Commit 5925f9c8 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

Updated Bulgarian translation

parent cd84c507
# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
......@@ -9,15 +9,15 @@
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2013, 2014.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-28 07:59+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-28 07:59+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-09 19:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-09 19:03+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Друга сесия"
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Изберите коя друга сесия да се стартира"
msgstr "Изберете коя друга сесия да се стартира"
#: ../data/session-selector.ui.h:3
msgid "_New Session"
......@@ -115,11 +115,11 @@ msgstr "_Команда:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Име:"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "О, не! Нещо се обърка."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:328
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr ""
"Възникна проблем и системата не може да се справи. Свържете се със системен "
"администратор"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:330
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
......@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr ""
"Възникна проблем и системата не може да се справи. За всеки случай всички "
"разширения са изключени."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:332
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -143,27 +143,27 @@ msgstr ""
"Възникна проблем и системата не може да се справи.\n"
"Излезте от системата и опитайте отново."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:347
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "_Изход"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:369 ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Включване на изчистването на грешки"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:370
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Разрешаване на изхода"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:371
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Показване на предупреждение за разширение"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
msgid "Not responding"
msgstr "Не отговаря"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out"
msgstr "_Изход"
......@@ -192,36 +192,40 @@ msgstr ""
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
#: ../gnome-session/main.c:303
#: ../gnome-session/main.c:241
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
#: ../gnome-session/main.c:303
#: ../gnome-session/main.c:241
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "ПАПКА_ЗА_АВТОМАТИЧНО_СТАРТИРАНЕ"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:242
msgid "Session to use"
msgstr "Коя сесия да се ползва"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:242
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "ИМЕ_НА_СЕСИЯ"
#: ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/main.c:244
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/main.c:245
msgid "Version of this application"
msgstr "Версията на тази програма"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:309
#: ../gnome-session/main.c:247
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Показване на черния екран за грешка с тестови цели"
#: ../gnome-session/main.c:342
#: ../gnome-session/main.c:248
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Изключване на проверката за хардуерно ускорение"
#: ../gnome-session/main.c:267
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
......@@ -299,30 +303,30 @@ msgstr "Имената на сесиите не могат да съдържат
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Вече има сесия с това име — „%s“"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
msgid "Log out"
msgstr "Изход"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Power off"
msgstr "Изключване"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Reboot"
msgstr "Рестартиране"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Изход въпреки блокиращите програми"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Без потвърждаване"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Не може да се изгради връзка към управлението на сесии"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:201
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Програмата е стартирана с противоречащи си опции"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment