Commit 35d96092 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 5b6d7255
Pipeline #211339 passed with stages
in 5 minutes and 52 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 15:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-02 13:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-06 23:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 11:55+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -234,7 +234,7 @@ msgstr ""
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:114
msgid "Layout of the app picker"
msgstr ""
msgstr "Rozloženie nástroja na výber aplikácie"
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:115
msgid ""
......@@ -243,6 +243,11 @@ msgid ""
"“application id” → 'data' pair. Currently, the following values are stored "
"as 'data': • “position”: the position of the application icon in the page"
msgstr ""
"Rozloženie nástroja na výbe raplikácie. Každý záznam v poli je stránkou. "
"Stránky sú uložené v poradí, v akom sú viditeľné v Shelli prostredia GNOME. "
"Každá stránka obsahuje pár záznamov „application id“ → „údaje“. Momentálne "
"sú nasledovné hodnoty uložené ako „údaje“: • “„pozícia“: pozícia ikony "
"aplikácie na stránke."
#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:130
msgid "Keybinding to open the application menu"
......@@ -517,85 +522,85 @@ msgid "(or swipe finger)"
msgstr "(alebo prejdite prstom)"
#. Translators: The name of the power-off action in search
#: js/misc/systemActions.js:91
#: js/misc/systemActions.js:82
msgctxt "search-result"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"
#. Translators: A list of keywords that match the power-off action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:94
#: js/misc/systemActions.js:85
msgid "power off;shutdown;halt;stop"
msgstr "vypnúť;vypnutie;zastaviť;zastavenie"
#. Translators: The name of the restart action in search
#: js/misc/systemActions.js:99
#: js/misc/systemActions.js:90
msgctxt "search-result"
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#. Translators: A list of keywords that match the restart action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:102
#: js/misc/systemActions.js:93
msgid "reboot;restart;"
msgstr "reštartovať;reštart;"
#. Translators: The name of the lock screen action in search
#: js/misc/systemActions.js:107
#: js/misc/systemActions.js:98
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknúť obrazovku"
#. Translators: A list of keywords that match the lock screen action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:110
#: js/misc/systemActions.js:101
msgid "lock screen"
msgstr "uzamknúť;zámok;obrazovku;obrazovky"
#. Translators: The name of the logout action in search
#: js/misc/systemActions.js:115
#: js/misc/systemActions.js:106
msgctxt "search-result"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť sa"
#. Translators: A list of keywords that match the logout action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:118
#: js/misc/systemActions.js:109
msgid "logout;log out;sign off"
msgstr "odhlásiť;odhlásenie"
#. Translators: The name of the suspend action in search
#: js/misc/systemActions.js:123
#: js/misc/systemActions.js:114
msgctxt "search-result"
msgid "Suspend"
msgstr "Uspať"
#. Translators: A list of keywords that match the suspend action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:126
#: js/misc/systemActions.js:117
msgid "suspend;sleep"
msgstr "uspať;režim;spánku"
#. Translators: The name of the switch user action in search
#: js/misc/systemActions.js:131
#: js/misc/systemActions.js:122
msgctxt "search-result"
msgid "Switch User"
msgstr "Prepnúť používateľa"
#. Translators: A list of keywords that match the switch user action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:134
#: js/misc/systemActions.js:125
msgid "switch user"
msgstr "prepnúť;prepnutie;používateľa"
# action button
#. Translators: A list of keywords that match the lock orientation action, separated by semicolons
#: js/misc/systemActions.js:141
#: js/misc/systemActions.js:132
msgid "lock orientation;unlock orientation;screen;rotation"
msgstr "uzamknúť orientáciu;odomknúť orientáciu;obrazovka;otočenie"
# action button
#: js/misc/systemActions.js:266
#: js/misc/systemActions.js:240
msgctxt "search-result"
msgid "Unlock Screen Rotation"
msgstr "Odomknúť otočenie obrazovky"
# action button
#: js/misc/systemActions.js:267
#: js/misc/systemActions.js:241
msgctxt "search-result"
msgid "Lock Screen Rotation"
msgstr "Uzamknúť otočenie obrazovky"
......@@ -770,36 +775,36 @@ msgstr "Odmietnuť prístup"
msgid "Grant Access"
msgstr "Udeliť prístup"
#: js/ui/appDisplay.js:1297
#: js/ui/appDisplay.js:1305
msgid "Unnamed Folder"
msgstr "Nepomenovaný priečinok"
#. Translators: This is the heading of a list of open windows
#: js/ui/appDisplay.js:2766 js/ui/panel.js:75
#: js/ui/appDisplay.js:2774 js/ui/panel.js:75
msgid "Open Windows"
msgstr "Otvorené okná"
#: js/ui/appDisplay.js:2785 js/ui/panel.js:82
#: js/ui/appDisplay.js:2793 js/ui/panel.js:82
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: js/ui/appDisplay.js:2801
#: js/ui/appDisplay.js:2809
msgid "Launch using Integrated Graphics Card"
msgstr "Spustiť pomocou integrovanej grafickej karty"
#: js/ui/appDisplay.js:2802
#: js/ui/appDisplay.js:2810
msgid "Launch using Discrete Graphics Card"
msgstr "Spustiť pomocou diskrétnej grafickej karty"
#: js/ui/appDisplay.js:2830 js/ui/dash.js:239
#: js/ui/appDisplay.js:2838 js/ui/dash.js:239
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"
#: js/ui/appDisplay.js:2836
#: js/ui/appDisplay.js:2844
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Pridať do obľúbených"
#: js/ui/appDisplay.js:2846 js/ui/panel.js:93
#: js/ui/appDisplay.js:2854 js/ui/panel.js:93
msgid "Show Details"
msgstr "Zobraziť podrobnosti"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment