Commit 993f44e4 authored by Administrator's avatar Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent 33dbcfb9
...@@ -2,16 +2,16 @@ ...@@ -2,16 +2,16 @@
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package. # This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013. # GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2015.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n" "Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-15 08:00+0000\n" "POT-Creation-Date: 2015-11-16 10:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-22 08:04+0100\n" "PO-Revision-Date: 2015-11-16 15:29+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n" "Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n" "Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n" "Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -22,103 +22,37 @@ msgstr "" ...@@ -22,103 +22,37 @@ msgstr ""
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n" "X-Project-Style: gnome\n"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
msgid "Select Command"
msgstr "Tagh àithne"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Cuir prògram tòiseachaidh ris"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Deasaich am prògram tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:484
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Chan fhaod an àithne tòiseachaidh a bhith falamh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:490
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Chan eil an àithne tòiseachaidh dligheach"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:519
msgid "Enabled"
msgstr "An comas"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:531
msgid "Icon"
msgstr "Ìomhaigheag"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:543
msgid "Program"
msgstr "Prògram"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:747
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Roghainnean nam prògraman tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsp-app.c:276
msgid "No name"
msgstr "Gun ainm"
#: ../capplet/gsp-app.c:282
msgid "No description"
msgstr "Gun tuairisgeul"
#: ../capplet/main.c:35
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a' phrògraim seo"
#: ../capplet/main.c:61
msgid "Could not display help document"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn sgrìobhainn na cobharach a shealltainn"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom" msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte" msgstr "Gnàthaichte"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2 #: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session" msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "'S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo" msgstr ""
"'S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
#: ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME" msgid "GNOME"
msgstr "GNOME" msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 #: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME" msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu" msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#| msgid "GNOME on Wayland"
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME air Xorg"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1 #: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy" msgid "GNOME dummy"
msgstr "Caochag GNOME" msgstr "Caochag GNOME"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Tagh na prògraman a thèid a ruith nuair a nì thu clàradh a-steach"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME air Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu a'cleachdadh Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1 #: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session" msgid "Custom Session"
msgstr "Seisean gnàthaichte" msgstr "Seisean gnàthaichte"
#: ../data/session-selector.ui.h:2 #: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
#: ../tools/gnome-session-selector.c:103
msgid "Please select a custom session to run" msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Tagh seisean gnàthaichte gus a ruith" msgstr "Tagh seisean gnàthaichte gus a ruith"
...@@ -176,87 +110,27 @@ msgstr "Ài_thne:" ...@@ -176,87 +110,27 @@ msgstr "Ài_thne:"
msgid "_Name:" msgid "_Name:"
msgstr "Ai_nm:" msgstr "Ai_nm:"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:165 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Chan eil am faidhle seo na fhaidhle .desktop dligheach"
#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
#. * should not be translated. '%s' would probably be a
#. * version number.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:191
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Faidhle desktop tionndadh \"%s\" neo-aithnichte"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:974
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "A' tòiseachadh %s"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1116
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Cha ghabh am prògram ri sgrìobhainnean air an loidhne-àithne"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1184
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Roghainn tòiseachaidh neo-aithnichte: %d"
#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
#. * desktop file, and should not be translated.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Cha ghabh URI sgrìobhainn a chur gu innteart desktop \"Type=Link\""
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1412
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Chan e nì a ghabhas tòiseachadh a th' ann"
#: ../egg/eggsmclient.c:226
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Chur à comas an ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Sònraich am faidhle sa deach an rèiteachadh a shàbhaladh"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "FILE"
msgstr "FAIDHLE"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Sònraich ID stiùireadh nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Session management options:"
msgstr "Roghainnean stiùireadh nan seisean:"
#: ../egg/eggsmclient.c:254
msgid "Show session management options"
msgstr "Seall roghainnean stiùireadh nan seisean"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
msgid "Oh no! Something has gone wrong." msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr." msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:302 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system administrator" msgid ""
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad." "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir "
"thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:304 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have been disabled as a precaution." msgid ""
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-uile leudachan a chur à comas mar earalas." "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-"
"uile leudachan a chur à comas mar earalas."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:306 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid "" msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n" "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again." "Please log out and try again."
...@@ -264,29 +138,27 @@ msgstr "" ...@@ -264,29 +138,27 @@ msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\n" "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\n"
"An clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?" "An clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out" msgid "_Log Out"
msgstr "C_làraich a-mach" msgstr "C_làraich a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:343 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
#: ../gnome-session/main.c:307
msgid "Enable debugging code" msgid "Enable debugging code"
msgstr "Cuir an comas còd dì-bhugachaidh" msgstr "Cuir an comas còd dì-bhugachaidh"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:344 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout" msgid "Allow logout"
msgstr "Ceadaich clàradh a-mach" msgstr "Ceadaich clàradh a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:345 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning" msgid "Show extension warning"
msgstr "Seall rabhadh leudachain" msgstr "Seall rabhadh leudachain"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 #: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
msgid "Not responding" msgid "Not responding"
msgstr "Chan eil e a' freagairt" msgstr "Chan eil e a' freagairt"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:411 #: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out" msgid "_Log out"
msgstr "C_làraich a-mach" msgstr "C_làraich a-mach"
...@@ -294,53 +166,66 @@ msgstr "C_làraich a-mach" ...@@ -294,53 +166,66 @@ msgstr "C_làraich a-mach"
#. * then the XSMP client already has set several XSMP #. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set. #. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#. #.
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
msgid "Remembered Application" msgid "Remembered Application"
msgstr "Prògram air a chuimhneachadh" msgstr "Prògram air a chuimhneachadh"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1209 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
msgid "This program is blocking logout." msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tha am prògram seo a' bacadh a' chlàraidh a-mach." msgstr "Tha am prògram seo a' bacadh a' chlàraidh a-mach."
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:341 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
msgid "Refusing new client connection because the session is currently being shut down\n" msgid ""
msgstr "A' diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean 'ga dhùnadh sìos an-dràsta.\n" "Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr ""
"A' diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean 'ga dhùnadh sìos an-"
"dràsta.\n"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:610 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
#, c-format #, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s" msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s" msgstr "Cha b' urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s"
#: ../gnome-session/main.c:305 #: ../gnome-session/main.c:278
msgid "Override standard autostart directories" msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach" msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach"
#: ../gnome-session/main.c:305 #: ../gnome-session/main.c:278
msgid "AUTOSTART_DIR" msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH" msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH"
#: ../gnome-session/main.c:306 #: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Session to use" msgid "Session to use"
msgstr "An seisean ri chleachdadh" msgstr "An seisean ri chleachdadh"
#: ../gnome-session/main.c:306 #: ../gnome-session/main.c:279
msgid "SESSION_NAME" msgid "SESSION_NAME"
msgstr "AINM_SEISEIN" msgstr "AINM_SEISEIN"
#: ../gnome-session/main.c:308 #: ../gnome-session/main.c:281
msgid "Do not load user-specified applications" msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a' chleachdaiche a luchdadh" msgstr ""
"Cha b' urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a' chleachdaiche a luchdadh"
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a' phrògraim seo"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong #. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:311 #: ../gnome-session/main.c:284
msgid "Show the fail whale dialog for testing" msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Seall an còmhradh \"fail whale\" a chum deuchainn" msgstr "Seall an còmhradh \"fail whale\" a chum deuchainn"
#: ../gnome-session/main.c:344 #: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Cuir an dearbhadh air luathachadh a' bhathair-chruaidh à comas"
#: ../gnome-session/main.c:307
msgid " - the GNOME session manager" msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - manaidsear nan seisan GNOME" msgstr " - manaidsear nan seisan GNOME"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:110 #: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n" "%s [OPTION...] COMMAND\n"
...@@ -377,69 +262,157 @@ msgstr "" ...@@ -377,69 +262,157 @@ msgstr ""
"Mur deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\n" "Mur deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\n"
"air idle.\n" "air idle.\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:148 #: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to execute %s\n" msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n" msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:208 #: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:218 #: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:228
#, c-format #, c-format
msgid "%s requires an argument\n" msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n" msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:62 #: ../tools/gnome-session-selector.c:61
#, c-format #, c-format
msgid "Session %d" msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d" msgstr "Seisean %d"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:108 #: ../tools/gnome-session-selector.c:107
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters" msgid ""
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" no sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte" "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr ""
"Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" no sa bheil an caractar \"/\" "
"ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:112 #: ../tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’" msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" ceadaichte" msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:116 #: ../tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters" msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte" msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:124 #: ../tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format #, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists" msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil \"%s\" ann mar-thà" msgstr "Tha seisean air a bheil \"%s\" ann mar-thà"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53 #: ../tools/gnome-session-quit.c:49
msgid "Log out" msgid "Log out"
msgstr "Clàraich a-mach" msgstr "Clàraich a-mach"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54 #: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Power off" msgid "Power off"
msgstr "Cuir a' chumhachd dheth" msgstr "Cuir a' chumhachd dheth"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55 #: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Reboot" msgid "Reboot"
msgstr "Ath-thòisich an siostam" msgstr "Ath-thòisich an siostam"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:56 #: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Ignoring any existing inhibitors" msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "A' leigeil seachad gach bacadair a tha ann" msgstr "A' leigeil seachad gach bacadair a tha ann"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:57 #: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Don't prompt for user confirmation" msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Na faighnich airson dearbhadh a' chleachdaiche" msgstr "Na faighnich airson dearbhadh a' chleachdaiche"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:91 #: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager" msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean" msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:203 #: ../tools/gnome-session-quit.c:196
msgid "Program called with conflicting options" msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri" msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri"
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Tagh àithne"
#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Cuir prògram tòiseachaidh ris"
#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Deasaich am prògram tòiseachaidh"
#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Chan fhaod an àithne tòiseachaidh a bhith falamh"
#~ msgid "The startup command is not valid"
#~ msgstr "Chan eil an àithne tòiseachaidh dligheach"
#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "An comas"
#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Ìomhaigheag"
#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Prògram"
#~ msgid "Startup Applications Preferences"
#~ msgstr "Roghainnean nam prògraman tòiseachaidh"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Gun ainm"
#~ msgid "No description"
#~ msgstr "Gun tuairisgeul"
#~ msgid "Could not display help document"
#~ msgstr "Cha b' urrainn dhuinn sgrìobhainn na cobharach a shealltainn"
#~ msgid "Startup Applications"
#~ msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
#~ msgstr "Tagh na prògraman a thèid a ruith nuair a nì thu clàradh a-steach"
#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
#~ msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu a'cleachdadh Wayland"
#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Chan eil am faidhle seo na fhaidhle .desktop dligheach"
#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Faidhle desktop tionndadh \"%s\" neo-aithnichte"
#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "A' tòiseachadh %s"
#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Cha ghabh am prògram ri sgrìobhainnean air an loidhne-àithne"
#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Roghainn tòiseachaidh neo-aithnichte: %d"
#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr "Cha ghabh URI sgrìobhainn a chur gu innteart desktop \"Type=Link\""
#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Chan e nì a ghabhas tòiseachadh a th' ann"
#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Chur à comas an ceangal ri manaidsear nan seisean"
#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Sònraich am faidhle sa deach an rèiteachadh a shàbhaladh"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FAIDHLE"
#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Sònraich ID stiùireadh nan seisean"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"
#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Roghainnean stiùireadh nan seisean:"
#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Seall roghainnean stiùireadh nan seisean"
#~ msgid "Some programs are still running:" #~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Tha cuid a' phrògraman a' ruith fhathast:" #~ msgstr "Tha cuid a' phrògraman a' ruith fhathast:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment