Commit c399f804 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 3cf8ff4b
......@@ -9,14 +9,14 @@
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2007.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-24 16:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-24 16:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-06 16:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-06 16:10+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -40,23 +40,18 @@ msgstr "Ten wpis umożliwia wybranie zapisanej sesji"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Ta sesja loguje użytkownika do środowiska GNOME"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME (Xorg)"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Pusta sesja GNOME"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME (Wayland)"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Ta sesja loguje użytkownika do środowiska GNOME, używając Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Sesja użytkownika"
......@@ -149,7 +144,7 @@ msgstr ""
msgid "_Log Out"
msgstr "_Wyloguj"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Uruchomienie kodu debugowania"
......@@ -161,7 +156,7 @@ msgstr "Zezwolenie na wylogowanie"
msgid "Show extension warning"
msgstr "Wyświetlanie ostrzeżeń rozszerzeń"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1262 ../gnome-session/gsm-manager.c:1908
msgid "Not responding"
msgstr "Brak odpowiedzi"
......@@ -192,41 +187,41 @@ msgstr "Odmowa połączenia nowego klienta z powodu trwającego zamykania sesji\
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nie można utworzyć gniazda nasłuchującego ICE: %s"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Obejście standardowych katalogów automatycznego uruchamiania"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "KATALOG_AUTOMATYCZNEGO_URUCHAMIANIA"
#: ../gnome-session/main.c:242
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "Session to use"
msgstr "Sesja do użycia"
#: ../gnome-session/main.c:242
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "NAZWA_SESJI"
#: ../gnome-session/main.c:244
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Bez wczytywania programów określonych przez użytkownika"
#: ../gnome-session/main.c:245
#: ../gnome-session/main.c:283
msgid "Version of this application"
msgstr "Wersja tego programu"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:247
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr ""
"Wyświetla okno niepowodzenia uruchomienia środowiska w celach testowych"
#: ../gnome-session/main.c:248
#: ../gnome-session/main.c:286
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Wyłącza sprawdzanie przyspieszenia sprzętowego"
#: ../gnome-session/main.c:267
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " — menedżer sesji środowiska GNOME"
......@@ -297,30 +292,30 @@ msgstr "Nazwy sesji nie mogą zawierać znaku „/”"
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Sesja o nazwie „%s” już istnieje"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Wylogowanie"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Wyłączenie"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Ponowne uruchomienie"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Ignorowanie istniejących mechanizmów wstrzymujących"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Bez pytania o potwierdzenie użytkownika"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nie można połączyć z menedżerem sesji"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Wywołano program ze sprzecznymi opcjami"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment