Commit c394dbef authored by gunchleoc's avatar gunchleoc Committed by Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent 4231e479
Pipeline #59681 passed with stage
in 1 minute and 45 seconds
......@@ -5,9 +5,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell-"
"extensions/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-18 18:40+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell-extensions/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-13 00:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 12:52+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
......@@ -29,126 +29,81 @@ msgstr "GNOME clasaigeach"
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME clasaigeach thu"
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:7
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Ceangail còmhradh mòdach ris an uinneag-pàraint"
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:8
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:33
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:41
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
"Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an org.gnome.mutter nuair a thèid "
"Slige GNOME a ruith."
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:16
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Seòrsachadh nam putanan air a’ bhàr-tiotail"
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:17
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an org.gnome.desktop.wm."
"preferences nuair a thèid Slige GNOME a ruith."
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:24
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
"Cuir leacadh nan oirean an comas nuair a thèid uinneagan a leigeil às aig "
"oir na sgrìn"
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:32
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Rumannan-obrach air a’ phrìomh-sgrìn a-mhàin"
#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:40
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr ""
"Cuir dàil air atharraichean an fòcais ann am modh luchaige gus an sguir an "
"tomhaire air gluasad"
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:20
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:19
msgid "Thumbnail only"
msgstr "Dealbhagan a-mhàin"
msgstr "Dealbhag a-mhàin"
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:21
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:20
msgid "Application icon only"
msgstr "Ìomhaigheag na h-aplacaid a-mhàin"
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:22
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:21
msgid "Thumbnail and application icon"
msgstr "Dealbhag is ìomhaigheag na h-aplacaid"
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:38
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:34
msgid "Present windows as"
msgstr "Seall uinneagan mar"
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:69
#: extensions/alternate-tab/prefs.js:65
msgid "Show only windows in the current workspace"
msgstr "Na seall ach na h-uinneagan san rum-obrach làithreach"
msgstr "Na seall ach na h-uinneagan san rùm-obrach làithreach"
#: extensions/apps-menu/extension.js:41
#: extensions/apps-menu/extension.js:37
msgid "Activities Overview"
msgstr "Foir-shealladh nan gnìomhachdan"
#: extensions/apps-menu/extension.js:141
#: extensions/apps-menu/extension.js:130
msgid "Favorites"
msgstr "Annsachdan"
#: extensions/apps-menu/extension.js:436
#: extensions/apps-menu/extension.js:417
msgid "Applications"
msgstr "Aplacaidean"
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:6
msgid "Application and workspace list"
msgstr "Ìomhaigheag na h-aplacaid is liosta nan rumannan-obrach"
msgstr "Liosta nan aplacaidean is rumannan-obrach"
#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:7
msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Liosta dhe shreangan le id aplacaid (ainm faidhle desktop) aig gach tè air a "
"leantainn le còilean is àireamh an ruim-obrach"
msgstr "Liosta dhe shreangan le id aplacaid (ainm faidhle desktop) aig gach tè ’ga leantainn le còilean is àireamh an ruim-obrach"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:56
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:53
msgid "Application"
msgstr "Aplacaid"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:65
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:123
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:62
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:117
msgid "Workspace"
msgstr "Rum-obrach"
msgstr "Rùm-obrach"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:81
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:78
msgid "Add Rule"
msgstr "Cuir riaghailt ris"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:102
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:98
msgid "Create new matching rule"
msgstr "Cruthaich riaghailt maidsidh ùr"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:107
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:103
msgid "Add"
msgstr "Cuir ris"
#. TRANSLATORS: %s is the filesystem name
#: extensions/drive-menu/extension.js:107
#: extensions/drive-menu/extension.js:103
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:225
#, javascript-format
#| msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
msgid "Ejecting drive “%s” failed:"
msgstr "Cha deach leinn draibh “%s” a ghluasad a-mach:"
#: extensions/drive-menu/extension.js:125
#: extensions/drive-menu/extension.js:118
msgid "Removable devices"
msgstr "Draibhean so-ghiùlain"
msgstr "Uidheaman so-ghiùlain"
#: extensions/drive-menu/extension.js:150
#| msgid "Open File"
#: extensions/drive-menu/extension.js:143
msgid "Open Files"
msgstr "Fosgail faidhlichean"
......@@ -164,86 +119,68 @@ msgstr "Teacsa fàilteachaidh eile."
msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
msgstr ""
"Mur eil seo falamh, tha an teacsa ’na bhroinn a thèid a shealltainn le "
"briogadh air a’ phanail."
msgstr "Mur eil seo falamh, tha an teacsa ’na bhroinn a thèid a shealltainn le briogadh air a’ phanail."
#: extensions/example/prefs.js:30
#: extensions/example/prefs.js:27
msgid "Message"
msgstr "Teachdaireachd"
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: extensions/example/prefs.js:43
#| msgid ""
#| "Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell "
#| "and as such it has little functionality on its own.\n"
#| "Nevertheless it's possible to customize the greeting message."
#: extensions/example/prefs.js:40
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
"as such it has little functionality on its own.\n"
"Nevertheless it’s possible to customize the greeting message."
msgstr ""
"Tha am ball-eisimpleir airson sealltainn dhut mar a thogas tu leudachain le "
"deagh-ghiùlan airson na Slige agus mar sin cha dèan e fhèin mòran.\n"
"’S urrainn dhut an teachdaireachd fàilteachaidh a ghnàthachadh co-dhiù."
msgstr "Tha am ball-eisimpleir airson sealltainn dhut mar a thogas tu leudachain le deagh-ghiùlan airson na Slige agus mar sin cha dèan e fhèin mòran.\n’S urrainn dhut an teachdaireachd fàilteachaidh a ghnàthachadh co-dhiù."
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:5
msgid "Use more screen for windows"
msgstr "Cleachd cuid nas motha dhen sgrìn airson uinneagan"
msgstr "Cleachd barrachd dhen sgrìn airson uinneagan"
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:6
msgid ""
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
"This setting applies only with the natural placement strategy."
msgstr ""
"Feuch barrachd rum air an sgrìn a chleachdadh nuair a thèid dealbhagan nan "
"uinneagan a chur ann le gleusadh a-rèir co-mheas deilbh na sgrìn agus le "
"barrachd co-dhaingneachaidh ach am bi am bogsa-iadhaidh nas lugha. Cha bhi "
"an roghainn seo an sàs ach leis an ro-innleachd suidheachaidh nàdarra."
msgstr "Feuch barrachd rùm air an sgrìn a chleachdadh nuair a thèid dealbhagan nan uinneagan a chur ann le gleusadh a-rèir co-mheas deilbh na sgrìn agus le barrachd co-dhaingneachaidh ach am bi am bogsa-iadhaidh nas lugha. Cha bhi an roghainn seo an sàs ach leis an ro-innleachd suidheachaidh nàdarra."
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:11
msgid "Place window captions on top"
msgstr "Cuir caipseanan nan uinneagan air a’ bharr"
msgstr "Cuir caipseanan nan uinneagan air a’ bhàrr"
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:12
msgid ""
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
"restarting the shell to have any effect."
msgstr ""
"Mas e true a th’ ann, thèid caipseanan nan uinneagan a chur ri barr nan "
"dealbhagan, a’ tar-àithneadh bun-roghainn na slige a chuireas aig a’ bhonn "
"iad. Ma dh’atharraicheas tu an roghainn seo, feumaidh tu an t-slige a "
"thòiseachadh às ùr gus an dèid a cur an sàs."
msgstr "Mas e true a th’ ann, thèid caipseanan nan uinneagan a chur ri bàrr nan dealbhagan, a’ tar-àithneadh bun-roghainn na slige a chuireas aig a’ bhonn iad. Ma dh’atharraicheas tu an roghainn seo, feumaidh tu an t-slige ath-thòiseachadh gus an dèid a cur an sàs."
#: extensions/places-menu/extension.js:78
#: extensions/places-menu/extension.js:81
#: extensions/places-menu/extension.js:79
#: extensions/places-menu/extension.js:82
msgid "Places"
msgstr "Ionadan"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:65
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:67
#, javascript-format
msgid "Failed to mount volume for “%s”"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn an t-iom-dhraibh airson “%s” a mhunntachadh"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:78
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:80
#, javascript-format
#| msgid "Failed to launch \"%s\""
msgid "Failed to launch “%s”"
msgstr "Cha b’ urrainn dhuinn “%s” a chur gu dol"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:137
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:160
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:141
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:164
msgid "Computer"
msgstr "Coimpiutair"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:303
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:342
msgid "Home"
msgstr "Dachaigh"
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:347
#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:386
msgid "Browse Network"
msgstr "Brabhsaich an lìonra"
......@@ -252,7 +189,6 @@ msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Cuartaich meudan nan glacaidhean-sgrìn"
#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:11
#| msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgid "Cycle Screenshot Sizes Backward"
msgstr "Cuartaich meudan nan glacaidhean-sgrìn gu contrarra"
......@@ -264,115 +200,143 @@ msgstr "Ainm an ùrlair"
msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Ainm an ùrlair a thèid a luchdadh o ~/.themes/name/gnome-shell"
#: extensions/window-list/extension.js:110
#: extensions/window-list/extension.js:106
msgid "Close"
msgstr "Dùin"
#: extensions/window-list/extension.js:129
#: extensions/window-list/extension.js:125
msgid "Unminimize"
msgstr "Neo-fhìor-lùghdaich"
#: extensions/window-list/extension.js:130
#: extensions/window-list/extension.js:126
msgid "Minimize"
msgstr "Fìor-lùghdaich"
#: extensions/window-list/extension.js:136
#: extensions/window-list/extension.js:132
msgid "Unmaximize"
msgstr "Neo-làn-mheudaich"
#: extensions/window-list/extension.js:137
#: extensions/window-list/extension.js:133
msgid "Maximize"
msgstr "Làn-mheudaich"
#: extensions/window-list/extension.js:420
#: extensions/window-list/extension.js:408
msgid "Minimize all"
msgstr "Fìor-lùghdaich na h-uile"
#: extensions/window-list/extension.js:428
#: extensions/window-list/extension.js:414
msgid "Unminimize all"
msgstr "Neo-fhìor-lùghdaich na h-uile"
#: extensions/window-list/extension.js:436
#: extensions/window-list/extension.js:420
msgid "Maximize all"
msgstr "Làn-mheudaich na h-uile"
#: extensions/window-list/extension.js:445
#: extensions/window-list/extension.js:429
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Neo-làn-mheudaich na h-uile"
#: extensions/window-list/extension.js:454
#: extensions/window-list/extension.js:438
msgid "Close all"
msgstr "Dùin na h-uile"
#: extensions/window-list/extension.js:678
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:30
#: extensions/window-list/extension.js:646
#: extensions/workspace-indicator/extension.js:26
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "Taisbeanair ruim-obrach"
msgstr "Taisbeanair rùim-obrach"
#: extensions/window-list/extension.js:842
#: extensions/window-list/extension.js:816
msgid "Window List"
msgstr "Liosta nan uinneagan"
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:12
msgid "When to group windows"
msgstr "Cuin a thèid na h-uinneagan a bhuidhneachadh"
msgstr "Cuin a thèid uinneagan a bhuidhneachadh"
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:13
#| msgid ""
#| "Decides when to group windows from the same application on the window "
#| "list. Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are “never”, “auto” and “always”."
msgstr ""
"Mìnichidh seo cuin a thèid uinneagan aig an aon aplacaid a bhuidhneachadh "
"air liosta nan uinneagan. ’S e “never”, “auto” agus “always” a tha sna "
"roghainnean dligheach."
msgstr "Taghaidh seo cuin a thèid na h-uinneagan aig aplacaid a bhuidhneachadh air liosta nan uinneagan. ’S e “never”, “auto” agus “always” a tha sna roghainnean dligheach."
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:20
msgid "Show the window list on all monitors"
msgstr "Seall liosta nan uinneagan air a h-uile sgrìn"
msgstr "Seall liosta nan uinneagan air a h-uile monatair"
#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:21
msgid ""
"Whether to show the window list on all connected monitors or only on the "
"primary one."
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid liosta nan uinneagan a shealltainn air gach sgrìn "
"cheangailte no air a’ phrìomh-thè a-mhàin."
msgstr "Co-dhiù an dèid liosta nan uinneagan a shealltainn air gach monatair ceangailte no air a’ phrìomh-fhear a-mhàin."
#: extensions/window-list/prefs.js:32
#: extensions/window-list/prefs.js:28
msgid "Window Grouping"
msgstr "Buidhneachadh nan uinneagan"
#: extensions/window-list/prefs.js:50
#: extensions/window-list/prefs.js:46
msgid "Never group windows"
msgstr "Na buidhnich na h-uinneagan idir"
#: extensions/window-list/prefs.js:51
#: extensions/window-list/prefs.js:47
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "Buidhnich na h-uinneagan nuair a bhios an rum gann"
msgstr "Buidhnich na h-uinneagan nuair a bhios an rùm gann"
#: extensions/window-list/prefs.js:52
#: extensions/window-list/prefs.js:48
msgid "Always group windows"
msgstr "Buidhnich na h-uinneagan an-còmhnaidh"
#: extensions/window-list/prefs.js:75
#: extensions/window-list/prefs.js:71
msgid "Show on all monitors"
msgstr "Seall air a h-uile sgrìn"
msgstr "Seall air a h-uile monatair"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:134
msgid "Workspace Names"
msgstr "Ainmean nan rumannan-obrach"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:150
msgid "Name"
msgstr "Ainm"
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:190
#, javascript-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Rum-obrach %d"
msgstr "Rùm-obrach %d"
#~ msgid "Attach modal dialog to the parent window"
#~ msgstr "Ceangail còmhradh mòdach ris an uinneag-pàraint"
#~ msgid ""
#~ "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
#~ msgstr ""
#~ "Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an org.gnome.mutter nuair a "
#~ "thèid Slige GNOME a ruith."
#~ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
#~ msgstr "Seòrsachadh nam putanan air a’ bhàr-tiotail"
#~ msgid ""
#~ "This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when "
#~ "running GNOME Shell."
#~ msgstr ""
#~ "Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an org.gnome.desktop.wm."
#~ "preferences nuair a thèid Slige GNOME a ruith."
#~ msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
#~ msgstr ""
#~ "Cuir leacadh nan oirean an comas nuair a thèid uinneagan a leigeil às aig "
#~ "oir na sgrìn"
#~ msgid "Workspaces only on primary monitor"
#~ msgstr "Rumannan-obrach air a’ phrìomh-sgrìn a-mhàin"
#~ msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
#~ msgstr ""
#~ "Cuir dàil air atharraichean an fòcais ann am modh luchaige gus an sguir "
#~ "an tomhaire air gluasad"
#~ msgid "Notifications"
#~ msgstr "Brathan"
......@@ -427,6 +391,7 @@ msgstr "Rum-obrach %d"
#~ "Clicking \n"
#~ " native switches the Alternate Tab extension off. \n"
#~ msgstr ""
#~ "Seo a' chiad turas a chì thu leudachan Alt Taba chaochlaidich. \n"
#~ "Tagh an giùlan as fhearr leat:\n"
#~ "\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment