Commit f28f0864 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 229a6245
# Vietnamese translation for gnome-shell-extensions.
# Copyright © 2014 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# Copyright © 2016 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell-extensions package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-29 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-30 08:41+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-29 23:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-05 15:11+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -18,32 +18,34 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
#: data/gnome-classic.desktop.in:3 data/gnome-classic.session.desktop.in:3
msgid "GNOME Classic"
msgstr "GNOME cổ điển"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:2
#: data/gnome-classic.desktop.in:4
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "Phiên làm việc này đăng nhập bạn vào GNOME Cổ điển"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:7
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Gắn hộp thoại dạng luôn nằm trên cửa sổ mẹ"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:8
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:33
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:41
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
"Khóa này sẽ đè lên khóa có trong org.gnome.mutter khi chạy Hệ vỏ GNOME."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:3
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:16
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Sắp xếp các nút trên thanh tiêu đề"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:17
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
......@@ -51,105 +53,105 @@ msgstr ""
"Khóa này sẽ đè lên khóa có trong org.gnome.desktop.wm.preferences khi đang "
"chạy Hệ vỏ GNOME."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:24
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr "Bật xếp lớp ở cạnh khi thả cửa sổ vào cạnh màn hình"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:6
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:32
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Vùng làm việc chỉ ở trên màn hình chính"
msgstr "Không gian làm việc chỉ ở trên màn hình chính"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:7
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:40
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr "Khoảng trễ chờ cho con chuột ngừng di chuyển"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:20
msgid "Thumbnail only"
msgstr "Chỉ ảnh nhỏ"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:21
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:21
msgid "Application icon only"
msgstr "Chỉ có ảnh nhỏ đại diện cho ứng dụng"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:22
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:22
msgid "Thumbnail and application icon"
msgstr "Ảnh thu nhỏ và biểu tượng của ứng dụng"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:38
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:38
msgid "Present windows as"
msgstr "Cửa sổ hiện tại như là"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:69
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:69
msgid "Show only windows in the current workspace"
msgstr "Chỉ hiển thị các cửa sổ trong vùng làm việc hiện tại"
msgstr "Chỉ hiển thị các cửa sổ trong không gian làm việc hiện tại"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:39
#: extensions/apps-menu/extension.js:38
msgid "Activities Overview"
msgstr "Tổng quan hoạt động"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:114
#: extensions/apps-menu/extension.js:109
msgid "Favorites"
msgstr "Ưa thích"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:283
#: extensions/apps-menu/extension.js:266
msgid "Applications"
msgstr "Ứng dụng"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:6
msgid "Application and workspace list"
msgstr "Danh sách ứng dụng và vùng làm việc"
msgstr "Danh sách ứng dụng và không gian làm việc"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:7
msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Một danh sách chuỗi, mỗi chuỗi là một mã số của ứng dụng (tên tập tin ."
"desktop), theo sau là dấu hai chấm và mã số vùng làm việc"
"desktop), theo sau là dấu hai chấm và mã số không gian làm việc"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
msgstr "Ứng dụng"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
msgid "Workspace"
msgstr "Vùng làm việc"
msgstr "Không gian làm việc"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
msgid "Add Rule"
msgstr "Thêm quy tắc"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
msgid "Create new matching rule"
msgstr "Tạo mới một quy tắc khớp mẫu"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
msgid "Add"
msgstr "Thêm"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:106
#: extensions/drive-menu/extension.js:106
#, javascript-format
msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
msgstr "Gặp lỗi khi đẩy đĩa “%s” ra:"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:124
#: extensions/drive-menu/extension.js:124
msgid "Removable devices"
msgstr "Đĩa di động"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:151
#: extensions/drive-menu/extension.js:149
msgid "Open File"
msgstr "Mở tập tin"
#: ../extensions/example/extension.js:17
#: extensions/example/extension.js:17
msgid "Hello, world!"
msgstr "Xin chào!"
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:5
msgid "Alternative greeting text."
msgstr "Lời chào thay thế."
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:6
msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
......@@ -157,11 +159,13 @@ msgstr ""
"Nếu không rỗng, nó sẽ chứa chữ mà chữ này sẽ được hiển thị khi bấm chuột "
"trên bảng điều khiển."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
#: extensions/example/prefs.js:30
msgid "Message"
msgstr "Thông báo"
#: ../extensions/example/prefs.js:43
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: extensions/example/prefs.js:43
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
"as such it has little functionality on its own.\n"
......@@ -171,11 +175,11 @@ msgstr ""
"tốt cho Hệ vỏ và do vậy nó chỉ có một ít chức năng.\n"
"Tuy thế nó có khả năng cá nhân hóa lời chào."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:5
msgid "Use more screen for windows"
msgstr "Dùng nhiều màn hình cho các cửa sổ"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:6
msgid ""
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
......@@ -185,11 +189,11 @@ msgstr ""
"sửa cho thích hợp với tỷ lệ dạng màn hình, và hợp nhất chúng hơn nữa để giảm "
"bớt ô hạn biên. Cài đặt này chỉ áp dụng với chiến lược sắp đặt tự nhiên."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:3
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:11
msgid "Place window captions on top"
msgstr "Đặt thanh tiêu đề cửa sổ ở trên đỉnh"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:4
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:12
msgid ""
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
......@@ -199,103 +203,95 @@ msgstr ""
"đè lên cách ứng xử mặc định của hệ vỏ là ở dưới đáy.Những thay đổi này cần "
"khởi động lại hệ vỏ để có tác dụng."
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
#: extensions/places-menu/extension.js:78
#: extensions/places-menu/extension.js:81
msgid "Places"
msgstr "Mở nhanh"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:57
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
#, javascript-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy \"%s\""
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:99
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:122
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:101
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
msgid "Computer"
msgstr "Máy tính"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:200
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
msgid "Home"
msgstr "Thư mục riêng"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:287
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
msgid "Browse Network"
msgstr "Duyệt mạng"
#: ../extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:7
msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Đổi kích thước cửa sổ để chụp màn hình"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:214
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:267
msgid "Memory"
msgstr "Bộ nhớ"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:5
msgid "Theme name"
msgstr "Tên chủ đề"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:6
msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Tên chủ đề, được tải từ ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Tên của chủ đề, được tải từ ~/.themes/name/gnome-shell"
#: ../extensions/window-list/extension.js:110
#: extensions/window-list/extension.js:110
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: ../extensions/window-list/extension.js:120
#: extensions/window-list/extension.js:120
msgid "Unminimize"
msgstr "Thôi thu nhỏ"
#: ../extensions/window-list/extension.js:121
#: extensions/window-list/extension.js:121
msgid "Minimize"
msgstr "Thu nhỏ"
#: ../extensions/window-list/extension.js:127
#: extensions/window-list/extension.js:127
msgid "Unmaximize"
msgstr "Thôi phóng lớn"
#: ../extensions/window-list/extension.js:128
#: extensions/window-list/extension.js:128
msgid "Maximize"
msgstr "Phóng to hết cỡ "
msgstr "Phóng to hết cỡ"
#: ../extensions/window-list/extension.js:390
#: extensions/window-list/extension.js:403
msgid "Minimize all"
msgstr "Thu nhỏ tất cả"
#: ../extensions/window-list/extension.js:398
#: extensions/window-list/extension.js:411
msgid "Unminimize all"
msgstr "Thôi thu nhỏ tất cả"
#: ../extensions/window-list/extension.js:406
#: extensions/window-list/extension.js:419
msgid "Maximize all"
msgstr "Phóng to tất cả"
#: ../extensions/window-list/extension.js:415
#: extensions/window-list/extension.js:428
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Thôi phóng to tất cả"
#: ../extensions/window-list/extension.js:424
#: extensions/window-list/extension.js:437
msgid "Close all"
msgstr "Đóng tất cả"
#: ../extensions/window-list/extension.js:706
#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
#: extensions/window-list/extension.js:661
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:30
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Bộ chỉ thị vùng làm việc"
msgstr "Bộ chỉ thị không gian làm việc"
#: ../extensions/window-list/extension.js:869
#: extensions/window-list/extension.js:820
msgid "Window List"
msgstr "Danh sách cửa sổ"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:1
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:12
msgid "When to group windows"
msgstr "Khi nào thì nhóm các cửa sổ lại"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:2
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:13
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
......@@ -303,11 +299,11 @@ msgstr ""
"Quyết định khi nào thì nhóm các cửa sổ của cùng một ứng dụng trên danh sách "
"cửa số. Các giá trị có thể là \"never\", \"auto\" và \"always\"."
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:3
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:20
msgid "Show the window list on all monitors"
msgstr "Hiển thị danh sách cửa sổ ở mọi màn hình"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:4
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:21
msgid ""
"Whether to show the window list on all connected monitors or only on the "
"primary one."
......@@ -315,38 +311,44 @@ msgstr ""
"Có hiển thị danh sách cửa sổ trên mọi màn hình đã kết nối hay chỉ trên màn "
"hình chính mà thôi."
#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
#: extensions/window-list/prefs.js:32
msgid "Window Grouping"
msgstr "Nhóm cửa sổ lại"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
#: extensions/window-list/prefs.js:50
msgid "Never group windows"
msgstr "Không bao giờ nhóm các cửa sổ lại với nhau"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
#: extensions/window-list/prefs.js:51
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "Nhóm các cửa sổ lại với nhau khi không đủ chỗ"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:52
#: extensions/window-list/prefs.js:52
msgid "Always group windows"
msgstr "Luôn nhóm các cửa sổ lại với nhau"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:75
#: extensions/window-list/prefs.js:75
msgid "Show on all monitors"
msgstr "Hiển thị trên mọi màn hình"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
msgid "Workspace Names"
msgstr "Tên vùng làm việc"
msgstr "Tên không gian làm việc"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#, javascript-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
msgstr "Không gian làm việc %d"
#~ msgid "CPU"
#~ msgstr "CPU"
#~ msgid "Memory"
#~ msgstr "Bộ nhớ"
#~ msgid "GNOME Shell Classic"
#~ msgstr "Hệ vỏ GNOME cổ điển"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment