Commit 4ed75d8b authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update some. Remove obsolete entry for no_NO And the translation.

2006-04-17  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* MAINTAINERS: Update some.
	* configure.in: Remove obsolete entry for no_NO
	* po/no.po: And the translation.
parent fcbd2d6e
2006-04-17 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* MAINTAINERS: Update some.
* configure.in: Remove obsolete entry for no_NO
* po/no.po: And the translation.
2006-04-24 Vincent Untz <vuntz@gnome.org>
* configure.in: post-release bump to 2.15.2.
......
......@@ -2,4 +2,3 @@ Currently active maintainers
----------------------------
Mark McLoughlin <mark@skynet.ie>
Jacob Berkman <jacob@ximian.com>
......@@ -172,7 +172,7 @@ AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, "$GETTEXT_PACKAGE",
[The gettext translation domain])
AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
ALL_LINGUAS="af am ar az be bg bn bs ca cs cy da de dz el en_CA en_GB eo es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu hy id is it ja ka kn ko ku lt lv mi mk ml mn mr ms nb ne nl nn no nso pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr@Latn sv ta th tk tr uk vi wa xh zh_CN zh_HK zh_TW zu"
ALL_LINGUAS="af am ar az be bg bn bs ca cs cy da de dz el en_CA en_GB eo es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu hy id is it ja ka kn ko ku lt lv mi mk ml mn mr ms nb ne nl nn nso pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sl sq sr sr@Latn sv ta th tk tr uk vi wa xh zh_CN zh_HK zh_TW zu"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
dnl -----------------------------------------------------------
......
# Norwegian translation of gnome-session (bokmål dialect).
# Copyright (C) 1998-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 2.13.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-22 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-22 21:25+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:1
msgid "Allow TCP connections"
msgstr "Tillat TCP-forbindelser"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:2
msgid ""
"For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
"(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
"ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
"gnome-session must be restarted for this to take effect."
msgstr ""
"Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-"
"porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil "
"tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter. gnome-session må "
"startes på nytt før dette trer i kraft."
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
msgstr ""
"Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før sesjonen avsluttes."
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:4
msgid ""
"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
"the logout dialog will have an option to save the session."
msgstr ""
"Hvis dette aktiveres vil gnome-session lagre sesjonen automatisk. Hvis ikke "
"vil avloggingsdialogen ha et valg for å lagre sesjonen."
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:5
msgid "Logout prompt"
msgstr "Spør ved avlogging"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:6
msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
msgstr ""
"Foretrukket bilde for bruk med oppstartskjermen som vises ved innlogging"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:7
msgid "Save sessions"
msgstr "Lagre sesjoner"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:8
msgid "Selected option in the log out dialog"
msgstr "Valgt alternativ i «Logg ut»-dialogen"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
msgid "Show the splash screen"
msgstr "Vis oppstartskjerm"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:10
msgid "Show the splash screen when the session starts up"
msgstr "Vis oppstartskjerm når sesjonen starter opp"
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:11
msgid ""
"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
"directories and image names are valid values. Changing this value will "
"effect the next session login."
msgstr ""
"Dette er en relativ sti basert på katalogen $datadir/pixmaps. Underkataloger "
"og bildenavn er gyldige verdier. Endringer vil tre i kraft ved neste "
"innlogging."
#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:12
msgid ""
"This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
"are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
"\"restart\" for restarting the system."
msgstr ""
"Dette er alternativet som er valgt i «Logg ut»-dialogen. Gyldige verdier er "
"«logout» for å logge ut, «shutdown» for å stoppe systemet og «restart» for å "
"starte systemet på nytt."
#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:97
msgid "_Order:"
msgstr "_Rekkefølge:"
#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:99
msgid "The order in which applications are started in the session."
msgstr "Rekkefølgen som applikasjonene startes i ved oppstart av sesjonen."
#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:106
msgid "What happens to the application when it exits."
msgstr "Hva skjer med applikasjonen når den avslutter."
#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:109
msgid "_Style:"
msgstr "_Stil:"
#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:150
msgid "Order"
msgstr "Rekkefølge"
#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:155
msgid "Style"
msgstr "Stil"
#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:160
msgid "State"
msgstr "Tilstand"
#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:165
msgid "Program"
msgstr "Program"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:31
msgid "Inactive"
msgstr "Inaktiv"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
msgstr "Venter på å få starte eller allerede fullført."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
msgstr "Starter"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
msgstr "Startet men har ikke ennå rapportert tilstand."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
msgstr "Kjører"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:38
msgid "A normal member of the session."
msgstr "Et vanlig medlem av sesjonen."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:40
msgid "Saving"
msgstr "Lagrer"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:41
msgid "Saving session details."
msgstr "Lagrer innstillinger for sesjon."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:43
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:44
msgid "State not reported within timeout."
msgstr "Tilstand ikke rapportert innen tidsavbrudd."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:50
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
msgstr "Ikke påvirket av avlogging men kan dø."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:53
msgid "Restart"
msgstr "Start på nytt"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:54
msgid "Never allowed to die."
msgstr "Aldri la dø."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:56
msgid "Trash"
msgstr "Søppel"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Forkastes ved avlogging og kan dø."
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"
#: ../gnome-session/gsm-client-row.c:60
msgid "Always started on every login."
msgstr "Startes ved hvert login."
#.
#. * it would be nice to have a dialog which either:
#. *
#. * 1. lets you change the message on it
#. * 2. lets you append messages and has a "history"
#. *
#. * for now, we just kill the old dialog and pop up a new one.
#.
#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:41
msgid ""
"There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n"
"\n"
"Some things, such as themes, sounds, or background settings may not work "
"correctly."
msgstr ""
"Det oppsto en feil under oppstart av programmet som styrer innstillinger for "
"GNOME.\n"
"\n"
"Enkelte ting, som tema, lyder eller innstillinger for bakgrunn vil kanskje "
"ikke fungere riktig."
#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:53
msgid ""
"\n"
"\n"
"The last error message was:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Den siste feilmeldingen var:\n"
"\n"
#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:58
msgid ""
"\n"
"\n"
"GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"GNOME vil likevel prøve å starte innstillingsdaemonen neste gang du logger "
"inn."
#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:115
msgid "There was an unknown activation error."
msgstr "Det oppsto en ukjent aktiveringsfeil."
#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:157
msgid "The Settings Daemon restarted too many times."
msgstr "Innstillingsdaemonen startet på nytt for mange ganger."
#: ../gnome-session/logout.c:408
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Er du sikker på at du vil logge ut?"
#: ../gnome-session/logout.c:425
msgid "_Save current setup"
msgstr "L_agre nåværende oppsett"
#: ../gnome-session/logout.c:448
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../gnome-session/logout.c:465
msgid "_Log out"
msgstr "_Logg ut"
#: ../gnome-session/logout.c:472
msgid "Sh_ut down"
msgstr "Avsl_utt"
#: ../gnome-session/logout.c:480
msgid "_Restart the computer"
msgstr "Sta_rt på nytt"
#: ../gnome-session/main.c:82
msgid "Specify a session name to load"
msgstr "Spesifiserer et sesjonsnavn som skal startes"
#: ../gnome-session/main.c:83
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
msgstr "Kun skrivebeskyttede sesjoner fra default.session filen"
#: ../gnome-session/main.c:84
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr ""
"Antall millisekunder ventetid for registrering av klienter (0=uendelig)"
#: ../gnome-session/main.c:85
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr "Antall millisekunder ventetid for at klienter skal svare (0=uendelig)"
#: ../gnome-session/main.c:86
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr "Antall millisekunder ventetid for at klienter skal dø (0=uendelig)"
#: ../gnome-session/main.c:266
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts."
msgstr ""
"Kunne ikke slå opp internett-adressen for %s.\n"
"Dette vil hindre GNOME i å virke ordentlig.\n"
"Det er mulig å rette opp problemet ved å legge\n"
"til %s i filen /etc/hosts."
#: ../gnome-session/main.c:273
msgid "Log in Anyway"
msgstr "Logg inn likevel"
#: ../gnome-session/main.c:274
msgid "Try Again"
msgstr "Prøv igjen"
#: ../gnome-session/manager.c:223
msgid "Your session has been saved"
msgstr "Sesjonen er lagret"
#: ../gnome-session/manager.c:527
msgid "Wait abandoned due to conflict."
msgstr "Venting forlatt pga konflikt."
#: ../gnome-session/manager.c:1035
#, c-format
msgid "No response to the %s command."
msgstr "Ingen svar på kommandoen %s."
#: ../gnome-session/manager.c:1036
msgid "The program may be slow, stopped or broken."
msgstr "Programmet kan være tregt, stopped eller ødelagt."
#: ../gnome-session/manager.c:1037
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
msgstr "Du kan vente på svar eller fjerne det."
#: ../gnome-session/manager.c:1760
msgid "Restart abandoned due to failures."
msgstr "Omstart avbrutt pga feil."
#: ../gnome-session/manager.c:1956
msgid "A session shutdown is in progress."
msgstr "Nedstenging av sesjonen er igang."
#: ../gnome-session/save-session.c:46
msgid "Set the current session"
msgstr "Sett aktiv sesjon"
#: ../gnome-session/save-session.c:47
msgid "Kill session"
msgstr "Drep sesjonen"
#: ../gnome-session/save-session.c:48
msgid "Use dialog boxes"
msgstr "Bruk dialogbokser"
#: ../gnome-session/save-session.c:146 ../gnome-session/save-session.c:179
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunne ikke koble til sesjonsbehandler"
#: ../gnome-session/session-names.c:143
msgid "The session name cannot be empty"
msgstr "Navnet på sesjonen kan ikke være tomt"
#: ../gnome-session/session-names.c:154
msgid "The session name already exists"
msgstr "En sesjon med dette navnet eksisterer allerede"
#: ../gnome-session/session-names.c:188
msgid "Add a new session"
msgstr "Legg til en ny sesjon"
#: ../gnome-session/session-names.c:218
msgid "Edit session name"
msgstr "Rediger sesjonens navn"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:117
msgid "Enable"
msgstr "Aktiver"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:123
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:464
msgid "Disable"
msgstr "Deaktiver"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:145
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:213
msgid ""
"Some changes are not saved.\n"
"Is it still OK to exit?"
msgstr ""
"Noen endringer er ikke lagret.\n"
"Er det likevel OK å avslutte?"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:263
#: ../gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:2
msgid "Sessions"
msgstr "Sesjoner"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:296
msgid "Show splash screen on _login"
msgstr "Vis oppstartskjerm ved inn_logging"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:307
msgid "As_k on logout"
msgstr "S_pør når du logger ut"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:318
msgid "Automatically save chan_ges to session"
msgstr "Lagre endrin_ger i sesjonen automatisk"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:329
msgid "_Sessions:"
msgstr "_Sesjoner:"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:347
msgid "Session Name"
msgstr "Navn på sesjon"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:398
msgid "Session Options"
msgstr "Alternativer for sesjon"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:407
msgid "Current Session"
msgstr "Aktiv sesjon"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:416
msgid "Additional startup _programs:"
msgstr "Flere oppstarts_programmer:"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:435
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:475
msgid "Startup Programs"
msgstr "Oppstartsprogrammer"
#: ../gnome-session/session-properties.c:49
msgid "Remove the currently selected client from the session."
msgstr "Fjern valgt klient fra sesjonen."
#: ../gnome-session/session-properties.c:55
msgid "Apply changes to the current session"
msgstr "Bruk endringer i aktiv sesjon"
#: ../gnome-session/session-properties.c:61
msgid "The list of programs in the session."
msgstr "Liste over programmer i sesjonen."
#: ../gnome-session/session-properties.c:88
msgid "Currently running _programs:"
msgstr "_Programmer som kjører nå:"
#: ../gnome-session/session-properties.c:104
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Initialiser innstillinger for sesjon"
#: ../gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure your sessions"
msgstr "Konfigurer dine sesjoner"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:43
msgid "Sawfish Window Manager"
msgstr "Sawfish vindushåndterer"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:44
msgid "Metacity Window Manager"
msgstr "Metacity vindushåndterer"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:45
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindushåndterer"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:46
msgid "The Panel"
msgstr "Panelet"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:47
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
#: ../gnome-session/splash-widget.c:48
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Innstillinger for skrivebord"
#: ../gnome-session/startup-programs.c:319
msgid "_Startup Command:"
msgstr "Opp_startskommando:"
#: ../gnome-session/startup-programs.c:325
msgid "Startup Command"
msgstr "Oppstartskommando"
#: ../gnome-session/startup-programs.c:354
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Oppstartskommandoen kan ikke være tom"
#: ../gnome-session/startup-programs.c:391
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Legg til oppstartsprogram"
#: ../gnome-session/startup-programs.c:429
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Rediger oppstartsprogram"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment