Commit fe85b4c6 authored by Maxim Dziumanenko's avatar Maxim Dziumanenko Committed by Maxim V. Dziumanenko

Updated Ukrainian translation.

2004-02-05  Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>

	* Updated Ukrainian translation.
parent 2ea74bc1
2004-02-05 Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>
* uk.po: Updated Ukrainian translation
==================== 2.5.4 ====================
2004-02-01 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
......
# Ukrainian translation of gnome-core module
# Copyright (C) 1999-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Yuri Syrota <rasta@renome.rovno.ua>, 1999-2002.
# Maxim Dzumanenko <mvd@mylinux.com.ua>, 2002
# Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>, 2002-2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 2.0.8\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-04 09:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-23 03:31--500\n"
"Last-Translator: Yuriy Syrota <yuri@renome.rovno.ua>\n"
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-14 13:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-04 19:34+0200\n"
"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,32 +28,34 @@ msgid ""
msgstr ""
"З причин безпеки, на платформах, що мають _IceTcpTransNoListen() (системи "
"XFree86), gnome-session не прослуховує TCP-з'єднання. Цей параметр дозволяє "
"з'єднання з (авторизованих) віддалених хостів. gnome-session потрібно "
"з'єднання з (авторизованих) віддалених вузлів. gnome-session потрібно "
"перезапустити, щоб ця зміна мала ефект."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Якщо увімкнено, то вимагатиметься підтвердження завершення сеансу."
msgstr ""
"Якщо увімкнено, то gnome-session буде попереджувати користувача перед "
"завершенням сеансу."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:4
msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
msgstr ""
"Якщо увімкнено, то сеанс зберігатиметься автоматично, інакше, діалог "
"завершення роботи матиме відповідний параметр для збереження сеансу."
"Якщо увімкнено, то сеанс зберігатиметься автоматично. У іншому випадку, у "
"діалозі завершення сеансу буде відображатись відповідне поле для ввімкнення/"
"вимкнення збереження сеансу."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Запит на завершеня роботи"
msgstr "Попередження про завершення сеансу"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
msgid ""
"Preferred Image to use for the splash screen when logging in to the GNOME "
"Desktop"
msgstr ""
"Зображення, що використовуватиметься під час входу у стільницю середовища "
"GNOME"
"Зображення, що використовується як заставка під час запуску середовища GNOME"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Save sessions"
......@@ -80,7 +83,7 @@ msgstr "Порядок запуску додатків у сеансі."
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:106
msgid "What happens to the application when it exits."
msgstr "Що станеться з програмою, коли вона завершує роботу."
msgstr "Що станеться з програмою, коли вона завершить роботу."
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:109
msgid "_Style:"
......@@ -109,19 +112,19 @@ msgstr "Неактивне"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
msgstr "Очікування запуску чи вже завершено."
msgstr "Очікує запуску чи вже завершено."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
msgstr "Запуск"
msgstr "Запускається"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
msgstr "Запущено, але ще не повідомлено стан."
msgstr "Запущене, але ще не повідомило стан."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
msgstr "Виконання"
msgstr "Виконується"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:38
msgid "A normal member of the session."
......@@ -129,7 +132,7 @@ msgstr "Звичайний учасник сеансу."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:40
msgid "Saving"
msgstr "Збереження"
msgstr "Зберігається"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:41
msgid "Saving session details."
......@@ -149,7 +152,7 @@ msgstr "Звичайна"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
msgstr "Зберігається при завершені роботи, але \"смертна\"."
msgstr "Не залежить від виходу з сеансу, але \"смертна\"."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:53
msgid "Restart"
......@@ -157,15 +160,15 @@ msgstr "Перезапускати"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:54
msgid "Never allowed to die."
msgstr "\"Безсмертна\" програма"
msgstr "\"Безсмертна\" програма."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:56
msgid "Trash"
msgstr "Використана"
msgstr "Видаляється"
#: gnome-session/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Викидається при завершені роботи і \"смертна\"."
msgstr "Викидається при завершені роботи та \"смертна\"."
#: gnome-session/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
......@@ -190,7 +193,7 @@ msgid ""
"Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
"correctly."
msgstr ""
"Сталася помилка при виконанні служби параметрів GNOME.\n"
"Помилка при виконанні служби параметрів GNOME.\n"
"\n"
"Деякі речі, наприклад теми, звуки, тло можуть робити неправильно."
......@@ -218,7 +221,7 @@ msgstr ""
#: gnome-session/gsm-gsd.c:115
msgid "There was an unknown activation error."
msgstr "Сталася невідома помилка активації."
msgstr "Невідома помилка активації."
#: gnome-session/gsm-gsd.c:157
msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
......@@ -237,14 +240,12 @@ msgid "Action"
msgstr "Дія"
#: gnome-session/logout.c:432
#, fuzzy
msgid "_Log out"
msgstr "_Завершити роботу"
msgstr "_Завершити сеанс"
#: gnome-session/logout.c:436
#, fuzzy
msgid "Sh_ut down"
msgstr "Вим_кнути"
msgstr "_Вимкнути комп'ютер"
#: gnome-session/logout.c:440
msgid "_Restart the computer"
......@@ -305,7 +306,7 @@ msgstr "Немає відповіді на команду %s."
#: gnome-session/manager.c:895
msgid "The program may be slow, stopped or broken."
msgstr "Можливо що програму зупинено, зламано чи вона просто повільна"
msgstr "Можливо що програму зупинено, зламано чи вона просто повільна."
#: gnome-session/manager.c:896
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
......@@ -320,9 +321,8 @@ msgid "A session shutdown is in progress."
msgstr "Відбувається завершення сеансу."
#: gnome-session/save-session.c:46
#, fuzzy
msgid "Set the current session"
msgstr "Застосувати зміни до поточного сеансу"
msgstr "Встановити поточний сеанс"
#: gnome-session/save-session.c:47
msgid "Kill session"
......@@ -336,6 +336,14 @@ msgstr "Використовувати діалогові вікна"
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Не вдалося з'єднатися із менеджером сеансів"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:1
msgid "Save Current Session"
msgstr "Зберегти поточний сеанс"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:2
msgid "Save current state of desktop"
msgstr "Зберегти поточний стан стільниці"
#: gnome-session/session-names.c:143
msgid "The session name cannot be empty"
msgstr "Назва сеансу не може бути порожньою"
......@@ -375,7 +383,7 @@ msgstr "Показувати заставку під час _реєстраці
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:264
msgid "_Prompt on logout"
msgstr "Переп_итування перед завершенням сеансу"
msgstr "Переп_итувати перед завершенням сеансу"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:275
msgid "Automatically save chan_ges to session"
......@@ -399,7 +407,7 @@ msgstr "Поточний сеанс"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:373
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Додаткові _початкові запуску:"
msgstr "Додаткові _початкові програми для запуску:"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:394
msgid "Command"
......@@ -480,9 +488,3 @@ msgstr "Додати програму"
#: gnome-session/startup-programs.c:399
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Змінити програму"
#~ msgid "Save Current Session"
#~ msgstr "Зберегти поточний сеанс"
#~ msgid "Save current state of desktop"
#~ msgstr "Зберегти поточний стан стільниці"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment