Commit 5c1d00a0 authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 9feba5fd
......@@ -7,14 +7,15 @@
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2013.
# Josep Sànchez <papapep@gmx.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 2.3.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 22:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-02 19:39+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-06 21:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 00:41+0200\n"
"Last-Translator: Josep Sànchez <papapep@gmx.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -42,31 +43,31 @@ msgstr "L'orde d'inici no pot ser buida"
msgid "The startup command is not valid"
msgstr "L'orde d'inici no és vàlida"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:517
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:519
msgid "Enabled"
msgstr "Habilitat"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:529
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:531
msgid "Icon"
msgstr "Icona"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:541
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:543
msgid "Program"
msgstr "Programa"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:745
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:747
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Preferències de les aplicacions d'inici"
#: ../capplet/gsp-app.c:274
#: ../capplet/gsp-app.c:276
msgid "No name"
msgstr "Sense nom"
#: ../capplet/gsp-app.c:280
#: ../capplet/gsp-app.c:282
msgid "No description"
msgstr "Sense descripció"
#: ../capplet/main.c:35 ../gnome-session/main.c:284
#: ../capplet/main.c:35 ../gnome-session/main.c:309
msgid "Version of this application"
msgstr "Versió d'esta aplicació"
......@@ -74,14 +75,6 @@ msgstr "Versió d'esta aplicació"
msgid "Could not display help document"
msgstr "No s'ha pogut mostrar el document de l'ajuda"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Esta sessió vos entra al GNOME"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Personalitzada"
......@@ -90,10 +83,35 @@ msgstr "Personalitzada"
msgid "This entry lets you select a saved session"
msgstr "Esta entrada vos permet seleccionar una sessió guardada"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:1 ../data/gnome.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME"
msgstr "Esta sessió vos entra al GNOME"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME de prova"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Aplicacions d'inici"
#: ../data/gnome-session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Trieu quines aplicacions voleu que s'inicien en entrar"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME on Wayland"
msgstr "GNOME sobre Wayland"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME, using Wayland"
msgstr "Amb esta sessió accediu al GNOME emprant Wayland"
#: ../data/session-selector.ui.h:1
msgid "Custom Session"
msgstr "Sessió personalitzada"
......@@ -118,18 +136,6 @@ msgstr "_Canvia el nom de la sessió"
msgid "_Continue"
msgstr "_Continua"
#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:514
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Hi ha alguns programes que encara s'estan executant:"
#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Startup Applications"
msgstr "Aplicacions d'inici"
#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Choose what applications to start when you log in"
msgstr "Trieu quines aplicacions voleu que s'inicien en entrar"
#: ../data/session-properties.ui.h:1
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "_Programes d'inici addicionals:"
......@@ -238,11 +244,11 @@ msgstr "Opcions de gestió de la sessió:"
msgid "Show session management options"
msgstr "Mostra les opcions de gestió de la sessió"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:286
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Alguna cosa ha fallat."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:293
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:302
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
......@@ -250,7 +256,7 @@ msgstr ""
"S'ha produït un problema i el sistema no es pot recuperar. Contacteu amb "
"l'administrador del sistema"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:295
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:304
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
......@@ -258,7 +264,7 @@ msgstr ""
"S'ha produït un problema i el sistema no es pot recuperar. Com a mètode de "
"precaució s'han inhabilitat totes les extensions."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:297
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:306
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -266,140 +272,23 @@ msgstr ""
"S'ha produït un problema i el sistema no es pot recuperar.\n"
"Eixiu i torneu-ho a provar."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:312
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:384
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
msgid "_Log Out"
msgstr "I_x"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:334 ../gnome-session/main.c:282
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:343 ../gnome-session/main.c:307
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Habilita el codi de depuració"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:335
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:344
msgid "Allow logout"
msgstr "Permet eixir"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:336
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:345
msgid "Show extension warning"
msgstr "Mostra l'avís de l'extensió"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:462
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:510
msgid "A program is still running:"
msgstr "Hi ha un programa que encara s'està executant:"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:511
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you to "
"lose work."
msgstr ""
"S'està esperant que finalitzi el programa. Si l'interrompeu podríeu perdre "
"les dades no guardades."
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:515
msgid ""
"Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you to "
"lose work."
msgstr ""
"S'està esperant que finalitzin alguns programes. Si els interrompeu és "
"possible que perdeu les dades no guardades."
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:745
msgid "Switch User Anyway"
msgstr "Canvia d'usuari de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:748
msgid "Log Out Anyway"
msgstr "Ix de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:751
msgid "Suspend Anyway"
msgstr "Para temporalment de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:754
msgid "Hibernate Anyway"
msgstr "Hiberna de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:757
msgid "Shut Down Anyway"
msgstr "Para de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:760
msgid "Restart Anyway"
msgstr "Reinicia de totes maneres"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:768
msgid "Lock Screen"
msgstr "Bloca la pantalla"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:771
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
#. This string is shared with gsm-fail-whale-dialog.c
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:263
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second."
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
msgstr[0] "Eixireu automàticament d'ací a %d segon."
msgstr[1] "Eixireu automàticament d'ací a %d segons."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:271
#, c-format
msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
msgstr[0] "Este sistema es pararà automàticament d'ací a %d segon."
msgstr[1] "Este sistema es pararà automàticament d'ací a %d segons."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:279
#, c-format
msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
msgstr[0] "Es reiniciarà el sistema automàticament d'ací a %d segon."
msgstr[1] "Es reiniciarà el sistema automàticament d'ací a %d segons."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:303
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Heu entrat com a «%s»."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:369
msgid "Log out of this system now?"
msgstr "Voleu eixir d'este sistema?"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:375
msgid "_Switch User"
msgstr "Canvia d'_usuari"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:390
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Voleu parar este sistema?"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:396
msgid "S_uspend"
msgstr "A_tura temporalment"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:402
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hiberna"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:408
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:434
msgid "_Restart"
msgstr "_Reinicia"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:418
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Atura l'ordinador"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:424
msgid "Restart this system now?"
msgstr "Voleu reiniciar el sistema ara?"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1429 ../gnome-session/gsm-manager.c:2178
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
msgid "Not responding"
msgstr "No està responent"
......@@ -411,11 +300,11 @@ msgstr "I_x"
#. * then the XSMP client already has set several XSMP
#. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
#.
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:558
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559
msgid "Remembered Application"
msgstr "Aplicació recordada"
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1196
#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1209
msgid "This program is blocking logout."
msgstr "Este programa està blocant l'eixida."
......@@ -432,32 +321,32 @@ msgstr ""
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol ICE d'escolta: %s"
#: ../gnome-session/main.c:280
#: ../gnome-session/main.c:305
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Ignora els directoris estàndard d'inici automàtic"
#: ../gnome-session/main.c:280
#: ../gnome-session/main.c:305
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "DIRECTORI_INICI_AUTOMÀTIC"
#: ../gnome-session/main.c:281
#: ../gnome-session/main.c:306
msgid "Session to use"
msgstr "Sessió que s'utilitzarà"
#: ../gnome-session/main.c:281
#: ../gnome-session/main.c:306
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "NOM_DE_SESSIÓ"
#: ../gnome-session/main.c:283
#: ../gnome-session/main.c:308
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "No carreguis les aplicacions especificades per l'usuari"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:286
#: ../gnome-session/main.c:311
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Mostra el diàleg de la balena per fer proves"
#: ../gnome-session/main.c:320
#: ../gnome-session/main.c:344
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr "- el gestor de sessions del GNOME"
......@@ -560,8 +449,94 @@ msgid "Program called with conflicting options"
msgstr ""
"El programa s'ha invocat amb opcions que entren en conflicte entre elles"
#~ msgid "GNOME fallback"
#~ msgstr "GNOME clàssic"
#~ msgid "Some programs are still running:"
#~ msgstr "Hi ha alguns programes que encara s'estan executant:"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Desconegut"
#~ msgid "A program is still running:"
#~ msgstr "Hi ha un programa que encara s'està executant:"
#~ msgid ""
#~ "Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "S'està esperant que finalitzi el programa. Si l'interrompeu podríeu "
#~ "perdre les dades no desades."
#~ msgid ""
#~ "Waiting for programs to finish. Interrupting these programs may cause you "
#~ "to lose work."
#~ msgstr ""
#~ "S'està esperant que finalitzin alguns programes. Si els interrompeu és "
#~ "possible que perdeu les dades no desades."
#~ msgid "Switch User Anyway"
#~ msgstr "Canvia d'usuari de totes maneres"
#~ msgid "Log Out Anyway"
#~ msgstr "Surt de totes maneres"
#~ msgid "Suspend Anyway"
#~ msgstr "Atura temporalment de totes maneres"
#~ msgid "Hibernate Anyway"
#~ msgstr "Hiberna de totes maneres"
#~ msgid "Shut Down Anyway"
#~ msgstr "Atura de totes maneres"
#~ msgid "Restart Anyway"
#~ msgstr "Reinicia de totes maneres"
#~ msgid "Lock Screen"
#~ msgstr "Bloca la pantalla"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Cancel·la"
#~ msgid "You will be automatically logged out in %d second."
#~ msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Sortireu automàticament d'aquí a %d segon."
#~ msgstr[1] "Sortireu automàticament d'aquí a %d segons."
#~ msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Aquest sistema s'aturarà automàticament d'aquí a %d segon."
#~ msgstr[1] "Aquest sistema s'aturarà automàticament d'aquí a %d segons."
#~ msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
#~ msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
#~ msgstr[0] "Es reiniciarà el sistema automàticament d'aquí a %d segon."
#~ msgstr[1] "Es reiniciarà el sistema automàticament d'aquí a %d segons."
#~ msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
#~ msgstr "Heu entrat com a «%s»."
#~ msgid "Log out of this system now?"
#~ msgstr "Voleu sortir d'aquest sistema?"
#~ msgid "_Switch User"
#~ msgstr "Canvia d'_usuari"
#~ msgid "Shut down this system now?"
#~ msgstr "Voleu aturar aquest sistema?"
#~ msgid "S_uspend"
#~ msgstr "A_tura temporalment"
#~ msgid "_Hibernate"
#~ msgstr "_Hiberna"
#~ msgid "_Restart"
#~ msgstr "_Reinicia"
#~ msgid "_Shut Down"
#~ msgstr "_Atura l'ordinador"
#~ msgid "Restart this system now?"
#~ msgstr "Voleu reiniciar el sistema ara?"
#~ msgid "%d hour"
#~ msgid_plural "%d hours"
......@@ -844,10 +819,11 @@ msgstr ""
#~ "ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
#~ "gnome-session must be restarted for this to take effect."
#~ msgstr ""
#~ "Per raons de seguretat, en les plataformes que tenen _IceTcpTransNoListen"
#~ "() (sistemes XFree86), el gnome-session no escolta connexions en ports "
#~ "TCP. Aquesta opció permetrà connexions des de màquines remotes "
#~ "(autoritzades). S'ha de reiniciar el gnome-session perquè tingui efecte."
#~ "Per raons de seguretat, en les plataformes que tenen "
#~ "_IceTcpTransNoListen() (sistemes XFree86), el gnome-session no escolta "
#~ "connexions en ports TCP. Aquesta opció permetrà connexions des de "
#~ "màquines remotes (autoritzades). S'ha de reiniciar el gnome-session "
#~ "perquè tingui efecte."
#~ msgid "_Order:"
#~ msgstr "_Ordre:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment