Commit 73ae451c authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Peter Mráz
Browse files

Updated slovak translation

parent dc0ea3a2
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-09 02:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-19 22:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-08 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-01 17:50+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "Zobrazí lištu správ"
#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:3
msgid "Focus the active notification"
msgstr "Zamerať na aktívne oznámenia"
msgstr "Zamerať aktívne oznámenie"
# tooltip
#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:4
......@@ -166,20 +166,23 @@ msgstr ""
"s jedným používateľom alebo jednou reláciou."
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
#, fuzzy
#| msgid "Always show the 'Log out' menuitem in the user menu."
msgid "Show full name in the user menu"
msgstr "Vždy zobraziť položku „Odhlásiť sa“ v ponuke používateľa"
msgstr "Zobraziť celé meno v ponuke používateľa"
# description
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Whether the users full name is shown in the user menu or not."
msgstr ""
msgstr "Určuje, či bude alebo nebude zobrazené celé meno v ponuke používateľa."
# summary
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
msgid ""
"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
msgstr ""
"Určiť, či bude zapamätané heslo pre pripojenie zašifrovaných alebo "
"prenosných súborových systémov"
# description
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
......@@ -187,6 +190,10 @@ msgid ""
"'Remember Password' checkbox will be present. This key sets the default "
"state of the checkbox."
msgstr ""
"Shell bude po pripojení zašifrovaného alebo prenosného súborového systému "
"požadovať heslo. Ak bude možné toto heslo uložiť pre neskoršie použitie, "
"zobrazí sa zaškrtávacie pole „Zapamätať heslo“. Tento kľúč nastaví "
"predvolený stav zaškrtávacieho poľa."
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "Show the week date in the calendar"
......@@ -309,11 +316,11 @@ msgstr ""
"základe aktuálneho dátumu a použije túto príponu. Pri nahrávaní do iného "
"formátu kontajneru by mala byť zmenená."
# PM: tento preklad podľa mňa nezodpovedá nasledujúcemu dlhému popisu nastavenia. Ide skor o režim tvorby ikon (z) aplikácií
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
#, fuzzy
#| msgid "Open the application menu"
msgid "The application icon mode."
msgstr "Otvorí ponuku aplikácií"
msgstr "Režim aplikácií s ikonami."
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
......@@ -321,6 +328,9 @@ msgid ""
"are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
"only' (shows only the application icon) or 'both'."
msgstr ""
"Konfiguruje, ako sa majú zobraziť okná v prepínači. Platné možnosti sú "
"„thumbnail-only“ (zobrazí miniatúru okna), „app-icon-only“ (zobrazí iba "
"ikonu aplikácie) alebo „both“ (zobrazí oboje)."
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
......@@ -368,11 +378,11 @@ msgstr "Rozšírenie"
msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
msgstr "Použitím ponuky vyberte rozšírenie na nastavenie"
#: ../js/gdm/loginDialog.js:565
#: ../js/gdm/loginDialog.js:566
msgid "Session..."
msgstr "Relácia…"
#: ../js/gdm/loginDialog.js:722
#: ../js/gdm/loginDialog.js:723
msgctxt "title"
msgid "Sign In"
msgstr "Prihlásenie"
......@@ -381,35 +391,35 @@ msgstr "Prihlásenie"
#. translators: this message is shown below the user list on the
#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
#. manually entering the username.
#: ../js/gdm/loginDialog.js:786
#: ../js/gdm/loginDialog.js:787
msgid "Not listed?"
msgstr "Nie ste v zozname?"
#: ../js/gdm/loginDialog.js:962 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
#: ../js/gdm/loginDialog.js:963 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:162 ../js/ui/endSessionDialog.js:373
#: ../js/ui/extensionDownloader.js:195 ../js/ui/shellMountOperation.js:399
#: ../js/ui/status/bluetooth.js:413 ../js/ui/unlockDialog.js:178
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../js/gdm/loginDialog.js:978
#: ../js/gdm/loginDialog.js:979
msgctxt "button"
msgid "Sign In"
msgstr "Prihlásiť sa"
#: ../js/gdm/loginDialog.js:978
#: ../js/gdm/loginDialog.js:979
msgid "Next"
msgstr "Ďalej"
#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
#. (and don't even care of which one)
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1086 ../js/ui/components/networkAgent.js:260
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1087 ../js/ui/components/networkAgent.js:260
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:278
msgid "Username: "
msgstr "Používateľské meno: "
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1382
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1383
msgid "Login Window"
msgstr "Prihlasovacie okno"
......@@ -418,8 +428,8 @@ msgstr "Prihlasovacie okno"
msgid "Power"
msgstr "Napájanie"
#: ../js/gdm/powerMenu.js:93 ../js/ui/userMenu.js:674 ../js/ui/userMenu.js:678
#: ../js/ui/userMenu.js:789
#: ../js/gdm/powerMenu.js:93 ../js/ui/userMenu.js:675 ../js/ui/userMenu.js:679
#: ../js/ui/userMenu.js:790
msgid "Suspend"
msgstr "Uspať"
......@@ -427,8 +437,8 @@ msgstr "Uspať"
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: ../js/gdm/powerMenu.js:103 ../js/ui/userMenu.js:676
#: ../js/ui/userMenu.js:678 ../js/ui/userMenu.js:788
#: ../js/gdm/powerMenu.js:103 ../js/ui/userMenu.js:677
#: ../js/ui/userMenu.js:679 ../js/ui/userMenu.js:789
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"
......@@ -463,27 +473,19 @@ msgid "Execution of '%s' failed:"
msgstr "Spustenie „%s“ zlyhalo:"
#. Translators: Filter to display all applications
#: ../js/ui/appDisplay.js:259
#: ../js/ui/appDisplay.js:258
msgid "All"
msgstr "Všetky"
#: ../js/ui/appDisplay.js:318
msgid "APPLICATIONS"
msgstr "APLIKÁCIE"
#: ../js/ui/appDisplay.js:375
msgid "SETTINGS"
msgstr "NASTAVENIA"
#: ../js/ui/appDisplay.js:679
#: ../js/ui/appDisplay.js:666
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../js/ui/appDisplay.js:682 ../js/ui/dash.js:289
#: ../js/ui/appDisplay.js:669 ../js/ui/dash.js:289
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"
#: ../js/ui/appDisplay.js:683
#: ../js/ui/appDisplay.js:670
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Pridať do obľúbených"
......@@ -500,19 +502,19 @@ msgstr "Program %s bol odstránený z obľúbených."
#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
#.
#: ../js/ui/calendar.js:62
#: ../js/ui/calendar.js:61
msgctxt "event list time"
msgid "All Day"
msgstr "Celý deň"
#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
#: ../js/ui/calendar.js:67
#: ../js/ui/calendar.js:66
msgctxt "event list time"
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
#: ../js/ui/calendar.js:74
#: ../js/ui/calendar.js:73
msgctxt "event list time"
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
......@@ -522,43 +524,43 @@ msgstr "%l:%M %p"
#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
#.
#: ../js/ui/calendar.js:114
#: ../js/ui/calendar.js:104
msgctxt "grid sunday"
msgid "S"
msgstr "Ne"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
#: ../js/ui/calendar.js:116
#: ../js/ui/calendar.js:106
msgctxt "grid monday"
msgid "M"
msgstr "Po"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
#: ../js/ui/calendar.js:118
#: ../js/ui/calendar.js:108
msgctxt "grid tuesday"
msgid "T"
msgstr "Ut"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
#: ../js/ui/calendar.js:120
#: ../js/ui/calendar.js:110
msgctxt "grid wednesday"
msgid "W"
msgstr "St"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
#: ../js/ui/calendar.js:122
#: ../js/ui/calendar.js:112
msgctxt "grid thursday"
msgid "T"
msgstr "Št"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
#: ../js/ui/calendar.js:124
#: ../js/ui/calendar.js:114
msgctxt "grid friday"
msgid "F"
msgstr "Pi"
#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
#: ../js/ui/calendar.js:126
#: ../js/ui/calendar.js:116
msgctxt "grid saturday"
msgid "S"
msgstr "So"
......@@ -569,77 +571,77 @@ msgstr "So"
#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
#. * both be 'T').
#.
#: ../js/ui/calendar.js:139
#: ../js/ui/calendar.js:129
msgctxt "list sunday"
msgid "Su"
msgstr "Ne"
#. Translators: Event list abbreviation for Monday
#: ../js/ui/calendar.js:141
#: ../js/ui/calendar.js:131
msgctxt "list monday"
msgid "M"
msgstr "Po"
#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
#: ../js/ui/calendar.js:143
#: ../js/ui/calendar.js:133
msgctxt "list tuesday"
msgid "T"
msgstr "Ut"
#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
#: ../js/ui/calendar.js:145
#: ../js/ui/calendar.js:135
msgctxt "list wednesday"
msgid "W"
msgstr "St"
#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
#: ../js/ui/calendar.js:147
#: ../js/ui/calendar.js:137
msgctxt "list thursday"
msgid "Th"
msgstr "Št"
#. Translators: Event list abbreviation for Friday
#: ../js/ui/calendar.js:149
#: ../js/ui/calendar.js:139
msgctxt "list friday"
msgid "F"
msgstr "Pi"
#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
#: ../js/ui/calendar.js:151
#: ../js/ui/calendar.js:141
msgctxt "list saturday"
msgid "S"
msgstr "So"
#. Translators: Text to show if there are no events
#: ../js/ui/calendar.js:700
#: ../js/ui/calendar.js:674
msgid "Nothing Scheduled"
msgstr "Žiadne naplánované udalosti"
#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
#: ../js/ui/calendar.js:716
#: ../js/ui/calendar.js:690
msgctxt "calendar heading"
msgid "%A, %B %d"
msgstr "%A, %e. %B"
#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
#: ../js/ui/calendar.js:719
#: ../js/ui/calendar.js:693
msgctxt "calendar heading"
msgid "%A, %B %d, %Y"
msgstr "%A, %e. %B %Y"
#: ../js/ui/calendar.js:729
#: ../js/ui/calendar.js:703
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../js/ui/calendar.js:733
#: ../js/ui/calendar.js:707
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zajtra"
#: ../js/ui/calendar.js:744
#: ../js/ui/calendar.js:718
msgid "This week"
msgstr "Tento týždeň"
#: ../js/ui/calendar.js:752
#: ../js/ui/calendar.js:726
msgid "Next week"
msgstr "Ďalší týždeň"
......@@ -657,11 +659,11 @@ msgstr "Otvoriť pomocou programu %s"
msgid "Eject"
msgstr "Vysunúť"
#: ../js/ui/components/keyring.js:86 ../js/ui/components/polkitAgent.js:260
#: ../js/ui/components/keyring.js:82 ../js/ui/components/polkitAgent.js:268
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../js/ui/components/keyring.js:105
#: ../js/ui/components/keyring.js:101
msgid "Type again:"
msgstr "Zadajte znovu:"
......@@ -750,7 +752,7 @@ msgstr "Požaduje sa overenie totožnosti"
msgid "Administrator"
msgstr "Správca"
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:166
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:165
msgid "Authenticate"
msgstr "Overiť totožnosť"
......@@ -758,7 +760,7 @@ msgstr "Overiť totožnosť"
#. * requested authentication was not gained; this can happen
#. * because of an authentication error (like invalid password),
#. * for instance.
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:248 ../js/ui/shellMountOperation.js:383
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:256 ../js/ui/shellMountOperation.js:383
msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
msgstr "Prepáčte, ale nezabralo to. Skúste to, prosím, znova."
......@@ -787,7 +789,7 @@ msgstr "Prenos súborov"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:417
msgid "Chat"
msgstr ""
msgstr "Rozhovor"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:477
msgid "Unmute"
......@@ -801,28 +803,25 @@ msgstr "Stlmiť"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:931
#, no-c-format
msgid "<b>Yesterday</b>, <b>%H:%M</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Včera</b> o <b>%H:%M</b>"
#. Translators: this is the week day name followed by a time string. i.e. "Monday, 14:30
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:937
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>"
#, no-c-format
msgid "<b>%A</b>, <b>%H:%M</b>"
msgstr "v <b>%A</b> o <b>%H:%M</b>"
#. Translators: this is the month name and day number followed by a time string. i.e. "May 25, 14:30"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:942
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>, <b>%B</b> <b>%d</b>"
#, no-c-format
msgid "<b>%B</b> <b>%d</b>, <b>%H:%M</b>"
msgstr "v <b>%A</b> o <b>%H:%M</b>, <b>%e.</b> <b>%B</b>"
msgstr "<b>%e.</b> <b>%B</b> o <b>%H:%M</b>"
#. Translators: this is the month name, day number, year number followed by a time string. i.e. "May 25 2012, 14:30"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:946
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "<b>%H:%M</b> on <b>%A</b>, <b>%B</b> <b>%d</b>"
#, no-c-format
msgid "<b>%B</b> <b>%d</b> <b>%Y</b>, <b>%H:%M</b> "
msgstr "v <b>%A</b> o <b>%H:%M</b>, <b>%e.</b> <b>%B</b>"
msgstr "<b>%e.</b> <b>%B</b> <b>%Y</b> o <b>%H:%M</b>"
#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
#. IM name.
......@@ -1001,19 +1000,17 @@ msgstr "Vnútorná chyba"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1339
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť účet %s"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1344
#, fuzzy
#| msgid "Edit account"
msgid "View account"
msgstr "Upraviť účet"
msgstr "Zobraziť účet"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1384
msgid "Unknown reason"
msgstr "Neznámy dôvod"
#: ../js/ui/ctrlAltTab.js:29 ../js/ui/viewSelector.js:87
#: ../js/ui/ctrlAltTab.js:29 ../js/ui/viewSelector.js:81
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
......@@ -1022,18 +1019,18 @@ msgstr "Okná"
msgid "Show Applications"
msgstr "Zobrazí aplikácie"
#: ../js/ui/dateMenu.js:86
#: ../js/ui/dateMenu.js:87
msgid "Date and Time Settings"
msgstr "Nastavenia dátumu a času"
#: ../js/ui/dateMenu.js:111
#: ../js/ui/dateMenu.js:112
msgid "Open Calendar"
msgstr "Otvoriť kalendár"
#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
#.
#: ../js/ui/dateMenu.js:201
#: ../js/ui/dateMenu.js:191
msgid "%A %B %e, %Y"
msgstr "%A, %e. %B %Y"
......@@ -1142,85 +1139,81 @@ msgstr "Inštalovať"
msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
msgstr "Stiahnuť a nainštalovať „%s“ z extensions.gnome.org?"
#: ../js/ui/keyboard.js:308
#: ../js/ui/keyboard.js:291
msgid "tray"
msgstr "lišta"
#: ../js/ui/keyboard.js:555 ../js/ui/status/keyboard.js:195
#: ../js/ui/keyboard.js:636 ../js/ui/status/keyboard.js:309
#: ../js/ui/status/power.js:205
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnica"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
#: ../js/ui/lookingGlass.js:692
msgid "No extensions installed"
msgstr "Žiadne nainštalované rozšírenia"
#. Translators: argument is an extension UUID.
#: ../js/ui/lookingGlass.js:745
#: ../js/ui/lookingGlass.js:746
#, c-format
msgid "%s has not emitted any errors."
msgstr "%s nevyslal žiadnu chybu."
#: ../js/ui/lookingGlass.js:751
#: ../js/ui/lookingGlass.js:752
msgid "Hide Errors"
msgstr "Skryť chyby"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:755 ../js/ui/lookingGlass.js:815
#: ../js/ui/lookingGlass.js:756 ../js/ui/lookingGlass.js:816
msgid "Show Errors"
msgstr "Zobraziť chyby"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:764
#: ../js/ui/lookingGlass.js:765
msgid "Enabled"
msgstr "Povolené"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:767
#: ../js/ui/lookingGlass.js:768
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:769
#: ../js/ui/lookingGlass.js:770
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:771
#: ../js/ui/lookingGlass.js:772
msgid "Out of date"
msgstr "Neaktuálne"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:773
#: ../js/ui/lookingGlass.js:774
msgid "Downloading"
msgstr "Sťahuje sa"
# PK: ide tu o zdrojovy kod?
#: ../js/ui/lookingGlass.js:797
#: ../js/ui/lookingGlass.js:798
msgid "View Source"
msgstr "Zobraziť zdroj"
#: ../js/ui/lookingGlass.js:806
#: ../js/ui/lookingGlass.js:807
msgid "Web Page"
msgstr "Webová stránka"
#: ../js/ui/messageTray.js:1088
#: ../js/ui/messageTray.js:1090
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#: ../js/ui/messageTray.js:1095
#: ../js/ui/messageTray.js:1097
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
# DK: zvazoval som pouzit "Panel správ"
# neviem co bude vhodnejsie ako preklad "tray"
#: ../js/ui/messageTray.js:1551
#, fuzzy
#| msgid "Message Tray"
#: ../js/ui/messageTray.js:1554
msgid "No Messages"
msgstr "Lišta správ"
msgstr "Žiadne správy"
# DK: zvazoval som pouzit "Panel správ"
# neviem co bude vhodnejsie ako preklad "tray"
#: ../js/ui/messageTray.js:1568
#: ../js/ui/messageTray.js:1572
msgid "Message Tray"
msgstr "Lišta správ"
#: ../js/ui/messageTray.js:2635
#: ../js/ui/messageTray.js:2641
msgid "System Information"
msgstr "Informácie o systéme"
......@@ -1229,11 +1222,11 @@ msgctxt "program"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: ../js/ui/overview.js:95
#: ../js/ui/overview.js:92
msgid "Undo"
msgstr "Vrátiť"
#: ../js/ui/overview.js:144
#: ../js/ui/overview.js:139
msgid "Overview"
msgstr "Prehľad"
......@@ -1241,27 +1234,27 @@ msgstr "Prehľad"
#. in the search entry when no search is
#. active; it should not exceed ~30
#. characters.
#: ../js/ui/overview.js:221
#: ../js/ui/overview.js:218
msgid "Type to search..."
msgstr "Vyhľadávanie…"
#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
#. the left of the overview
#: ../js/ui/overview.js:242
#: ../js/ui/overview.js:236
msgid "Dash"
msgstr "Dok"
#: ../js/ui/panel.js:608
#: ../js/ui/panel.js:613
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
#. in your language, you can use the word for "Overview".
#: ../js/ui/panel.js:637
#: ../js/ui/panel.js:642
msgid "Activities"
msgstr "Aktivity"
#: ../js/ui/panel.js:980
#: ../js/ui/panel.js:976
msgid "Top Bar"
msgstr "Horná lišta"
......@@ -1270,7 +1263,7 @@ msgstr "Horná lišta"
#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
#. simply result in invisible toggle switches.
#: ../js/ui/popupMenu.js:732
#: ../js/ui/popupMenu.js:727
msgid "toggle-switch-us"
msgstr "toggle-switch-intl"
......@@ -1287,11 +1280,11 @@ msgstr "Zavrieť"
# v ostatnych retazcoch je pouzite %e, tak to bude asi OK
#. Translators: This is a time format for a date in
#. long format
#: ../js/ui/screenShield.js:112
#: ../js/ui/screenShield.js:113
msgid "%A, %B %d"
msgstr "%A, %e. %B"
#: ../js/ui/screenShield.js:176
#: ../js/ui/screenShield.js:177
#, c-format
msgid "%d new message"
msgid_plural "%d new messages"
......@@ -1299,7 +1292,7 @@ msgstr[0] "%d nových správ"
msgstr[1] "%d nová správa"
msgstr[2] "%d nové správy"
#: ../js/ui/screenShield.js:178
#: ../js/ui/screenShield.js:179
#, c-format
msgid "%d new notification"
msgid_plural "%d new notifications"
......@@ -1307,15 +1300,15 @@ msgstr[0] "%d nových oznámení"
msgstr[1] "%d nové oznámenie"
msgstr[2] "%d nové oznámenia"
#: ../js/ui/screenShield.js:402 ../js/ui/userMenu.js:780
#: ../js/ui/screenShield.js:403 ../js/ui/userMenu.js:781
msgid "Lock"
msgstr "Uzamknúť"
#: ../js/ui/searchDisplay.js:277
#: ../js/ui/searchDisplay.js:403
msgid "Searching..."
msgstr "Hľadá sa…"
#: ../js/ui/searchDisplay.js:325
#: ../js/ui/searchDisplay.js:451
msgid "No results."
msgstr "Žiadne výsledky."
......@@ -1434,7 +1427,7 @@ msgid "disconnecting..."
msgstr "odpája sa…"
#: ../js/ui/status/bluetooth.js:220 ../js/ui/status/network.js:442
#: ../js/ui/status/network.js:1453
#: ../js/ui/status/network.js:1464
msgid "connecting..."
msgstr "pripája sa…"
......@@ -1450,7 +1443,7 @@ msgstr "Nastavenia klávesnice"
msgid "Mouse Settings"