Commit 4d0d1f5b authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent fc9d5244
# Vietnamese Translation for GNOME Session.
# Copyright © 2014 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GNOME Session.
# Copyright © 2015 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# This file is distributed under the same license as the gnome-session package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002-2004,2007-2008,2011-2013.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013-2014.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013,2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-session 2.25.90\n"
"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-13 20:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-14 08:52+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-14 20:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 08:54+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -22,7 +24,7 @@ msgstr ""
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:1
msgid "Custom"
msgstr "Tùy chỉnh"
msgstr "Tự chọn"
#: ../data/gnome-custom-session.desktop.in.h:2
msgid "This entry lets you select a saved session"
......@@ -38,7 +40,7 @@ msgstr "Phiên làm việc này sẽ đăng nhập bạn vào GNOME"
#: ../data/gnome-dummy.session.desktop.in.in.h:1
msgid "GNOME dummy"
msgstr "GNOME giả"
msgstr "Giả lập GNOME"
#: ../data/gnome-wayland.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-wayland.session.desktop.in.in.h:1
......@@ -55,7 +57,7 @@ msgstr "Phiên làm việc tự chọn"
#: ../data/session-selector.ui.h:2 ../tools/gnome-session-selector.c:102
msgid "Please select a custom session to run"
msgstr "Vui lòng chọn phiên làm việc tự chọn cần chạy"
msgstr "Vui lòng chọn phiên làm việc mà bạn muốn chạy"
#: ../data/session-selector.ui.h:3
msgid "_New Session"
......@@ -109,18 +111,18 @@ msgstr "Lệ_nh:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Tên:"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:321
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:313
msgid "Oh no! Something has gone wrong."
msgstr "Ôi không! Có cái gì đó bị hỏng rồi."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:328
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
"administrator"
msgstr ""
"Hệ thống gặp vấn đề không thể phục hồi. Vui lòng liên lạc quản trị hệ thống."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:330
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
"been disabled as a precaution."
......@@ -128,7 +130,7 @@ msgstr ""
"Hệ thống gặp vấn đề không thể phục hồi. Mọi phần mở rộng đã bị tắt để đề "
"phòng."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:332
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:324
msgid ""
"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
"Please log out and try again."
......@@ -136,27 +138,27 @@ msgstr ""
"Hệ thống gặp vấn đề không thể phục hồi.\n"
"Hãy đăng xuất và thử lại."
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:347
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:339
msgid "_Log Out"
msgstr "Đăng _xuất"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:369 ../gnome-session/main.c:305
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:361 ../gnome-session/main.c:243
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Bật mã hỗ trợ tìm lỗi"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:370
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:362
msgid "Allow logout"
msgstr "Cho phép đăng xuất"
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:371
#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:363
msgid "Show extension warning"
msgstr "Hiện cảnh báo phần mở rộng"
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1271 ../gnome-session/gsm-manager.c:2043
#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1251 ../gnome-session/gsm-manager.c:1896
msgid "Not responding"
msgstr "Không trả lời"
#: ../gnome-session/gsm-util.c:382
#: ../gnome-session/gsm-util.c:381
msgid "_Log out"
msgstr "Đăng _xuất"
......@@ -183,38 +185,42 @@ msgstr "Đang từ chối kết nối khách mới vì phiên làm việc đang
msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe ICE: %s"
#: ../gnome-session/main.c:303
#: ../gnome-session/main.c:241
msgid "Override standard autostart directories"
msgstr "Đè thư mục tự khởi động chuẩn"
msgstr "Đè lên thư mục tự khởi động chuẩn"
#: ../gnome-session/main.c:303
#: ../gnome-session/main.c:241
msgid "AUTOSTART_DIR"
msgstr "THƯ_MỤC_TỰ_CHẠY"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:242
msgid "Session to use"
msgstr "Phiên làm việc cần dùng"
#: ../gnome-session/main.c:304
#: ../gnome-session/main.c:242
msgid "SESSION_NAME"
msgstr "TÊN_PHIÊN"
#: ../gnome-session/main.c:306
#: ../gnome-session/main.c:244
msgid "Do not load user-specified applications"
msgstr "Đừng nạp ứng dụng do người dùng xác định"
msgstr "Đừng tải ứng dụng do người dùng chỉ định"
#: ../gnome-session/main.c:307
#: ../gnome-session/main.c:245
msgid "Version of this application"
msgstr "Phiên bản của ứng dụng"
#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
#: ../gnome-session/main.c:309
#: ../gnome-session/main.c:247
msgid "Show the fail whale dialog for testing"
msgstr "Hiện cửa sổ cá voi thất bại để kiểm tra"
#: ../gnome-session/main.c:342
#: ../gnome-session/main.c:248
msgid "Disable hardware acceleration check"
msgstr "Tắt kiểm tra tăng tốc phần cứng"
#: ../gnome-session/main.c:267
msgid " - the GNOME session manager"
msgstr " — Bộ Quản lý Phiên làm việc GNOME"
msgstr " — ứng dụng Quản lý Phiên làm việc GNOME"
#: ../tools/gnome-session-inhibit.c:108
#, c-format
......@@ -269,46 +275,46 @@ msgstr "Phiên làm việc %d"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:107
msgid ""
"Session names are not allowed to start with ‘.’ or contain ‘/’ characters"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể bắt đầu với ký tự ‘.’ hoặc ‘/’"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể bắt đầu bằng ký tự “.” hoặc có chứa “/”"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:111
msgid "Session names are not allowed to start with ‘.’"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể bắt đầu với ký tự ‘.’"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể bắt đầu bằng ký tự “.”"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:115
msgid "Session names are not allowed to contain ‘/’ characters"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể chứa ký tự ‘/’"
msgstr "Tên phiên làm việc không thể chứa ký tự “/”"
#: ../tools/gnome-session-selector.c:123
#, c-format
msgid "A session named ‘%s’ already exists"
msgstr "Đã sẵn có phiên làm việc có tên ‘%s’"
msgstr "Đã sẵn có phiên làm việc mang tên “%s”"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
#: ../tools/gnome-session-quit.c:49
msgid "Log out"
msgstr "Đăng xuất"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
#: ../tools/gnome-session-quit.c:50
msgid "Power off"
msgstr "Tắt máy"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
#: ../tools/gnome-session-quit.c:51
msgid "Reboot"
msgstr "Khởi động lại"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
msgid "Ignoring any existing inhibitors"
msgstr "Bỏ qua các ứng dụng ngăn cản"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
msgid "Don't prompt for user confirmation"
msgstr "Không yêu cầu xác nhận"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
#: ../tools/gnome-session-quit.c:87 ../tools/gnome-session-quit.c:101
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Không thể kết nối với trình quản lý phiên làm việc"
#: ../tools/gnome-session-quit.c:201
#: ../tools/gnome-session-quit.c:196
msgid "Program called with conflicting options"
msgstr "Chương trình được gọi với các tuỳ chọn xung đột nhau"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment