Commit 35c17637 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator
Browse files

Update Finnish translation

parent 7a87bdcb
Pipeline #266549 passed with stages
in 48 seconds
......@@ -12,20 +12,20 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-shell-extensions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell-extensions/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-28 00:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-16 18:17+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-17 20:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-15 21:32+0200\n"
"Last-Translator: JR-Fi <starman@starman.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 15:06:12+0000\n"
#: data/gnome-classic.desktop.in:3 data/gnome-classic.session.desktop.in:3
#: data/gnome-classic.desktop.in:3
msgid "GNOME Classic"
msgstr "Perinteinen Gnome"
......@@ -50,6 +50,8 @@ msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
msgstr ""
"Lista merkkijonoja, jossa jokainen on ohjelman tunnus (työpöydän "
"tiedostonimi), jota seuraa kaksoispiste ja työtilan numero"
#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:35
msgid "Workspace Rules"
......@@ -84,6 +86,9 @@ msgid ""
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
"This setting applies only with the natural placement strategy."
msgstr ""
"Yritä käyttää enemmän näyttötilaa laittamalla ikkunoiden pikkukuvat "
"huomioiden näyttösuhteen ja lähentämällä niitä vähentämällä rajaavaa "
"laatikkoa. Tämä asetus toimii vain luonnollisen asettelutavan kanssa."
#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:11
msgid "Place window captions on top"
......@@ -127,15 +132,14 @@ msgstr "Koti"
msgid "Browse Network"
msgstr "Selaa verkkoa"
# Konteksti muutui hieman, kun tälle ilmaantui pari, jossa suunta on taaksepäin
#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:7
msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgstr "Vaihtele kuvakaappausten kokojen välillä"
msgstr "Vaihda kuvakaappausten kokojen välillä"
#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:11
#, fuzzy
#| msgid "Cycle Screenshot Sizes"
msgid "Cycle Screenshot Sizes Backward"
msgstr "Vaihtele kuvakaappausten kokojen välillä"
msgstr "Vaihda kuvakaappausten kokojen välillä taaksepäin"
#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:5
msgid "Theme name"
......@@ -165,27 +169,27 @@ msgstr "Palauta suurennus"
msgid "Maximize"
msgstr "Suurenna"
#: extensions/window-list/extension.js:428
#: extensions/window-list/extension.js:432
msgid "Minimize all"
msgstr "Pienennä kaikki"
#: extensions/window-list/extension.js:434
#: extensions/window-list/extension.js:438
msgid "Unminimize all"
msgstr "Palauta kaikkien koko"
#: extensions/window-list/extension.js:440
#: extensions/window-list/extension.js:444
msgid "Maximize all"
msgstr "Suurenna kaikki"
#: extensions/window-list/extension.js:448
#: extensions/window-list/extension.js:452
msgid "Unmaximize all"
msgstr "Palauta kaikkien koko"
#: extensions/window-list/extension.js:456
#: extensions/window-list/extension.js:460
msgid "Close all"
msgstr "Sulje kaikki"
#: extensions/window-list/extension.js:734
#: extensions/window-list/extension.js:738
msgid "Window List"
msgstr "Ikkunaluettelo"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment