Commit aa59f71e authored by Mark McLoughlin's avatar Mark McLoughlin Committed by Mark McLoughlin

Version 2.5.92.

2004-03-15  Mark McLoughlin  <mark@skynet.ie>

        * configure.in: Version 2.5.92.
parent 1815f4b0
2004-03-15 Mark McLoughlin <mark@skynet.ie>
* configure.in: Version 2.5.92.
==================== 2.5.91 ====================
2004-03-09 Mark McLoughlin <mark@skynet.ie>
......
==============
Version 2.5.92
==============
Translators
* Vladimir \"Kaladan\" Petkov (bg)
* Dinesh Nadarajah (ta)
* Maxim Dziumanenko (uk)
==============
Version 2.5.91
==============
......
gnome-session-2.5.91
gnome-session-2.5.92
====================
This package is free software and is part of the
......
AC_INIT(gnome-session)
AM_CONFIG_HEADER(config.h)
AM_INIT_AUTOMAKE(gnome-session, 2.5.91)
AM_INIT_AUTOMAKE(gnome-session, 2.5.92)
AM_MAINTAINER_MODE
......
......@@ -5,24 +5,23 @@
# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com> - updates and spellcheck, 2002.
# Updated by Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004
# Updated by Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-14 12:35+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 10:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 12:47+0200\n"
"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:1
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
msgstr "Позволява TCP връзки"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:2
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:2
msgid ""
"For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
"(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
......@@ -34,11 +33,11 @@ msgstr ""
"за връзки на TCP портовете. Тази настройка позволява връзки от (оторизирани) "
"отдалечени машини. gnome-session трябва да се рестартира, за да има ефект."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:3
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:4
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:4
msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
......@@ -47,11 +46,11 @@ msgstr ""
"случай, диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
"сесията."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:5
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Пита при изход"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:6
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
msgid ""
"Preferred Image to use for the splash screen when logging in to the GNOME "
"Desktop"
......@@ -59,23 +58,23 @@ msgstr ""
"Изображение, което да се показва върху прозореца със зареждането при "
"включването в работната среда."
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:7
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Save sessions"
msgstr "Запазва сесиите"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:8
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:8
msgid "Show the splash screen"
msgstr "Показва прозореца със зареждането"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:9
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
msgid "Show the splash screen when the session starts up"
msgstr "Показва прозореца със зареждането в началото на сесията"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:10
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:10
msgid "Splash Screen Image"
msgstr "Картинка за прозореца при зареждане"
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:97 gnome-session/startup-programs.c:309
#: gnome-session/gsm-client-editor.c:97 gnome-session/startup-programs.c:310
msgid "_Order:"
msgstr "_Ред: "
......@@ -92,7 +91,7 @@ msgid "_Style:"
msgstr "_Стил:"
#: gnome-session/gsm-client-list.c:150
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:392
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:412
msgid "Order"
msgstr "Ред"
......@@ -232,52 +231,52 @@ msgstr "Имаше неизвестна грешка при активиране
msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
msgstr "Сървърът за настройки е рестартиран твърде много пъти."
#: gnome-session/logout.c:389
#: gnome-session/logout.c:374
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да излезете?"
#: gnome-session/logout.c:417
#: gnome-session/logout.c:391
msgid "_Save current setup"
msgstr "_Запазва текущото обкръжение"
#: gnome-session/logout.c:442
#: gnome-session/logout.c:416
msgid "Action"
msgstr "Действие"
#: gnome-session/logout.c:459
#: gnome-session/logout.c:433
msgid "_Log out"
msgstr "_Изход"
#: gnome-session/logout.c:463
#: gnome-session/logout.c:437
msgid "Sh_ut down"
msgstr "С_пира компютъра"
#: gnome-session/logout.c:467
#: gnome-session/logout.c:441
msgid "_Restart the computer"
msgstr "_Рестартира компютъра"
#: gnome-session/main.c:83
#: gnome-session/main.c:80
msgid "Specify a session name to load"
msgstr "Име на сесия, която да се зареди"
#: gnome-session/main.c:84
#: gnome-session/main.c:81
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
msgstr "Прочита само запазените сесии от default.session файла"
#: gnome-session/main.c:85
#: gnome-session/main.c:82
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr ""
"Време за изчакване на клиентите да се регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
#: gnome-session/main.c:86
#: gnome-session/main.c:83
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr "Време за изчакване на клиентите да отговорят (0=до безкрайност) [ms]"
#: gnome-session/main.c:87
#: gnome-session/main.c:84
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr "Време за изчакване на клиентите да умрат (0=до безкрайност) [ms]"
#: gnome-session/main.c:267
#: gnome-session/main.c:264
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
......@@ -290,11 +289,11 @@ msgstr ""
"Проблемът може и да се оправи чрез добавяне на\n"
"%s във файла /etc/hosts."
#: gnome-session/main.c:274
#: gnome-session/main.c:271
msgid "Log in Anyway"
msgstr "Влиза, въпреки всичко"
#: gnome-session/main.c:275
#: gnome-session/main.c:272
msgid "Try Again"
msgstr "Пробва отново"
......@@ -343,14 +342,6 @@ msgstr "Използва диалогови кутии"
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Не мога да се свържа с мениджъра на сесии"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:1
msgid "Save Current Session"
msgstr "Записва текущата сесия"
#: gnome-session/save-session.desktop.in.h:2
msgid "Save current state of desktop"
msgstr "Записва текущото състояние на работно пространство"
#: gnome-session/session-names.c:143
msgid "The session name cannot be empty"
msgstr "Името на сесията не може да е празно"
......@@ -359,19 +350,19 @@ msgstr "Името на сесията не може да е празно"
msgid "The session name already exists"
msgstr "Името на сесията вече съществува"
#: gnome-session/session-names.c:187
#: gnome-session/session-names.c:188
msgid "Add a new session"
msgstr "Добавя нова сесия"
#: gnome-session/session-names.c:217
#: gnome-session/session-names.c:218
msgid "Edit session name"
msgstr "Редактира име на сесия"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:123
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:122
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:191
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:190
msgid ""
"Some changes are not saved.\n"
"Is it still OK to exit?"
......@@ -379,48 +370,48 @@ msgstr ""
"Някой промени не са записани.\n"
"Да изляза ли от програмата?"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:220
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:240
#: gnome-session/session-properties.desktop.in.h:2
msgid "Sessions"
msgstr "Сесии"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:253
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:273
msgid "Show splash screen on _login"
msgstr "Показва прозоре_ца със зареждането по време на влизане"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:264
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:284
msgid "_Prompt on logout"
msgstr "_Питане при излизане"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:275
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:295
msgid "Automatically save chan_ges to session"
msgstr "Автоматично запазва п_ромените в сесията"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:286
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:306
msgid "_Sessions:"
msgstr "_Сесии:"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:304
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:324
msgid "Session Name"
msgstr "Име на сесия"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:355
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:375
msgid "Session Options"
msgstr "Настройки на сесия"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:364
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:384
msgid "Current Session"
msgstr "Текуща сесия"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:373
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:393
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Допълнителни начални _програми:"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:394
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:414
msgid "Command"
msgstr "Команда"
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:426
#: gnome-session/session-properties-capplet.c:446
msgid "Startup Programs"
msgstr "Начални програми"
......@@ -436,7 +427,7 @@ msgstr "Прилага промените в текущата сесия"
msgid "The list of programs in the session."
msgstr "Списък с програми в сесията."
#: gnome-session/session-properties.c:90
#: gnome-session/session-properties.c:88
msgid "Currently running _programs:"
msgstr "Текущо работещи _програми:"
......@@ -448,31 +439,31 @@ msgstr "Инициализира настройките на сесията"
msgid "Configure your sessions"
msgstr "Конфигурация на сесиите"
#: gnome-session/splash-widget.c:42
#: gnome-session/splash-widget.c:43
msgid "Sawfish Window Manager"
msgstr "Мениджър на прозорци Sawfish"
#: gnome-session/splash-widget.c:43
#: gnome-session/splash-widget.c:44
msgid "Metacity Window Manager"
msgstr "Мениджър на прозорци Metacity"
#: gnome-session/splash-widget.c:44
#: gnome-session/splash-widget.c:45
msgid "Window Manager"
msgstr "Мениджър на прозорци"
#: gnome-session/splash-widget.c:45
#: gnome-session/splash-widget.c:46
msgid "The Panel"
msgstr "Панелът"
#: gnome-session/splash-widget.c:46
#: gnome-session/splash-widget.c:47
msgid "Session Manager Proxy"
msgstr "Прокси за мениджър на сесии"
#: gnome-session/splash-widget.c:47
#: gnome-session/splash-widget.c:48
msgid "Nautilus"
msgstr "Наутилус - файлов мениджър"
#: gnome-session/splash-widget.c:48
#: gnome-session/splash-widget.c:49
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Настройки на средата"
......@@ -484,15 +475,20 @@ msgstr "_Начална команда:"
msgid "Startup Command"
msgstr "Начална команда"
#: gnome-session/startup-programs.c:342
#: gnome-session/startup-programs.c:343
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
#: gnome-session/startup-programs.c:378
#: gnome-session/startup-programs.c:380
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Добавя начална програма"
#: gnome-session/startup-programs.c:399
#: gnome-session/startup-programs.c:401
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Редактиране на начална програма"
#~ msgid "Save Current Session"
#~ msgstr "Записва текущата сесия"
#~ msgid "Save current state of desktop"
#~ msgstr "Записва текущото състояние на работно пространство"
......@@ -5,14 +5,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Tamil Gnome Translation v. 1.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-10 22:06-0600\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 10:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-10 21:58-0600\n"
"Last-Translator: Dinesh Nadarajah <dinesh_list@sbcglobal.net>\n"
"Language-Team: Tamil <tamillinux-users@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
......
......@@ -6,14 +6,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-13 17:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 10:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 17:50+0200\n"
"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
#: gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment