Commit 75f8bada authored by gunchleoc's avatar gunchleoc Committed by Piotr Drąg

Added Scottish Gaelic translation

parent 8b4c691b
......@@ -37,6 +37,7 @@ fr
fur
fy
ga
gd
gl
gu
ha
......
# Gaelic; Scottish translation for gnome-session
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-15 08:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-22 08:04+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:24+0000\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
msgid "Select Command"
msgstr "Tagh àithne"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Cuir prògram tòiseachaidh ris"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Deasaich am prògram tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:484
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Chan fhaod an àithne tòiseachaidh a bhith falamh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:490
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "Chan eil an àithne tòiseachaidh dligheach"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:519
msgid "Enabled"
msgstr "An comas"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:531
msgid "Icon"
msgstr "Ìomhaigheag"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:543
msgid "Program"
msgstr "Prògram"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:747
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Roghainnean nam prògraman tòiseachaidh"
#: ../capplet/gsp-app.c:276
msgid "No name"
msgstr "Gun ainm"
#: ../capplet/gsp-app.c:282
msgid "No description"
msgstr "Gun tuairisgeul"
#: ../capplet/main.c:35
#: ../gnome-session/main.c:309
msgid "Version of this application"
msgstr "Tionndadh a' phrògraim seo"
#: ../capplet/main.c:61
msgid "Could not display help document"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn sgrìobhainn na cobharach a shealltainn"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Gnàthaichte"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "'S urrainn dhut seisean air a shàbhaladh a thaghadh leis an innteart seo"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "Caochag GNOME"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Tagh na prògraman a thèid a ruith nuair a nì thu clàradh a-steach"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME air Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Clàraidh an seisean seo a-steach gu GNOME thu a'cleachdadh Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Seisean gnàthaichte"
#: ../data/session-selector.ui.h:2
#: ../tools/gnome-session-selector.c:103
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Tagh seisean gnàthaichte gus a ruith"
#: ../data/session-selector.ui.h:3
msgid "_New Session"
msgstr "_Seisean ùr"
#: ../data/session-selector.ui.h:4
msgid "_Remove Session"
msgstr "Thoi_r an seisean air falbh"
#: ../data/session-selector.ui.h:5
msgid "Rena_me Session"
msgstr "Thoir ain_m ùr air an t-seisean"
#: ../data/session-selector.ui.h:6
msgid "_Continue"
msgstr "_Lean air adhart"
#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "_Prògraman tòiseachaidh a bharrachd:"
#: ../data/session-properties.ui.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Prògraman tòiseachaidh"
#: ../data/session-properties.ui.h:3
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr ""
"Cuimhnich na prògraman a bhios a' ruith gu fèin-obr_achail nuair a nì mi "
"clàradh a-mach"
#: ../data/session-properties.ui.h:4
msgid "_Remember Currently Running Applications"
msgstr "Cuimhnich na p_rògraman a tha a' ruith an-dràsta"
#: ../data/session-properties.ui.h:5
msgid "Options"
msgstr "Roghainnean"
#: ../data/session-properties.ui.h:6
msgid "Browse…"
msgstr "Brabhsaich..."
#: ../data/session-properties.ui.h:7
msgid "Comm_ent:"
msgstr "Abai_rt:"
#: ../data/session-properties.ui.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ài_thne:"
#: ../data/session-properties.ui.h:9
msgid "_Name:"
msgstr "Ai_nm:"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Chan eil am faidhle seo na fhaidhle .desktop dligheach"
#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
#. * should not be translated. '%s' would probably be a
#. * version number.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:191
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Faidhle desktop tionndadh \"%s\" neo-aithnichte"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:974
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "A' tòiseachadh %s"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1116
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Cha ghabh am prògram ri sgrìobhainnean air an loidhne-àithne"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1184
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Roghainn tòiseachaidh neo-aithnichte: %d"
#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
#. * desktop file, and should not be translated.
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Cha ghabh URI sgrìobhainn a chur gu innteart desktop \"Type=Link\""
#: ../egg/eggdesktopfile.c:1412
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Chan e nì a ghabhas tòiseachadh a th' ann"
#: ../egg/eggsmclient.c:226
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Chur à comas an ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Sònraich am faidhle sa deach an rèiteachadh a shàbhaladh"
#: ../egg/eggsmclient.c:229
msgid "FILE"
msgstr "FAIDHLE"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Sònraich ID stiùireadh nan seisean"
#: ../egg/eggsmclient.c:232
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../egg/eggsmclient.c:253
msgid "Session management options:"
msgstr "Roghainnean stiùireadh nan seisean:"
#: ../egg/eggsmclient.c:254
msgid "Show session management options"
msgstr "Seall roghainnean stiùireadh nan seisean"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Obh Obh! Chaidh rudeigin cearr."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:302
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system administrator"
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Feuch an cuir thu fiosrachadh gu rianaire an t-siostaim agad."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:304
msgid "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have been disabled as a precaution."
msgstr "Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag. Chaidh na h-uile leudachan a chur à comas mar earalas."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:306
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
msgstr ""
"Thachair duilgheadas ach nach urrainn dhan t-siostam aiseag.\n"
"An clàraich thu a-mach is a-steach airson feuchainn ris a-rithist?"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
msgid "_Log Out"
msgstr "C_làraich a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:343
#: ../gnome-session/main.c:307
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Cuir an comas còd dì-bhugachaidh"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:344
msgid "Allow logout"
msgstr "Ceadaich clàradh a-mach"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:345
msgid "Show extension warning"
msgstr "Seall rabhadh leudachain"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
msgid "Not responding"
msgstr "Chan eil e a' freagairt"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:411
msgid "_Log out"
msgstr "C_làraich a-mach"
#. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559
msgid "Remembered Application"
msgstr "Prògram air a chuimhneachadh"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1209
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Tha am prògram seo a' bacadh a' chlàraidh a-mach."
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:341
msgid "Refusing new client connection because the session is currently being shut down\n"
msgstr "A' diùltadh ceangal ùr ri cliant on a tha an seisean 'ga dhùnadh sìos an-dràsta.\n"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:610
#, c-format
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn socaid èisteachd ICE a chruthachadh: %s"
#: ../gnome-session/main.c:305
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Tar-àithn na pasganan fèin-tòiseachaidh bunaiteach"
#: ../gnome-session/main.c:305
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "PASGAN_FÈIN_TOISEACHAIDH"
#: ../gnome-session/main.c:306
msgid "Session to use"
msgstr "An seisean ri chleachdadh"
#: ../gnome-session/main.c:306
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "AINM_SEISEIN"
#: ../gnome-session/main.c:308
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn prògraman gnàthaichte a' chleachdaiche a luchdadh"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:311
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Seall an còmhradh \"fail whale\" a chum deuchainn"
#: ../gnome-session/main.c:344
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " - manaidsear nan seisan GNOME"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:110
#, c-format
msgid ""
"%s [OPTION...] COMMAND\n"
"\n"
"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show program version\n"
" --app-id ID The application id to use\n"
" when inhibiting (optional)\n"
" --reason REASON The reason for inhibiting (optional)\n"
" --inhibit ARG Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
" logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
" --inhibit-only Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
"\n"
"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
msgstr ""
"%s [ROGHAINN...] ÀITHNE\n"
"\n"
"Cuir ÀITHNE an gnìomh fhad 's a thèid cuid a dh'fhoincseanan seisean a "
"bhacadh.\n"
"\n"
" -h, --help Seall a' chobhair seo\n"
" --version Seall an tionndadh dhen phrògram\n"
" --app-id ID ID a' phrògraim a thèid a chleachdadh\n"
" leis a' bhacadh (roghainneil)\n"
" --reason ADHBHAR Adhbhar a' bhacaidh (rogainneil)\n"
" --inhibit ARG Nithean ri am bacadh, liosta air a sgaradh le\n"
" còileanan de:\n"
" logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
" --inhibit-only Na tòisich air ÀITHNE is feitheamh gun chrìch\n"
" 'na àite\n"
"\n"
"Mur deach an roghainn --inhibit a shònrachadh, thathar an dùil\n"
"air idle.\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:148
#, c-format
msgid "Failed to execute %s\n"
msgstr "Cha deach leinn %s a chur an gnìomh\n"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:208
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:218
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:228
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "Tha argamaid a dhìth air %s\n"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:62
#, c-format
msgid "Session %d"
msgstr "Seisean %d"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:108
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" no sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:112
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Chan eil ainm seisein a thòisicheas le \".\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:116
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Chan eil ainm seisein sa bheil an caractar \"/\" ceadaichte"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:124
#, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Tha seisean air a bheil \"%s\" ann mar-thà"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Log out"
msgstr "Clàraich a-mach"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
msgid "Power off"
msgstr "Cuir a' chumhachd dheth"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
msgid "Reboot"
msgstr "Ath-thòisich an siostam"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:56
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "A' leigeil seachad gach bacadair a tha ann"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:57
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Na faighnich airson dearbhadh a' chleachdaiche"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:91
#: ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ceangal ri manaidsear nan seisean"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:203
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chaidh prògram a ghairm le roghainnean ann an còmhstri"
#~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Tha cuid a' phrògraman a' ruith fhathast:"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Chan eil fhios"
#~ msgid "A program is still running:"
#~ msgstr "Tha prògram a' ruith fhathast:"
#~ msgid ""
#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Tha sinn a' feitheamh gus an crìochnaich am prògram. Dh'fhaoidte gun "
#~ "caill thu obair ma chuireas tu stad air."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "Tha sinn a' feitheamh gus an crìochnaich prògraman. Dh'fhaoidte gun caill "
#~ "thu obair ma chuireas tu stad orra."
#~ msgid "Switch User Anyway"
#~ msgstr "Gearr leum gu cleachdaiche eile co-dhiù"
#~ msgid "Log Out Anyway"
#~ msgstr "Log a-mach co-dhiù"
#~ msgid "Suspend Anyway"
#~ msgstr "Cuir na dhàil co-dhiù"
#~ msgid "Hibernate Anyway"
#~ msgstr "Geamhraich co-dhiù"
#~ msgid "Shut Down Anyway"
#~ msgstr "Dùin sìos co-dhiù"
#~ msgid "Restart Anyway"
#~ msgstr "Ath-thòisich co-dhiù"
#~ msgid "Lock Screen"
#~ msgstr "Glais an sgrìn"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Sguir dheth"
#~ msgid "You will be automatically logged out in %d second."
#~ msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Thèid do logadh a-mach gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgstr[1] "Thèid do logadh a-mach gu fèin-obrachail an ceann %d dhiog."
#~ msgstr[2] "Thèid do logadh a-mach gu fèin-obrachail an ceann %d diogan."
#~ msgstr[3] "Thèid do logadh a-mach gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Thèid an siostam seo a dhùnadh sìos gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Thèid an siostam seo a dhùnadh sìos gu fèin-obrachail an ceann %d dhiog."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Thèid an siostam seo a dhùnadh sìos gu fèin-obrachail an ceann %d diogan."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Thèid an siostam seo a dhùnadh sìos gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Thèid an siostam seo ath-thòiseachadh gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Thèid an siostam seo ath-thòiseachadh gu fèin-obrachail an ceann %d dhiog."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Thèid an siostam seo ath-thòiseachadh gu fèin-obrachail an ceann %d "
#~ "diogan."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Thèid an siostam seo ath-thòiseachadh gu fèin-obrachail an ceann %d diog."
#~ msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
#~ msgstr "Tha thu air logadh a-steach an-dràsta mar \"%s\"."
#~ msgid "Log out of this system now?"
#~ msgstr "A bheil thu airson logadh a-mach on t-siostam seo an-dràsta?"
#~ msgid "_Switch User"
#~ msgstr "Gearr leum gu _cleachdaiche eile"
#~ msgid "Shut down this system now?"
#~ msgstr "A bheil thu airson an siostam seo a dhùnadh sìos an-dràsta?"
#~ msgid "S_uspend"
#~ msgstr "C_uir na dhàil"
#~ msgid "_Hibernate"
#~ msgstr "Geam_hraich"
#~ msgid "_Restart"
#~ msgstr "_Ath-thòisich"
#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "_Dùin sìos"
#~ msgid "Restart this system now?"
#~ msgstr "A bheil thu airson an siostam ath-thòiseachadh an-dràsta?"
#~ msgid "Icon '%s' not found"
#~ msgstr "Ìomhaigheag '%s' gun lorg"
#~ msgid "GNOME fallback (Safe Mode)"
#~ msgstr "GNOME cùl-taic (Modh sàbhail)"
#~ msgid ""
#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause "
#~ "you to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "A' feitheamh gus a chrìochnicheas am prògram, dh' fhaodadh tu caill "
#~ "d'obair le a bhith a' cuir stad air am program."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause "
#~ "you to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "A' feitheamh son prògraman a chrìochnach. Dh'fhaodadh tu caill d'obair le "
#~ "a bhith a' cuir stad air na prògraman seo."
#~ msgid "Learn more about GNOME 3"
#~ msgstr "Ionnsaich barrachd mu dheidhinn GNOME"
#~ msgid "GNOME 3 Failed to Load"
#~ msgstr "Dh'fhàillig GNOME 3 luchdadh"
#~ msgid ""
#~ "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
#~ msgstr ""
#~ "Cha b' urrainn tòiseach seisein logadh a-steach ( 's cha b' urrainn "
#~ "ceangal ris an fhrithealaiche X"
#~ msgid ""
#~ "Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
#~ "<i>fallback mode</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
#~ "capable of delivering the full GNOME 3 experience."
#~ msgstr ""
#~ "Gu mì-fhortanach dh'fhàillig GNOME 3 tòiseachadh ceart agus thòisich e "
#~ "ann an <i>modh cùl-taic</i>.\n"
#~ "\n"
#~ "Tha seo ciallachadh gu mòr nach eil do shiostam ( bathar-chruaidh "
#~ "grafaichean no dràibhear) an comas lìbhrigeadh làn blas GNOME 3."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment