Commit 5805aaf3 authored by Lê Trường An's avatar Lê Trường An Committed by Nguyễn Thái Ngọc Duy

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: default avatarNguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>
parent b4ad871c
......@@ -6,11 +6,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 2.25.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-26 00:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-27 15:48+0700\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-27 08:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-16 20:47+0700\n"
"Last-Translator: Lê Trường An <xinemdungkhoc1@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -24,11 +23,11 @@ msgstr "Chọn câu lệnh"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Thêm chương trình khởi động"
msgstr "Thêm chương trình chạy lúc khởi động"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Sửa chương trình khởi động"
msgstr "Sửa chương trình chạy lúc khởi động"
#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:485
msgid "The startup command cannot be empty"
......@@ -53,7 +52,7 @@ msgstr "Chương trình"
#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:745
#| msgid "Startup Applications"
msgid "Startup Applications Preferences"
msgstr "Tuỳ thích ứng dụng khởi chạy"
msgstr "Tuỳ chọn ứng dụng khởi chạy"
#: ../capplet/gsp-app.c:269
#| msgid "_Name:"
......@@ -152,7 +151,7 @@ msgstr "Tập tin không phải là một tập tin .desktop hợp lệ"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Không nhận ra tập tin màn hình nền phiên bản « %s »"
msgstr "Không nhận ra tập tin màn hình nền phiên bản '%s'"
#: ../egg/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
......@@ -195,11 +194,11 @@ msgstr "TẬP_TIN"
#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Xác định mã số quản lý phiên chạy"
msgstr "Xác định ID quản lý phiên chạy"
#: ../egg/eggsmclient.c:231
msgid "ID"
msgstr "MÃ_SỐ"
msgstr "ID"
#: ../egg/eggsmclient.c:252
#| msgid "Session Management Options"
......@@ -227,7 +226,7 @@ msgstr "Không thấy biểu tượng '%s'"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:592
msgid "Unknown"
msgstr "Không biết"
msgstr "Chưa xác định"
#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:643
msgid "A program is still running:"
......@@ -284,7 +283,7 @@ msgstr "Thôi"
#, c-format
msgid "You will be automatically logged out in %d second."
msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
msgstr[0] "Bạn sẽ bị tự động đăng xuất trong vòng %d giây."
msgstr[0] "Sẽ tự động đăng xuất trong vòng %d giây."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:283
#, c-format
......@@ -295,7 +294,7 @@ msgstr[0] "Hệ thống này sẽ bị tự động tắt trong vòng %d giây."
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:315
#, c-format
msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
msgstr "Bạn đã đăng nhập dưới « %s »"
msgstr "Hiện bạn đăng nhập với tên \"%s\""
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:381
msgid "Log out of this system now?"
......@@ -303,7 +302,7 @@ msgstr "Đăng xuất ra hệ thống này ngay bây giờ ?"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:387
msgid "_Switch User"
msgstr "Chu_yển đổi người dùng"
msgstr "Đổ_i người dùng"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:396
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:296
......@@ -313,7 +312,7 @@ msgstr "Đăng _xuất"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:402
msgid "Shut down this system now?"
msgstr "Tắt hệ thống này ngày bây giờ ?"
msgstr "Tắt hệ thống này ngày bây giờ?"
#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:408
msgid "S_uspend"
......@@ -333,7 +332,7 @@ msgstr "_Tắt máy"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:276
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Ồ không! Có cái gì đó bị hư rồi."
msgstr "Ồ không! Có cái gì đó bị hỏng rồi."
#. make this changable at some point
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:283
......@@ -365,13 +364,11 @@ msgstr "Lỗi nạp GNOME 3"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1365
msgid ""
"Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
"<i>fallback mode</i>.\n"
"Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the <i>fallback mode</i>.\n"
"\n"
"This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
"capable of delivering the full GNOME 3 experience."
"This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not capable of delivering the full GNOME 3 experience."
msgstr ""
"Rất tiếc không thể khởi động GNOME 3. Chạy trong <i>chế độ phòng bị</i>.\n"
"Rất tiếc không thể khởi động GNOME 3 nên đang chạy trong <i>chế độ phòng bị</i>.\n"
"\n"
"Nhiều khả năng hệ thống của bạn (phần cứng đồ hoạ hoặc trình điều khiển) không đủ khả năng chạy GNOME 3."
......@@ -403,9 +400,7 @@ msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe ICE: %s"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:347
#, c-format
msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
msgstr ""
"Không thể khởi chạy buổi hợp đăng nhập (và không thể kết nối đến trình phục "
"vụ X)"
msgstr "Không thể khởi chạy phiên đăng nhập (và không thể kết nối đến X server)"
#: ../gnome-session/main.c:276
msgid "Override standard autostart directories"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment