Commit 993f44e4 authored by Administrator's avatar Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent 33dbcfb9
......@@ -2,16 +2,16 @@
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-15 08:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-22 08:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-16 10:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-16 15:29+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,103 +22,37 @@ msgstr ""
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
msgid "Select Command"
msgstr "Tagh àithne"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Cuir prògram tòiseachaidh ris"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Deasaich am prògram tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:484
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Chan fhaod an àithne tòiseachaidh a bhith falamh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:490
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Chan eil an àithne tòiseachaidh dligheach"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:519
msgid "Enabled"
msgstr "An comas"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:531
msgid "Icon"
msgstr "Ìomhaigheag"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:543
msgid "Program"
msgstr "Prògram"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:747
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Roghainnean nam prògraman tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsp-app.c:276
msgid "No name"
msgstr "Gun ainm"
#: ../capplet/gsp-app.c:282
msgid "No description"
msgstr "Gun tuairisgeul"
#: ../capplet/main.c:35
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a' phrògraim seo"
#: ../capplet/main.c:61
msgid "Could not display help document"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn sgrìobhainn na cobharach a shealltainn"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "'S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
msgstr ""
"'S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#| msgid "GNOME on Wayland"
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME air Xorg"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Caochag GNOME"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Tagh na prògraman a thèid a ruith nuair a nì thu clàradh a-steach"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME air Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu a'cleachdadh Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Seisean gnàthaichte"
#: ../data/session-selector.ui.h:2
#: ../tools/gnome-session-selector.c:103
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Tagh seisean gnàthaichte gus a ruith"
......@@ -176,87 +110,27 @@ msgstr "Ài_thne:"
msgid "_Name:"
msgstr "Ai_nm:"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Chan eil am faidhle seo na fhaidhle .desktop dligheach"
#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
#. * should not be translated. '%s' would probably be a
#. * version number.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:191
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Faidhle desktop tionndadh \"%s\" neo-aithnichte"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:974
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "A' tòiseachadh %s"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1116
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Cha ghabh am prògram ri sgrìobhainnean air an loidhne-àithne"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1184
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Roghainn tòiseachaidh neo-aithnichte: %d"
#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
#. * desktop file, and should not be translated.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Cha ghabh URI sgrìobhainn a chur gu innteart desktop \"Type=Link\""
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1412
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Chan e nì a ghabhas tòiseachadh a th' ann"
#: ../egg/eggsmclient.c:226
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Chur à comas an ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Sònraich am faidhle sa deach an rèiteachadh a shàbhaladh"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "FILE"
msgstr "FAIDHLE"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Sònraich ID stiùireadh nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Session management options:"
msgstr "Roghainnean stiùireadh nan seisean:"
#: ../egg/eggsmclient.c:254
msgid "Show session management options"
msgstr "Seall roghainnean stiùireadh nan seisean"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:302
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system administrator"
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir "
"thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:304
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have been disabled as a precaution."
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-uile leudachan a chur à comas mar earalas."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-"
"uile leudachan a chur à comas mar earalas."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:306
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -264,29 +138,27 @@ msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\n"
"An clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "C_làraich a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:343
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:280
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Cuir an comas còd dì-bhugachaidh"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:344
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Ceadaich clàradh a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:345
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Seall rabhadh leudachain"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1256 ../gnome-session/gsm-manager.c:1902
msgid "Not responding"
msgstr "Chan eil e a' freagairt"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:411
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out"
msgstr "C_làraich a-mach"
......@@ -294,53 +166,66 @@ msgstr "C_làraich a-mach"
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:557
msgid "Remembered Application"
msgstr "Prògram air a chuimhneachadh"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1209
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1207
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tha am prògram seo a' bacadh a' chlàraidh a-mach."
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:341
msgid "Refusing new client connection because the session is currently being shut down\n"
msgstr "A' diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean 'ga dhùnadh sìos an-dràsta.\n"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:340
msgid ""
"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
"down\n"
msgstr ""
"A' diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean 'ga dhùnadh sìos an-"
"dràsta.\n"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:610
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:609
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:278
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach"
#: ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/main.c:278
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH"
#: ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Session to use"
msgstr "An seisean ri chleachdadh"
#: ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "AINM_SEISEIN"
#: ../gnome-session/main.c:308
#: ../gnome-session/main.c:281
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a' chleachdaiche a luchdadh"
msgstr ""
"Cha b' urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a' chleachdaiche a luchdadh"
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a' phrògraim seo"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:311
#: ../gnome-session/main.c:284
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Seall an còmhradh \"fail whale\" a chum deuchainn"
#: ../gnome-session/main.c:344
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Cuir an dearbhadh air luathachadh a' bhathair-chruaidh à comas"
#: ../gnome-session/main.c:307
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - manaidsear nan seisan GNOME"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:110
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
......@@ -377,69 +262,157 @@ msgstr ""
"Mur deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\n"
"air idle.\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:148
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:146
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:208
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:218
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:228
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:206 ../tools/gnome-session-inhibit.c:216
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:226
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:62
#: ../tools/gnome-session-selector.c:61
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:108
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" no sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
msgid ""
"Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr ""
"Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" no sa bheil an caractar \"/\" "
"ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:112
#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:116
#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:124
#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil \"%s\" ann mar-thà"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
msgid "Log out"
msgstr "Clàraich a-mach"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Power off"
msgstr "Cuir a' chumhachd dheth"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Reboot"
msgstr "Ath-thòisich an siostam"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:56
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "A' leigeil seachad gach bacadair a tha ann"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:57
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Na faighnich airson dearbhadh a' chleachdaiche"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:91
#: ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:203
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri"
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Tagh àithne"
#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Cuir prògram tòiseachaidh ris"
#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Deasaich am prògram tòiseachaidh"
#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Chan fhaod an àithne tòiseachaidh a bhith falamh"
#~ msgid "The startup command is not valid"
#~ msgstr "Chan eil an àithne tòiseachaidh dligheach"
#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "An comas"
#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Ìomhaigheag"
#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Prògram"
#~ msgid "Startup Applications Preferences"
#~ msgstr "Roghainnean nam prògraman tòiseachaidh"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Gun ainm"
#~ msgid "No description"
#~ msgstr "Gun tuairisgeul"
#~ msgid "Could not display help document"
#~ msgstr "Cha b' urrainn dhuinn sgrìobhainn na cobharach a shealltainn"
#~ msgid "Startup Applications"
#~ msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
#~ msgstr "Tagh na prògraman a thèid a ruith nuair a nì thu clàradh a-steach"
#~ msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
#~ msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu a'cleachdadh Wayland"
#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Chan eil am faidhle seo na fhaidhle .desktop dligheach"
#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Faidhle desktop tionndadh \"%s\" neo-aithnichte"
#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "A' tòiseachadh %s"
#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Cha ghabh am prògram ri sgrìobhainnean air an loidhne-àithne"
#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Roghainn tòiseachaidh neo-aithnichte: %d"
#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr "Cha ghabh URI sgrìobhainn a chur gu innteart desktop \"Type=Link\""
#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Chan e nì a ghabhas tòiseachadh a th' ann"
#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Chur à comas an ceangal ri manaidsear nan seisean"
#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Sònraich am faidhle sa deach an rèiteachadh a shàbhaladh"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FAIDHLE"
#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Sònraich ID stiùireadh nan seisean"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"
#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Roghainnean stiùireadh nan seisean:"
#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Seall roghainnean stiùireadh nan seisean"
#~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Tha cuid a' phrògraman a' ruith fhathast:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment