Commit 4686c25a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent fc7c08d9
Pipeline #247201 passed with stages
in 4 minutes and 48 seconds
......@@ -5,14 +5,14 @@
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020.
# Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>, 2012, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 16:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-27 18:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-14 20:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-15 12:38+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -140,27 +140,19 @@ msgstr ""
"oblíbených."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:62
msgid "App Picker View"
msgstr "Stránka ve výběru aplikace"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:63
msgid "Index of the currently selected view in the application picker."
msgstr "Číslo aktuálně zvolené stránky ve výběru aplikace."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:69
msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
msgstr "Historie příkazového dialogového okna (Alt-F2)"
#. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/LookingGlass
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:74
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:67
msgid "History for the looking glass dialog"
msgstr "Historie dialogového okna „looking glass“ (Alt-F2)"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:78
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:71
msgid "Always show the “Log out” menu item in the user menu."
msgstr "V nabídce uživatele vždy zobrazovat položku „Odhlásit“."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:79
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:72
msgid ""
"This key overrides the automatic hiding of the “Log out” menu item in single-"
"user, single-session situations."
......@@ -168,14 +160,14 @@ msgstr ""
"Tento klíč ruší automatické skrývání položky nabídky „Odhlásit“ v situacích "
"s jedním uživatelem a jedním sezením."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:86
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:79
msgid ""
"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
msgstr ""
"Zdali si pamatovat heslo k připojování šifrovaných či vzdálených souborových "
"systémů"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:87
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:80
msgid ""
"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
"filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
......@@ -187,12 +179,12 @@ msgstr ""
"zaškrtávací pole „Pamatovat si heslo“. Tento klíč určuje výchozí stav této "
"volby."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:96
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:89
msgid ""
"Whether the default Bluetooth adapter had set up devices associated to it"
msgstr "Zda měl adaptér Bluetooth nastavená zařízení pro spolupráci s ním"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:97
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:90
msgid ""
"The shell will only show a Bluetooth menu item if a Bluetooth adapter is "
"powered, or if there were devices set up associated with the default "
......@@ -204,11 +196,11 @@ msgstr ""
"výchozím adaptérem. Nabídka zmizí, když se zjistí, že výchozí adaptér nemá "
"přiřazená žádná zařízení."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:106
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:99
msgid "Enable introspection API"
msgstr "Povolit API introspekce"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:107
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:100
msgid ""
"Enables a D-Bus API that allows to introspect the application state of the "
"shell."
......@@ -216,11 +208,11 @@ msgstr ""
"Povolit API na sběrnici D-Bus, které umožňuje introspekci stavu aplikace v "
"shellu."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:114
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:107
msgid "Layout of the app picker"
msgstr "Rozvržení výběru aplikace"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:115
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:108
msgid ""
"Layout of the app picker. Each entry in the array is a page. Pages are "
"stored in the order they appear in GNOME Shell. Each page contains an "
......@@ -232,90 +224,90 @@ msgstr ""
"obsahuje pár „id aplikace“ → „data“. V současnosti se jako „data“ ukládají "
"následující hodnoty: • „pozice“: pozice ikony aplikace na stránce."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:130
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:123
msgid "Keybinding to open the application menu"
msgstr "Klávesová zkratka otevírající nabidku aplikací"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:131
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:124
msgid "Keybinding to open the application menu."
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření nabídky aplikací."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:137
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:130
msgid "Keybinding to open the “Show Applications” view"
msgstr "Klávesová zkratka otevírající zobrazení aplikací"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:138
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:131
msgid ""
"Keybinding to open the “Show Applications” view of the Activities Overview."
msgstr ""
"Klávesová zkratka sloužící k otevření seznamu aplikací v Přehledu činností."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:145
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:138
msgid "Keybinding to open the overview"
msgstr "Klávesová zkratka otevírající přehled"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:146
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:139
msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření přehledu činností."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:152
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:145
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
msgstr "Klávesová zkratka přepínající viditelnost seznamu upozornění"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:153
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:146
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k přepnutí viditelnosti seznamu upozornění."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:159
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:152
msgid "Keybinding to focus the active notification"
msgstr "Klávesová zkratka zaměřující aktivního upozornění"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:153
msgid "Keybinding to focus the active notification."
msgstr "Klávesová zkratka sloužící k zaměření aktivního upozornění."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:166
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:159
msgid "Switch to application 1"
msgstr "Přepnout do aplikace 1"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:170
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:163
msgid "Switch to application 2"
msgstr "Přepnout do aplikace 2"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:174
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:167
msgid "Switch to application 3"
msgstr "Přepnout do aplikace 3"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:178
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:171
msgid "Switch to application 4"
msgstr "Přepnout do aplikace 4"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:182
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:175
msgid "Switch to application 5"
msgstr "Přepnout do aplikace 5"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:186
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:179
msgid "Switch to application 6"
msgstr "Přepnout do aplikace 6"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:190
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:183
msgid "Switch to application 7"
msgstr "Přepnout do aplikace 7"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:194
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:187
msgid "Switch to application 8"
msgstr "Přepnout do aplikace 8"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:198
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:191
msgid "Switch to application 9"
msgstr "Přepnout do aplikace 9"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:207
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:234
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:200
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:227
msgid "Limit switcher to current workspace."
msgstr "Omezit přepínání jen na aktuální plochu."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:208
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:201
msgid ""
"If true, only applications that have windows on the current workspace are "
"shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
......@@ -323,11 +315,11 @@ msgstr ""
"Je-li zapnuto, objeví se v přepínači aplikací jen ty, co jsou na aktuální "
"pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuty všechny aplikace."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:225
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:218
msgid "The application icon mode."
msgstr "Režim ikon aplikací."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:226
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:219
msgid ""
"Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
"are “thumbnail-only” (shows a thumbnail of the window), “app-icon-"
......@@ -337,7 +329,7 @@ msgstr ""
"only“ (zobrazí náhled okna), „app-icon-only“ (zobrazí pouze ikonu aplikace) "
"a „both“ (zobrazí náhled i ikonu)."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:235
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:228
msgid ""
"If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
"Otherwise, all windows are included."
......@@ -345,56 +337,56 @@ msgstr ""
"Je-li zapnuto, objeví se v přepínači oken jen ty, co jsou na aktuální "
"pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuta všechna okna."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:245
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:238
msgid "Locations"
msgstr "Místa"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:246
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:239
msgid "The locations to show in world clocks"
msgstr "Místa, která se mají zobrazovat ve světových časech"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:256
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:249
msgid "Automatic location"
msgstr "Automatické místo"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:257
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:250
msgid "Whether to fetch the current location or not"
msgstr "Zda si zjistit, či ne, aktuální místo"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:264
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:257
msgid "Location"
msgstr "Místo"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:265
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:258
msgid "The location for which to show a forecast"
msgstr "Místo, pro které se má zobrazovat předpověď počasí"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:277
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:270
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Modální dialogová okna připojovat k rodičovskému oknu"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:278
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:287
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:295
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:303
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:311
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:271
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:280
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:288
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:296
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:304
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr "Když běží GNOME Shell, tento klíč přepíše klíč v org.gnome.mutter."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:286
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:279
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr "Okna upuštěná u okraje obrazovky nechat řadit jako dlaždice"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:294
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:287
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Pracovní plochy jsou spravovány dynamicky"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:302
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:295
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Pracovní plochy jen na hlavním monitoru"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:310
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:303
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr "Se změnou zaměření v režimu myši čekat na zastavení pohybu ukazatele"
......@@ -402,12 +394,12 @@ msgstr "Se změnou zaměření v režimu myši čekat na zastavení pohybu ukaza
msgid "Network Login"
msgstr "Přihlášení do sítě"
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:36
#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:224
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:28
#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:241
msgid "Something’s gone wrong"
msgstr "Něco se stalo špatně"
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:48
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:39
msgid ""
"We’re very sorry, but there’s been a problem: the settings for this "
"extension can’t be displayed. We recommend that you report the issue to the "
......@@ -416,31 +408,31 @@ msgstr ""
"Omlouváme se, ale vyskytl se problém: nastavení pro toto rozšíření nelze "
"zobrazit. Doporučujeme problém nahlásit autorovi rozšíření."
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:82
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:64
msgid "Technical Details"
msgstr "Technické podrobnosti"
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:165
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:106
msgid "Homepage"
msgstr "Domovská stránka"
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:166
#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:107
msgid "Visit extension homepage"
msgstr "Navštívit domovskou stránku rozšíření"
#: js/gdm/authPrompt.js:136 js/ui/audioDeviceSelection.js:57
#: js/ui/components/networkAgent.js:111 js/ui/components/polkitAgent.js:139
#: js/gdm/authPrompt.js:137 js/ui/audioDeviceSelection.js:58
#: js/ui/components/networkAgent.js:111 js/ui/components/polkitAgent.js:138
#: js/ui/endSessionDialog.js:438 js/ui/extensionDownloader.js:183
#: js/ui/shellMountOperation.js:376 js/ui/shellMountOperation.js:386
#: js/ui/status/network.js:940 subprojects/extensions-app/js/main.js:149
#: js/ui/status/network.js:940 subprojects/extensions-app/js/main.js:183
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#. Cisco LEAP
#: js/gdm/authPrompt.js:238 js/ui/components/networkAgent.js:206
#: js/ui/components/networkAgent.js:222 js/ui/components/networkAgent.js:246
#: js/ui/components/networkAgent.js:267 js/ui/components/networkAgent.js:287
#: js/ui/components/networkAgent.js:297 js/ui/components/polkitAgent.js:277
#: js/gdm/authPrompt.js:239 js/ui/components/networkAgent.js:210
#: js/ui/components/networkAgent.js:226 js/ui/components/networkAgent.js:250
#: js/ui/components/networkAgent.js:271 js/ui/components/networkAgent.js:291
#: js/ui/components/networkAgent.js:301 js/ui/components/polkitAgent.js:275
#: js/ui/shellMountOperation.js:326
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
......@@ -455,7 +447,7 @@ msgstr "Nejste na seznamu?"
#. Translators: this message is shown below the username entry field
#. to clue the user in on how to login to the local network realm
#: js/gdm/loginDialog.js:913
#: js/gdm/loginDialog.js:914
#, javascript-format
msgid "(e.g., user or %s)"
msgstr "(např. uživatel nebo %s)"
......@@ -463,12 +455,12 @@ msgstr "(např. uživatel nebo %s)"
#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
#. (and don't even care of which one)
#: js/gdm/loginDialog.js:918 js/ui/components/networkAgent.js:242
#: js/ui/components/networkAgent.js:265 js/ui/components/networkAgent.js:283
#: js/gdm/loginDialog.js:919 js/ui/components/networkAgent.js:246
#: js/ui/components/networkAgent.js:269 js/ui/components/networkAgent.js:287
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: js/gdm/loginDialog.js:1253
#: js/gdm/loginDialog.js:1254
msgid "Login Window"
msgstr "Přihlašovací okno"
......@@ -486,37 +478,37 @@ msgid "(or swipe finger)"
msgstr "(nebo otiskněte prst)"
#. Translators: The name of the power-off action in search
#: js/misc/systemActions.js:91
#: js/misc/systemActions.js:82
msgctxt "search-result"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnout"
#. Translators: A list of keywords that match the power-off action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:94
#: js/misc/systemActions.js:85
msgid "power off;shutdown;halt;stop"
msgstr "vypnout;vypnutí;zastavit;stopnout;"
#. Translators: The name of the restart action in search
#: js/misc/systemActions.js:99
#: js/misc/systemActions.js:90
msgctxt "search-result"
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
#. Translators: A list of keywords that match the restart action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:102
#: js/misc/systemActions.js:93
msgid "reboot;restart;"
msgstr ""
"restart;restartování;restartovat;reboot;znovu zavést systém;zavedení systému;"
"natažení systému;"
#. Translators: The name of the lock screen action in search
#: js/misc/systemActions.js:107
#: js/misc/systemActions.js:98
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zamknout obrazovku"
#. Translators: A list of keywords that match the lock screen action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:110
#: js/misc/systemActions.js:101
msgid "lock screen"
msgstr ""
"zamknout obrazovku;zamknout počítač;uzamknout obrazovku;uzamknout počítač;"
......@@ -525,40 +517,40 @@ msgstr ""
"obrazovky;zamčení počítače;uzamčení obrazovky;uzamčení počítače;"
#. Translators: The name of the logout action in search
#: js/misc/systemActions.js:115
#: js/misc/systemActions.js:106
msgctxt "search-result"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit se"
#. Translators: A list of keywords that match the logout action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:118
#: js/misc/systemActions.js:109
msgid "logout;log out;sign off"
msgstr "odhlásit se;odhlášení;odlogovat se;odlogování;"
#. Translators: The name of the suspend action in search
#: js/misc/systemActions.js:123
#: js/misc/systemActions.js:114
msgctxt "search-result"
msgid "Suspend"
msgstr "Uspat do paměti"
#. Translators: A list of keywords that match the suspend action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:126
#: js/misc/systemActions.js:117
msgid "suspend;sleep"
msgstr "uspat do paměti;režim spánku;"
#. Translators: The name of the switch user action in search
#: js/misc/systemActions.js:131
#: js/misc/systemActions.js:122
msgctxt "search-result"
msgid "Switch User"
msgstr "Přepnout uživatele"
#. Translators: A list of keywords that match the switch user action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:134
#: js/misc/systemActions.js:125
msgid "switch user"
msgstr "přepnout uživatele;přepnutí uživatele;"
#. Translators: A list of keywords that match the lock orientation action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:141
#: js/misc/systemActions.js:132
msgid "lock orientation;unlock orientation;screen;rotation"
msgstr ""
"zamknout otočení;zamknout orientaci;uzamknout otočení;uzamknout orientaci;"
......@@ -569,12 +561,12 @@ msgstr ""
"otočení;odemknutí orientace;odemčení otočení;odemčení orientace;obrazovka;"
"otočení;orientace;"
#: js/misc/systemActions.js:266
#: js/misc/systemActions.js:240
msgctxt "search-result"
msgid "Unlock Screen Rotation"
msgstr "Odemknout otočení obrazovky"
#: js/misc/systemActions.js:267
#: js/misc/systemActions.js:241
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Screen Rotation"
msgstr "Zamknout otočení obrazovky"
......@@ -675,7 +667,7 @@ msgstr "%A %k∶%M"
#: js/misc/util.js:255
#, no-c-format
msgid "%B %-d, %H∶%M"
msgstr "%e. %B %k∶%M"
msgstr "%-e. %B %k∶%M"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
......@@ -683,7 +675,7 @@ msgstr "%e. %B %k∶%M"
#: js/misc/util.js:261
#, no-c-format
msgid "%B %-d %Y, %H∶%M"
msgstr "%e. %B %Y, %k∶%M"
msgstr "%-e. %B %Y, %k∶%M"
#. Show only the time if date is on today
#. eslint-disable-line no-lonely-if
......@@ -712,7 +704,7 @@ msgstr "%A %l∶%M %p"
#: js/misc/util.js:284
#, no-c-format
msgid "%B %-d, %l∶%M %p"
msgstr "%e. %B %l∶%M %p"
msgstr "%-e. %B %l∶%M %p"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
......@@ -720,7 +712,7 @@ msgstr "%e. %B %l∶%M %p"
#: js/misc/util.js:290
#, no-c-format
msgid "%B %-d %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%e. %B %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%-e. %B %Y, %l∶%M %p"
#. TRANSLATORS: this is the title of the wifi captive portal login window
#: js/portalHelper/main.js:41
......@@ -745,36 +737,36 @@ msgstr "Zamítnout přístup"
msgid "Grant Access"
msgstr "Schválit přístup"
#: js/ui/appDisplay.js:1297
#: js/ui/appDisplay.js:1392
msgid "Unnamed Folder"
msgstr "Nepojmenovaná složka"
#. Translators: This is the heading of a list of open windows
#: js/ui/appDisplay.js:2766 js/ui/panel.js:75
#: js/ui/appDisplay.js:2961 js/ui/panel.js:33
msgid "Open Windows"
msgstr "Otevřená okna"
#: js/ui/appDisplay.js:2785 js/ui/panel.js:82
#: js/ui/appDisplay.js:2980 js/ui/panel.js:40
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: js/ui/appDisplay.js:2801
#: js/ui/appDisplay.js:2996
msgid "Launch using Integrated Graphics Card"
msgstr "Spustit pomocí integrované grafické karty"
#: js/ui/appDisplay.js:2802
#: js/ui/appDisplay.js:2997
msgid "Launch using Discrete Graphics Card"
msgstr "Spustit pomocí samostatné grafické karty"
#: js/ui/appDisplay.js:2830 js/ui/dash.js:239
#: js/ui/appDisplay.js:3026 js/ui/dash.js:239
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstranit z oblíbených"
#: js/ui/appDisplay.js:2836
#: js/ui/appDisplay.js:3032
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Přidat mezi oblíbené"
#: js/ui/appDisplay.js:2846 js/ui/panel.js:93
#: js/ui/appDisplay.js:3042 js/ui/panel.js:51
msgid "Show Details"
msgstr "Zobrazit podrobnosti"
......@@ -792,19 +784,19 @@ msgstr "%s byl odstraněn z oblíbených."
msgid "Select Audio Device"
msgstr "Výběr zvukového zařízení"
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:54
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:55
msgid "Sound Settings"
msgstr "Nastavení zvuku"
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:64
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:65
msgid "Headphones"
msgstr "Sluchátka"
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:66
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:67
msgid "Headset"
msgstr "Sluchátka s mikrofonem"
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:68 js/ui/status/volume.js:272
#: js/ui/audioDeviceSelection.js:69 js/ui/status/volume.js:277
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
......@@ -907,7 +899,7 @@ msgstr "Následující měsíc"
#, no-javascript-format
msgctxt "date day number format"
msgid "%d"
msgstr "%e"
msgstr "%-e"
#: js/ui/calendar.js:682
msgid "Week %V"
......@@ -955,11 +947,11 @@ msgstr "Externí svazek připojen"
msgid "External drive disconnected"
msgstr "Externí svazek odpojen"
#: js/ui/components/automountManager.js:208
#: js/ui/components/automountManager.js:207
msgid "Unable to unlock volume"
msgstr "Nelze uzamknout svazek"
#: js/ui/components/automountManager.js:209
#: js/ui/components/automountManager.js:208
msgid "The installed udisks version does not support the PIM setting"
msgstr "Nainstalovaná verze udisks nepodporuje nastavení PIM"
......@@ -978,28 +970,28 @@ msgstr "Případně se můžete připojit zmáčknutím tlačítka „WPS“ na
msgid "Connect"
msgstr "Připojit"
#: js/ui/components/networkAgent.js:212
#: js/ui/components/networkAgent.js:216
msgid "Key"
msgstr "Klíč"
#: js/ui/components/networkAgent.js:250 js/ui/components/networkAgent.js:273
#: js/ui/components/networkAgent.js:254 js/ui/components/networkAgent.js:277
msgid "Private key password"
msgstr "Heslo soukromého klíče"
#: js/ui/components/networkAgent.js:271
#: js/ui/components/networkAgent.js:275
msgid "Identity"
msgstr "Identita"
#: js/ui/components/networkAgent.js:285
#: js/ui/components/networkAgent.js:289
msgid "Service"
msgstr "Služba"
#: js/ui/components/networkAgent.js:314 js/ui/components/networkAgent.js:342
#: js/ui/components/networkAgent.js:675 js/ui/components/networkAgent.js:696
#: js/ui/components/networkAgent.js:318 js/ui/components/networkAgent.js:346
#: js/ui/components/networkAgent.js:679 js/ui/components/networkAgent.js:700
msgid "Authentication required"
msgstr "Je požadováno ověření"
#: js/ui/components/networkAgent.js:315 js/ui/components/networkAgent.js:676
#: js/ui/components/networkAgent.js:319 js/ui/components/networkAgent.js:680
#, javascript-format
msgid ""
"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
......@@ -1008,42 +1000,42 @@ msgstr ""
"Pro přístup k bezdrátové síti „%s“ jsou vyžadována hesla nebo šifrovací "
"klíče."
#: js/ui/components/networkAgent.js:319 js/ui/components/networkAgent.js:680
#: js/ui/components/networkAgent.js:323 js/ui/components/networkAgent.js:684
msgid "Wired 802.1X authentication"
msgstr "Ověření připojení po drátu 802.1X"
#: js/ui/components/networkAgent.js:321
#: js/ui/components/networkAgent.js:325
msgid "Network name"
msgstr "Název sítě"
#: js/ui/components/networkAgent.js:326 js/ui/components/networkAgent.js:684
#: js/ui/components/networkAgent.js:330 js/ui/components/networkAgent.js:688