Commit e3ddd8e7 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent aa679821
Pipeline #269881 passed with stages
in 57 seconds
# Swedish translation for gnome-shell-extensions.
# Copyright © 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2011-2021 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell-extensions package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2011, 2012.
# Mattias Eriksson <snaggen@gmail.com>, 2014.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2017, 2019, 2020.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell-extensions/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-25 05:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-31 16:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-17 20:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-27 21:12+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
#: data/gnome-classic.desktop.in:3 data/gnome-classic.session.desktop.in:3
#: data/gnome-classic.desktop.in:3
msgid "GNOME Classic"
msgstr "GNOME Klassisk"
......@@ -96,7 +96,7 @@ msgid ""
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
"restarting the shell to have any effect."
msgstr ""
"Om sant, placera fönster titlar över respektive miniatyrbild, överskuggar "
"Om sant, placera fönster titlar över respektive miniatyrbild, åsidosätter "
"skalets standardplacering under miniatyrbilden. För att ändra denna "
"inställning krävs att skalet startas om för att den ska få effekt."
......@@ -164,27 +164,27 @@ msgstr "Avmaximera"
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"
#: extensions/window-list/extension.js:428
#: extensions/window-list/extension.js:432
msgid "Minimize all"
msgstr "Minimera alla"
#: extensions/window-list/extension.js:434
#: extensions/window-list/extension.js:438
msgid "Unminimize all"
msgstr "Avminimera alla"
#: extensions/window-list/extension.js:440
#: extensions/window-list/extension.js:444
msgid "Maximize all"
msgstr "Maximera alla"
#: extensions/window-list/extension.js:448
#: extensions/window-list/extension.js:452
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Avmaximera alla"
#: extensions/window-list/extension.js:456
#: extensions/window-list/extension.js:460
msgid "Close all"
msgstr "Stäng alla"
#: extensions/window-list/extension.js:734
#: extensions/window-list/extension.js:738
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"
......@@ -259,91 +259,3 @@ msgstr "Arbetsyta %d"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:218
msgid "Add Workspace"
msgstr "Lägg till arbetsyta"
#~ msgid "Application"
#~ msgstr "Program"
#~ msgid "Workspace"
#~ msgstr "Arbetsyta"
#~ msgid "Create new matching rule"
#~ msgstr "Skapa ny matchande regel"
#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Lägg till"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Namn"
#~ msgid "Attach modal dialog to the parent window"
#~ msgstr "Koppla samman modal dialog till föräldrafönstret"
#~ msgid ""
#~ "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
#~ msgstr ""
#~ "Denna nyckel överskuggar nyckeln i org.gnome.mutter när GNOME-skalet körs."
#~ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
#~ msgstr "Arrangemang för knappar i namnlisten"
#~ msgid ""
#~ "This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when "
#~ "running GNOME Shell."
#~ msgstr ""
#~ "Denna nyckel överskuggar nyckeln i org.gnome.desktop.wm.preferences när "
#~ "GNOME-skalet körs."
#~ msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
#~ msgstr "Slå på kantdockning när fönster släpps på skärmkanter"
#~ msgid "Workspaces only on primary monitor"
#~ msgstr "Arbetsytor endast på primär skärm"
#~ msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
#~ msgstr "Fördröj fokusändringar i musläge tills pekare slutar röra sig"
#~ msgid "Thumbnail only"
#~ msgstr "Endast miniatyrbild"
#~ msgid "Application icon only"
#~ msgstr "Endast programikon"
#~ msgid "Thumbnail and application icon"
#~ msgstr "Miniatyrbild och programikon"
#~ msgid "Present windows as"
#~ msgstr "Presentera fönster som"
#~ msgid "Activities Overview"
#~ msgstr "Aktivitetsöversikt"
#~ msgid "Hello, world!"
#~ msgstr "Hej, världen!"
#~ msgid "Alternative greeting text."
#~ msgstr "Alternativ hälsningstext."
#~ msgid ""
#~ "If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on "
#~ "the panel."
#~ msgstr ""
#~ "Om inte tom, innehåller den text som kommer att visas när man klickar på "
#~ "panelen."
#~ msgid "Message"
#~ msgstr "Meddelande"
#~ msgid ""
#~ "Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell "
#~ "and as such it has little functionality on its own.\n"
#~ "Nevertheless it’s possible to customize the greeting message."
#~ msgstr ""
#~ "Exemplet ämnar visa hur man bygger ett väluppfostrat tillägg för skalet "
#~ "och som sådant har det lite funktionalitet i sig självt.\n"
#~ "Hur som helst är det i alla fall möjligt att anpassa välkomstmeddelandet."
#~ msgid "CPU"
#~ msgstr "CPU"
#~ msgid "Memory"
#~ msgstr "Minne"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment