Commit 6ec1bd5c authored by Administrator's avatar Administrator
Browse files

Added Scottish Gaelic translation

parent 5d4c14e0
......@@ -20,6 +20,7 @@ fa
fi
fr
fur
gd
gl
gu
he
......
# Scottish Gaelic translation for gnome-shell-extensions.
# Copyright (C) 2015 gnome-shell-extensions's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell-extensions package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-09 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-17 16:24+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:44
msgid "Notifications"
msgstr "Brathan"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:52
msgid "Online Accounts"
msgstr "Cunntasan air loidhne"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:56
msgid "System Settings"
msgstr "Roghainnean an t-siostaim"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:63
msgid "Lock Screen"
msgstr "Glais an sgrìn"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:68
msgid "Switch User"
msgstr "Gearr leum gu cleachdaiche eile"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:73
msgid "Log Out..."
msgstr "Clàraich a-mach..."
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:81
msgid "Suspend"
msgstr "Cuir 'na dhàil"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:87
msgid "Hibernate"
msgstr "Dèan cadal-geamhraidh"
#: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:93
msgid "Power Off..."
msgstr "Cuir a' chumhachd dheth..."
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:44
msgid ""
"This is the first time you use the Alternate Tab extension. \n"
"Please choose your preferred behaviour:\n"
"\n"
"All & Thumbnails:\n"
" This mode presents all applications from all workspaces in one "
"selection \n"
" list. Instead of using the application icon of every window, it uses "
"small \n"
" thumbnails resembling the window itself. \n"
"\n"
"Workspace & Icons:\n"
" This mode let's you switch between the applications of your current \n"
" workspace and gives you additionally the option to switch to the last "
"used \n"
" application of your previous workspace. This is always the last symbol "
"in \n"
" the list and is segregated by a separator/vertical line if available. \n"
" Every window is represented by its application icon. \n"
"\n"
"Native:\n"
" This mode is the native GNOME 3 behaviour or in other words: Clicking \n"
" native switches the Alternate Tab extension off. \n"
msgstr ""
"Seo a' chiad turas a chì thu leudachan Alt Taba chaochlaidich. \n"
"Tagh an giùlan as fhearr leat:\n"
"\n"
"Na h-uile ⁊ dealbhagan:\n"
" Seallaidh am modh seo dhut a h-uile aplacaid on a h-uile rum-obrach san "
"aon\n"
" liosta taghaidh. An àite a bhith a' cleachdadh ìomhaigheag na "
"h-aplacaide aig\n"
" gach uinneag, cleachdaidh e dealbhagan beaga a bhios coltach ris an "
"uinneag \n"
" fhèin.\n"
"\n"
"Rum-obrach ⁊ dealbhagan:\n"
" Leis a' mhodh seo, 's urrainn ghut leum a ghearradh eadar aplacaidean an\n"
" ruim-obrach làithrich agad is gheibh thu roghainn a bharrachd gus leum a\n"
" ghearradh dhan aplacaid mu dheireadh a chleachd thu san rum-obrach "
"roimhe.\n"
" 'S e an samhla mu dheireadh air an liosta a bhios ann an-còmhnaidh agus "
"thèid\n"
" e a sgaradh le sgaradair/loidhne inghearach ma bhios seo ri làimh. \n"
" Thèid gach uinneag a riochdachadh le ìomhaigheag a h-aplacaide. \n"
"\n"
"Tùsail:\n"
" 'S e an giùlan tùsail aig GNOME 3 a tha sa mhodh seo agus is ciall dha: "
"Ma nì \n"
" thu briogadh air \"tùsail\", cuiridh seo leudachan Alt Taba dheth. \n"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:269
msgid "Alt Tab Behaviour"
msgstr "Giùlan aig Alt Tab"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:285
msgid "All & Thumbnails"
msgstr "Na h-uile ⁊ dealbhagan"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:292
msgid "Workspace & Icons"
msgstr "Rum-obrach ⁊ dealbhagan"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:299
msgid "Native"
msgstr "Tùsail"
#: ../extensions/alternate-tab/extension.js:306
msgid "Cancel"
msgstr "Sguir dheth"
#: ../extensions/dock/extension.js:486
msgid "Drag here to add favorites"
msgstr "Slaod an-seo gus annsachdan a chur ris"
#: ../extensions/dock/extension.js:820
msgid "New Window"
msgstr "Uinneag ùr"
#: ../extensions/dock/extension.js:822
msgid "Quit Application"
msgstr "Fàg an aplacaid"
#: ../extensions/dock/extension.js:827
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Thoir air falbh o na h-annsachdan"
#: ../extensions/dock/extension.js:828
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Cuir ris na h-annsachdan"
#: ../extensions/example/extension.js:11
msgid "Hello, world!"
msgstr "Shin thu, a shaoghail!"
#: ../extensions/gajim/extension.js:227
#, c-format
msgid "%s is away."
msgstr "Tha %s air falbh."
#: ../extensions/gajim/extension.js:230
#, c-format
msgid "%s is offline."
msgstr "Tha %s far loidhne."
#: ../extensions/gajim/extension.js:233
#, c-format
msgid "%s is online."
msgstr "Tha %s air loidhne."
#: ../extensions/gajim/extension.js:236
#, c-format
msgid "%s is busy."
msgstr "Tha %s trang."
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:26
msgid "Normal"
msgstr "Àbhaisteach"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:27
msgid "Left"
msgstr "Clì"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:28
msgid "Right"
msgstr "Deas"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:29
msgid "Upside-down"
msgstr "Bun os cionn"
#: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:78
msgid "Configure display settings..."
msgstr "Rèitich roghainnean an uidheim-thaisbeanaidh..."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment