Commit cee7ef21 authored by Mark McLoughlin's avatar Mark McLoughlin Committed by Mark McLoughlin

Version 2.5.90.

2004-02-23  Mark McLoughlin  <mark@skynet.ie>

        * configure.in: Version 2.5.90.
parent 63d9e834
2004-02-23 Mark McLoughlin <mark@skynet.ie>
* configure.in: Version 2.5.90.
==================== 2.5.5 ====================
2004-02-16 Mark McLoughlin <mark@skynet.ie>
......
==============
Version 2.5.90
==============
Translations
* Laurent Dhima (sq)
* Paisa Seeluangsawat (th)
=============
Version 2.5.5
=============
......
gnome-session-2.5.5
===================
gnome-session-2.5.90
====================
This package is free software and is part of the
GNOME 2.0 project.
......
AC_INIT(gnome-session)
AM_CONFIG_HEADER(config.h)
AM_INIT_AUTOMAKE(gnome-session, 2.5.5)
AM_INIT_AUTOMAKE(gnome-session, 2.5.90)
AM_MAINTAINER_MODE
......
......@@ -6,14 +6,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-20 19:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-16 10:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-20 19:51+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
......@@ -42,8 +42,8 @@ msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
msgstr ""
"Nëse e aktivuar, seanca e gnome do të ruaj seancën automatikisht. "
"Përndryshe pyetja për daljen përmban një opsion për ruajtjen e seancës"
"Nëse e aktivuar, seanca e gnome do të ruaj seancën automatikisht. Përndryshe "
"pyetja për daljen përmban një opsion për ruajtjen e seancës"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
msgid "Logout prompt"
......@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
"Preferred Image to use for the splash screen when logging in to the GNOME "
"Desktop"
msgstr ""
"Figura e preferuar për t'u përdorur si sfond kur futesh për në hapësirën e punës "
"së GNOME"
"Figura e preferuar për t'u përdorur si sfond kur futesh për në hapësirën e "
"punës së GNOME"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Save sessions"
......@@ -217,8 +217,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Gnome do të provojë të rinisë demonin e rregullimeve herën tjetër që ju "
"do të kryeni log-in."
"Gnome do të provojë të rinisë demonin e rregullimeve herën tjetër që ju do "
"të kryeni log-in."
#: gnome-session/gsm-gsd.c:115
msgid "There was an unknown activation error."
......@@ -262,15 +262,20 @@ msgstr "Vetëm lexo seancat e ruajtura nga file i seancës së hapur."
#: gnome-session/main.c:82
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr "Milisekonda të shpenzuara në pritje të një klienti për t'u rregjistruar (0=përgjithmonë)"
msgstr ""
"Milisekonda të shpenzuara në pritje të një klienti për t'u rregjistruar "
"(0=përgjithmonë)"
#: gnome-session/main.c:83
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr "Milisekonda të shpenzuara në pritje të klienteve për t'u përgjigjur (0=përgjithmonë)"
msgstr ""
"Milisekonda të shpenzuara në pritje të klienteve për t'u përgjigjur "
"(0=përgjithmonë)"
#: gnome-session/main.c:84
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr "Milisekonda të shpenzuara në pritje që klienti të mbyllet (0=përgjithmonë)"
msgstr ""
"Milisekonda të shpenzuara në pritje që klienti të mbyllet (0=përgjithmonë)"
#: gnome-session/main.c:264
#, c-format
......@@ -482,4 +487,3 @@ msgstr "Shto një program hapës"
#: gnome-session/startup-programs.c:400
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Ndrysho programin hapës"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment