: "
979
msgstr "Кілт: "
980

981
#: js/ui/components/networkAgent.js:249 js/ui/components/networkAgent.js:271
982
msgid "Private key password: "
983
msgstr "Жеке кілт паролі: "
984

985 986 987 988 989
#: js/ui/components/networkAgent.js:269
msgid "Identity: "
msgstr "Анықтағыш: "

#: js/ui/components/networkAgent.js:283
990
msgid "Service: "
991
msgstr "Қызмет: "
992

993
#: js/ui/components/networkAgent.js:312 js/ui/components/networkAgent.js:685
994 995 996
msgid "Authentication required by wireless network"
msgstr "Сымсыз желісі аутентификацияны талап етеді"

997
#: js/ui/components/networkAgent.js:313 js/ui/components/networkAgent.js:686
998
#, javascript-format
999 1000
msgid ""
"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
1001
"“%s”."
1002 1003
msgstr ""
"\"%s\" сымсыз желісіне қатынау үшін парольдер не шифрлеу кілттері керек."
1004

1005
#: js/ui/components/networkAgent.js:317 js/ui/components/networkAgent.js:689
1006 1007 1008
msgid "Wired 802.1X authentication"
msgstr "Сымды 802.1X аутентификациясы"

1009
#: js/ui/components/networkAgent.js:319
1010
msgid "Network name: "
1011
msgstr "Желі аты: "
1012

1013
#: js/ui/components/networkAgent.js:324 js/ui/components/networkAgent.js:693
1014 1015 1016
msgid "DSL authentication"
msgstr "DSL аутентификациясы"

1017
#: js/ui/components/networkAgent.js:331 js/ui/components/networkAgent.js:699
1018 1019 1020
msgid "PIN code required"
msgstr "PIN коды керек"

1021
#: js/ui/components/networkAgent.js:332 js/ui/components/networkAgent.js:700
1022 1023 1024
msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
msgstr "Сымсыз кеңжолақты құрылғы үшін PIN коды керек"

1025
#: js/ui/components/networkAgent.js:333
1026 1027 1028
msgid "PIN: "
msgstr "PIN: "

1029
#: js/ui/components/networkAgent.js:340 js/ui/components/networkAgent.js:706
1030 1031 1032
msgid "Mobile broadband network password"
msgstr "Сымсыз кеңжолақты желісінің паролі"

1033 1034
#: js/ui/components/networkAgent.js:341 js/ui/components/networkAgent.js:690
#: js/ui/components/networkAgent.js:694 js/ui/components/networkAgent.js:707
1035
#, javascript-format
1036
msgid "A password is required to connect to “%s”."
1037
msgstr "\"%s\" үшін байланысты орнату үшін пароль керек."
1038

1039
#: js/ui/components/networkAgent.js:674 js/ui/status/network.js:1665
1040 1041 1042
msgid "Network Manager"
msgstr "Желілер басқарушысы"

1043
#: js/ui/components/polkitAgent.js:34
1044 1045 1046
msgid "Authentication Required"
msgstr "Аутентификация керек"

1047
#: js/ui/components/polkitAgent.js:62
1048 1049 1050
msgid "Administrator"
msgstr "Әкімші"

1051
#: js/ui/components/polkitAgent.js:139
1052 1053 1054 1055 1056 1057
msgid "Authenticate"
msgstr "Аутентификация"

#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
#. * requested authentication was not gained; this can happen
#. * because of an authentication error (like invalid password),
1058
#. * for instance.
1059
#: js/ui/components/polkitAgent.js:241 js/ui/shellMountOperation.js:309
1060
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
1061 1062 1063
msgstr "Кешіріңіз, талап сәтсіз. Қайтадан көріңіз."

#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1064
#. IM name.
1065
#: js/ui/components/telepathyClient.js:778
1066
#, javascript-format
1067 1068 1069
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s енді %s ретінде белгілі"

1070
#: js/ui/ctrlAltTab.js:21 js/ui/viewSelector.js:169
1071 1072 1073
msgid "Windows"
msgstr "Терезелер"

1074
#: js/ui/dash.js:200 js/ui/dash.js:241
1075 1076 1077
msgid "Show Applications"
msgstr "Қолданбаларды көрсету"

1078 1079
#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
#. the left of the overview
1080
#: js/ui/dash.js:390
1081
msgid "Dash"
1082
msgstr "Dash"
1083 1084

#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
1085 1086 1087
#. * shown - it is shown just below the time in the top bar (e.g.,
#. * "Tue 9:29 AM").  The string itself should become a full date, e.g.,
#. * "February 17 2015".
1088
#.
1089 1090 1091 1092
#: js/ui/dateMenu.js:62
#| msgid "%B %e %Y"
msgid "%B %-d %Y"
msgstr "%B %-d %Y"
1093 1094 1095 1096

#. Translators: This is the accessible name of the date button shown
#. * below the time in the shell; it should combine the weekday and the
#. * date, e.g. "Tuesday February 17 2015".
1097
#.
1098
#: js/ui/dateMenu.js:69
1099 1100 1101
msgid "%A %B %e %Y"
msgstr "%A %B %e %Y"

1102
#: js/ui/dateMenu.js:131
1103 1104 1105
msgid "Add world clocks…"
msgstr "Дүниежүзілік сағаттарды қосу…"

1106
#: js/ui/dateMenu.js:132
1107 1108
msgid "World Clocks"
msgstr "Дүниежүзілік сағаттар"
1109

1110
#: js/ui/dateMenu.js:222
1111 1112 1113
msgid "Weather"
msgstr "Ауа райы"

1114
#: js/ui/dateMenu.js:305
1115 1116 1117
msgid "Select a location…"
msgstr "Орналасуды таңдаңыз…"

1118
#: js/ui/dateMenu.js:313
1119 1120 1121
msgid "Loading…"
msgstr "Жүктеу…"

1122
#: js/ui/dateMenu.js:323
1123 1124 1125
msgid "Go online for weather information"
msgstr "Ауа райы ақпаратын алу үшін желіге байланысыңыз"

1126
#: js/ui/dateMenu.js:325
1127 1128 1129
msgid "Weather information is currently unavailable"
msgstr "Ауа райы ақпараты ағымдағы уақытта қолжетерсіз"

1130
#: js/ui/endSessionDialog.js:42
1131
#, javascript-format
1132 1133 1134 1135
msgctxt "title"
msgid "Log Out %s"
msgstr "Шығу: %s"

1136
#: js/ui/endSessionDialog.js:43
1137 1138 1139 1140
msgctxt "title"
msgid "Log Out"
msgstr "Шығу"

1141
#: js/ui/endSessionDialog.js:45
1142
#, javascript-format
1143 1144 1145 1146
msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "%s жүйеден автоматты түрде %d секундтан кейін шығады."

1147
#: js/ui/endSessionDialog.js:50
1148
#, javascript-format
1149 1150 1151 1152
msgid "You will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Сіз жүйеден автоматты түрде %d секундтан кейін шығасыз."

1153
#: js/ui/endSessionDialog.js:56
1154 1155 1156 1157
msgctxt "button"
msgid "Log Out"
msgstr "Шығу"

1158
#: js/ui/endSessionDialog.js:62
1159 1160 1161 1162
msgctxt "title"
msgid "Power Off"
msgstr "Сөндіру"

1163
#: js/ui/endSessionDialog.js:63
1164 1165 1166 1167
msgctxt "title"
msgid "Install Updates & Power Off"
msgstr "Жаңартуларды орнату және сөндіру"

1168
#: js/ui/endSessionDialog.js:65
1169
#, javascript-format
1170 1171 1172 1173
msgid "The system will power off automatically in %d second."
msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Жүйе %d секундтан кейін автоматты түрде сөндіріледі."

1174
#: js/ui/endSessionDialog.js:69
1175 1176 1177 1178
msgctxt "checkbox"
msgid "Install pending software updates"
msgstr "Кезекте тұрған БҚ жаңартуларын орнату"

1179
#: js/ui/endSessionDialog.js:72 js/ui/endSessionDialog.js:89
1180 1181 1182 1183
msgctxt "button"
msgid "Restart"
msgstr "Қайта қосу"

1184
#: js/ui/endSessionDialog.js:74
1185 1186 1187 1188
msgctxt "button"
msgid "Power Off"
msgstr "Сөндіру"

1189
#: js/ui/endSessionDialog.js:81
1190 1191 1192 1193
msgctxt "title"
msgid "Restart"
msgstr "Қайта қосу"

1194
#: js/ui/endSessionDialog.js:83
1195
#, javascript-format
1196 1197 1198 1199
msgid "The system will restart automatically in %d second."
msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Жүйе %d секундтан кейін автоматты түрде қайта қосылады."

1200
#: js/ui/endSessionDialog.js:97
1201 1202 1203 1204
msgctxt "title"
msgid "Restart & Install Updates"
msgstr "Қайта қосу және жаңартуларды орнату"

1205
#: js/ui/endSessionDialog.js:99
1206
#, javascript-format
1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213
msgid "The system will automatically restart and install updates in %d second."
msgid_plural ""
"The system will automatically restart and install updates in %d seconds."
msgstr[0] ""
"Жүйе %d секундтан кейін автоматты түрде қайта қосылады және жаңартуларды "
"орнатады."

1214
#: js/ui/endSessionDialog.js:105 js/ui/endSessionDialog.js:125
1215
msgctxt "button"
1216
msgid "Restart &amp; Install"
1217 1218
msgstr "Қайта қосу және орнату"

1219
#: js/ui/endSessionDialog.js:106
1220 1221 1222 1223
msgctxt "button"
msgid "Install &amp; Power Off"
msgstr "Орнату және сөндіру"

1224
#: js/ui/endSessionDialog.js:107
1225 1226 1227 1228
msgctxt "checkbox"
msgid "Power off after updates are installed"
msgstr "Жаңартулар орнатылғаннан кейін сөндіру"

1229
#: js/ui/endSessionDialog.js:115
1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236
msgctxt "title"
msgid "Restart & Install Upgrade"
msgstr "Қайта қосу және жаңартуларды орнату"

#. Translators: This is the text displayed for system upgrades in the
#. shut down dialog. First %s gets replaced with the distro name and
#. second %s with the distro version to upgrade to
1237
#: js/ui/endSessionDialog.js:120
1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246
#, javascript-format
msgid ""
"%s %s will be installed after restart. Upgrade installation can take a long "
"time: ensure that you have backed up and that the computer is plugged in."
msgstr ""
"%s %s қайта қосылғаннан кейін орнатылатын болады. Орнатуды жаңарту ұзақ "
"уақытты алуы мүмкін: деректердің қор көшірмесі бар екеніне және компьютер "
"эл. желісіне жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз."

1247
#: js/ui/endSessionDialog.js:309
1248 1249 1250 1251 1252
msgid "Running on battery power: please plug in before installing updates."
msgstr ""
"Батареядан жұмыс істеуде: жаңартуларды орнату алдында эл. қорек көзіне "
"қосыңыз."

1253
#: js/ui/endSessionDialog.js:326
1254 1255 1256
msgid "Some applications are busy or have unsaved work."
msgstr "Кейбір қолданбалар бос емес не сақталмаған жұмыстары бар."

1257
#: js/ui/endSessionDialog.js:333
1258 1259 1260
msgid "Other users are logged in."
msgstr "Басқа пайдаланушылар жүйеге кіріп тұр."

1261
#. Translators: Remote here refers to a remote session, like a ssh login
1262
#: js/ui/endSessionDialog.js:614
1263
#, javascript-format
1264 1265 1266
msgid "%s (remote)"
msgstr "%s (қашықтағы)"

1267
#. Translators: Console here refers to a tty like a VT console
1268
#: js/ui/endSessionDialog.js:617
1269
#, javascript-format
1270 1271
msgid "%s (console)"
msgstr "%s (консоль)"
1272

1273
#: js/ui/extensionDownloader.js:192
1274 1275 1276
msgid "Install"
msgstr "Орнату"

1277
#: js/ui/extensionDownloader.js:197
1278
#, javascript-format
1279
msgid "Download and install “%s” from extensions.gnome.org?"
1280
msgstr "extensions.gnome.org адресінен \"%s\" жүктеп алып, орнату керек пе?"
1281

1282
#. Translators: %s is an application name like "Settings"
1283
#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:50