sk.po 55.9 KB
Newer Older
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1
# Slovak translation for gnome-shell.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
2
# Copyright (C) 2011-2012 Free Software Foundation, Inc.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
3
4
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2011.
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
5
# Michal Štrba <faiface2202@gmail.com>, 2011.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
6
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
7
8
9
10
11
12
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
13
14
"POT-Creation-Date: 2013-01-08 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-01 17:50+0100\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
15
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
16
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
17
"Language: sk\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
18
19
20
21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
22
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#: ../data/50-gnome-shell-screenshot.xml.in.h:1
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"

#: ../data/50-gnome-shell-screenshot.xml.in.h:2
msgid "Record a screencast"
msgstr "Zaznamenať dianie na obrazovke"

#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:1
msgid "System"
msgstr "Systém"

#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:2
msgid "Show the message tray"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
39
msgstr "Zobrazí lištu správ"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
40
41

#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:3
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
42
msgid "Focus the active notification"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
43
msgstr "Zamerať aktívne oznámenie"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
44
45
46

# tooltip
#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:4
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
47
msgid "Show all applications"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
48
msgstr "Zobrazí všetky aplikácie"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
49

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
50
#: ../data/50-gnome-shell-system.xml.in.h:5
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
51
msgid "Open the application menu"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
52
msgstr "Otvorí ponuku aplikácií"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61

#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME Shell"
msgstr "GNOME Shell"

#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
msgid "Window management and application launching"
msgstr "Správa okien a spúšťanie aplikácií"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:1
#: ../js/extensionPrefs/main.js:152
msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
msgstr "Nastavenia rozšírení pre GNOME Shell"

#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
msgstr "Nastavenie rozšírení pre GNOME Shell"

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
msgstr ""
"Povoliť vnútorné nástroje užitočné pre vývojárov a testerov z dialógového "
"okna Alt-F2"

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:2
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
78
79
80
81
82
83
84
msgid ""
"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
"dialog."
msgstr ""
"Umožňuje prístup k vnútorným ladiacim a sledovacím nástrojom pomocou "
"dialógového okna Alt-F2."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
85
86
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Uuids of extensions to enable"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
87
msgstr "Vlastnosť uuid rozšírení určených na povolenie"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
88
89
90
91
92
93
94

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:4
msgid ""
"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
"DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
95
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
96
97
98
"Rozšírenia pre GNOME Shell majú vlastnosť uuid; tento kľúč obsahuje zoznam "
"rozšírení, ktoré by mali byť načítané. Každé rozšírenie, ktoré je potrebné "
"načítať, musí byť v tomto zozname. Tento zoznam môžete upraviť aj ručne "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
99
"pomocou metód DBus EnableExtension a DisableExtension v org.gnome.Shell."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
100

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
101
102
103
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Whether to collect stats about applications usage"
msgstr "Či sa majú zhromažďovať štatistické údaje o používaní aplikácií"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
104

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:6
msgid ""
"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
"remove already saved data."
msgstr ""
"Prostredie shell obvykle sleduje aktívne aplikácie, aby mohlo ponúkať "
"najpoužívanejšie z nich (napr. v spúšťačoch). Aj keď sú tieto údaje "
"uchovávané v tajnosti, môžete ich kvôli lepšej ochrane súkromia zakázať. Ak "
"tak urobíte, údaje, ktoré už boli uložené, zostanú zachované."

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
msgstr "Zoznam identifikátorov súborov plochy pre obľúbené aplikácie"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
120

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
121
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:8
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
122
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
123
124
"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
"favorites area."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
125
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
126
127
"Aplikácie zodpovedajúce týmto identifikátorom budú zobrazené medzi "
"obľúbenými aplikáciami."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
128

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
129
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:9
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
130
131
132
msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
msgstr "História dialógového okna príkazov (Alt-F2)"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
133
134
# * https://live.gnome.org/GnomeShell/LookingGlass
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:10
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
135
msgid "History for the looking glass dialog"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
msgstr "História dialógového okna integrovaného odlaďovača"

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:11
msgid ""
"Internally used to store the last IM presence explicitly set by the user. "
"The value here is from the TpConnectionPresenceType enumeration."
msgstr ""
"Vnútorne použité na uloženie posledného stavu prítomnosti internetového "
"komunikátora výlučne nastavenej používateľom. Táto hodnota je z vymenovaných "
"hodnôt typu TpConnectionPresenceType."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
146

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
147
148
149
150
151
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Internally used to store the last session presence status for the user. The "
"value here is from the GsmPresenceStatus enumeration."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
152
"Vnútorne použité na uloženie posledného stavu prítomnosti relácie "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
153
154
"používateľa. Táto hodnota je z vymenovaných hodnôt typu "
"GsmPresenceStatusType."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
155

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
156
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:13
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
msgid "Always show the 'Log out' menuitem in the user menu."
msgstr "Vždy zobraziť položku „Odhlásiť sa“ v ponuke používateľa"

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menuitem in single-"
"user, single-session situations."
msgstr ""
"Tento kľúč preváži automatické skrývanie položky „Odhlásiť sa“ v situáciách "
"s jedným používateľom alebo jednou reláciou."

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Show full name in the user menu"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
170
msgstr "Zobraziť celé meno v ponuke používateľa"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
171

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
172
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
173
174
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "Whether the users full name is shown in the user menu or not."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
175
msgstr "Určuje, či bude alebo nebude zobrazené celé meno v ponuke používateľa."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
176

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
177
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
178
179
180
181
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:17
msgid ""
"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
182
183
"Určiť, či bude zapamätané heslo pre pripojenie zašifrovaných alebo "
"prenosných súborových systémov"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
184

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
185
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
186
187
188
189
190
191
192
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
"filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
"'Remember Password' checkbox will be present. This key sets the default "
"state of the checkbox."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
193
194
195
196
"Shell bude po pripojení zašifrovaného alebo prenosného súborového systému "
"požadovať heslo. Ak bude možné toto heslo uložiť pre neskoršie použitie, "
"zobrazí sa zaškrtávacie pole „Zapamätať heslo“. Tento kľúč nastaví "
"predvolený stav zaškrtávacieho poľa."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
197
198

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:19
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
199
200
msgid "Show the week date in the calendar"
msgstr "Zobraziť čísla týždňov v kalendári"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
201

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
202
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:20
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
203
204
msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
msgstr ""
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
205
"Ak je true, zobrazí v kalendári poradie dní v týždni podľa štandardu ISO."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
206

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
207
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:21
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
208
209
210
msgid "Keybinding to open the application menu"
msgstr "Klávesová skratka na otvorenie ponuky aplikácií"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
211
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:22
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
212
213
214
msgid "Keybinding to open the application menu."
msgstr "Klávesová skratka na otvorenie ponuky aplikácií."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
215
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:23
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216
msgid "Keybinding to open the \"Show Applications\" view"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
217
msgstr "Klávesová skratka na otvorenie pohľadu „Zobraziť aplikácie“"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
218

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
219
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:24
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
220
221
msgid ""
"Keybinding to open the \"Show Applications\" view of the Activities Overview."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
222
223
224
msgstr ""
"Klávesová skratka na otvorenie pohľadu „Zobraziť aplikácie“ v prehľade "
"aktivít."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
225

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
226
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:25
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
227
228
229
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray"
msgstr "Klávesová skratka na prepnutie viditeľnosti lišty správ"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
230
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:26
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
231
232
233
msgid "Keybinding to toggle the visibility of the message tray."
msgstr "Klávesová skratka na prepnutie viditeľnosti lišty správ."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
234
235
236
237
238
239
240
241
242
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Keybinding to focus the active notification"
msgstr "Klávesová skratka na zameranie aktívnych oznámení"

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Keybinding to focus the active notification."
msgstr "Klávesová skratka, s ktorou sa zamerá na aktívne oznámenia."

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:29
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
243
244
245
msgid "Keybinding to toggle the screen recorder"
msgstr "Klávesová skratka na prepnutie záznamníka obrazovky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
246
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:30
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
247
248
249
250
msgid "Keybinding to start/stop the builtin screen recorder."
msgstr ""
"Klávesová skratka na spustenie/zastavenia vstavaného záznamníka obrazovky."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
251
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:31
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
252
253
254
msgid "Which keyboard to use"
msgstr "Ktorú klávesnicu používať"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
255
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:32
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
256
msgid "The type of keyboard to use."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
257
msgstr "Typ klávesnice, ktorá sa má používať."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
258

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
259
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:33
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
260
261
262
msgid "Framerate used for recording screencasts."
msgstr "Frekvencia snímkov použitá pri nahrávaní záznamu diania na obrazovke."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
263
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:34
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
264
265
266
267
268
269
270
msgid ""
"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
"screencast recorder in frames-per-second."
msgstr ""
"Frekvencia snímok (počet za sekundu) výsledného záznamu diania na obrazovke, "
"ktorý bol nahraný záznamovým programom GNOME Shell."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:35
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
272
273
274
msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
msgstr ""
"Zreťazenie systému gstreamer, určená na kódovanie záznamu diania na obrazovke"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
275
276
277
278
279

# PK: rura, skor zretazenie, alebo take nec; viackrat
# Peter: vo všetkých prekladoch je myslím rúra - oprav ma ak sa mýlim
# PK: to neviem, len ak obezny user by som to nepochopil (mam sice IQ 103 :-D); nechavam na PŠ
# PŠ: zreťazenie je pekný preklad, zišlo by sa to použiť (zmeniť?) aj v iných moduloch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
280
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:37
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
281
282
283
284
285
286
287
288
289
#, no-c-format
msgid ""
"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
290
291
292
"'vp8enc min_quantizer=13 max_quantizer=13 cpu-used=5 deadline=1000000 "
"threads=%T ! queue ! webmmux' and records to WEBM using the VP8 codec. %T is "
"used as a placeholder for a guess at the optimal thread count on the system."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
293
294
msgstr ""
"Nastavuje zreťazenie systému GStreamer určené pre kódované nahrávok. Používa "
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
295
296
297
298
299
300
"rovnakú syntax ako gst-launch. Zreťazenie by malo mať ďalej nepripojený "
"cieľ, v ktorom sa video nahráva. Obvykle má nepripojený zdroj; výstup z "
"takého zdroja sa bude zapisovať do výstupného súboru. Zreťazenie je ale "
"schopné zabezpečiť i vlastný výstup, čo sa dá využiť na odosielanie výstupu "
"na server icecast cez shout2send a pod. Ak toto nie je nastavené, alebo je "
"to nastavené na prázdnu hodnotu, použije sa predvolené zreťazenie. Teraz je "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
301
302
303
"to „vp8enc min_quantizer=13 max_quantizer=13 cpu-used=5 deadline=1000000 "
"threads=%T ! queue ! webmmux“, čo nahráva do WEBM použitím kodeku VP8. %T sa "
"použije ako zástupný symbol odhadu najvhodnejšieho počtu vlákien v systéme."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
304

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
305
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:38
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
306
307
msgid "File extension used for storing the screencast"
msgstr "Prípona súboru použitá na ukladanie záznamu diania na obrazovke"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
308

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
309
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:39
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
310
311
312
313
314
msgid ""
"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
"a different container format."
msgstr ""
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
315
316
"Súbor pre nahrané záznamy diania na obrazovke bude mať jedinečný názov na "
"základe aktuálneho dátumu a použije túto príponu. Pri nahrávaní do iného "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
317
318
"formátu kontajneru by mala byť zmenená."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
319
# PM: tento preklad podľa mňa nezodpovedá nasledujúcemu dlhému popisu nastavenia. Ide skor o režim tvorby ikon (z) aplikácií
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
320
321
322
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:40
#, fuzzy
msgid "The application icon mode."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
323
msgstr "Režim aplikácií s ikonami."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
324
325
326
327
328
329
330

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
"Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
"are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
"only' (shows only the application icon) or 'both'."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
331
332
333
"Konfiguruje, ako sa majú zobraziť okná v prepínači. Platné možnosti sú "
"„thumbnail-only“ (zobrazí miniatúru okna), „app-icon-only“ (zobrazí iba "
"ikonu aplikácie) alebo „both“ (zobrazí oboje)."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
334
335

#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:42
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
336
337
338
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Pripojiť modálne dialógové okno k rodičovskému oknu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
339
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:43
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
340
341
342
343
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr "Tento kľúč preváži kľúč v org.gnome.mutter po spustení GNOME Shell."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
344
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:44
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
345
346
347
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Usporiadanie tlačidiel na titulku okna"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
348
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:45
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
349
350
351
352
353
354
355
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"Tento kľúč preváži kľúč v org.gnome.desktop.wm.preferences po spustení GNOME "
"Shell."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
356
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:46
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
357
358
359
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
360
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:47
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
361
362
363
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Pracovné priestory sú spravované dynamicky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
364
#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.in.h:48
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
365
366
367
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Pracovné priestory sú iba na primárnom monitore"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
368
369
370
371
#: ../js/extensionPrefs/main.js:124
#, c-format
msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri načítavaní dialógového okna nastavení pre %s:"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
372

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
373
374
375
#: ../js/extensionPrefs/main.js:164
msgid "Extension"
msgstr "Rozšírenie"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
376

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
377
378
379
#: ../js/extensionPrefs/main.js:188
msgid "Select an extension to configure using the combobox above."
msgstr "Použitím ponuky vyberte rozšírenie na nastavenie"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
380

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
381
#: ../js/gdm/loginDialog.js:566
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
382
msgid "Session..."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
383
msgstr "Relácia…"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
384

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
385
#: ../js/gdm/loginDialog.js:723
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
386
387
msgctxt "title"
msgid "Sign In"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
388
msgstr "Prihlásenie"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
389

Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
390
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=659972
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
391
392
393
#. translators: this message is shown below the user list on the
#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
#. manually entering the username.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
394
#: ../js/gdm/loginDialog.js:787
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
395
msgid "Not listed?"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
396
msgstr "Nie ste v zozname?"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
397

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
398
#: ../js/gdm/loginDialog.js:963 ../js/ui/components/networkAgent.js:137
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
399
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:162 ../js/ui/endSessionDialog.js:373
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
400
401
#: ../js/ui/extensionDownloader.js:195 ../js/ui/shellMountOperation.js:399
#: ../js/ui/status/bluetooth.js:413 ../js/ui/unlockDialog.js:178
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
402
403
404
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
405
#: ../js/gdm/loginDialog.js:979
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
406
407
msgctxt "button"
msgid "Sign In"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
408
msgstr "Prihlásiť sa"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
409

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
410
#: ../js/gdm/loginDialog.js:979
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
411
412
413
414
415
416
msgid "Next"
msgstr "Ďalej"

#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
#. (and don't even care of which one)
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
417
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1087 ../js/ui/components/networkAgent.js:260
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
418
419
420
421
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:278
msgid "Username: "
msgstr "Používateľské meno: "

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
422
#: ../js/gdm/loginDialog.js:1383
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
423
msgid "Login Window"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
424
msgstr "Prihlasovacie okno"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
425

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
426
#. Translators: accessible name of the power menu in the login screen
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
427
#: ../js/gdm/powerMenu.js:36
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
428
429
430
msgid "Power"
msgstr "Napájanie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
431
432
#: ../js/gdm/powerMenu.js:93 ../js/ui/userMenu.js:675 ../js/ui/userMenu.js:679
#: ../js/ui/userMenu.js:790
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
433
434
435
msgid "Suspend"
msgstr "Uspať"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
436
#: ../js/gdm/powerMenu.js:98
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
437
438
439
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
440
441
#: ../js/gdm/powerMenu.js:103 ../js/ui/userMenu.js:677
#: ../js/ui/userMenu.js:679 ../js/ui/userMenu.js:789
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
442
443
444
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
445
#: ../js/gdm/util.js:152
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
446
447
448
449
450
msgid "Authentication error"
msgstr "Chyba pri overovaní totožnosti"

#. Translators: this message is shown below the password entry field
#. to indicate the user can swipe their finger instead
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
451
#: ../js/gdm/util.js:269
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
452
453
454
msgid "(or swipe finger)"
msgstr "(alebo prejdite prstom)"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
455
#: ../js/gdm/util.js:294
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
456
457
458
459
#, c-format
msgid "(e.g., user or %s)"
msgstr "(napr., používateľ alebo %s)"

Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
460
#: ../js/misc/util.js:92
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
461
462
463
464
465
msgid "Command not found"
msgstr "Príkaz nebol nájdený"

#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
#. something nicer
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
466
#: ../js/misc/util.js:125
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
467
468
469
msgid "Could not parse command:"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkaz:"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
470
#: ../js/misc/util.js:133
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
471
472
473
474
475
#, c-format
msgid "Execution of '%s' failed:"
msgstr "Spustenie „%s“ zlyhalo:"

#. Translators: Filter to display all applications
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
476
#: ../js/ui/appDisplay.js:258
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
477
478
479
msgid "All"
msgstr "Všetky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
480
#: ../js/ui/appDisplay.js:666
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
481
482
483
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
484
#: ../js/ui/appDisplay.js:669 ../js/ui/dash.js:289
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
485
486
487
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstrániť z obľúbených"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
488
#: ../js/ui/appDisplay.js:670
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
489
490
491
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Pridať do obľúbených"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
492
#: ../js/ui/appFavorites.js:87
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
493
494
495
496
#, c-format
msgid "%s has been added to your favorites."
msgstr "Program %s bol pridaný medzi obľúbené."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
497
#: ../js/ui/appFavorites.js:121
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
498
499
500
501
502
503
504
#, c-format
msgid "%s has been removed from your favorites."
msgstr "Program %s bol odstránený z obľúbených."

#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
505
#: ../js/ui/calendar.js:61
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
506
507
508
509
510
msgctxt "event list time"
msgid "All Day"
msgstr "Celý deň"

#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
511
#: ../js/ui/calendar.js:66
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
512
513
514
515
516
msgctxt "event list time"
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"

#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
517
#: ../js/ui/calendar.js:73
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
518
519
520
521
522
523
524
525
526
msgctxt "event list time"
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
#. *
#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
527
#: ../js/ui/calendar.js:104
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
528
529
530
531
532
msgctxt "grid sunday"
msgid "S"
msgstr "Ne"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
533
#: ../js/ui/calendar.js:106
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
534
535
536
537
538
msgctxt "grid monday"
msgid "M"
msgstr "Po"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
539
#: ../js/ui/calendar.js:108
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
540
541
542
543
544
msgctxt "grid tuesday"
msgid "T"
msgstr "Ut"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
545
#: ../js/ui/calendar.js:110
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
546
547
548
549
550
msgctxt "grid wednesday"
msgid "W"
msgstr "St"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
551
#: ../js/ui/calendar.js:112
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
552
553
554
555
556
msgctxt "grid thursday"
msgid "T"
msgstr "Št"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
557
#: ../js/ui/calendar.js:114
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
558
559
560
561
562
msgctxt "grid friday"
msgid "F"
msgstr "Pi"

#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
563
#: ../js/ui/calendar.js:116
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
msgctxt "grid saturday"
msgid "S"
msgstr "So"

#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
#. *
#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
#. * both be 'T').
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
574
#: ../js/ui/calendar.js:129
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
575
576
577
578
579
msgctxt "list sunday"
msgid "Su"
msgstr "Ne"

#. Translators: Event list abbreviation for Monday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
580
#: ../js/ui/calendar.js:131
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
581
582
583
584
585
msgctxt "list monday"
msgid "M"
msgstr "Po"

#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
586
#: ../js/ui/calendar.js:133
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
587
588
589
590
591
msgctxt "list tuesday"
msgid "T"
msgstr "Ut"

#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
592
#: ../js/ui/calendar.js:135
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
593
594
595
596
597
msgctxt "list wednesday"
msgid "W"
msgstr "St"

#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
598
#: ../js/ui/calendar.js:137
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
599
600
601
602
603
msgctxt "list thursday"
msgid "Th"
msgstr "Št"

#. Translators: Event list abbreviation for Friday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
604
#: ../js/ui/calendar.js:139
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
605
606
607
608
609
msgctxt "list friday"
msgid "F"
msgstr "Pi"

#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
610
#: ../js/ui/calendar.js:141
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
611
612
613
614
615
msgctxt "list saturday"
msgid "S"
msgstr "So"

#. Translators: Text to show if there are no events
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
616
#: ../js/ui/calendar.js:674
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
617
618
619
620
msgid "Nothing Scheduled"
msgstr "Žiadne naplánované udalosti"

#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
621
#: ../js/ui/calendar.js:690
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
622
623
624
625
626
msgctxt "calendar heading"
msgid "%A, %B %d"
msgstr "%A, %e. %B"

#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
627
#: ../js/ui/calendar.js:693
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
628
629
630
631
msgctxt "calendar heading"
msgid "%A, %B %d, %Y"
msgstr "%A, %e. %B %Y"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
632
#: ../js/ui/calendar.js:703
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
633
634
635
msgid "Today"
msgstr "Dnes"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
636
#: ../js/ui/calendar.js:707
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
637
638
639
msgid "Tomorrow"
msgstr "Zajtra"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
640
#: ../js/ui/calendar.js:718
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
641
642
643
msgid "This week"
msgstr "Tento týždeň"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
644
#: ../js/ui/calendar.js:726
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
645
646
647
msgid "Next week"
msgstr "Ďalší týždeň"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
648
649
650
#: ../js/ui/components/autorunManager.js:295
msgid "Removable Devices"
msgstr "Vymeniteľné zariadenia"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
651

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
652
# DK: doplnil som slovo "programu", aby to znelo prirodzenejsie. priklad:po pripojeni USB kluca bolo zobrazene "Otvoriť pomocou Súbory"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
653
654
655
#: ../js/ui/components/autorunManager.js:591
#, c-format
msgid "Open with %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
656
msgstr "Otvoriť pomocou programu %s"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
657

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
658
659
660
#: ../js/ui/components/autorunManager.js:617
msgid "Eject"
msgstr "Vysunúť"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
661

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
662
#: ../js/ui/components/keyring.js:82 ../js/ui/components/polkitAgent.js:268
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
663
664
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
665

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
666
#: ../js/ui/components/keyring.js:101
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
667
668
msgid "Type again:"
msgstr "Zadajte znovu:"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
669

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
670
671
672
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:132
msgid "Connect"
msgstr "Pripojiť"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
673

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
674
675
676
677
678
679
680
681
#. Cisco LEAP
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:223
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:235
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:262
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:282
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:292
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
682

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
683
684
685
686
#. static WEP
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:228
msgid "Key: "
msgstr "Kľúč: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
687

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
688
689
690
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:266
msgid "Identity: "
msgstr "Identita: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
691

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
692
693
694
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:268
msgid "Private key password: "
msgstr "Heslo k súkromnému kľúču: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
695

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
696
697
698
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:280
msgid "Service: "
msgstr "Služba: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
699

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
700
701
702
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:309
msgid "Authentication required by wireless network"
msgstr "Bezdrôtová sieť vyžaduje overenie totožnosti"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
703

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
704
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:310
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
705
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
706
707
708
709
710
711
msgid ""
"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
"'%s'."
msgstr ""
"Na prístup do bezdrôtovej siete „%s“ sú vyžadované heslá alebo šifrovacie "
"kľúče."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
712

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
713
714
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:314
msgid "Wired 802.1X authentication"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
715
msgstr "Overenie totožnosti k drôtovej sieti 802.1X"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
716

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
717
718
719
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:316
msgid "Network name: "
msgstr "Názov siete: "
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
720

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
721
722
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:321
msgid "DSL authentication"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
723
msgstr "Overenie totožnosti k DSL"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
724

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
725
726
727
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:328
msgid "PIN code required"
msgstr "Požaduje sa kód PIN"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
728

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
729
730
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:329
msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
731
msgstr "Pre zariadenie mobilnej siete je potrebný kód PIN"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
732

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
733
734
735
736
737
738
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:330
msgid "PIN: "
msgstr "PIN: "

#: ../js/ui/components/networkAgent.js:336
msgid "Mobile broadband network password"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
739
msgstr "Heslo k mobilnej sieti"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
740

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
741
#: ../js/ui/components/networkAgent.js:337
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
742
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
743
744
msgid "A password is required to connect to '%s'."
msgstr "Na pripojenie k „%s“ sa požaduje heslo."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
745

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
746
747
748
749
750
751
752
753
754
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:55
msgid "Authentication Required"
msgstr "Požaduje sa overenie totožnosti"

# PŠ: ináč toto je riadna hlúposť, keďže sa pýta heslo používateľa "root"
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:93
msgid "Administrator"
msgstr "Správca"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
755
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:165
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
756
757
758
759
760
761
762
msgid "Authenticate"
msgstr "Overiť totožnosť"

#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
#. * requested authentication was not gained; this can happen
#. * because of an authentication error (like invalid password),
#. * for instance.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
763
#: ../js/ui/components/polkitAgent.js:256 ../js/ui/shellMountOperation.js:383
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
764
765
766
msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
msgstr "Prepáčte, ale nezabralo to. Skúste to, prosím, znova."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
767
# %d je datum, %t je cas
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
768
#. Translators: this is a filename used for screencast recording
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
769
#: ../js/ui/components/recorder.js:48
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
770
771
#, no-c-format
msgid "Screencast from %d %t"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
772
msgstr "Záznam videa obrazovky dňa %d o %t"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
#. system-users for now as Empathy does.
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:237
msgid "Invitation"
msgstr "Pozvánka"

#. We got the TpContact
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:297
msgid "Call"
msgstr "Hovor"

#. We got the TpContact
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:313
msgid "File Transfer"
msgstr "Prenos súborov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
790
791
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:417
msgid "Chat"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
792
msgstr "Rozhovor"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
793

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
794
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:477
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
795
796
797
msgid "Unmute"
msgstr "Obnoviť zvuk"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
798
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:477
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
799
800
801
msgid "Mute"
msgstr "Stlmiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
802
803
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a time string. i.e. "Yesterday, 14:30"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:931
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
804
#, no-c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
805
msgid "<b>Yesterday</b>, <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
806
msgstr "<b>Včera</b> o <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
807

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
808
809
#. Translators: this is the week day name followed by a time string. i.e. "Monday, 14:30
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:937
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
810
#, no-c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
811
msgid "<b>%A</b>, <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
812
msgstr "v <b>%A</b> o <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
813

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
814
815
#. Translators: this is the month name and day number followed by a time string. i.e. "May 25, 14:30"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:942
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
816
#, no-c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
817
msgid "<b>%B</b> <b>%d</b>, <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
818
msgstr "<b>%e.</b> <b>%B</b> o <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
819

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
820
821
#. Translators: this is the month name, day number, year number followed by a time string. i.e. "May 25 2012, 14:30"
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:946
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
822
#, no-c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
823
msgid "<b>%B</b> <b>%d</b> <b>%Y</b>, <b>%H:%M</b> "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
824
msgstr "<b>%e.</b> <b>%B</b> <b>%Y</b> o <b>%H:%M</b>"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
825
826
827

#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
#. IM name.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
828
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:974
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
829
830
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
831
832
msgstr "Kontakt %s odteraz vystupuje ako %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
833
834
#. translators: argument is a room name like
#. * room@jabber.org for example.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
835
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1073
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
836
837
838
839
840
841
842
#, c-format
msgid "Invitation to %s"
msgstr "Pozvánka do %s"

#. translators: first argument is the name of a contact and the second
#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
#. * for example.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
843
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1081
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
844
845
#, c-format
msgid "%s is inviting you to join %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
846
msgstr "Kontakt %s vás pozýva aby ste sa pridali do %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
847

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
848
849
850
851
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1083
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1122
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1162
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1225
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
852
853
854
msgid "Decline"
msgstr "Odmietnuť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
855
856
857
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1084
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1163
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1226
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
858
859
860
861
msgid "Accept"
msgstr "Prijať"

#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
862
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1114
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
863
864
#, c-format
msgid "Video call from %s"
Pavol Klačanský's avatar
Pavol Klačanský committed
865
msgstr "Videohovor od kontaktu %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
866
867

#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
868
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1117
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
869
870
#, c-format
msgid "Call from %s"
Pavol Klačanský's avatar
Pavol Klačanský committed
871
msgstr "Hovor od kontaktu %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
872
873

#. translators: this is a button label (verb), not a noun
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
874
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1124
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
875
876
877
878
879
880
881
882
msgid "Answer"
msgstr "Prijať hovor"

#. To translators: The first parameter is
#. * the contact's alias and the second one is the
#. * file name. The string will be something
#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
883
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1156
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
884
885
#, c-format
msgid "%s is sending you %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
886
msgstr "Kontakt %s vám posiela %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
887
888

#. To translators: The parameter is the contact's alias
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
889
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1191
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
890
891
#, c-format
msgid "%s would like permission to see when you are online"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
892
msgstr "Kontakt %s by chcel získať oprávnenie vidieť, kedy ste pripojený"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
893

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
894
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1283
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
895
896
897
msgid "Network error"
msgstr "Chyba siete"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
898
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1285
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
899
900
901
msgid "Authentication failed"
msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
902
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1287
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
903
904
905
msgid "Encryption error"
msgstr "Chyba šifrovania"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
906
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1289
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
907
908
909
msgid "Certificate not provided"
msgstr "Neposkytnutý certifikát"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
910
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1291
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
911
912
913
msgid "Certificate untrusted"
msgstr "Nedôveryhodný certifikát"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
914
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1293
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
915
916
917
msgid "Certificate expired"
msgstr "Certifikát s ukončenou platnosťou"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
918
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1295
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
919
920
921
msgid "Certificate not activated"
msgstr "Neaktivovaný certifikát"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
922
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1297
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
923
924
925
msgid "Certificate hostname mismatch"
msgstr "Certifikát s nesúhlasným názvom hostiteľa"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
926
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1299
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
927
928
929
msgid "Certificate fingerprint mismatch"
msgstr "Certifikát s nesúhlasným odtlačkom"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
930
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1301
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
931
932
933
msgid "Certificate self-signed"
msgstr "Sebou podpísaný certifikát"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
934
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1303
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
935
936
937
msgid "Status is set to offline"
msgstr "Stav je nastavený na odhlásený"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
938
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1305
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
939
940
941
msgid "Encryption is not available"
msgstr "Šifrovanie nie je dostupné"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
942
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1307
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
943
944
945
msgid "Certificate is invalid"
msgstr "Certifikát je neplatný"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
946
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1309
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
947
948
949
msgid "Connection has been refused"
msgstr "Pripojenie bolo odmietnuté"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
950
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1311
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
951
952
953
msgid "Connection can't be established"
msgstr "Nedá sa nadviazať spojenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
954
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1313
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
955
956
957
msgid "Connection has been lost"
msgstr "Spojenie sa stratilo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
958
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1315
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
959
960
961
msgid "This account is already connected to the server"
msgstr "Tento účet je už pripojený k serveru"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
962
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1317
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
963
964
965
966
msgid ""
"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
msgstr "Pripojenie bolo nahradené novým, ktoré používa rovnaký zdroj"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
967
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1319
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
968
969
970
msgid "The account already exists on the server"
msgstr "Účet na serveri už existuje"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
971
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1321
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
972
973
974
msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
msgstr "Server je momentálne príliš zaneprázdnený na zvládnutie pripojenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
975
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1323
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
976
977
978
msgid "Certificate has been revoked"
msgstr "Certifikát bol zrušený"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
979
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1325
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
980
981
982
983
984
985
msgid ""
"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
msgstr ""
"Šifrovací algoritmus používaný certifikátom nie je bezpečný alebo je "
"kryptograficky slabý"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
986
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1327
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
987
988
989
990
991
992
993
msgid ""
"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
msgstr ""
"Dĺžka certifikátu servera, alebo hĺbka reťazca certifikátu servera presahuje "
"limit stanovený kryptografickou knižnicou."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
994
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1329
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
995
996
997
998
999
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"

#. translators: argument is the account name, like
#. * name@jabber.org for example.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1000
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1339
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1001
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1002
msgid "Unable to connect to %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1003
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť účet %s"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1004

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1005
1006
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1344
msgid "View account"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1007
msgstr "Zobraziť účet"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1008

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1009
#: ../js/ui/components/telepathyClient.js:1384
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1010
1011
1012
msgid "Unknown reason"
msgstr "Neznámy dôvod"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1013
#: ../js/ui/ctrlAltTab.js:29 ../js/ui/viewSelector.js:81
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1014
1015
1016
msgid "Windows"
msgstr "Okná"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1017
# tooltip
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1018
#: ../js/ui/dash.js:253 ../js/ui/dash.js:291
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1019
1020
1021
msgid "Show Applications"
msgstr "Zobrazí aplikácie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1022
#: ../js/ui/dateMenu.js:87
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1023
1024
1025
msgid "Date and Time Settings"
msgstr "Nastavenia dátumu a času"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1026
#: ../js/ui/dateMenu.js:112
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1027
1028
1029
1030
1031
1032
msgid "Open Calendar"
msgstr "Otvoriť kalendár"

#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1033
#: ../js/ui/dateMenu.js:191
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
msgid "%A %B %e, %Y"
msgstr "%A, %e. %B %Y"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61
#, c-format
msgctxt "title"
msgid "Log Out %s"
msgstr "Odhlásenie používateľa %s"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
msgctxt "title"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásenie"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
msgstr ""
"Po kliknutí na „Odhlásiť sa“ sa ukončia tieto aplikácie a budete odhlásení "
"zo systému."

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
#, c-format
msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Používateľ %s bude automaticky odhlásený o %d sekúnd."
msgstr[1] "Používateľ %s bude automaticky odhlásený o %d sekundu."
msgstr[2] "Používateľ %s bude automaticky odhlásený o %d sekundy."

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:70
#, c-format
msgid "You will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Budete automaticky odhlásený o %d sekúnd."
msgstr[1] "Budete automaticky odhlásený o %d sekundu."
msgstr[2] "Budete automaticky odhlásený o %d sekundy."

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74
msgid "Logging out of the system."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1072
msgstr "Prebieha odhlásenie zo systému."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:76
msgctxt "button"
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť sa"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
msgctxt "title"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnutie"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:82
msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
msgstr "Po kliknutí na „Vypnúť“ sa ukončia tieto aplikácie a systém sa vypne."

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:84
#, c-format
msgid "The system will power off automatically in %d second."
msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Systém sa automaticky vypne o %d sekúnd."
msgstr[1] "Systém sa automaticky vypne o %d sekundu."
msgstr[2] "Systém sa automaticky vypne o %d sekundy."

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:88
msgid "Powering off the system."
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1098
msgstr "Vypína sa systém."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1099

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
#: ../js/ui/endSessionDialog.js:90 ../js/ui/endSessionDialog.js:107
msgctxt "button"
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:92
msgctxt "button"
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"

Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1110
#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1111
1112
1113
1114
1115
msgctxt "title"
msgid "Restart"
msgstr "Reštart"

#: ../js/ui/endSessionDialog.js:99
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1116
1117
1118
1119
1120
msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
msgstr ""
"Po kliknutí na „Reštartovať“ sa ukončia tieto aplikácie a systém sa "
"reštartuje."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1121
#: ../js/ui/endSessionDialog.js:101
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1122
#, c-format
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1123
1124
1125
1126
1127
1128
msgid "The system will restart automatically in %d second."
msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Systém sa automaticky reštartuje o %d sekúnd."
msgstr[1] "Systém sa automaticky reštartuje o %d sekundu."
msgstr[2] "Systém sa automaticky reštartuje o %d sekundy."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1129
#: ../js/ui/endSessionDialog.js:105
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1130
msgid "Restarting the system."
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1131
msgstr "Reštartuje sa systém."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1132

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1133
#: ../js/ui/extensionDownloader.js:199
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1134
msgid "Install"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1135
msgstr "Inštalovať"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1136

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1137
#: ../js/ui/extensionDownloader.js:204
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1138
1139
#, c-format
msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1140
msgstr "Stiahnuť a nainštalovať „%s“ z extensions.gnome.org?"
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1141

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1142
#: ../js/ui/keyboard.js:291
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1143
1144
1145
msgid "tray"
msgstr "lišta"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1146
#: ../js/ui/keyboard.js:636 ../js/ui/status/keyboard.js:309
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1147
#: ../js/ui/status/power.js:205
Michal Štrba's avatar
Michal Štrba committed
1148
1149
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnica"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1150

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1151
#: ../js/ui/lookingGlass.js:692
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1152
1153
1154
msgid "No extensions installed"
msgstr "Žiadne nainštalované rozšírenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1155
#. Translators: argument is an extension UUID.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1156
#: ../js/ui/lookingGlass.js:746
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1157
1158
1159
1160
#, c-format
msgid "%s has not emitted any errors."
msgstr "%s nevyslal žiadnu chybu."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1161
#: ../js/ui/lookingGlass.js:752
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1162
1163
1164
msgid "Hide Errors"
msgstr "Skryť chyby"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1165
#: ../js/ui/lookingGlass.js:756 ../js/ui/lookingGlass.js:816
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1166
1167
1168
msgid "Show Errors"
msgstr "Zobraziť chyby"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1169
#: ../js/ui/lookingGlass.js:765
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1170
1171
1172
msgid "Enabled"
msgstr "Povolené"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1173
#: ../js/ui/lookingGlass.js:768
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1174
1175
1176
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"