Commit ec028787 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Updated Finnish translation

parent fd7e9fda
......@@ -8,15 +8,15 @@
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008-2010.
# Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>, 2010.
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2011.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2015.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-18 10:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-18 16:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 10:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 19:50+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -43,9 +43,8 @@ msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Tämä istunto kirjautuu Gnomeen"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#| msgid "GNOME on Wayland"
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "Gnome Xorgilla"
msgstr "Gnome Xorgia käyttäen"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
......@@ -143,7 +142,7 @@ msgstr ""
msgid "_Log Out"
msgstr "Kirjaudu ul_os"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Käytä vianetsintäkoodia"
......@@ -155,7 +154,7 @@ msgstr "Salli uloskirjautuminen"
msgid "Show extension warning"
msgstr "Näytä laajennusvaroitus"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1228 ../gnome-session/gsm-manager.c:1874
msgid "Not responding"
msgstr "Ei vastaa"
......@@ -188,40 +187,40 @@ msgstr ""
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "ICE-kuuntelupistoketta ei voi luoda: %s"
#: ../gnome-session/main.c:278
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Korvaa automaattikäynnistyksen oletuskansiot"
#: ../gnome-session/main.c:278
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "AUTOKÄYN_HAK"
#: ../gnome-session/main.c:279
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "Session to use"
msgstr "Käytettävä istunto"
#: ../gnome-session/main.c:279
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "ISTUNTONIMI"
#: ../gnome-session/main.c:281
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Älä lataa käyttäjän määrittelemiä sovelluksia"
#: ../gnome-session/main.c:282
#: ../gnome-session/main.c:283
msgid "Version of this application"
msgstr "Tämän ohjelman versio"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:284
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Näytä musta virheikkuna testausta varten"
#: ../gnome-session/main.c:285
#: ../gnome-session/main.c:286
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Poista laitteistokiihdytyksen tarkistus käytöstä"
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - Gnomen istunnonhallinta"
......@@ -278,31 +277,31 @@ msgstr "Istuntonimi ei voi sisältää merkkiä ‘/’"
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Istunto nimeltä ‘%s’ on jo olemassa"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Kirjaudu ulos"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Sammuta"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Käynnistä uudelleen"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Jätä käynnissä olevat estot huomioimatta"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Älä kysy käyttäjän vahvistusta"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Istunnonhallintaan ei saa yhteyttä"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Ohjelmaa kutsuttiin ristiriitaisilla valitsimilla"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment