Commit 837f237c authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Update Latvian translation

parent 50f09c9f
......@@ -8,14 +8,14 @@
# Raivis Dejus <orvils@gmail.com>, 2006, 2009.
# Rudolfs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2015.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-08 08:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-13 14:34+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-se"
"ssion&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-03 10:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 21:55+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-02-19 16:24+0000\n"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
......@@ -39,23 +39,19 @@ msgstr "Šis ieraksts ļauj izvēlēties saglabātu sesiju"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2 ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Šī sesija ieraksta jūs GNOME vidē"
#: ../data/gnome-xorg.desktop.in.h:1
#| msgid "GNOME on Wayland"
msgid "GNOME on Xorg"
msgstr "GNOME ar Xorg"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME makets"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME ar Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Šī sesija ieraksta jūs GNOME vidē, izmantojot Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Pielāgota sesija"
......@@ -148,7 +144,7 @@ msgstr ""
msgid "_Log Out"
msgstr "_Izrakstīties"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:281
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktivēt atkļūdošanas kodu"
......@@ -160,7 +156,7 @@ msgstr "Atļaut izrakstīšanos"
msgid "Show extension warning"
msgstr "Rādīt paplašinājumu brīdinājumus"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1262 ../gnome-session/gsm-manager.c:1908
msgid "Not responding"
msgstr "Neatbild"
......@@ -191,40 +187,40 @@ msgstr "Atsaka jauniem klientu savienojumiem, jo sesija tiek izslēgta\n"
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Nevar izveidot ICE klausīšanās ligzdu — %s"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Aizstāt standarta automātiskā starta direktorijas"
#: ../gnome-session/main.c:241
#: ../gnome-session/main.c:279
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "AUTOSTARTA_DIR"
#: ../gnome-session/main.c:242
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "Session to use"
msgstr "Sesija, ko izmantot"
#: ../gnome-session/main.c:242
#: ../gnome-session/main.c:280
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "SESIJAS_NOSAUKUMS"
#: ../gnome-session/main.c:244
#: ../gnome-session/main.c:282
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Neielādēt lietotāja norādītās lietotnes"
#: ../gnome-session/main.c:245
#: ../gnome-session/main.c:283
msgid "Version of this application"
msgstr "Lietotnes versija"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:247
#: ../gnome-session/main.c:285
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Rādīt neveiksmju vali testēšanai"
#: ../gnome-session/main.c:248
#: ../gnome-session/main.c:286
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Izslēgt aparatūras paātrinājuma pārbaudi"
#: ../gnome-session/main.c:267
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - GNOME sesiju pārvaldnieks"
......@@ -295,409 +291,30 @@ msgstr "Sesijas nosaukums nedrīkst vai saturēt rakstzīmi “/”"
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Sesija ar nosaukumu “%s” jau eksistē"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Log out"
msgstr "Izrakstīties"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Power off"
msgstr "Izslēgt"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Reboot"
msgstr "Pārstartēt"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Ignorējot jebkādus šķēršļus"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Neprasīt lietotāja apstiprinājumu"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
#: ../tools/gnome-session-quit.c:88 ../tools/gnome-session-quit.c:102
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Nevar savienoties ar sesiju pārvaldnieku"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
#: ../tools/gnome-session-quit.c:198
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Programma izsaukta ar konfliktējošām opcijām"
#~ msgid "Select Command"
#~ msgstr "Izvēlieties komandu"
#~ msgid "Add Startup Program"
#~ msgstr "Pievienot starta programmu"
#~ msgid "Edit Startup Program"
#~ msgstr "Rediģēt starta programmu"
#~ msgid "The startup command cannot be empty"
#~ msgstr "Starta komanda nevar būt tukša"
#~ msgid "The startup command is not valid"
#~ msgstr "Starta komanda nav derīga"
#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "Aktivēts"
#~ msgid "Icon"
#~ msgstr "Ikona"
#~ msgid "Program"
#~ msgstr "Programma"
#~ msgid "Startup Applications Preferences"
#~ msgstr "Starta programmu iestatījumi"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Nav nosaukuma"
#~ msgid "No description"
#~ msgstr "Nav apraksta"
#~ msgid "Could not display help document"
#~ msgstr "Nevar parādīt palīdzības dokumentu"
#~ msgid "Startup Applications"
#~ msgstr "Starta lietotnes"
#~ msgid "Choose what applications to start when you log in"
#~ msgstr "Izvēlieties, kādas programmas vēlaties palaist ierakstoties"
#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
#~ msgstr "Datne nav derīga .desktop datne"
#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
#~ msgstr "Neatpazīta .desktop datnes versija “%s”"
#~ msgid "Starting %s"
#~ msgstr "Palaiž %s"
#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
#~ msgstr "Lietotne nepieņem dokumentus no komandrindas"
#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
#~ msgstr "Neatpazīta palaišanas opcija: %d"
#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
#~ msgstr "Nevar padot dokumenta URI darbvirsmas ierakstam “Type=Link”"
#~ msgid "Not a launchable item"
#~ msgstr "Nav palaižams vienums"
#~ msgid "Disable connection to session manager"
#~ msgstr "Deaktivēt savienojumu ar sesiju pārvaldnieku"
#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
#~ msgstr "Norādiet datni, kur saglabāta konfigurācija"
#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "DATNE"
#~ msgid "Specify session management ID"
#~ msgstr "Norādiet sesiju pārvaldības ID"
#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"
#~ msgid "Session management options:"
#~ msgstr "Sesiju pārvaldības opcijas:"
#~ msgid "Show session management options"
#~ msgstr "Rādīt sesiju pārvaldības opcijas"
#~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Dažas programmas joprojām darbojas:"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Nezināms"
#~ msgid "A program is still running:"
#~ msgstr "Programma joprojām darbojas:"
#~ msgid ""
#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Gaida programmas darbības beigas. Programmas pārtraukšana var novest pie "
#~ "darba rezultātu zaudēšanas."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Gaida programmu darbības beigas. Programmu pārtraukšana var novest pie "
#~ "darba rezultātu zaudēšanas."
#~ msgid "Switch User Anyway"
#~ msgstr "Tomēr nomainīt lietotāju"
#~ msgid "Log Out Anyway"
#~ msgstr "Tomēr izrakstīties"
#~ msgid "Suspend Anyway"
#~ msgstr "Tomēr iesnaudināt"
#~ msgid "Hibernate Anyway"
#~ msgstr "Tomēr sastindzināt"
#~ msgid "Shut Down Anyway"
#~ msgstr "Tomēr izslēgt"
#~ msgid "Restart Anyway"
#~ msgstr "Tomēr pārstartēt"
#~ msgid "Lock Screen"
#~ msgstr "Noslēgt ekrānu"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Atcelt"
#~ msgid "You will be automatically logged out in %d second."
#~ msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Jūs tiksiet automātiski izrakstīts no sesijas pēc %d sekundes."
#~ msgstr[1] "Jūs tiksiet automātiski izrakstīts no sesijas pēc %d sekundēm."
#~ msgstr[2] "Jūs tiksiet automātiski izrakstīts no sesijas pēc %d sekundēm."
#~ msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Sistēma tiks automātiski izslēgta pēc %d sekundes."
#~ msgstr[1] "Sistēma tiks automātiski izslēgta pēc %d sekundēm."
#~ msgstr[2] "Sistēma tiks automātiski izslēgta pēc %d sekundēm."
#~ msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Sistēma tiks automātiski pārstartēta pēc %d sekundes."
#~ msgstr[1] "Sistēma tiks automātiski pārstartēta pēc %d sekundēm."
#~ msgstr[2] "Sistēma tiks automātiski pārstartēta pēc %d sekundēm."
#~ msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
#~ msgstr "Šobrīd jūs esat ierakstījies kā “%s”."
#~ msgid "Log out of this system now?"
#~ msgstr "Izrakstīties no sistēmas tagad?"
#~ msgid "_Switch User"
#~ msgstr "_Nomainīt lietotāju"
#~ msgid "Shut down this system now?"
#~ msgstr "Izslēgt datoru tagad?"
#~ msgid "S_uspend"
#~ msgstr "Iesna_udināt"
#~ msgid "_Hibernate"
#~ msgstr "S_astindzināt"
#~ msgid "_Restart"
#~ msgstr "Pā_rstartēt"
#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "Iz_slēgt"
#~ msgid "Restart this system now?"
#~ msgstr "Izslēgt datoru tagad?"
#~ msgid "Icon '%s' not found"
#~ msgstr "Ikona “%s” nav atrasta"
#~ msgid "GNOME 3 Failed to Load"
#~ msgstr "GNOME 3 neizdevās ielādēties"
#~ msgid ""
#~ "Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
#~ "<i>fallback mode</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
#~ "capable of delivering the full GNOME 3 experience."
#~ msgstr ""
#~ "Diemžēl GNOME 3 neizdevās startēties pareizi, tāpēc tika startēts "
#~ "<i>atkāpšanās režīms</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "Visdrīzāk tas nozīmē to, ka sistēma (videokarte vai draiveris) nespēj "
#~ "realizēt pilnu GNOME 3 iespēju klāstu."
#~ msgid "Learn more about GNOME 3"
#~ msgstr "Uzziniet vairāk par GNOME 3"
#~ msgid ""
#~ "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
#~ msgstr "Nevar ierakstīties sesijā (nevar savienoties ar X serveri)"
#~ msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
#~ msgstr "<b>Dažas programmas joprojām darbojas:</b>"
#~ msgid "Exited with code %d"
#~ msgstr "Izgāja ar kodu %d"
#~ msgid "Killed by signal %d"
#~ msgstr "Pārtraukts ar signālu %d"
#~ msgid "Stopped by signal %d"
#~ msgstr "Apturēts ar signālu %d"
#~| msgid ""
#~| "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
#~| "Please log out and try again."
#~ msgid ""
#~ "A problem has occurred and the system can't recover. Some of the "
#~ "extensions below may have caused this.\n"
#~ "Please try disabling some of these, and then log out and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Gadījās problēma un sistēma no tās nevar atgūties. To varētu izraisīt "
#~ "daži paplašinājumi.\n"
#~ "Lūdzu, pamēģiniet tos deaktivēt, tad izrakstieties un mēģiniet vēlreiz."
#~ msgid ""
#~ "There is a problem with the configuration server.\n"
#~ "(%s exited with status %d)"
#~ msgstr ""
#~ "Ir problēmas ar konfigurācijas serveri.\n"
#~ "(%s izgāja ar statusu %d)"
#~ msgid "Show shutdown dialog"
#~ msgstr "Parādīt izslēgšanas logu"
#~ msgid "Use dialog boxes for errors"
#~ msgstr "Kļūdām lietot dialogu logus"
#~ msgid "Set the current session name"
#~ msgstr "Iestatīt pašreizējās sesijas nosaukumu"
#~ msgid "NAME"
#~ msgstr "NOSAUKUMS"
#~ msgid "Kill session"
#~ msgstr "Pārtraukt sesiju"
#~ msgid "GNOME Settings Daemon Helper"
#~ msgstr "GNOME iestatījumu dēmona palīgs"
#~ msgid "File Manager"
#~ msgstr "Failu pārvaldnieks"
#~ msgid ""
#~ "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
#~ msgstr ""
#~ "Ja aktivizēts, gnome-session pārvaicās lietotājam, pirms sesijas "
#~ "beigšanas."
#~ msgid ""
#~ "If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
#~ "the logout dialog will have an option to save the session."
#~ msgstr ""
#~ "Ja aktivizēts, gnome-session saglabās sesiju automātiski. Citā gadījumā, "
#~ "atteikšanās dialogā būs opcija saglabāt sesiju."
#~ msgid "List of applications that are part of the default session."
#~ msgstr "Noklusētās sesijas programmu saraksts."
#~ msgid ""
#~ "List of components that are required as part of the session. (Each "
#~ "element names a key under \"/desktop/gnome/session/required_components"
#~ "\"). The Startup Applications preferences tool will not normally allow "
#~ "users to remove a required component from the session, and the session "
#~ "manager will automatically add the required components back to the "
#~ "session at login time if they do get removed."
#~ msgstr ""
#~ "Saraksts ar komponentēm, kuras ir šīs sesijas nepieciešama daļā. (Katrs "
#~ "elements izveido atslēgu zem \"/desktop/gnome/session/required_components"
#~ "\"). Startalietotņu izvēles rīks parasti neļauj lietotājam no sesijas "
#~ "izņemt nepieciešamu komponenti, un sesijas pārvaldnieks pieteikšanās "
#~ "laikā automātiski pieliks nepieciešamo komponenti atpakaļ, ja tā tomēr "
#~ "tiks izņemta."
#~ msgid "Logout prompt"
#~ msgstr "Atteikšanās uzvedne"
#~ msgid "Panel"
#~ msgstr "Panelis"
#~ msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
#~ msgstr "Vēlamais attēls, ko lietot pieteikšanās ekrānam"
#~ msgid "Required session components"
#~ msgstr "Nepieciešamie sesijas komponenti"
#~ msgid "Show the splash screen"
#~ msgstr "Rādīt uzplaiksnījuma ekrānu"
#~ msgid "Show the splash screen when the session starts up"
#~ msgstr "Rādīt uzplaiksnījuma ekrānu, kad palaižas sesija"
#~ msgid ""
#~ "The file manager provides the desktop icons and allows you to interact "
#~ "with your saved files."
#~ msgstr ""
#~ "Failu pārlūks nodrošina darbvirsmas ikonas un ļauj jums mijiedarboties ar "
#~ "saglabātajiem failiem."
#~ msgid ""
#~ "The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
#~ msgstr "Bezdarbības minūšu skaits pirms sesija tiek uzskatīta kā neaktīva."
#~ msgid ""
#~ "The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
#~ "menus, the window list, status icons, the clock, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Panelis nodrošina joslu ekrāna augšpusē vai apakšpusē uz kuras ir "
#~ "pieejamas izvēlnes, logu saraksts, statusa ikonas, pulkstenis, u.c."
#~ msgid ""
#~ "The window manager is the program that draws the title bar and borders "
#~ "around windows, and allows you to move and resize windows."
#~ msgstr ""
#~ "Logu pārvaldnieks ir programma, kas zīmē logu virsrakstus un robežas ap "
#~ "tiem, kā arī ļauj jums pārvietot logus un mainīt to izmērus."
#~ msgid ""
#~ "This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. "
#~ "Sub-directories and image names are valid values. Changing this value "
#~ "will effect the next session login."
#~ msgstr ""
#~ "Šī ir relatīva ceļa vērtība, kas balstās uz $datadir/pixmaps/ mapi. "
#~ "Apakšmapes un attēlu nosaukumi ir korektas vērtības. Šīs vērtības "
#~ "izmaiņas būs redzamas nākamo reizi piesakoties."
#~ msgid "Time before session is considered idle"
#~ msgstr "Laiks pirms sesija tiek uzskatīta par neaktīvu"
#~ msgid "Window Manager"
#~ msgstr "Logu pārvaldnieks"
#~ msgid ""
#~ "Waiting for program to finish. Interrupting program may cause you to "
#~ "lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Gaida programmu darbības beigas. Programmu darbības pārtraukšana var "
#~ "novest pie jūsu datu zaudējuma."
#~ msgid "GConf key used to lookup default session"
#~ msgstr "Noklusētās sesijas atrašanai izmantotā GConf atslēga"
#~ msgid "- GNOME Splash Screen"
#~ msgstr "- GNOME uzplaiksnījuma ekrāns"
#~ msgid "GNOME Splash Screen"
#~ msgstr "GNOME uzplaiksnījuma ekrāns"
#~ msgid "The name of the startup program cannot be empty"
#~ msgstr "Starta programmas nosaukums nedrīkst būt tukšs"
#~ msgid ""
#~ "Assistive technology support has been requested for this session, but the "
#~ "accessibility registry was not found. Please ensure that the AT-SPI "
#~ "package is installed. Your session has been started without assistive "
#~ "technology support."
#~ msgstr ""
#~ "Pieejamības tehnoloģiju atbalsts ir pieprasīts šai sesijai, bet "
#~ "pieejamības reģistrs nav atrodams. Lūdzu pārliecinieties, ka AT-SPI "
#~ "pakotne ir uzstādīta. Jūsu sesija tika uzsākta bez pieejamības "
#~ "tehnoloģiju atbalsta."
#~ msgid "AT SPI Registry Wrapper"
#~ msgstr "AT SPI reģistru ietinums"
#~ msgid "Sessions Preferences"
#~ msgstr "Sesijas iestatījumi"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment