Commit 0ff77736 authored by વિશાલ ભલાણી's avatar વિશાલ ભલાણી Committed by Administrator

Updated Gujarati translation

parent 2b368634
......@@ -5,21 +5,21 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=gnome-shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-02 07:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-02 15:45+0530\n"
"Last-Translator: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-11 22:04+0200\n"
"Last-Translator: વિશાલ ભલાણી <vishalbhalani89@gmail.com>\n"
"Language-Team: American English <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: gu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1 ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME Classic"
msgstr "GNOME ક્લાસિક"
......@@ -27,14 +27,6 @@ msgstr "GNOME ક્લાસિક"
msgid "This session logs you into GNOME Classic"
msgstr "આ સત્ર તમને GNOME ક્લાસિકમાં પ્રવેશ આપે છે"
#: ../data/gnome-shell-classic.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME Shell Classic"
msgstr "GNOME શેલ ક્લાસિક"
#: ../data/gnome-shell-classic.desktop.in.in.h:2
msgid "Window management and application launching"
msgstr "વિન્ડો સંચાલન અને કાર્યક્રમ શરૂઆત"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
msgid "Attach modal dialog to the parent window"
msgstr "મુખ્ય વિન્ડોમાં મોડલ સંવાદને જોડો"
......@@ -48,13 +40,8 @@ msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "શીર્ષકપટ્ટી પર બટનોની ગોઠવણ"
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
msgid ""
"This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
"GNOME Shell."
msgstr ""
"આ કી org.gnome.desktop.wm.preferences માં કી ઉપર લખાઇ જશે જ્યારે GNOME શેલ ચાલી રહ્યુ હોય."
msgid "This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running GNOME Shell."
msgstr "આ કી org.gnome.desktop.wm.preferences માં કી ઉપર લખાઇ જશે જ્યારે GNOME શેલ ચાલી રહ્યુ હોય."
#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
......@@ -88,15 +75,15 @@ msgstr "આ તરીકે વિન્ડોને હાજર કરો"
msgid "Show only windows in the current workspace"
msgstr "વર્તમાન કામ કરવાની જગ્યામાં ફક્ત વિન્ડોને બતાવો"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:39
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:38
msgid "Activities Overview"
msgstr "પ્રવૃત્તિ દૃશ્ય"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:113
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:109
msgid "Favorites"
msgstr "પસંદીદા"
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:282
#: ../extensions/apps-menu/extension.js:266
msgid "Applications"
msgstr "કાર્યક્રમો"
......@@ -106,23 +93,21 @@ msgstr "કાર્યક્રમ અને કામ કરવાની જ
#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
"followed by a colon and the workspace number"
"A list of strings, each containing an application id (desktop file name), followed by a colon "
"and the workspace number"
msgstr ""
"શબ્દમાળાઓની યાદી, દરેક રંગ અને કામ કરવાની જગ્યા નંબર દ્દારા અનુસરેલ કાર્યક્રમ id "
"(ડેસ્કટોપ ફાઇલ નામ) ને સામવી રહ્યુ છે"
"શબ્દમાળાઓની યાદી, દરેક રંગ અને કામ કરવાની જગ્યા નંબર દ્દારા અનુસરેલ કાર્યક્રમ id (ડેસ્કટોપ ફાઇલ નામ) ને "
"સામવી રહ્યુ છે"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
msgid "Application"
msgstr "કાર્યક્રમ"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69 ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
msgid "Workspace"
msgstr "કાર્ય કરવાની જગ્યા"
#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
#| msgid "Add rule"
msgid "Add Rule"
msgstr "નિયમ ઉમેરો"
......@@ -139,11 +124,11 @@ msgstr "ઉમેરો"
msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
msgstr "ડ્રાઇવ '%s' બહાર નીકાળતી વખતે નિષ્ફળતા:"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:123
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:124
msgid "Removable devices"
msgstr "દૂર કરી શકાય તેવા ઉપકરણો"
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:150
#: ../extensions/drive-menu/extension.js:149
msgid "Open File"
msgstr "ફાઇલને ખોલો"
......@@ -156,24 +141,23 @@ msgid "Alternative greeting text."
msgstr "વૈકલ્પિક શુભેચ્છા લખાણ."
#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
"panel."
msgid "If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the panel."
msgstr "જો ખાલી ન હોય તો, તે લખાણને સમાવે છે કે જે બતાવશે જ્યારે પેનલ પર ક્લિક કરી રહ્યા હોય."
#: ../extensions/example/prefs.js:30
#| msgid "Message:"
msgid "Message"
msgstr "સંદેશો"
#. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
#. translated
#: ../extensions/example/prefs.js:43
msgid ""
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
"as such it has little functionality on its own.\n"
"Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and as such it has "
"little functionality on its own.\n"
"Nevertheless it's possible to customize the greeting message."
msgstr ""
"શેલ માટે સારી વર્તણૂકવાળા શેલ એક્સટેન્શનને કેવી રીતે બનાવવા તે આ ઉદાહરણ બતાવે છે તેની સાથે "
"તેની પાસે તેની પોતાની પર થોડી કાર્યક્ષમતા છે.\n"
"શેલ માટે સારી વર્તણૂકવાળા શેલ એક્સટેન્શનને કેવી રીતે બનાવવા તે આ ઉદાહરણ બતાવે છે તેની સાથે તેની પાસે તેની પોતાની "
"પર થોડી કાર્યક્ષમતા છે.\n"
"તેમ છતાં શુભેચ્છા સંદેશ કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે શક્ય છે."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
......@@ -182,13 +166,12 @@ msgstr "વિન્ડો માટે વધારે સ્ક્રીનન
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
"aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
"This setting applies only with the natural placement strategy."
"Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen aspect ratio, and "
"consolidating them further to reduce the bounding box. This setting applies only with the "
"natural placement strategy."
msgstr ""
"સ્ક્રીન આશરે દરને અપનાવીને વિન્ડો થમ્ભનેઇલને સ્થિત કરવા માટે વધારે સ્ક્રીનને વાપરવાનો પ્રયત્ન "
"કરો, અને બાઉન્ડીંગ બોક્સને ઘટાડવા માટે તેઓને આગળ આશ્ર્વાસન આપો. આ સુયોજન ફક્ત કુદરતી સ્થાન "
"યોજના સાથે લાગુ થાય છે."
"સ્ક્રીન આશરે દરને અપનાવીને વિન્ડો થમ્ભનેઇલને સ્થિત કરવા માટે વધારે સ્ક્રીનને વાપરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને બાઉન્ડીંગ "
"બોક્સને ઘટાડવા માટે તેઓને આગળ આશ્ર્વાસન આપો. આ સુયોજન ફક્ત કુદરતી સ્થાન યોજના સાથે લાગુ થાય છે."
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:3
msgid "Place window captions on top"
......@@ -196,44 +179,34 @@ msgstr "ટોચે વિન્ડો કૅપ્શન વિન્ડોન
#: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
"shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
"restarting the shell to have any effect."
"If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding shell default of "
"placing it at the bottom. Changing this setting requires restarting the shell to have any "
"effect."
msgstr ""
"જો true હોય તો, થમ્ભનેઇલ પર કૅપ્શન વિન્ડોને સ્થિત કરો, નીચે તેને સ્થિત કરીને શેલ મૂળભૂત પર "
"લખી રહ્યા છે. આ સુયોજનને બદલવાથી કોઇપણ અસર લાવવા માટે શેલને પુન:શરૂ કરવાની જરૂર છે."
"જો true હોય તો, થમ્ભનેઇલ પર કૅપ્શન વિન્ડોને સ્થિત કરો, નીચે તેને સ્થિત કરીને શેલ મૂળભૂત પર લખી રહ્યા છે. આ "
"સુયોજનને બદલવાથી કોઇપણ અસર લાવવા માટે શેલને પુન:શરૂ કરવાની જરૂર છે."
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
#: ../extensions/places-menu/extension.js:78 ../extensions/places-menu/extension.js:81
msgid "Places"
msgstr "સ્થાનો"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:57
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
#, javascript-format
msgid "Failed to launch \"%s\""
msgstr "\"%s\" ને શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતા"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:99
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:122
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:101 ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
msgid "Computer"
msgstr "કમ્પ્યૂટર"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:200
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
msgid "Home"
msgstr "ઘર"
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:287
#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
msgid "Browse Network"
msgstr "નેટવર્ક બ્રાઉઝ કરો"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:214
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: ../extensions/systemMonitor/extension.js:267
msgid "Memory"
msgstr "મેમરી"
#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
msgid "Theme name"
msgstr "થીમનું નામ"
......@@ -262,33 +235,31 @@ msgstr "મહત્તમમાંથી પાછુ લાવો"
msgid "Maximize"
msgstr "મહત્તમ કરો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:300
#: ../extensions/window-list/extension.js:403
msgid "Minimize all"
msgstr "બધુ મહત્તમ કરો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:308
#: ../extensions/window-list/extension.js:411
msgid "Unminimize all"
msgstr "બધાને ન્યૂનત્તમમાંથી પાછુ લાવો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:316
#: ../extensions/window-list/extension.js:419
msgid "Maximize all"
msgstr "બધુ મહત્તમ કરો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:325
#: ../extensions/window-list/extension.js:428
msgid "Unmaximize all"
msgstr "બધાને મહત્તમમાંથી પાછુ લાવો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:334
#: ../extensions/window-list/extension.js:437
msgid "Close all"
msgstr "બધુ બંધ કરો"
#: ../extensions/window-list/extension.js:644
#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
#: ../extensions/window-list/extension.js:661 ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
msgid "Workspace Indicator"
msgstr "કામ કરવાની જગ્યાનું સૂચક"
#: ../extensions/window-list/extension.js:798
#| msgid "Window Grouping"
#: ../extensions/window-list/extension.js:820
msgid "Window List"
msgstr "વિન્ડો યાદી"
......@@ -298,30 +269,33 @@ msgstr "વિન્ડોના જૂથ ક્યારે પાડવા"
#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
"Decides when to group windows from the same application on the window list. Possible values "
"are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
msgstr ""
"વિન્ડોની મેનુ પર એક જ કાર્યક્રમમાંથી વિન્ડોના જૂથો કયારે પાડવા તે નક્કી કરે છે. \"ક્યારેય "
"નહિ\", \"આપોઆપ\" અને \"હંમેશા\" તેની શક્ય કિંમતો છે."
"વિન્ડોની મેનુ પર એક જ કાર્યક્રમમાંથી વિન્ડોના જૂથો કયારે પાડવા તે નક્કી કરે છે. \"ક્યારેય નહિ\", \"આપોઆપ\" "
"અને \"હંમેશા\" તેની શક્ય કિંમતો છે."
#: ../extensions/window-list/prefs.js:30
#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
msgid "Window Grouping"
msgstr "વિન્ડો જૂથ થઈ રહ્યુ છે"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:49
#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
msgid "Never group windows"
msgstr "જૂથ વિન્ડો કદી નહિં"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
msgid "Group windows when space is limited"
msgstr "જૂથ વિન્ડો જ્યારે જગ્યા મર્યાદિત હોય"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
#: ../extensions/window-list/prefs.js:52
msgid "Always group windows"
msgstr "હંમેશા જૂથ વિન્ડો"
#: ../extensions/window-list/prefs.js:75
msgid "Show on all monitors"
msgstr "બધા મોનિટર પર બતાવો"
#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
#| msgid "Workspace names:"
msgid "Workspace Names"
msgstr "કામ કરવાની જગ્યાના નામો"
......@@ -334,6 +308,18 @@ msgstr "નામ"
msgid "Workspace %d"
msgstr "કામ કરવાની જગ્યા %d"
#~ msgid "GNOME Shell Classic"
#~ msgstr "GNOME શેલ ક્લાસિક"
#~ msgid "Window management and application launching"
#~ msgstr "વિન્ડો સંચાલન અને કાર્યક્રમ શરૂઆત"
#~ msgid "CPU"
#~ msgstr "CPU"
#~ msgid "Memory"
#~ msgstr "મેમરી"
#~ msgid "Suspend"
#~ msgstr "અટકાવો"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment