Commit 59c351de authored by Administrator's avatar Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent 76e73b91
# Scottish Gaelic translation for gnome-shell-extensions.
# Copyright (C) 2015 gnome-shell-extensions's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-shell-extensions package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2015.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2015, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-17 16:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-17 17:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-04-29 09:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-29 11:09+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -30,11 +30,45 @@ msgstr "GNOME clasaigeach"
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME clasaigeach thu"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "Ceangail còmhradh mòdach ris an uinneag-pàraint"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgstr ""
"Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an org.gnome.mutter nuair a thèid "
"Slige GNOME a ruith."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:3
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Seòrsachadh nam putanan air a' bhàr-tiotail"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"Tar-àithnidh an iuchair seo an iuchair ann an "
"org.gnome.desktop.wm.preferences nuair a thèid Slige GNOME a ruith."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
"Cuir leacadh nan oirean an comas nuair a thèid uinneagan a leigeil às aig "
"oir na sgrìn"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:6
#| msgid "Workspace Indicator"
msgid "Workspaces only on primary monitor"
msgstr "Rumannan-obrach air a' phrìomh-sgrìn a-mhàin"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:7
msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
msgstr ""
"Cuir dàil air atharraichean an fòcais ann am modh luchaige gus an sguir an "
"tomhaire air gluasad"
#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
msgid "Thumbnail only"
msgstr "Dealbhagan a-mhàin"
......@@ -68,10 +102,17 @@ msgid "Applications"
msgstr "Aplacaidean"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:1
#| msgid "Application icon only"
msgid "Application and workspace list"
msgstr "Ìomhaigheag na h-aplacaid is liosta nan rumannan-obrach"
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Liosta dhe shreangan le id aplacaid (ainm faidhle desktop) aig gach tè air a "
"leantainn le còilean is àireamh an ruim-obrach"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
msgstr "Aplacaid"
......@@ -110,6 +151,18 @@ msgstr "Fosgail am faidhle"
msgid "Hello, world!"
msgstr "Shin thu, a shaoghail!"
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
msgid "Alternative greeting text."
msgstr "Teacsa fàilteachaidh eile."
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
msgstr ""
"Mur eil seo falamh, tha an teacsa 'na bhroinn a thèid a shealltainn le "
"briogadh air a' phanail."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
msgid "Message"
msgstr "Teachdaireachd"
......@@ -126,6 +179,36 @@ msgstr ""
"deagh-ghiùlan airson na Slige agus mar sin cha dèan e fhèin mòran.\n"
"'S urrainn dhut an teachdaireachd fàilteachaidh a ghnàthachadh co-dhiù."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use more screen for windows"
msgstr "Cleachd cuid nas motha dhen sgrìn airson uinneagan"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
"This setting applies only with the natural placement strategy."
msgstr ""
"Feuch barrachd rum air an sgrìn a chleachdadh nuair a thèid dealbhagan nan "
"uinneagan a chur ann le gleusadh a-rèir co-mheas deilbh na sgrìn agus le "
"barrachd co-dhaingneachaidh ach am bi am bogsa-iadhaidh nas lugha. Cha bhi "
"an roghainn seo an sàs ach leis an ro-innleachd suidheachaidh nàdarra."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:3
msgid "Place window captions on top"
msgstr "Cuir caipseanan nan uinneagan air a' bharr"
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
"restarting the shell to have any effect."
msgstr ""
"Mas e true a th' ann, thèid caipseanan nan uinneagan a chur ri barr nan "
"dealbhagan, a' tar-àithneadh bun-roghainn na slige a chuireas aig a' bhonn "
"iad. Ma dh'atharraicheas tu an roghainn seo, feumaidh tu an t-slige a "
"thòiseachadh às ùr gus an dèid a cur an sàs."
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
msgid "Places"
......@@ -149,6 +232,18 @@ msgstr "Dachaigh"
msgid "Browse Network"
msgstr "Brabhsaich an lìonra"
#: ../extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml.in.h:1
msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Cuartaich meudan nan glacaidhean-sgrìn"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
msgid "Theme name"
msgstr "Ainm an ùrlair"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:2
msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
msgstr "Ainm an ùrlair a thèid a luchdadh o ~/.themes/name/gnome-shell"
#: ../extensions/window-list/extension.js:110
msgid "Close"
msgstr "Dùin"
......@@ -199,15 +294,30 @@ msgid "Window List"
msgstr "Liosta nan uinneagan"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:1
#| msgid "Never group windows"
msgid "When to group windows"
msgstr "Cuin a thèid na h-uinneagan a bhuidhneachadh"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
msgstr ""
"Mìnichidh seo cuin a thèid uinneagan aig an aon aplacaid a bhuidhneachadh "
"air liosta nan uinneagan. 'S e \"never\", \"auto\" agus \"always\" a tha sna "
"roghainnean dligheach."
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:3
#| msgid "Show on all monitors"
msgid "Show the window list on all monitors"
msgstr "Seall liosta nan uinneagan air a h-uile sgrìn"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Whether to show the window list on all connected monitors or only on the "
"primary one."
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid liosta nan uinneagan a shealltainn air gach sgrìn "
"cheangailte no air a' phrìomh-thè a-mhàin."
#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
msgid "Window Grouping"
msgstr "Buidhneachadh nan uinneagan"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment